Byla 2-12382-897/2013
Dėl antstolio atsisakymo atnaujinti terminą vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/01382

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo J. T. (J. T.), atstovaujamo advokatės Svietlanos Baracevičienės, skundą suinteresuotiems asmenims AB SEB bankui, A. K., antstoliui Jonui Petrikui dėl antstolio atsisakymo atnaujinti terminą vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/01382

Nustatė

2pareiškėjo atstovė advokatė Svietlana Baracevičienė 2013-08-02 pateikė antstoliui skundą, kuriuo prašė atnaujinti terminą pateikti skundą dėl antstolio veiksmų; pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais bei panaikinti kaip neteisėtus vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/0138 priimtus procesinius sprendimus, taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti disponuoti nekilnojamuoju turtu – 0,1509 ha žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), gyvenamuoju namu 309,04 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniais (tvora), unikalus Nr. ( - ), naujajam savininkui A. K. bei kitu J. T. kilnojamuoju turtu, likusiu parduotame iš varžytinių turte. 2013-08-20 antstolis patvarkymu Nr. 0172/12/01382 atsisakė patenkinti skolininko J. T. atstovės skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/01382 dėl skundo padavimo termino atnaujinimo bei skundą grąžino jį padavusiam asmeniui. Pareiškėjo atstovė nesutinka su tokiu antstolio sprendimu motyvuojant tuo, kad pareiškėjas J. T. nuo 2012-10-31 iki 2013-01-15 dėl savo sveikatos būklės buvo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje. J. T. patyrė klinikinę mirtį, po gaivinimo buvo komoje, gydymo metu jo sveikatos būklė stabilizavosi. Nuo 2013-02-15 iki 2013-03-07 J. T. buvo gydomas Klaipėdos psichikos sveikatos centre, o nuo 2013-05-13 iki 2013-07-05 vėl buvo ligoninėje. J. T. sunkios ligos metu AB SEB banko prašymu antstolis Jonas Petrikas 2012-12-04 pradėjo priverstinį skolos išieškojimą pagal 2012-06-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį dėl turto pardavimo iš varžytinių. 2013-05-17 iš varžytinių buvo parduotas pareiškėjui J. T. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Pareiškėjas nuo vykdomosios bylos pradžios iki varžytinių pabaigos visą laiką sunkiai sirgo ir negalėjo dalyvauti vykdymo procese pat ar pavesti kam nors atstovauti jo interesus, todėl buvo pažeistos J. T. teisės ir teisėti interesai. Pareiškėjas dėl savo sunkios sveikatos būklės praleido skundo dėl antstolių veiksmų padavimo terminą ir tai yra svarbi priežastis, dėl kurios pareiškėjo atstovė prašo panaikinti antstolio 2013-08-20 patvarkymą, kuriuo atsisakyta atnaujinti skundo padavimo terminą ir atnaujinti skundo dėl antstolių veiksmų padavimo terminą; išnagrinėti iš esmės 2012-08-02 skundą dėl antstolio veiksmų ir jį patenkinti; pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais bei panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/01382 priimtus procesinius dokumentus, t. y. 2012-12-14 patvarkymą dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo, 2013-01-09 turto arešto aktą, 2013-01-28 patvarkymą dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytinių, 2013-03-14 patvarkymą dėl pirmųjų varžytinių paskelbimo neįvykusiomis, 2013-03-25 patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytinių, 2013-05-20 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2013-05-21 turto pardavimo iš varžytinių aktą, 2013-05-21 patvarkymą dėl išieškotinų lėšų paskirstymo, 2013-05-30 patvarkymą dėl informacijos pateikimo, 2013-05-30 patvarkymą dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis (dokumentus apie turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą, 2013-05-30 patvarkymą areštuoti lėšas, 2013-05-30 patvarkymą dėl skolos išieškojimo.

3Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjo atstovės skundas nepagrįstas, todėl netenkintinas. Iš antstolio J. Petriko 2013-08-20 patvarkyme Nr. 0172/12/01382 išdėstytų faktinių aplinkybes matyti, kad 2013-01-10 pranešimas „Dėl turto arešto“ ir turto arešto aktas įteikti asmeniškai pareiškėjui, todėl pareiškėjas žinojo apie vykdomą vykdomąjį procesą ir turėjo galimybę pasinaudoti savo teisėmis. Pareiškėjo atstovė teigia, kad pareiškėjo liga įtakoja neadekvačius jo veiksmus ir jis yra nuolatinės priežiūros reikalaujantis asmuo. Kaip matyti iš medžiagos, jį prižiūrintis asmuo yra jo sesuo. Mano, jog sesuo kaip rūpestingas ir prižiūrimo asmens teises ginantis asmuo turėjo atlikti visus nuo jos priklausančius veiksnius, kad apie prižiūrimo asmens adekvatumą būtų žinomą trečiosioms šalims, t.y. kreiptis dėl neveiksnumo pripažinimo iš karto kai tapo aišku apie tokią J. T. būklę. Be to, pareiškėjo sesuo, žinojusi apie vykdomąją bylą ir 2013-05-29 apie antstolio atliekamus vykdymo veiksmus, nes kreipėsi į antstolį dėl varžytinių akto kopijos gavimo, nesiėmė jokių veiksmų dėl vykdomosios bylos sustabdymo, kai tik jos brolio pareiškėjo veiksmai tapo neadekvatūs. Taip pat nėra jokių duomenų apie tai, nuo kada pareiškėjo veiksnumas tapo abejotinas, nes dar 2013-01-10 jam asmeniškai įteikti vykdomieji dokumentai. Esant šioms aplinkybėms sutinka su antstolio J. Petriko išdėstytais atsisakymo atnaujinti terminą motyvais ir, mano, kad pareiškėjo prašymas dėl termino atnaujinimo netenkintas pagrįstai bei gražintas pareiškėjo atstovei.

4Suinteresuotas asmuo A. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Viena iš sudėtinių baigiamosios stadijos asmens teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apskųsti antstolio procesinius veiksmus ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Tačiau antstolio veiksmų apskundimo procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apskundimo teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ji ribojama laike. Pagal CPK 510 str. 2 d. skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą, t. y. ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą sprendžia antstolis. Antstolis, priežastis, dėl kurių buvo praleistas skundo padavimo terminas, pripažinęs svarbiomis, praleistą terminą gali atnaujinti patvarkymu. Vadovaujantis CPK 75 straipsnio 1 dalimi, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Praleidus įstatymo nustatytą dvidešimties dienų terminą, teisė paduoti skundą dėl antstolio veiksmų išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Jeigu apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug, sąžiningai procesiškai besielgiantis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti antstolio veiksmus neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Jeigu terminas skundui dėl antstolio veiksmų paduoti praleistas ženkliai, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2003).

7Iš vykdomosios bylos Nr. 0172/12/01382 medžiagos matyti, kad antstolio Jono Petriko kontoroje pagal 2012-06-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo įsiteisėjusios nutarties pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą 2012-12-04 užvesta vykdomoji byla Nr. 0172/12/01382 dėl 401.867,11 EUR negrąžinto kredito, 40.427,49 EUR nesumokėtų palūkanų, 21.564,31 EUR delspinigių, viso 463.858,91 EUR įsiskolinimo bankui, 5 proc. įstatyminių metinių palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 139,00 Lt kreditoriaus sumokėto žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko J. T., pagal 2007-12-12 kredito sutartį Nr. 0460718030062-16 (su vėlesniais pakeitimais) išieškotojo AB SEB banko naudai išieškojimą nukreipiant į hipoteka įkeistą turtą - 0,1509 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); gyvenamąjį namą, 309,04 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); kitus statinius - kiemo statinius (tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius J. T. (v. b. l. 1-10). Antstolis Jonas Petrikas 2012-12-04 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 0172/12/01382, kuriuo patvirtino, kad nėra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Šis antstolio patvarkymas 2012-12-05 registruotąja pašto siunta išsiųsta skolininkui J. T. adresu - ( - ), tačiau šis antstolio patvarkymas grįžo neįteiktas su atžymą „neatsiėmė“ (v. b. l. 8-11).

82012-12-14 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“ kuriuo nutarė skirti ekspertizę nekilnojamojo turto, tai yra žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), Klaipėdos m. k.v., žemės sklypo plotas: 0.1509 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), gyvenamo namo, bendras plotas: 309.04 kv. m, unikalus Nr.: ( - ), adresas: ( - ), ir kiemo statiniai, aprašymas / pastabos: (tvora), unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti UAB „ Ober - Haus“ Nekilnojamas turtas, įmonės kodas 111645042, buveinė: Geležinio Vilko g. I8a, Vilnius. Šis antstolio patvarkymas 2012-12-14 registruotąja pašto siunta išsiųstas skolininkui J. T. adresais ( - ), ir ( - ) (v. b. l. 48), tačiau skolininkui J. T. grįžo neįteiktas su atžyma „neatsiėmė“ (v. b. l. 43).

9Antstolis Jonas Petrikas, gavęs UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas sudarytą ekspertizės aktą Nr. 284 EKZ_2013 RVI KLAI, 2013-01-09 surašė turto arešto aktą Nr. 0172/12/01382, kuriuo areštavo J. T. priklausantį nekilnojamąjį turtą - 0,1509 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); gyvenamąjį namą 309,04 kv. m bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); kitus statinius - kiemo statinius (tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (v. b. l. 84). Turto arešto aktas 2013-01-09 registruotąja pašto siunta išsiųstas skolininkui J. T. adresais ( - ), ir ( - ) (v. b. l. 84-95), tačiau jis skolininkui neįteiktas, o ant voko esančioje pašto žymoje pažymėta, kad adresatas jo „neatsiėmė“.

102013-01-28 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ ir pranešimą Nr. 0172/12/01382 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“, kuriais skolininkas J. T. informuotas apie įvyksiančių jo turto pardavimo varžytinių pradžios ir pabaigos laiką (v. b. l. 99-101). Patvarkymas ir pranešimas 2013-01-29 registruotąja pašto siunta išsiųsti skolininkui J. T. adresais ( - ), ir ( - ), tačiau skolininkui šie procesiniai dokumentai neįteikti, o ant voko esančioje pašto žymoje pažymėta, kad adresatas jų „neatsiėmė“.

11Antstolis Jonas Petrikas 2013-03-14 priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382 apie neįvykusias pirmąsias varžytines, kuriuo paskelbė įkeistų daiktų savininkui J. T. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto išvaržymą iš pirmųjų varžytynių (varžytynių Nr. 00863) neįvykusiu, kadangi varžytynėse nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis.(v. b. l. 125). Tos pačios dienos pasiūlymu Nr. 0172/12/01382, antstolis J. Petrikas pasiūlė išieškotojui AB SEB bankui paimti įkeistų daiktų savininkui J. T. nuosavybės teise priklausantį iš pirmųjų varžytynių neparduotą nekilnojamąjį turtą (v. b. l. 126).

122013-03-25 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382 „Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“ ir pranešimą Nr. 0172/12/01382 „Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“, kuriais skolininkui J. T. pranešė apie antrųjų varžytinių paskelbimą, jų pradžios ir pabaigos laiką. Patvarkymas ir pranešimas 2013-03-26 registruotąja pašto siunta išsiųsti skolininkui J. T. adresais ( - ), ( - ), ir ( - ), tačiau skolininkui šie procesiniai dokumentai neįteikti, o ant voko esančioje pašto žymoje pažymėta, kad adresatas jų „neatsiėmė“ (v. b. l. 149-152, 142, 148).

132013-05-17 antstolis Jonas Petrikas surašė pranešimą J. T., kad 2013-05-17 įvykusiose varžytynėse Nr. 05461, maksimali pasiūlyta kaina yra 325582 Lt 00 Lt, laimėjęs dalyvis -A. K.. Pranešimas 2013-05-20 registruotąja pašto siunta išsiųstas skolininkui J. T. adresais ( - ), ( - ), ir ( - ). Skolininkui šie procesiniai dokumentai neįteikti nė vienu nurodytu adresato gyvenamosios vietos adresu, o ant voko esančioje pašto žymoje pažymėta, kad adresatas jų „neatsiėmė“ (v. b. l. 158-169).

142013-05-20 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382 „Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo“ ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 0172/12/01382 (v.b.l. 173-174). Patvarkymas ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas 2013-05-20 registruotąja pašto siunta išsiųsti skolininkui J. T. adresais ( - ), ( - ), ir ( - ). Skolininkui šie procesiniai dokumentai neįteikti nė vienu nurodytu adresato gyvenamosios vietos adresu, o ant voko esančioje pašto žymoje pažymėta, kad adresatas jų „neatsiėmė“ (v. b. l.176-196). 2013-05-21 antstolis Jonas Petrikas surašė turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0172/12/01382 bei patvarkymą Nr. 0172/12/01382 „Dėl išieškotų piniginių lėšų paskirstymo“ (v. b. l. 201-205). 2013-05-22 patvarkymas Nr. 0172/12/01382 registruotąja pašto siunta išsiųstas skolininkui J. T. adresais ( - ), ( - ), ir ( - ). Skolininkui šie procesiniai dokumentai neįteikti nė vienu nurodytu adresato gyvenamosios vietos adresu, o ant voko esančioje pašto žymoje pažymėta, kad adresatas jų „neatsiėmė“ (v. b. l. 206-225).

152013-05-30 antstolis J. Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382 areštuoti lėšas, patvarkymą Nr. 0172/12/01382 „Dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis (dokumentus) apie jūsų turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą“, patvarkymą Nr. 0172/12/01382 „Dėl skolos išieškojimo“ (v. b. l. 250-262). Šia patvarkymai 2013-05-31 registruotąja pašto siunta išsiųsti skolininkui J. T. adresu ( - ). Skolininkui šie procesiniai dokumentai neįteikti nė vienu nurodytu adresato gyvenamosios vietos adresu, o ant voko esančioje pašto žymoje pažymėta, kad adresatas jų „neatsiėmė“ (v. b. l. 264-267).

16Iš vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/0138 esančio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos VĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės išrašo iš gydymo stacionare ligos istorijos Nr. 13652 matyti, kad J. T. dėl simptominės epilepsijos, koronarinės širdies ligos, ūminio miokardo infarkto su ST banga apatinėje šoninėje sienelėje, kardialinės astmos, klinikinės mirties, skilvelių virpėjimo buvo stacionarizuotas 2012-10-31, o išrašytas – 2012-11-22.

17Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2013-04-26 pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti J. T., gimusį ( - ), gyvenantį ( - ), neveiksniu. Šio prašymo pagrindu užvesta civilinė byla Nr. 2-6560-122/2013, kurioje Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-03 nutartimi sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas iki bus atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė J. T.. Teismas, spręsdamas klausimą dėl ekspertizės skyrimo J. T., nutartyje nurodė, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog J. T. nuo 2012-11-01 iki 2013-01-15 buvo gydomas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, o nuo 2013-02-15 iki 2013-03-07 - Klaipėdos psichikos sveikatos centre. Jam diagnozuota postanoksinė encefalopatija, Lance – Adams sindromas, simptominė epilepsija, koronarinė širdies liga, ūmus MI su ST banga apatinėje – šoninėje sienelėje, kardialinė astma, klinikinė mirtis, skilvelių virpėjimas, būklė po 2012-10-31 gaivinimo – pneumonija iš dešinės. Psichologo nuomone ligonis dezorientuotas vietoje, laike, savyje, kontaktas neadekvatus, į klausimus atsako ne pagal prasmę, kalba nesuprantamai, komandų nesuvokia ir nevykdo, blaškosi, nerimastingas ir smarkiai sudirgęs. Taip pat smarkiai išreikšti nerimo ir psichosocialinio streso požymiai bei vidutiniškai išreikšti depresijos požymiai, nekritiškas savo būklei.

18Įvertinus vykdomojoje byloje esančių antstolio procesinių veiksmų eigą, atsižvelgiant į tai, kad paskutinis procesinis antstolio veiksmas, kurį skundžia pareiškėjo atstovė yra atliktas

192013-05-30 ir nuo šio termino pabaigos iki 2013-08-02 pareiškėjo skundo padavimo antstoliui nėra suėjęs naikinamasis 90 dienų terminas skundui dėl antstolio veiksmų paduoti, taip pat į tai, kad antstolio minėtoje vykdomojoje byloje priimtų sprendimų bei siunčiamų dokumentų turinys nebuvo žinomas pareiškėjui, kadangi jam šie dokumentai nors ir buvo siunčiami, tačiau neįteikti. Antstolio pareiškėjui siunčiami dokumentai negalėjo būti įteikti, kadangi kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių duomenų laikotarpiu, kai kreditoriaus AB SEB banko prašymu antstolis Jonas Petrikas 2012-12-04 pradėjo priverstinį skolos išieškojimą pagal 2012-06-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį dėl turto pardavimo iš varžytinių, t.y. nuo 2012-10-31 iki 2013-01-15, dėl sunkios sveikatos būklės (klinikinės mirties), pareiškėjas buvo stacionarizuotas į VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninę, nuo 2013-02-15 iki 2013-03-07 J. T. buvo gydomas Klaipėdos psichikos sveikatos centre dėl psichikos sutrikimų, o nuo 2013-05-13 iki 2013-07-05 buvo vėl stacionarizuotas į VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninę. Teismo taip pat nustatyta, kad pareiškėjui diagnozuoti sveikatos sutrikimai, nulėmę kreipimąsi į teismą dėl jo neveiksnumo pripažinimo. Visa tai leidžia teismui daryti pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas terminą skundui dėl antstolio priimtų patvarkymų paduoti praleido dėl objektyvių priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis (CPK 78 str., 510 str. 2 d.).

20Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas, vadovaudamasis siekiu garantuoti pareiškėjui teisę į teisminę gynybą, siekiu kilusį ginčą išspręsti iš esmės, nustatant visas jo teisingam išsprendimui reikšmės turinčias aplinkybes, siekiu užtikrinti aiškumą dėl tam tikrų antstolio priimtų sprendimų ir jų motyvų, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo principais, daro išvadą, kad yra pagrindas remiantis LR CPK 78 str. 1 str. atnaujinti pareiškėjui praleistą terminą skundui dėl antstolio Jono Petriko veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/0138, o antstolio Jono Petriko 2013-08-20 patvarkymą Nr. 0172/12/01382 dėl atsisakymo atnaujinti skundo padavimo terminą panaikinti (CPK 513 str. 1 d.).

21Dėl skundo išnagrinėjimo iš esmės

22Pareiškėjo atstovė advokatė Svietlana Baracevičienė skundu taip pat prašė teismo išnagrinėti 2013-08-02 skundą dėl antstolio veiksmų.

23Lietuvos Respublikos CPK 510 straipsnyje numatyta skundo dėl antstolių veiksmų padavimo ir išnagrinėjimo tvarka. Antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti skundžiami paduodant skundą antstoliui. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2 d.).

24Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei į tai, kad pareiškėjui praleistas terminas skundui dėl antstolio Jono Petriko veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/0138 atnaujintas, antstolis Jonas Petrikas įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjo atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės 2013-08-02 skundą per penkias darbo dienas nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos (CPK 513 str. 1 d.).

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu,

Nutarė

26pareiškėjo atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės skundą tenkinti iš dalies.

27Atnaujinti terminą 2013-08-02 pareiškėjo J. T. (J. T.) atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės skundui dėl antstolio veiksmų paduoti.

28Antstolio Jono Petriko 2013-08-20 patvarkymą Nr. 0172/12/01382 dėl atsisakymo atnaujinti skundo padavimo terminą panaikinti.

29Įpareigoti antstolį Joną Petriką per penkias dienas nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos išnagrinėti 2013-08-02 pareiškėjo J. T. (J. T.) atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės skundą dėl antstolio veiksmų.

30Kitoje dalyje pareiškėjo atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės skundo netenkinti.

31Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui Jonui Petrikui grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0172/12/01382.

32Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, rašytinio... 2. pareiškėjo atstovė advokatė Svietlana Baracevičienė 2013-08-02 pateikė... 3. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į skundą nurodė, kad... 4. Suinteresuotas asmuo A. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į... 5. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 6. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 7. Iš vykdomosios bylos Nr. 0172/12/01382 medžiagos matyti, kad antstolio Jono... 8. 2012-12-14 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382... 9. Antstolis Jonas Petrikas, gavęs UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas... 10. 2013-01-28 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382... 11. Antstolis Jonas Petrikas 2013-03-14 priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382 apie... 12. 2013-03-25 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382... 13. 2013-05-17 antstolis Jonas Petrikas surašė pranešimą J. T., kad 2013-05-17... 14. 2013-05-20 antstolis Jonas Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382... 15. 2013-05-30 antstolis J. Petrikas priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/01382... 16. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/0138 esančio Lietuvos Respublikos sveikatos... 17. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 18. Įvertinus vykdomojoje byloje esančių antstolio procesinių veiksmų eigą,... 19. 2013-05-30 ir nuo šio termino pabaigos iki 2013-08-02 pareiškėjo skundo... 20. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas, vadovaudamasis... 21. Dėl skundo išnagrinėjimo iš esmės... 22. Pareiškėjo atstovė advokatė Svietlana Baracevičienė skundu taip pat... 23. Lietuvos Respublikos CPK 510 straipsnyje numatyta skundo dėl antstolių... 24. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei į tai, kad pareiškėjui... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. pareiškėjo atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės skundą tenkinti... 27. Atnaujinti terminą 2013-08-02 pareiškėjo J. T. (J. T.) atstovės advokatės... 28. Antstolio Jono Petriko 2013-08-20 patvarkymą Nr. 0172/12/01382 dėl atsisakymo... 29. Įpareigoti antstolį Joną Petriką per penkias dienas nuo šios teismo... 30. Kitoje dalyje pareiškėjo atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės... 31. Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui Jonui Petrikui grąžinti vykdomąją... 32. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju...