Byla I-2-789/2008
Dėl privalomojo nurodymo ir sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus teritorinė muitinė, UAB „Cargo Via“, Digital Trade LLC)

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Rasos Ragulskytės-Markovienės (pranešėja) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Violetai Rodzienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus tranzitas“ atstovei advokatei Romai Kozelienei, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Živilei Trinkūnaitei, atsakovės Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovui Antanui Kinčiui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cargo Via“ atstovei advokato padėjėjai Renatai Tatol, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vilniaus tranzitas“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai dėl privalomojo nurodymo ir sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus teritorinė muitinė, UAB „Cargo Via“, Digital Trade LLC).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5pareiškėja UAB „Vilniaus tranzitas“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) 2007-07-24 privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-184 (toliau – ir 2007-07-24 privalomasis nurodymas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD, Departamentas) 2007-08-09 sprendimą „Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR-1.7-2135“ Nr. VR-1.7-2135.

6Pareiškėja skunde (b. l. 3–7) nurodė, kad 2007-07-27 gavo 2007-07-24 privalomąjį nurodymą, kuriame UAB „Vilniaus tranzitas“ nurodyta iki 2007-09-24 saugomus nesunaikintus dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūrai pateikti dokumentus, patvirtinančius minėtų atliekų sutvarkymą. Pareiškėja nesutiko su 2007-07-24 privalomuoju nurodymu ir 2007-08-03 su skundu kreipėsi į Vilniaus RAAD; šiame skunde nurodė, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ nėra minėtų kūno dezodorantų savininkas ir neturi teisės ar įgaliojimo šiomis prekėmis disponuoti ar kitaip jas tvarkyti. Likę nesunaikinti kūno dezodorantai yra muitinės prižiūrimos prekės ir jos turėtų būti naikinamos vadovaujantis Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004-12-24 įsakymu Nr. 1B-1180 (toliau – Taisyklės). Vilniaus RAAD 2007-08-09 sprendimu Nr. VR-1.7-2135 pareiškėjos skundą atmetė. Pareiškėjos manymu, Vilniaus RAAD sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas, nes sprendime nepasisakyta dėl pareiškėjos skunde išdėstytų argumentų, sprendimas nepagrįstas nustatytais faktais, nemotyvuotas, jame nurodyti teisės aktai neatitinka faktinių aplinkybių, nurodytas klaidinantis sprendimo apskundimo terminas.

7LR atliekų tvarkymo įstatymo 8 str. 3 d. pavojingų atliekų saugojimo terminus numato atliekas gaminančioms įmonėms, o UAB „Vilniaus tranzitas“ nėra atliekas gaminanti įmonė ir savo ūkinėje veikloje atliekų naudojimu ir šalinimu, kuriems reikalingi leidimai ar kiti sprendime minimi dokumentai, neužsiima. Pagal 2006-06-23 sutartį dėl prekių sugadinimo, pasirašytą tarp UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“, pastaroji apsiėmė atlikti muitinės prižiūrimų prekių, nekenksmingų aplinkai, sugadinimą. 2006-07-19 UAB „Cargo Via“ pristatė į UAB „Vilniaus tranzitas“ sugadinimui skirtas prekes – kūno dezodorantus su pasibaigusiu galiojimo laiku. Buvo pateiktas ir UAB „Cargo Via“ prašymas Vilniaus teritorinės muitinės viršininkui leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes su Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavaduotojo leidimu. 2006-07-20 UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje, gadinant kūno dezodorantus su pasibaigusiu galiojimo terminu, kilo gaisras.

8Pareiškėja 2006-07-24 raštu kreipėsi į kūno dezodorantais disponuojančią bendrovę – UAB „Cargo Via“, kuri turėjo prekių savininko įgaliojimą atlikti minėtų kūno dezodorantų sunaikinimą, prašydama nedelsiant organizuoti likusių kūno dezodorantų išvežimą iš UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijos (nuorašai buvo išsiųsti Vilniaus teritorinei muitinei ir LR valstybinei darbo inspekcijai). 2006-07-25 pareiškėja gavo iš UAB „Cargo Via“ atsakymą kuriame ji nurodė, kad šiuo metu intensyviai ieško įmonės Lietuvoje, kuri apsiims naikinti tokio pobūdžio krovinius. 2006-07-25 Vilniaus RAAD valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius A. Kinčius privalomuoju nurodymu Nr. 14.2-107 nurodė UAB „Cargo Via“ iki 2006-09-11 priduoti likusius kūno dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas ir Vilniaus RAAD pateikti dokumentus, patvirtinančius minėtų atliekų sutvarkymą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007-02-15 sprendimu minėtą privalomąjį nurodymą ir Vilniaus RAAD sprendimą panaikino; pagrindinis tokio sprendimo motyvas – privalomasis nurodymas buvo duotas netinkamam subjektui, nes UAB „Cargo Via“ nėra prekių savininkė.

9Pareiškėja skunde paaiškino, kad kūno dezodorantai yra muitinės prižiūrimos prekės, todėl Vilniaus teritorinė muitinė 2006-07-31 atliko likusių prekių patikrinimą ir surašė Tikrinimo aktą ir šiuo metu kontroliuoja minėtų prekių tolimesnį likimą. 2006-08-22 raštu Nr. 300 pareiškėja informavo Vilniaus teritorinę muitinę, UAB „Cargo Via“ ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą, kad būtų imamasi kuo skubesnių priemonių tikslu išgabenti likusius kūno dezodorantus iš UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijos. Vilniaus teritorinė muitinė 2006-09-01 raštu Nr. 2B-18.8/24-30830 informavo, kad UAB „Cargo Via“ įpareigota nedelsiant imtis priemonių dėl prekių, deklaruotų prekių sunaikinimui muitinei prižiūrint, pateikimo muitinei, bei kitų formalumų, taikytinų tokioms prekėms, atlikimo. UAB „Cargo Via“ 2006-09-06 raštu Nr. 58 pranešė, kad pareiškėjos rašte išdėstytą prašymą perduos dezodorantų savininkui. Kadangi likę nesunaikinti kūno dezodorantai tebėra UAB „Vilniaus tranzitas“, pareiškėja 2007-03-15 raštu Nr. 86 kreipėsi į Vilniaus teritorinę muitinę, Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūrą ir LR valstybinę darbo inspekciją, prašydama imtis skubių priemonių, kad šios prekės būtų išvežtos iš UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijos. Šio rašto pagrindu Vilniaus teritorinė muitinė sudarė komisiją, kurioje dalyvavo įvairių žinybų atstovai, atliko patikrinimą ir surašė 2007-03-21 Tikrinimo aktą. 2007-04-18 raštu Nr. 119 UAB „Vilniaus tranzitas“ vėl kreipėsi į Vilniaus teritorinę muitinę, prašydama pateikti informaciją apie tai, kokių veiksmų imasi muitinė, ar minėtų prekių savininkai ar jų įgalioti asmenys, siekiant sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes ar kitaip su jomis pasielgti, ir kada jos bus išgabentos iš bendrovės teritorijos. 2007-04-20 Vilniaus teritorinė muitinė atsiuntė atsakymą Nr. 2B-18.8/24-9034, kuriame nurodė, kad neturi oficialios informacijos apie prekių savininko poziciją dėl nesunaikintų kūno dezodorantų tolesnio likimo. 2007-08-27 raštu Nr. 290 pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Vilniaus teritorinę muitinę, prašydama pateikti informaciją, kokių konkrečių veiksmų dėl nesunaikintų kūno dezodorantų imasi muitinė. Vilniaus teritorinė muitinė raštu Nr. 2B-18/24-18600 atsakė, kad 2007-04-05 Vilniaus teritorinės muitinės sprendimą Digital Trade LLC ir UAB „Cargo Via“ apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10Pagal Atliekų tvarkymo įstatymą pareiga sutvarkyti atliekas kyla atliekų turėtojui. Šiuo atveju atliekų turėtojas yra įmonė Digital Trade LLC, kuri į Lietuvos Respubliką įvežtas prekes – kūno dezodorantus – iki 2006-07-19 laikė muitinės sandėlyje UAB „Vingės terminalas“. Pagal 2006-06-22 Digital Trade LLC išduotą įgaliojimą „Cargo Via“ organizavo kūno dezodorantų sugadinimo procesą. Kadangi kūno dezodorantai yra muitinės prižiūrimos prekės, pareiškėja mano, kad jos turėtų būti naikinamos, vadovaujantis Taisyklėmis. Tiek pagal Atliekų tvarkymo įstatymą, tiek pagal Taisykles prekes sunaikinti ar kitaip jomis disponuoti gali tik asmuo, turintis teisę disponuoti šiomis prekėmis arba jo įgaliotas asmuo. UAB „Vilniaus tranzitas“ nebuvo ir nėra nei prekių savininkas, nei jo įgaliotas asmuo, todėl negali vykdyti privalomojo nurodymo ir priduoti jos teritorijoje saugomus ir jai nepriklausančius kūno dezodorantus atliekų tvarkytojui.

11Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad likę nesunaikinti kūno dezodorantai yra muitinės prižiūrimos prekės. Nuostatuose yra nurodyta, kad likviduoti ar naikinti prekes turi teisę tik prekių savininkas ar jų prižiūrėtojas. Pareiškėja su Vilniaus teritorine muitine yra pasirašiusi sutartį. UAB „Vilniaus tranzitas“ nėra prekių savininkas ir negali jomis disponuoti, negali vykdyti privalomojo nurodymo. Pagal sutartį su UAB „Cargo Via“ dėl prekių sugadinimo ir su muitinės leidimu UAB „Cargo Via“ prekių naikinimo išvakarėse pristatė į UAB „Vilniaus tranzitas“ sugadinimui skirtas prekes su pasibaigusiu galiojimo laiku. Dezodorantai, kurie šiuo metu yra likę pareiškėjos teritorijoje, yra ne atliekos, tai nesugadinti, sveiki dezodorantų balionėliai. Į UAB „Vilniaus tranzitas“ teritoriją prekės atvežtos ne saugojimui, o pagal sutartį atvežtos nekenksmingos, muitinės prižiūrimos prekės.

12Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą (b. l. 56) prašė skundo netenkinti. Nurodė, kad 2007-07-24 privalomasis nurodymas ir Vilniaus RAAD 2007-08-09 sprendimas Nr. VR-1.7-2135 yra pagrįsti. Nesunaikinti kūno dezodorantai laikomi UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje uždarame sandėlyje nuo 2006-07-20, ilgiau nei tai leidžia LR atliekų tvarkymo įstatymo 8 str. 3 d. reikalavimai, be to, jų nesaugus laikymas kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. UAB „Vilniaus tranzitas“ nėra kūno dezodorantų savininkė, bet minėta prekė saugoma bendrovės sandėlyje. UAB „Vilniaus tranzitas“ privalėjo grąžinti neteisėtai laikomus kūno dezodorantus jų savininkei Digital Trade LLC arba Vilniaus teritorinei muitinei, iš kur jie buvo atvežti naikinimui, arba priduoti juos, suderinus su suinteresuotomis pusėmis, atliekų tvarkytojui. Ilgą laiką sandėliuodama ir saugodama kūno dezodorantus, pareiškėja prisiima atsakomybę už galimą aplinkos teršimą; ilgas dezodorantų saugojimas įpareigoja pareiškėją tinkamai tvarkyti dezodorantų atliekas kaip atliekų turėtojui. UAB „Vilniaus tranzitas“ nėra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre, todėl neturėjo teisinio pagrindo priimti kūno dezodorantus sunaikinimui. UAB „Vilniaus tranzitas“ nesiėmė visų reikiamų priemonių deramai išspręsti kūno dezodorantų perdavimą jų savininkui, todėl skundo motyvai yra atmestini.

13Atsakovo Departamento atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje yra saugomos pavojingos atliekos, tai yra vykdoma atliekų tvarkymo veikla. Tokiai veiklai yra taikomi imperatyvūs taisyklių reikalavimai. UAB „Vilniaus tranzitas“ atlieka neteisėtą veiklą. Šioje situacijoje yra konstatuota, jog kūno dezodorantų saugojimas kelia grėsmę aplinkai ir žmonių saugumui. Atliekų tvarkymo veiklos sąvoka yra daug platesnė, tai nėra atliekų naikinimas ar utilizavimas, vienas iš atliekų tvarkymo būdų yra atliekų saugojimas tinkamose patalpose. UAB „Vilniaus tranzitas“ tas atliekas gali perduoti subjektui, kuris turi teisę atlikti atliekų tvarkymo veiksmus. Privalomasis nurodymas yra išduotas tvarkyti atliekas. Už šias prekes yra atsakinga UAB „Vilniaus tranzitas“, nes įmonė yra atliekų saugotoja, atliekas sandėliuoja savo patalpose. Atstovė paaiškino, kad prekių savininkas yra Digital Trade LLC. Privalomasis nurodymas UAB „Vilniaus tranzitas“, o ne prekių savininkui buvo išduotas siekiant operatyviai išspręsti netinkamo saugojimo klausimą, siekiant prevencinių tikslų.

14Atsakovės Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros atstovas teismo posėdyje nurodė, kad atliekos kelia pavojų, gali sprogti, todėl ir davė privalomąjį nurodymą. Privalomasis nurodymas yra duotas sutvarkyti atliekas.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į skundą (b. l. 62–64) nurodė, kad muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimas vykdomas vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – Bendrijos muitinės kodeksas) 182 str., Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (toliau – Įgyvendinimo nuostatos) 842 str., 2004-04-27 Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 78 str. bei Taisyklėmis.

162006-06-27 Vilniaus teritorinė muitinė gavo UAB „Cargo Via“ prašymą leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes, t. y. kūno dezodorantus, kuriems buvo įforminta muitinio sandėliavimo procedūra pagal 2004-10-09 Bendrojo administracinio dokumento (toliau – BAD) importo rinkinį Nr. 4VR10702249. Taisyklių 13 p. nurodyto sprendimo priėmimo momentu Vilniaus teritorinė muitinė disponavo ta informacija, kurią jai pateikė, ir tais duomenimis, kurie buvo deklaruoti pateiktame BAD importo rinkinyje Nr. 4VR10702249. Minėtame prašyme ne tik nebuvo informacijos apie pavojingų medžiagų turinčias prekes, bet ir kartu su prašymu pateiktos 2006-06-23 sutarties dėl prekių sugadinimo tarp UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ 1 p. buvo nurodyta, jog sutarties objektas yra muitinės prižiūrimų prekių, nekenksmingų aplinkai, sugadinimas. Kartu su prašymu pateiktame BAD importo rinkinio Nr. 4VR10702249 31-me langelyje prekė aprašyta kaip „kūno dezodorantai“; bei šio BAD 33-me langelyje prekė suklasifikuota kodu 33072000. Toks prekės aprašymas ir minėto kodo detalizacija nesudarė prielaidos, jog ketinama naikinti pavojingų medžiagų turinčias prekes. Tokiu būdu prašyme pateikti duomenys buvo įvertinti taip, kaip numatyta Taisyklių 10 p. paskutinėje pastraipoje – t. y. kai muitinės prižiūrimas prekes naikins pareiškėjas, už Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, jų įgyvendinimą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų nustatytų aplinkosaugos reikalavimų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka atsako muitinės prižiūrimas prekes naikinantis asmuo. Vilniaus teritorinė muitinė mano, jog, išduodant leidimą naikinti muitinės prižiūrimas prekes, galiojantys teisės aktai nebuvo pažeisti. 2006-07-20 prekių naikinimo metu kilus gaisrui dalis kūno dezodorantų liko nesunaikinta, todėl Vilniaus teritorinė muitinė 2006-07-28 raštu Nr. 2B-18.8/24-27363 įpareigojo UAB „Cargo Via“ imtis veiksmų dėl likusių nesunaikintų prekių sunaikinimo. Šį Vilniaus teritorinės muitinės įpareigojimą UAB „Cargo Via“ apskundė Muitinės departamentui, o vėliau Vilniaus apygardos administraciniam teismui; 2006-12-29 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-4418-04/2006 UAB „Cargo Via“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 2007-03-21 buvo apžiūrėtos prekės, kurios liko nesunaikintos po 2006-07-20 vykdyto prekių sunaikinimo UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje ir nustatytas tikslus nesunaikintų prekių kiekis (pirmas toks patikrinimams buvo atliktas 2006-07-31) . Vilniaus teritorinė muitinė 2007-04-05 sprendimu Nr. 18KP-24-565 pripažino, kad muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimas yra nebaigtas, likusios nesunaikintos prekės sekantiems muitinės sankcionuotiems veiksmams nepateiktos; minėtu sprendimu Vilniaus teritorinė muitinė taip pat įregistravo likusioms nesunaikintoms prekėms mokestinę prievolę skolininkui, t. y. prekių savininkui , užsienyje registruotai firmai Digital Trade LLC. Minėtą Vilniaus teritorinės muitinės sprendimą Digital Trade LLC ir UAB „Cargo Via“ apskundė Muitinės departamentui, o vėliau Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydami panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės bei Muitinės departamento priimtus sprendimus ir ginčai šiose administracinėse bylose (Nr. I- 8100/074 ir Nr. I-8116/07) dar nėra išspręsti. Vilniaus teritorinė muitinė mano, jog sunaikinti arba kitaip disponuoti likusiomis nesunaikintomis prekėmis gali tik šių prekių savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cargo Via“ atsiliepime į skundą (b. l. 7072) nurodė, kad pareiškėjos skundas turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas. Paaiškino, kad UAB „Cargo Via“ niekada nebuvo ir nėra prekių savininkė, šiuo metu minėtų atliekų nesaugo, todėl negali priimti jokių sprendimų, galinčių lemti tolesnį šių atliekų likimą. UAB „Cargo Via” minėtų atliekų pareiškėjai niekada neperdavė nei naikinimui, nei kokiais nors kitais tikslais, jokių prekių perdavimo dokumentų nepasirašė. 2006-06-23 įmonė pasirašė su UAB „Vilniaus tranzitas” sutartį dėl prekių naikinimo ateityje, tačiau minėta sutartis niekada nebuvo pradėta vykdyti, šalys nesusitarė dėl konkrečios naikinimo datos ar konkrečių naikinimo veiksmų atlikimo. UAB „Cargo Via” sutartį su pareiškėja pasirašė patikrinus, jog pareiškėja turi visus prekių naikinimui reikalingus leidimus ir didžiulę patirtį šioje srityje. Nurodė, kad UAB „Cargo Via” 2006 m. birželio-liepos mėn. padėjo prekių savininkui pradėti organizuoti teisėtą dezodorantų balionėlių sunaikinimo procedūrą. Po 2007-07-20 įvykių, kai pareiškėja bandė juos savavališkai sunaikinti, prekių savininkas panaikino UAB „Cargo Via” išduotą įgaliojimą. UAB „Cargo Via” nėra žinomos aplinkybės, kodėl prekės buvo pradėtos naikinti, apie tai neinformavus nei UAB „Cargo Via”, nei prekių savininko. UAB „Cargo Via“ nuomone, atliekų turėtoju LR atliekų tvarkymo įstatymo prasme yra UAB „Vilniaus tranzitas“, nes pareiškėja turi atliekas savo žinioje, t. y. atliekas laiko savo teritorijoje ilgiau nei vienerius metus. Prekės nėra sudėtos apsauginiuose konteineriuose ir kelia tiesioginę grėsmę tiek žmonėms, tiek aplinkai, todėl jų pridavimo atliekų tvarkytojui klausimas turėtų būti išspręstas. Prekių savininkas yra užsienio įmonė, šiuo metu jokios veiklos Lietuvoje nevykdanti ir prekių likimu nesidominti, todėl akivaizdu, kad atliekų utilizavimu turėtų pasirūpinti atliekų turėtojas, t. y. pareiškėja. Kadangi pareiškėja licencijos verstis pavojingų atliekų saugojimo veikla neturi, o atliekas jau daugiau nei 1 metus laiko savo teritorijoje, todėl manytina, kad pareiškėja privalo nedelsiant pasirūpinti saugiu šių atliekų utilizavimu, t. y. priduoti jas atitinkama veikla užsiimančiam atliekų tvarkytojui.

18Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cargo Via“ atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Cargo Via“ niekada nebuvo ir nėra prekių savininkė. Tas prekes UAB „Vilniaus tranzitas“ išvakarėse savavališkai pasiėmė, ketino organizuoti tų prekių naikinimą. UAB „Cargo Via“ su UAB „Vilniaus tranzitu“ buvo pasirašiusi sutartį dėl prekių naikinimo ateityje, tačiau ši sutartis niekada nebuvo pradėta vykdyti, nes šalys nesusitarė dėl konkrečios naikinimo datos ar konkrečių naikinimo veiksmų atlikimo. UAB „Cargo Via“ buvo įgaliota atlikti prekių naikinimą.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Digital Trade LLC atsiliepime į skundą (b. l. 164–166) nurodė, kad skundas turi būti atmestas. Paaiškino, kad 2006 m. birželio mėn. susitarė su UAB „Cargo Via“, kuri turėjo imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų organizuotas teisėtas atitinkamų prekių (kūno dezodorantų) sunaikinimas. Tuo tikslu UAB „Cargo Via“ sudarė sutartį su UAB „Vilniaus tranzitas“, kadangi minėta įmonė užtikrino, jog turi visus leidimus, reikalingus tokių prekių sunaikinimui įvykdyti. Minėta sutartis niekada nebuvo pradėta vykdyti ir nei UAB „Cargo Via“, nei Digital Trade LLC prekių pareiškėjai niekada neperdavė, Digital Trade LLC neturi jokių duomenų, patvirtinančių, kokiu būdu minėtos prekės buvo atgabentos į UAB „Vilniaus tranzitas“ teritoriją, ir kodėl jos buvo pradėtos savavališkai naikinti. Minėta sutartis niekada net negalėjo būti pradėta vykdyti, nes nuo pat jos sudarymo momento prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms ir buvo niekinė (LR CK 1.80 str.). UAB „Vilniaus tranzitas“ savavališkai pradėjo naikinti prekes ir tokiais veiksmais pažeidė Taisyklių 10 p. nuostatą, numatančią, kad prekes naikinti gali tik atliekas tvarkančių įmonių registre įregistruotas subjektas. Paaiškino, kad Digital Trade LLC būtent dėl UAB „Vilniaus tranzitas“ veiksmų negalėjo teisėtai ir tinkamai sunaikinti prekes. Pareiškėja sąmoningai prisiėmė šių prekių sunaikinimo riziką, tuo prisiimdama atsakomybę už tolesnį šių prekių likimą. Pareiškėjos argumentas, kad ji nėra atliekų turėtojas LR atliekų tvarkymo įstatymo prasme, yra nepagrįstas. Pareiškėja savavališkai apsiėmė naikinti prekes, nepaisant to, kad ji niekada nebuvo įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre, t. y. apskritai neturėjo teisės užsiimti prekių naikinimo veikla. Pareiškėja savo skunde pripažino, jog minėtos atliekos yra saugomos jos teritorijoje. Kadangi pareiškėja neturi teisės pati sutvarkyti šių atliekų, jos turi būti nedelsiant perduotos atitinkamam atliekų tvarkytojui.

20Skundas tenkintinas.

21Byloje nustatyta, kad 2004 m. spalio mėn. užsienio įmonė Digital Trade LLC įvežė į Lietuvos Respubliką kūno dezodorantus; 2004-10-09 Vilniaus teritorinėje muitinėje buvo įforminta šio krovinio muitinio sandėliavimo procedūra ir prekės patalpintos į muitinės sandėlį (UAB „Vingės terminalas“, Savanorių 174A, Vilnius) (b. l. 91–92, 122–123). 2006-06-20 Digital Trade LLC sudarė su UAB „Cargo Via“ sutartį, kad UAB „Cargo Via“ suteiktų tarpininkavimo paslaugas dėl minėtų prekių utilizavimo (b. l. 120–121); 2006-06-22 Digital Trade LLC išdavė UAB „Cargo Via“ įgaliojimą organizuoti prekių sunaikinimą (b. l. 17, 95). 2006-06-23 UAB „Cargo Via“ sudarė sutartį (b. l. 12) su UAB „Vilniaus tranzitas“ dėl prekių sugadinimo, pagal kurią UAB „Vilniaus tranzitas“ įsipareigojo atlikti muitinės prižiūrimų prekių, nekenksmingų aplinkai sugadinimą (pakeičiant prekės būseną supjaustant, sutraiškant ir pan.) pagal pateiktą UAB „Cargo Via“ prašymą; šios sutarties 5 p. nurodyta, kad UAB „Cargo Via“, kaip prekių savininkas, sutartą dieną savo transportu pristato prašyme nurodytą prekių asortimentą ir jų kiekį į naikinimo vietą. 2006-06-27 UAB „Cargo Via“ pateikė Vilniaus teritorinei muitinei prašymą leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes – kūno dezodorantus (113974 vnt.), pasibaigus šių prekių galiojimo terminui (b. l. 13–14). 2006-07-19 deklaracija Nr.6VR10404869 Vilniaus teritorinėje muitinėje buvo įformintas muitinės sankcionuotas veiksmas – prekių sunaikinimas muitinei prižiūrint (b. l. 90). Prekės buvo nugabentos į galutinę prekių sunaikinimo vietą; 2006-07-20 UAB „Vilniaus tranzitas" teritorijoje gadinant kūno dezodorantų balionėlius įvyko avarija; po įvykusios avarijos likusios prekės toliau saugomos UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje (b. l. 18–20). 2007-03-21 buvo tikrintos UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje saugomos likusios nesunaikintos prekės; tikrinime dalyvavę kompetentingų institucijų atstovai konstatavo, kad tolesnis tikrintų prekių saugojimas tokiomis sąlygomis kelia pavojų aplinkai ir darbuotojų saugai bei žmonių sveikatai (b. l. 26).

222006-07-25 buvo surašytas privalomasis nurodymas Nr. 14.2-107 UAB „Cargo Via“, kuriame nurodyta priduoti likusius (nesunaikintus UAB „Vilniaus tranzitas“) kūno dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas, ir pateikti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dokumentus, patvirtinančius minėtų atliekų sutvarkymą; privalomasis nurodymas turėjo būti įvykdytas iki 2006-09-11, o jo įvykdymo terminai galėjo būti pratęsti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka (b. l. 85–86). Departamentas, išnagrinėjęs UAB „Cargo Via“ skundą, 2006-08-11 sprendimu Nr.17-2194 paliko privalomąjį nurodymą nepakeistą (administracinė byla Nr. I-2994-2/2007, b. l. 7). Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-02-15 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2994-2/2007 privalomasis nurodymas Nr. 14.2-107 ir Departamento sprendimas Nr. 17-2194 panaikinti, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-12-21 nutartimi administracinėje byloje Nr. A15-1156/2007 2007-02-15 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą.

232007-07-24 Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Antanas Kinčius privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-184 nurodė UAB „Vilniaus tranzitas“ priduoti saugomus UAB „Vilniaus tranzitas“ nesunaikintus dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas, ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūrai pateikti dokumentus, patvirtinančius minėtų atliekų sutvarkymą; privalomasis nurodymas turi būti įvykdytas iki 2007-09-24 (b. l. 8). Pareiškėja minėtą privalomąjį nurodymą apskundė Departamentui (b. l. 10–11); Departamentas išnagrinėjo pareiškėjos skundą ir 2007-08-09 priėmė sprendimą „Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-184“ Nr. VR-1.7-2135, kuriuo 2007-07-24 privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-184 paliko nepakeistą (b. l. 9).

24Pareiškėja prašo panaikinti 2007-07-24 privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-184 ir 2007-08-09 Departamento sprendimą „Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-184“ Nr. VR-1.7-2135.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-02-15 sprendime dministracinėje byloje Nr. I-2994-2/2007, kuris buvo paliktas nepakeistas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-12-21 nutartimi administracinėje byloje Nr. A15-1156/2007, nustatyta, kad prekės – kūno dezodorantai, kurių galiojimo laikas pasibaigė prekei stovint muitinės sandėlyje, Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 4 d. ir 1 priedo prasme priskirtini atliekoms; Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra turėjo pagrindą duoti privalomąjį nurodymą Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. numatytu pagrindu, kadangi nustatė, kad po to, kai 2006-07-20 UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje naikinant kūno dezodorantus įvyko sprogimas, kilo gaisras, nukentėjo žmonės, o dėl likusių nesunaikintų prekių yra grėsmė žmonėms ir aplinkai; atsižvelgiant į faktinį privalomojo reikalavimo turinį ir Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. pateiktas šio įstatymo sąvokas, privalomasis reikalavimas iš esmės reiškia reikalavimą, kad pareiškėja atliktų atliekų tvarkymo veiksmus (t. y. surinktų atliekas – kūno dezodorantus iš UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijos, išrūšiuotų, pervežtų jas ir perduotų pavojingų atliekų turėtojui sutvarkyti pagal šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus); 2006-07-25 privalomasis nurodymas Nr. Nr. 14.2-107 buvo duotas netinkamam subjektui, todėl yra neteisėtas ir naikintinas; pagal Atliekų tvarkymo įstatymą pareiga sutvarkyti atliekas kyla atliekų turėtojui, nagrinėjamu atveju atliekų turėtoja yra Digital Trade LLC; privalomasis nurodymas buvo duotas netinkamam subjektui. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas 2007-12-21 nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad prekiu savininku, o pasibaigus tų prekių vartojimo terminui ir atlieku turėtoju buvo bendrovė Digital Trade LLC, o ne UAB „Cargo Via“; Agentūra privalomąjį nurodymą surašė netinkamam subjektui – UAB „Cargo Via“, todėl nurodymas ir Departamento sprendimas panaikinti pagrįstai.

26Pažymėtina, kad 2006-07-25 privalomasis nurodymas Nr. Nr. 14.2-107, kuris buvo surašytas UAB „Cargo Via“, ir 2007-07-24 privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-184, kuris buvo surašytas UAB „Vilniaus tranzitas“, savo turiniu iš esmės yra identiški. Šie privalomieji nurodymai buvo surašyti esant iš esmės toms pačioms aplinkybėms ir tokiai pačiai situacijai.

27Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra pagal savo kompetenciją turėjo teisę ir pareigą reikalauti, kad atliekas sutvarkytų jų turėtojas. Byloje nustatyta, kad Digital Trade LLC yra atliekų turėtoja. Darytina išvada, kad Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra 2007-07-24 privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-184 surašė netinkamam subjektui – UAB ,,Vilniaus tranzitas“, todėl privalomasis nurodymas yra neteisėtas ir naikintinas.

28Pripažinus, kad Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2007-07-24 privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-184 yra neteisėtas ir naikintinas, naikintinas ir 2007-08-09 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimas „Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-184“ Nr. VR-1.7-2135, kuriuo nuspręsta palikti galioti 2007-07-24 privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-184. Dėl šio sprendimo pažymėtina, kad jis atitinka Viešojo administravimo įstatyme nustatytus individualaus sprendimo turinio reikalavimus.

29Pažymėtina, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymo (2002-07-01 redakcija) 8 str. 1 d. atliekos turi būti saugomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Nepaisant to, kad buvo pripažinta, kad atliekų turėtoja yra Digital Trade LLC, pareiškėja UAB „Vilniaus tranzitas“, kurios teritorijoje yra laikomos atliekos, turi pareigą jas saugoti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Kitoks šios situacijos aiškinimas prieštarautų Konstitucijos 53 str. 3 d. įtvirtintai nuostatai, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, ir pažeistų viešąjį interesą – aplinkos apsaugą. Tačiau UAB „Vilniaus tranzitas“ negali būti perkeliamos atliekų turėtojui Digital Trade LLC kylančios pareigos, nesant tam sutartinio ar kito teisės aktais pagrįsto pagrindo. Be to, pažymėtina, kad šiuo atveju atliekos (kūno dezodorantai su pasibaigusiu galiojimo terminu) yra muitinės prižiūrimos prekės. Be muitinės, šiuo atveju Vilniaus teritorinės muitinės, atitinkamų veiksmų šios atliekos negali būti tvarkomos. Išanalizavus byloje nustatytas faktines aplinkybes, pažymėtina, kad atitinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią tam, kad pavojingos atliekos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, visų pirma privalo imtis šių atliekų savininkas Digital Trade LLC (tokia pareiga kyla pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 321 str. 1 d. ir kitus teisės aktus). Jeigu dėl kokių nors priežasčių (neveikimo, atsisakymo atlikti tam tikrus veiksmus ir pan.) atliekų savininkas nesiima atitinkamų būtinų prevencinių priemonių, atsakingoms institucijoms (šiuo atveju Vilniaus teritorinei muitinei, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) kyla pareiga imtis atitinkamų veiksmų, kad keliamas pavojus aplinkai, darbuotojų saugai ir žmonių sveikatai būtų pašalintas (tokia pareiga kyla pagal Konstitucijos 53 str. 3 d., Aplinkos apsaugos įstatymo 321 str. 3 d.); prevencinių priemonių išlaidas turi atlyginti subjektas, kuris laiku neįvykdė teisės aktais ir administraciniais aktais, pagrįstais teisės aktų reikalavimais, jam nustatytų pareigų ir nepašalino žalos aplinkai ir žmonių sveikatai grėsmės ar jau atsiradusios žalos (Aplinkos apsaugos įstatymo 322 str.). Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

33tenkinti pareiškėjos UAB ,,Vilniaus tranzitas“ skundą ir panaikinti 2007-07-24 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-184 ir 2007-08-09 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimą „Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-184“ Nr. VR-1.7-2135.

34Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. pareiškėja UAB „Vilniaus tranzitas“ (toliau – ir pareiškėja)... 6. Pareiškėja skunde (b. l. 3–7) nurodė, kad 2007-07-27 gavo... 7. LR atliekų tvarkymo įstatymo 8 str. 3 d. pavojingų atliekų saugojimo... 8. Pareiškėja 2006-07-24 raštu kreipėsi į kūno dezodorantais... 9. Pareiškėja skunde paaiškino, kad kūno dezodorantai yra muitinės... 10. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymą pareiga sutvarkyti atliekas kyla atliekų... 11. Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad likę nesunaikinti... 12. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 13. Atsakovo Departamento atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Vilniaus... 14. Atsakovės Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros atstovas teismo posėdyje... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į... 16. 2006-06-27 Vilniaus teritorinė muitinė gavo UAB „Cargo Via“ prašymą... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cargo Via“ atsiliepime į skundą... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cargo Via“ atstovė teismo posėdyje... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Digital Trade LLC atsiliepime į skundą (b.... 20. Skundas tenkintinas.... 21. Byloje nustatyta, kad 2004 m. spalio mėn. užsienio įmonė Digital Trade LLC... 22. 2006-07-25 buvo surašytas privalomasis nurodymas Nr. 14.2-107 UAB „Cargo... 23. 2007-07-24 Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos... 24. Pareiškėja prašo panaikinti 2007-07-24 privalomąjį nurodymą Nr.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-02-15 sprendime dministracinėje... 26. Pažymėtina, kad 2006-07-25 privalomasis nurodymas Nr. Nr. 14.2-107, kuris... 27. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra pagal savo kompetenciją turėjo teisę ir... 28. Pripažinus, kad Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2007-07-24 privalomasis... 29. Pažymėtina, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymo (2002-07-01 redakcija) 8... 33. tenkinti pareiškėjos UAB ,,Vilniaus tranzitas“ skundą ir panaikinti... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...