Byla P2-50-1003/2016
Dėl baudos vykdymo procese paskyrimo skolininkui A. Š., suinteresuotas asmuo Šiaulių kredito unija

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo, antstolį Arturą Bložę pavaduojančio, antstolio Svajūno Degimo pareiškimą dėl baudos vykdymo procese paskyrimo skolininkui A. Š., suinteresuotas asmuo Šiaulių kredito unija,

Nustatė

2antstolis teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo skirti A. Š. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, vadovaujantis CPK 585 str. 2 d. nuostatomis. Pareiškime nurodyta, kad antstolio Arturo Bložės kontoroje vykdomas išieškojimas iš skolininko A. Š. išieškotojai Šiaulių kredito unija vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Antstolis skolininkui gyvenamosios vietos adresu 2016-01-18 išsiuntė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. BLO001838, kuriuo įpareigojo skolininką per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo nurodyti 2015-01-18 turto arešto akte nurodyto vikšrinio traktoriaus „Caterpillar“, valstybinis Nr. ( - ), buvimo vietą. Per antstolio nustatytą terminą prašoma informacija antstolio kontorai pateikta nebuvo.

3Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

4Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo. CPK 585 str. imperatyviai nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). CPK 645 str. 1 d. įtvirtina skolininko pareigą antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Asmeniui, kuris nevykdo CPK 645 str. 1 d. nurodyto antstolio reikalavimo, teismas gali skirti iki 579 Eur baudą arba nubausti areštu iki 30 parų (CPK 645 str. 3 d.). Nurodytomis teisės normomis yra siekiama užtikrinti antstolių privalomų nurodymų tinkamą vykdymą, užkirsti kelią galimiems trukdymams antstoliams vykdyti įstatymų jiems pavestas funkcijas.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad antstolio Arturo Bložės kontoroje yra vykdomas išieškojimas iš skolininko A. Š. išieškotojai Šiaulių kredito unijai vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Antstolis 2016-01-18 priėmė patvarkymą Nr. BLO001838 dėl informacijos pateikimo, kuriuo įpareigojo skolininką A. Š. per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos nurodyti 2015-01-18 turto arešto akte nurodyto turto vikšrinio traktoriaus „Caterpillar“, valstybinis Nr. ( - ), buvimo vietą bei informavo A. Š., kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą teismas gali skirti baudą. 2016 m. sausio 18 d. patvarkymas įteiktas 2016-01-19 skolininko tėvui Š. Š. (27-28 v. b. l.). Remiantis CPK 123 str. 3 d. nustatytomis normomis laikoma, kad patvarkymas įteiktas tinkamai. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad 2016-01-18 patvarkymas dėl informacijos pateikimo buvo įvykdytas, taip vilkinant išieškojimo procesą ir pažeidžiant išieškotojos teises.

6Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad antstolio 2016-01-18 patvarkymas dėl informacijos pateikimo yra susijęs su areštuoto turto, priklausančio skolininkui, realizavimu, o šio turto savininkas nevykdė antstolio įpareigojimų dėl informacijos pateikimo apie areštuoto turto buvimo vietą, šiais veiksmais pažeidė imperatyvią proceso teisės normą, įsakmiai įpareigojančią turto savininką vykdyti antstolio reikalavimus, susijusius su sprendimų vykdymu. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, A. Š. skirtina bauda. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą, remiantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju teismas neturi duomenų apie objektyvias bei nuo skolininko nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių iki šiol neįvykdytas antstolio reikalavimas. Įvertinus, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis A. Š. anksčiau nebuvo baustas už antstolio reikalavimo nevykdymą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais bei atsižvelgiant į teismo teisę laisvai parinkti baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma, A. Š. skirtina 30 Eur dydžio bauda (CPK 3 str. 1 d., 645 str. 1 d., 3 d.). Manytina, kad tokio dydžio bauda neprieštarauja suformuotai teismų praktikai ir CK 1.5 str. įtvirtintiems principams.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 645 str. 2 d., 3 d., 593 str. 5 d., 616 str., teismas

Nutarė

8pareiškėjo antstolio Svajūno Degimo prašymą tenkinti.

9Paskirti skolininkui A. Š., a.k. ( - ) 30 Eur (trisdešimties eurų) dydžio baudą.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai