Byla 2S-152-153/2009

2Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Galinos Blaževic, kolegijos teiseju: Raimondo Buzelio, Egidijaus Tamašausko,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo Zurich Insurance Company S.A. atstovo advokato D. M. ir atsakovo E. L. atskiruosius skundus del Kauno rajono apylinkes teismo 2008 m. spalio 20 d. nutarties del civilines bylos Nr. 2-0777-358/2008 pagal ieškovo Zurich Insurance Company S.A. ieškini atsakovui E. L. del daikto išreikalavimo iš neteiseto valdymo, sustabdymo, n u s t a t e:

4Kauno rajono apylinkes teismas 2008 m. spalio 20 d. nutartimi sustabde civilines bylos pagal ieškovo Zurich Insurance Company S.A. ieškini atsakovui E. L. del daikto išreikalavimo iš neteiseto valdymo nagrinejima iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.24-1-625-07.

5Teismas nustate, kad ieškovas ieškinio reikalavima išreikalauti iš atsakovo automobili Mercedes Benz A170 D iš neteiseto atsakovo valdymo grindžia ikiteisminio tyrimo metu surinktais irodymais, taciau ikiteisminis tyrimas, kuris vykdomas del ginco objekto-automobilio-nera baigtas. Teismas konstatavo, kad teismas nustatines tas pacias faktines aplinkybes kaip ir ikiteisminiame tyrime, todel bylos nagrinejimas remiantis CPK 163 str. 1 d. 3 p. turi buti sustabdytas.

6Atskiruoju skundu ieškovo Zurich Insurance Company S.A. atstovas advokatas D. M. praše teismo nutarti panaikinti ir perduoti klausima pirmos instancijos teismui nagrineti iš naujo. Ieškovo atstovo nuomone teismo nutartis yra nepagrista ir neteiseta del šiu motyvu:

71) pagal CPK 163 str. 3 p. teismas privalo sustabdyti byla, kai negalima nagrineti tos bylos tol, kol bus išspresta kita byla, nagrinejama civiline, baudžiamaja ar administracine tvarka. Negalejimas išnagrineti civilines bylos tol, kol nebus išnagrineta kita byla, reiškia, kad teismui, siekianciam išspresti byloje pareikšta reikalavima, reikalingi tam tikri faktai, kurie yra nustatinejami kitoje byloje, ir byla nagrinejantis teismas pats negali ju nustatyti. Tarp nagrinejamos teisme civilines bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinetoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, tai yra, kitoje byloje nustatyti faktai tures teisine reikšme sprendimui nagrinejamoje byloje (LAT 2000 m. spalio 2 d. nutartis c.b. Nr.3K-3-942/2000);

82) šioje byloje pareikštas civilinis ieškinys del automobilio Mercedes Benz A170D, identifikacinis kodas ( - ), išreikalavimo iš atsakovo E. L. neteiseto valdymo ir perdavimo teisetam savininkui ieškovui Zurich Insurance Company S.A.byloje. Ikiteisminis tyrimas atliekamas del transporto priemones identifikavimo numeriu suklastojimo ar neteiseto pakeitimo (BK 3061 str. 1 d.). Sustabdyti šia civiline byla CPK 163 str. 3 d. pagrindu nera butinybes, kadangi ši byla ir atliekamas ikiteisminis tyrimas Kauno m. VPK baudžiamojoje byloje Nr. 24-1-625-07 nera taip susijusios bylos, kad kitoje byloje nustatyti faktai tures irodomaja, prejudicine ar privalomaja sustabdytai bylai. Ikiteisminiame tyrime ir civilineje byloje Nr. 2-0777-358/2008 yra nustatinejamos skirtingos faktines aplinkybes, todel ikiteisminis tyrimas nesusijes su nagrinejamoje civilineje byloje pareikštame ieškinyje nurodytais reikalavimais;

93) ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybes bei faktai, galimai patvirtinsiantys, jog transporto priemones identifikavimo numeriai buvo suklastoti ar neteisetai pakeisti iš esmes nera svarbus nustatant nagrinejamoje civilineje byloje pateiktame ieškinyje nurodytas aplinkybes, t. y. sasaja su nuosavybes teisiu pripažinimu pagal teismui pateiktus negincijamus rašytinius irodymus (b.l. 12, 19). Daryti išvada, kad egzistuoja prejudicinis ryšys tarp šiu bylu ir del to negalima nagrineti civilines bylos, kol nebus priimtas procesinis sprendimas nutraukti ikiteismini tyrima ar isiteises procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje, kuri bus išspresta iš esmes, nera pagrindo;

104) pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika (LAT 2005 m. rugsejo 21 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-3-411/2005, LAT 2007m. sausio 23 d. nutartis, c.b.Nr. 3K-3-10/2007; LAT 2007 m. spalio 30 d. nutartis, c.b.Nr. 3K-3-447/2007, ir kt.), privalomasis bylos sustabdymo pagrindas, numatytas CPK 163 str. 3 p. turi. buti taikomas tik tuo atveju, jei kita susijusi baudžiamoji byla yra nagrinejama teisme. Tuo tarpu šiuo atveju tik atliekamas ikiteisminis tyrimas (LAT 2008 m spalio 7 d. nutartis c.b. Nr.2A-391/2008);

115) teismo nutartis yra nepagrista ir neteiseta, kadangi jos motyvuojamojoje dalyje pateikiami motyvai suformuluoti klaidingai interpretuojant faktines byloje nustatytas aplinkybes.

12Atskiruoju skundu atsakovas E. L. praše teismo nutarti panaikinti ir perduoti byla pirmos instancijos teismui nagrineti iš esmes. Apeliantas nesutiko su teismo nutartimi del šiu motyvu:

131) pagal Europos Žmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. asmuo turi teise, kad byla, kurioje sprendžiama jo civilinio pobudžio teisiu ir pareigu klausimas, teismas išnagrinetu per kiek imanoma trumpesni laika. Šios teises igyvendinimas gali buti pripažintas neatitinkanciu Konvencijos nuostatu, jeigu civilines bylos nagrinejamas užsitese ir nebuvo intensyvus. Sprendimas del veiksmu byloje sustabdymo turi buti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi buti aiškus ir pagristi;

142) LAT 2007 m. sausio 23 d. nutartyje (c.b. Nr. 3K-3-10/2007) nurode, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali buti pagrindu sustabdyti bylos nagrinejima pagal CPK 163 str. 3 p., taciau ikiteisminio tyrimo metu surinkti irodymai, priimti procesiniai sprendimai gali buti rašytiniais irodymais civilineje byloje, todel atsižvelgiant i konkrecios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali buti pagrindu sustabdyti civiline byla pagal CPK 164 str. 4 p.;

153) teismas nutartyje nenurode argumentu, kad civiline byla sustabdoma del konkreciu irodymu gavimo, konkreciu tyrimo veiksmu atlikimo, nemotyvavo, kokiu duomenu rinkimui ir kuriam laikui civilines bylos nagrinejimas sustabdomas. Ieškovo prašymai sustabdyti byla yra siekimas vilkinti procesa, o bylos sustabdymas yra nepagristas. Teismas tik isitikines, kad jis, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys šiu veiksmu negali atlikti ar neekonomiška tai daryti, ar del kitu priežasciu neimanoma ar netikslinga tai daryti civilineje byloje, gali konstatuoti butinuma sustabdyti byla, kol vyksta tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje. Kitu atveju motyvai yra nekonkretus, neatitinka teisinio apibrežtumo reikalavimu, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvuma. Taip sudaromos prielaidos nevykdyti Konvencijos 6 str. 1 d. nuostatos del teises i teisma tinkamo igyvendinimo (LAT 2008 m. vasario 15 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-107/2008).

16Atsiliepime i ieškovo atskiraji skunda atsakovas E. L. praše teismo nutarti panaikinti ir byla perduoti nagrineti pirmosios instancijos teismui iš esmes. Nurode, kad jam nera žinoma, kokios aplinkybes yra nustatinejamos baudžiamojoje byloje, kadangi ikiteismini tyrima atliekancios institucijos jam tokios informacijos neteikia. Baudžiamojoje byloje del ginco automobilio identifikavimo numerio suklastojimo jis yra apklaustas kaip liudytojas. Ikiteisminiame tyrime atliekami veiksmai nelaikomi baudžiamosios bylos nagrinejimu, nes juos atlieka ne teismas, o BPK numatytu ikiteisminio tyrimo istaigu pareigunai bei prokuroras. Apie prejudicinio ryšio egzistavima galima spresti tik esant dviem byloms (LAT 2005 m. rugsejo 21 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-411/2005).

17Atsiliepimo i atsakovo E. L. atskiraji skunda ieškovas Zurich Insurance Company S.A. nepateike.

18Atskirieji skundai tenkintini.

19Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

20Teiseju kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustate civilines bylos sustabdymo pagrinda. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelge i Lietuvos Aukšciausiojo teismo 2007-01-23 nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr.3K-3-10/2007, išaiškinima, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali buti privalomu pagrindu sustabdyti bylos nagrinejima pagal CPK 163 str. 3 p. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti irodymai, priimti procesiniai sprendimai gali buti rašytiniais irodymais civilineje byloje, todel atsižvelgiant i konkrecios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali buti pagrindu sustabdyti civiline byla pagal CPK 164 str. 4 p. (fakultatyvinis bylos sustabdymas). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindu skirtumas yra tas, kad kai yra

Nustatė

21mos privalomaji bylos sustabdymo pagrinda sudarancios aplinkybes, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinejima, o bylos sustabdymas del fakultatyvuji sustabdymo pagrinda sudaranciu aplinkybiu yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teise, bet ne pareiga sustabdyti bylos nagrinejima, ir teismas konkreciu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti byla. Teismu praktikoje laikomasi nuostatos, kad sprendžiant del bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu, net formaliai esant istatyme nurodytam bylos sustabdymo pagrindui, turi buti atsižvelgiama i kiekvienos konkrecios bylos aplinkybes, nes, sustabdžius byla be pakankamo pagrindo, vilkinamas procesiniu veiksmu atlikimas, gali buti pažeidžiami byloje dalyvaujanciu asmenu interesai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-3-94/2005, 2008 m. balandžio 8 d. nutartis c.b. Nr.3K-3-221/2008).

22Šioje byloje yra pareikštas ieškinys del automobilio Mercedes Benz A170D, kurio identifikacinis ( - ) išreikalavimo iš atsakovo E. L. neteiseto valdymo (b.l. 1-2). Baudžiamojoje byloje Nr. 24-1-625-07 atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamos veikos, numatytos BK 3061 str. 1 d. požymius, gavus duomenu, kad 2007-05-31 i VI „Regitra“ Kauno filiala kreipesi atsakovas E. L., prašydamas iregistruoti Lietuvoje neregistruota automobili MB A170 su identifikavimo numeriu ( - ), kurio identifikavimo numeris buvo itartas galimai suklastotu arba pakeistu (b.l.21). Šis automobilis yra atiduotas sažiningam igijejui ir savininkui E. L. (b.l.43). 2008-10-03 Kauno miesto apylinkes prokuraturos nutarime nurodyta, jog ieškovas baudžiamojoje byloje nera pripažintas nukentejusiuoju, nera šios bylos dalyvis ikiteisminis tyrimas nera baigtas (b.l.44). Pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurode, kad civilineje byloje bus nustatinejamos tos pacios aplinkybes kaip ir ikiteisminiame tyrime, taciau šiu faktiniu aplinkybiu neivardijo. Pirmosios instancijos teismas turejo motyvuoti, kodel nesustabdžius bylos, nera galimybes tinkamai ja išnagrineti, pagristi, kad sustabdymas nevilkins bylos nagrinejimo, nurodyti, ne tik kokiu faktiniu aplinkybiu nustatymui, bet ir kokiu jas patvirtinanciu irodymu gavimui yra sustabdoma byla. Teiseju kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai yra nekonkretus ir neatitinka teisinio apibrežtumo reikalavimu.

23Apibendrindama teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas sustabdydamas civilines bylos nagrinejima pagal CPK 163 str. 3 p., netinkamai taike šia proceso teises norma, nukrypo nuo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuotos nurodytos teises normos aiškinimo ir taikymo praktikos. Šios proceso teises pažeidimas leme nepagristos nutarties priemima (CPK 329 str. 1 d.), todel skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra naikintina ir byla nagrineti iš esmes perduotina Kauno rajono apylinkes teismui.

24Teiseju kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., 338 str.,

Nutarė

25Kauno rajono apylinkes teismo 2008 m. spalio 20 d. nutarti panaikinti ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš esmes. Kolegijos pirmininke

26Galina Blaževic

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo Zurich Insurance... 4. Kauno rajono apylinkes teismas 2008 m. spalio 20 d. nutartimi sustabde... 5. Teismas nustate, kad ieškovas ieškinio reikalavima išreikalauti iš atsakovo... 6. Atskiruoju skundu ieškovo Zurich Insurance Company S.A. atstovas advokatas D.... 7. 1) pagal CPK 163 str. 3 p. teismas privalo sustabdyti byla, kai negalima... 8. 2) šioje byloje pareikštas civilinis ieškinys del automobilio Mercedes Benz... 9. 3) ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybes bei faktai, galimai... 10. 4) pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika (LAT 2005 m. rugsejo 21 d.... 11. 5) teismo nutartis yra nepagrista ir neteiseta, kadangi jos motyvuojamojoje... 12. Atskiruoju skundu atsakovas E. L. praše teismo nutarti panaikinti ir perduoti... 13. 1) pagal Europos Žmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos 6... 14. 2) LAT 2007 m. sausio 23 d. nutartyje (c.b. Nr. 3K-3-10/2007) nurode, kad... 15. 3) teismas nutartyje nenurode argumentu, kad civiline byla sustabdoma del... 16. Atsiliepime i ieškovo atskiraji skunda atsakovas E. L. praše teismo nutarti... 17. Atsiliepimo i atsakovo E. L. atskiraji skunda ieškovas Zurich Insurance... 18. Atskirieji skundai tenkintini.... 19. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Teiseju kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios... 21. mos privalomaji bylos sustabdymo pagrinda sudarancios aplinkybes, teismas... 22. Šioje byloje yra pareikštas ieškinys del automobilio Mercedes Benz A170D,... 23. Apibendrindama teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Teiseju kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., 338... 25. Kauno rajono apylinkes teismo 2008 m. spalio 20 d. nutarti panaikinti ir... 26. Galina Blaževic...