Byla 2-6158-563/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo I. M. (I. M.) skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Giedriui Jonauskui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų ir prašo nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0091/12/00218 ir vykdymo išlaidų iš jo neišieškoti. Nurodė, kad antstolis, vykdydamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2012-01-10 sprendimą Nr. (23.17-08)-320-2101 dėl 1300,41 Lt skolos, neįsitikino, ar VMI prie FM, pateikdama iškart sprendimą vykdyti antstoliui, nepažeidė teisės aktuose numatytos priverstinio išieškojimo priemonių taikymo eilės. Antstolis neinformavo pareiškėjo apie pradėtus vykdymo veiksmus, nesiuntė raginimo įvykdyti sprendimą geruoju, dėl ko buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir nepagrįstai patirtos papildomos vykdymo išlaidos. Be to, antstolio 2012-05-03 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas neturi registracijos numerių (b.l. 4-5).

3Suinteresuotas asmuo antstolis Giedrius Jonauskas su skundu nesutinka, nurodė, kad vykdomojoje byloje raginimas skolininkui neturėjo būti siunčiamas. CPK 651 straipsnio 2 dalis numato sąrašą aplinkybių, pagal kurias sprendžiama, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Skolininko priekaištas dėl dokumentų registracijos yra nesuprantamas, kadangi 2012-03-05 surašyti procesiniai dokumentai yra suregistruoti (vykd. b.l. 30).

4Suinteresuotas asmuo VMI prie FM atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. Pareiškėjo mokestinė nepriemoka susidarė pagal mokėtojo (pareiškėjo) pateiktas deklaracijas, mokėtojo prašymų dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimo ar išdėstymo nebuvo gauta, todėl buvo priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokėtojo turto. Pareiškėjas negalėjo nežinoti apie mokėtiną 1300,41 Lt sumą. Sprendime buvo nurodyta sprendimo apskundimo tvarka, sprendimas buvo išsiųstas pareiškėjo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu. Kadangi skola įstatymo nustatytu terminu nebuvo sumokėta, sprendimas dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų buvo pateiktas vykdyti antstoliui. Antstolio patvarkymas dėl skolos išieškojimo yra registruotas, antstolis dokumentus pareiškėjui siuntė jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu (b.l. 9).

5Skundas atmestinas.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolio Giedriaus Jonausko žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0091/12/00218, pradėta vykdyti pagal VMI prie FM viršininko 2012-01-10 sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.17-08)-320-2101 dėl 1300,41 Lt mokestinės nepriemokos išieškojimo iš skolininko I. M. išieškotojos VMI prie FM naudai (vykd. b.l. 1, 2, 6). 2012-02-23 patvarkymu dėl skolos išieškojimo vykdomasis dokumentas buvo išsiųstas į skolininko darbovietę UAB ( - ) vykdymui (vykd. b.l. 11, 12, 13). 2012-03-01 raštu išieškotoja informavo antstolį, kad skolininkas 2012-02-29 sumokėjo mokestinę nepriemoką. Antstolis 2012-03-05 apskaičiavo 484,98 Lt vykdymo išlaidas, priėmė patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdomojo dokumento atšaukimo (vykd. b.l. 17, 18, 19, 20).

7Vykdomojo dokumento pateikimo ir priėmimo vykdyti tvarką reglamentuoja LR CPK 650 ir 651 straipsniai. CPK 651 straipsnio 2 dalis numato pavyzdinį sąrašą aplinkybių, pagal kurias sprendžiama, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Nagrinėjamu atveju antstolis, nenustatęs jokių akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, 2012-02-21 patvarkymu priėmė išieškotojos pateiktą VMI prie FM viršininko 2012-01-10 sprendimą Nr. (23.17-08)-320-2101 dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš skolininko I. M.. Pažymėtina, kad sutinkamai su CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punktu antstolis patikrina, ar sprendimą vykdyti pateikusi institucija patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, tačiau antstolis neatlieka vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos, šiuo atveju VMI prie FM, priežiūros ar kontrolės funkcijos. Teisės aktai nenumato antstolio pareigos kontroliuoti, ar vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija nepažeidė vykdomojo dokumento išdavimo procedūros, t.y. antstolis nėra įgaliotas tikrinti, ar VMI prie FM, priėmusi sprendimą dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo, atliko visas procedūras, numatytas LR Mokesčių administravimo įstatyme. Pareiškėjui nesutinkant su VMI prie FM priimtu sprendimu, jis turėjo teisę skųsti sprendimą LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau pareiškėjas šia teise nepasinaudojo ir iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad jis 2012-02-29 sprendimą įvykdė.

8Pareiškėjo teiginiai, kad antstolis neinformavo jo apie išieškomą skolą ir nesiuntė raginimo įvykdyti sprendimą geruoju, yra nepagrįsti. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad 2012-02-21 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti buvo išsiųstas skolininko deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau grįžo neįteiktas, nes skolininkas nurodytu adresu nebegyvena. Pažymėtina, kad pats pareiškėjas, pasikeitus jo gyvenamajai vietai, neįvykdė pareigos patikslinti deklaravimo duomenis (LR Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p., 10 str. 1 d.), todėl vadovaujantis CPK 604 straipsniu, 644 straipsnio 2 punktu, laikytina, kad skolininkas buvo tinkamai informuotas apie pradėtą priverstinį sprendimo vykdymo procesą. Nagrinėjamu atveju raginimas skolininkui neturėjo būti siunčiamas (CPK 661 str., LR Mokesčių administravimo įstatymo 89 str., 105 str. 2 d.), todėl antstolis pagrįstai pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus ir priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio (CPK 733 str.).

9Įvertinus vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytas vykdymo išlaidų sumas, nustatyta, kad vykdymo išlaidos apskaičiuotos pagrįstai, laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytų reikalavimų ir dydžių (Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 p., 43 p., 47 p., 1 lentelės 5 p., 51 p., 3 lentelės 3 p., 62 p., 68 p.).

10Pareiškėjo teiginiai dėl to, kad antstolio 2012-05-03 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas neturi registracijos numerių, taip pat nepagrįsti, kadangi iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad minėtiems procesiniams dokumentams yra suteikti registracijos numeriai – atitinkamai S-22225 ir S-22224.

11Įvertinus išdėstytas aplinkybes, esant tokiam teisiniam reglamentavimui, pripažįstama, kad nėra įstatymu numatytų pagrindų pripažinti antstolio Giedriaus Jonausko skundžiamus veiksmus neteisėtais, taip pat nėra ir CPK 629 straipsnyje numatytų vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų, todėl pareiškėjo skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjo I. M. (I. M.) skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0091/12/00218 grąžinti antstoliui Giedriui Jonauskui.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai