Byla A-996-146/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. I. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. I. skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Utenos apskrities skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja L. I. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 14–15), prašydama panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Utenos apskrities skyriaus (toliau – ir Inspekcijos Utenos skyrius, atsakovas) 2013 m. lapkričio 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3463(U13) bei įpareigoti atsakovą patikrinti pareiškėjos daugiabučio namo, esančio ( - ) g. 18, Anykščiuose, šilumos ir karšto vandens apskaitos sistemos atitiktį Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ nustatytiems teisinės metrologijos reikalavimams.

5Pareiškėja paaiškino, kad kreipėsi į Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) Utenos skyrių, prašydama patikrinti jos daugiabučio namo, esančio ( - ) g. 18, Anykščiuose, šilumos ir karšto vandens apskaitos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Atsakovas prašomą patikrinimą atliko iš dalies, t. y. 2013 m. lapkričio 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akte Nr. PA-3463(U13) (toliau – ir Patikrinimo aktas) atsisakė patikrinti šilumos ir karšto vandens tiekėjo įrengtų šilumos ir karšto vandens apskaitos priemonių atitiktį teisinės metrologijos reikalavimams, nustatytiems Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-107 (toliau – ir Įsakymas Nr. V-107), motyvuodamas tuo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2013 m. birželio 25 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr. A858-239/2013 ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir ESTT) dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Pareiškėja, nesutikdama su tokiu atsakovo motyvu, pažymėjo, kad ji nėra administracinės bylos Nr. A858-239/2013 šalis ir šiame teismo procese nedalyvauja, be to, Įsakymo Nr. V-107 galiojimas nėra sustabdytas. Pareiškėjos manymu, atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė patikrinti šilumos ir karšto vandens tiekėjo įrengtų šilumos ir karšto vandens apskaitos priemonių atitiktį teisinės metrologijos reikalavimams, nustatytiems Įsakymu Nr. V-107, todėl Patikrinimo aktas yra naikintinas, o atsakovas įpareigotinas patikrinti pareiškėjos daugiabučio namo, esančio ( - ) g. 18, Anykščiuose, šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų atitiktį nustatytiems Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams: t.y. įvertinti ar pareiškėjos name įrengtai šilumos ir karšto vandens apskaitos sistemai yra patvirtintas matavimo priemonių ir nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija tipas, atlikus reikiamus bandymus ir įsitikinus, kad telemetrinio kanalo duomenys visiškai atitinka matavimo priemonės parodymus; įvertinant, ar pareiškėjos name įrengtai šilumos ir karšto vandens apskaitos sistemai matavimo priemonės su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinė patikra atlikta kaip matavimo sistemai, atitinkamai įforminant patikros rezultatus; be to, įvertinant, ar pareiškėjos name įrengtai šilumos ir karšto vandens apskaitos sistemai, kuri sukonstruota su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, tačiau kurios tipas patvirtintas be šios funkcijos įvertinimo, gali būti naudojamos nuotoliniam (telemetriniam) duomenų perdavimui sąskaitų už šilumos energiją ir karštą vandenį išrašymui.

6Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Utenos apskrities skyrius prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (b. l. 28–31) paaiškino, kad Inspekcijos Utenos skyrius pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundą 2013 m. lapkričio 6 d. patikrino, kaip UAB „Anykščių šiluma“ laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, tiekdama šilumą ir karštą vandenį daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ) g. 18, Anykščiuose (toliau – ir Namas Nr. 18). Patikrinimo metu nustatyta, kad Namui Nr. 18 tiekiamos šilumos apskaita vykdoma šilumos punkte, kuriame sumontuotas įvadinis šilumos skaitiklis ULTRAHEAT 2WR, kurio tipas patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Name Nr.18 šilumos energijos apskaita įrengta be nuotolinio nuskaitymo. Apskaita ir atsiskaitymas už Name Nr.18 sunaudotą šilumą vykdomi pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis. Patikrinus UAB „Anykščių vandenys“ priklausantį Namo Nr.18 šalto vandens skaitiklį RUBIKON MTKI, įrengtą šilumos punkte prieš šilumokaitį, nustatyta, kad skaitiklio patikra atlikta, skaitiklis užplombuotas, skaitiklio tipas patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Name Nr.18 yra du butai (tarp jų ir pareiškėjos), kurie yra atjungti nuo šildymo ir karšto vandens centralizuotos tiekimo sistemos, vienas butas atjungtas nuo karšto vandens centralizuotos tiekimo sistemos. Patikrinimo akto išvadose konstatuota, kad nepažeisti teisinės metrologijos reikalavimai, tačiau Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 reikalavimų laikymasis nebuvo tikrintas, kadangi LVAT 2013 m. birželio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-239/2013 kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimo, susijusio su Įsakymo Nr. V-107 nuostatų suderinamumu su Europos Sąjungos teise. Kol ESTT nepriims prejudicinio sprendimo minėtu klausimu, Įsakymo Nr. V-107 laikymasis nebus tikrinamas, kadangi ESTT prejudiciniame sprendime bus pasisakyta dėl šio įsakymo suderinamumo su ES teise. Inspekcijai teisės aktais pavesta atlikti teisinę metrologinę priežiūrą (Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 str. 4 d., 22 str. 2 d. 1 p., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 16 str. 5 d., Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 (toliau – ir Inspekcijos nuostatai), 2 p., 10.2.1 p., 11.5 p.). Inspekcijos Utenos skyrius pagrįstai ir teisėtai atliko patikrinimą Name Nr. 18 bei surašė Patikrinimo aktą.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime į skundą (b. l. 22–23) UAB „Anykščių šiluma“ paaiškino, kad Inspekcijos Utenos skyrius 2013 m. lapkričio 6 d. atlikę Namo Nr. 18 šilumos punkto patikrinimą, Patikrinimo akte konstatavo, jog pažeidimų nerasta. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad Name Nr. 18 duomenų nuotolinio nuskaitymo moduliai įrengti 2009 metais, todėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 reikalavimai šiems moduliams negali būti taikomi. Pareiškėja UAB „Anykščių šilumos“ tiekiamu karštu vandeniu nesinaudoja, jos bute karšto vandens skaitiklio ir nuotolinio duomenų nuskaitymo modulio nėra, pareiškėja naudojasi tik bendro naudojimo patalpoms šildyti gaunama šilumine energija, už kurią atsiskaitymas vykdomas pagal įvadinio skaitiklio, kurio patikra atlikta, rodmenis, o šiems rodmenims karšto vandens skaitikliai ir duomenų apskaitos nuotolinio valdymo moduliai įtakos neturi. Inspekcijos Utenos apskrities skyrius pagrįstai atsisakė tikrinti Įsakymo Nr. V-107 reikalavimų laikymąsi, kadangi dėl šio teisės akto nuostatų suderinamumo su ES teise LVAT yra kreipęsis į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Dėl nurodytų priežasčių trečiasis suinteresuotas asmuo mano, jog pareiškėjos skundas negali būti tenkinamas.

10II.

11Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu (b. l. 60–64) pareiškėjos L. I. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje administracinis ginčas kilo dėl atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Utenos apskrities skyriaus 2013 m. lapkričio 6 d. patikrinimo akto Nr. PA-3463(U13) teisėtumo ir pagrįstumo.

13Ištyręs įrodymus teismas nustatė, kad Inspekcijos Utenos skyrius, gavęs pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundą (b. l. 49), 2013 m. lapkričio 6 d. patikrino, kaip UAB „Anykščių šiluma“ laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, tiekdama šilumą ir karštą vandenį daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ) g. 18, Anykščiuose, bei surašė Patikrinimo aktą (b. l. 32–34). Patikrinimo akto išvadose nurodyta, kad Name Nr.18 tiekiant šilumą ir karštą vandenį nepažeisti teisinės metrologijos reikalavimai, o Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 laikymasis nebuvo tikrintas, kadangi LVAT 2013 m. birželio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-239/2013 kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Įsakymo Nr. V-107 nuostatų suderinamumo su Europos Sąjungos teise. Nesutikdama su Patikrinimo aktu (išvadomis), pareiškėja ginčija šio akto teisėtumą ir prašo įpareigoti Inspekcijos Utenos skyrių patikrinti, kaip Name Nr.18 laikomasi Įsakymo Nr. V-107 reikalavimų.

14Įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (ginčui aktuali įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2006 m. spalio 30 d. iki 2014 m. liepos 1 d.) Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams suteikė įgaliojimus atlikti teisinę metrologinę priežiūrą (Metrologijos įstatymo 9 straipsnio 4 dalis). Lietuvos metrologijos inspekcijos kompetenciją, atliekant teisinę metrologinę priežiūrą, nustatė šio įstatymo 22 straipsnis. Pagal Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 30 punkte pateiktą sąvoką, į teisinę metrologinę priežiūrą patenka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų, tai yra matavimo priemonių, teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolė, jų naudotojų kontrolė, ar jie laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, ir su tuo susijusi rinkos priežiūra.

15Remdamasis nurodytu teisiniu reglamentavimu, teismas konstatavo, kad Inspekcijos Utenos skyrius teisėtai ir pagal jam priskirtos kompetencijos ribas atliko Name Nr. 18 teisinę metrologinę priežiūrą, t. y. patikrino, ar UAB „Anykščių šiluma“, šilumos energijos ir karšto vandens Namui Nr. 18 tiekėja, laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, ar jos įrengtos šilumos ir karšto vandens apskaitos priemonės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus.

16Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustatė, kad teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina, o to paties straipsnio 2 dalis nustatė, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. Metrologijos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad periodinė patikra atliekama naudojamoms matavimo priemonėms.

17Teismas nustatė, kad UAB „Anykščių šiluma“ yra Namo Nr.18 šilumos energijos ir karšto vandens tiekėja. Byloje nekvestionuojama, kad tiek šilumos skaitiklis, tiek šalto ir karšto vandens skaitikliai yra matavimo prietaisai, todėl jiems taikomi teisinės metrologijos reikalavimai.

18Patikrinimo metu Inspekcijos Utenos skyrius nustatė, kad: UAB „Anykščių šiluma“ Namui Nr.18 tiekiamos šilumos energijos apskaita vykdoma šilumos punkte, kuriame sumontuotas įvadinis šilumos skaitiklis ULTRAHEAT 2WR, skaičiuotuvas Nr. 65551854, srauto jutiklis Nr. 65551854, temperatūros jutikliai Pt-500 Nr. 0601923 ir 0601923(g); skaitiklio tipas patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (Registro Nr. 1-1736-2003); skaitiklis atitinka 2 tikslumo klasės reikalavimus ir matavimo ribas; skaitiklio patikrą 2013 m. rugsėjo 5 d. atliko UAB „Šilumomatis“, patikros sertifikatas Nr. 1387133, patikros žymuo ŠIL382934; šilumos skaitiklio skaičiuotuvas, srauto jutiklis, temperatūros jutikliai užplombuoti UAB „Anykščių šiluma“ plombomis, kurios nepažeistos; įvadinis šilumos skaitiklis atitinka teisinės metrologijos reikalavimus ir jo rodmenys gali būti naudojami atsiskaitymams tarp tiekėjo ir vartotojų; Name Nr.18 šilumos energijos apskaita įrengta be nuotolinio nuskaitymo. Patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad: UAB „Anykščių vandenys“ priklausantis šalto vandens skaitiklis RUBIKON MTKI Nr. 07622619 (Qn 2,5 m3/h) įrengtas šilumos punkte prieš šilumokaitį; skaitiklio tipas patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (Registro Nr. 1-312-1995); skaitiklio patikra atlikta 2012 m. sausio 17 d. AB Klaipėdos metrologijos centro, patikros sertifikatas Nr. 1099982, patikros žymuo LMC 084001; skaitiklis užplombuotas UAB „Anykščių vandenys“ plomba; atsižvelgiant į tai, kad visuose Namo Nr.18 butuose, kuriems centralizuotai tiekiamas karštas vanduo, sumontuoti vienodo tipo karšto vandens skaitikliai su nuotolinio duomenų perdavimo moduliu, atsitiktinės atrankos būdu Namo Nr.18 bute Nr. 6 patikrintas karšto vandens skaitiklis ETWM DN 15 Nr. 1052047, naudojamas atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį, skaitiklio tipas patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (Registro Nr. 1-1322-2000); skaitiklio patikra atlikta 2011 m. gruodžio mėn., patikros žymuo VMC616426, skaitiklis užplombuotas UAB „Anykščių šiluma“ plomba, kuri nepažeista; ant skaitiklio sumontuotas duomenų nuskaitymo radijo modulis FSM-5RT Nr. 35194, kurio pagalba nuskaitomi sunaudoto karšto vandens rodmenys. Atsižvelgus į patikrinimo metu nustatytas faktines aplinkybes, Patikrinimo akte konstatuota, kad teisinės metrologijos reikalavimai nepažeisti.

19Teismas, vertindamas Patikrinimo akto teisėtumą ir pagrįstumą, priėjo prie išvadų, kad Patikrinimo aktą surašė tam įgalioti asmenys, jame nurodytos faktinės atlikto patikrinimo aplinkybės, patikrinimo rezultatai tinkamai įforminti, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog Patikrinimo aktas neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų ir dėl to yra neteisėtas ar nepagrįstas.

20Teismas nepagrįstai nustatė, jog Inspekcijos Utenos skyrius pagrįstai atsisakė tikrinti, ar UAB „Anykščių šiluma“ laikosi Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 reikalavimų. LVAT teisėjų kolegija 2013 m. birželio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-239-2013, nagrinėdama ginčą dėl Įsakymo Nr. V-107 taikymo ir su jo taikymu susijusių privalomų vykdyti nurodymų (įpareigojimų), kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Įsakymo Nr. V-107 nuostatų suderinamumo su Europos Sąjungos teise, t. y. dėl to, ar visi Direktyvos 2004/22/EB reikalavimus atitinkantys vandens skaitikliai, sujungti su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo prietaisu, yra laikomi matavimo sistema, ir dėl šios aplinkybės karšto vandens skaitiklis negali būti naudojamas pagal paskirtį, kol jam kartu su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo prietaisu nebus atlikta metrologinė patikra kaip matavimo sistemai. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Inspekcijos Utenos skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad prašoma ESTT išaiškinti Įsakymo Nr. V-107 nuostatų suderinamumą su Europos Sąjungos teise ir šiuo klausimu dar nėra priimtas ESTT preliminarus nutarimas, pagrįstai netikrino šio įsakymo reikalavimų vykdymo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Patikrinimo akte, be kita ko, nurodyta, jog Name Nr.18 yra 8 butai, iš jų du butai – 2 ir 8 (jo savininkė yra pareiškėja) yra atjungti nuo šildymo ir karšto vandens centralizuotos tiekimo sistemos. Šių butų savininkams (tarp jų ir pareiškėjai) UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus 2009 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-39 „Dėl mokesčio už bendrų patalpų šildymą“ yra skaičiuojamas mokestis už jiems tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Name Nr.18 šilumos energijos apskaita įrengta be nuotolinio nuskaitymo, todėl tai, kad Inspekcijos Utenos skyrius netikrino, kaip Name Nr.18 laikomasi Įsakymo Nr. V-107 nuostatų, teismo vertinimu, neturėjo jokios įtakos pareiškėjos teisėms ar teisėtiems interesams, kadangi Įsakyme Nr. V-107 reglamentuoti teisinės metrologijos reikalavimai taikomi matavimo priemonėms su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija kaip matavimo sistemai. Esant šioms aplinkybėms, teismas nenustatė pagrindo įpareigoti atsakovą patikrinti, kaip Name Nr.18 laikomasi VMT direktoriaus Įsakymo Nr. V-107 reikalavimų.

21Nepatenkinęs pareiškėjos skundo, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, taip pat netenkino pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

22III.

23Pareiškėja L. I. (toliau – ir apeliantė) apeliaciniame skunde (b. l. 66–67) prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti.

24Apeliantės nuomone teismas nepagrįstai nusprendė, jog Inspekcijos Utenos skyrius pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą dėl Namo Nr.18 šilumos ir karšto vandens apskaitos atitikties Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu pradėjus administracinę procedūrą paaiškėja, jog skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Atsakovas, žinodamas apie LVAT administracinę bylą Nr. A858-239-2013, administracinės procedūros nestabdė, o nepagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundo dalį dėl Namo Nr. 18 šilumos ir karšto vandens apskaitos atitikties Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalis nustato, kad skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, <...>. Apeliantės atveju atsakovas atsisakė nagrinėti jos skundo dalį dėl Namo Nr. 18 šilumos ir karšto vandens apskaitos atitikties Įsakymo Nr. V-107 nustatytiems reikalavimams, nors tuo pačiu klausimu nei teismas, nei tas pats viešojo administravimo subjektas nebuvo priėmę sprendimo. Atsakovas nepagrįstai neatliko patikrinimo pareiškėjos skunde nurodytais klausimais pagal Įsakymo Nr. V-107 reikalavimus, todėl teismas turėjo įpareigoti atsakovą tai atlikti.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ su pareiškėjos apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 88–89) remiasi iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos išdėstė ir savo atsiliepime pirmosios instancijos teismui. Akcentuoja, kad pareiškėja UAB „Anykščių šiluma“ tiekiamu karštu vandeniu nesinaudoja, jos bute karšto vandens skaitiklio ir nuotolinio duomenų nuskaitymo modulio nėra. Pareiškėja naudojasi tik namo bendro naudojimo patalpoms šildyti gaunama šilumine energija. Patikrinimo akte nurodyta, kad Name Nr. 18 už sunaudotą šiluminę energiją vykdomas pagal įvadinio skaitiklio, kurio patikra atlikta, rodmenis, kuriems karšto vandens skaitikliai ir duomenų apskaitos nuotolinio valdymo moduliai įtakos neturi.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Utenos apskrities skyriaus 2013 m. lapkričio 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3463(U13) bei įpareigoti atsakovą patikrinti pareiškėjos daugiabučio namo, esančio ( - ) g. 18, Anykščiuose, šilumos ir karšto vandens apskaitos sistemos atitiktį Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ nustatytiems teisinės metrologijos reikalavimams.

29Byloje nustatyta, kad Inspekcijos Utenos skyrius UAB „Anykščių šiluma“ teisinės metrologijos reikalavimų laikymąsi tiekiant šiluminę energiją ir karštą vandenį daugiabučiam namui ( - ) g. 18, Anykščiuose, atliko Inspekcijos, kuriai pareiškėja pateikė 2013 m. spalio 22 d. skundą dėl nuotolinio duomenų perdavimo, pavedimu. Patikrinimo rezultatus Inspekcijos Utenos skyrius įformino 2013 m. lapkričio 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akte Nr. PA-3463(U13). Inspekcija į pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundą atsakė 2013 m. lapkričio 14 d. raštu Nr.13SR-411, kurį pagrindė Patikrinimo akto duomenimis.

30Patikrinimo akte nurodyta, kad Inspekcijos Utenos skyrius teisinės metrologijos reikalavimų laikymąsi UAB „Anykščių šiluma“ tiekiant šiluminę energiją ir karštą vandenį daugiabučiam Namui Nr.18, patikrino Metrologijos įstatymo reikalavimų kontekste. Patikrinimo akte pažymėjo, kad netikrino Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ nustatytų laikymosi atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-239/2013 kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Įsakymo Nr. V-107 nuostatų suderinamumo su Europos Sąjungos teise.

31Pareiškėja Patikrinimo aktą teisme ginčijo tik tuo aspektu, kad atsakovas Name Nr. 18 neatliko patikrinimo dėl šilumos ir karšto vandens matavimo sistemos atitikties Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams. Pareiškėja nesutiko su atsakovo pozicija, kad jis netikrino Namo Nr. 18 šilumos ir karšto vandens matavimo sistemos atitikties Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams motyvuodamas tuo, jog LVAT 2013 m. birželio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-239/2013 kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Įsakymo Nr. V-107 nuostatų suderinamumo su Europos Sąjungos teise. Pareiškėja teigė, kad ji nėra proceso minėtoje administracinėje byloje dalyvė, Įsakymo Nr. V-107 galiojimas nėra sustabdytas, todėl atsakovas turėjo atlikti patikrinimą pagal jos skundą ir Įsakymo Nr. V-107 reikalavimų kontekste.

32Pareiškėjos apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad teismas nepagrįstai nenustatė pagrindo įpareigoti atsakovą patikrinti Namo Nr. 18 šilumos ir karšto vandens matavimo sistemos atitiktį Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams.

33Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalis nustato, kad apeliacine tvarka nagrinėjant bylą teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Teisėjų kolegija patikrino bylą, be kita ko, atsižvelgdama ir į šį įstatymo reikalavimą.

34Lietuvos metrologijos inspekcija yra viešojo administravimo subjektas. Jos kompetenciją nustato Metrologijos įstatymas, taip pat Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatai (bylai aktuali Ūkio ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija). Nagrinėjamo ginčo kontekste, be kita ko, yra aktuali Lietuvos metrologijos inspekcijos kompetencija nagrinėjant piliečių skundus. Metrologijos įstatymas ir Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatai asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos nereglamentuoja. Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų 10 punkte apibrėžiant inspekcijos funkcijas įtvirtinta bendra nuostata, kad Inspekcija, atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas. Taigi, nagrinėdama asmenų skundus, Lietuvos metrologijos inspekcija turi vadovautis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos Metrologijos inspekcijos viršininko 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 11V-36, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, yra patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos metrologijos inspekcijoje taisyklės (toliau – ir Taisyklės) (žr.http://www.metrinsp.lt). Šių Taisyklių 1 punkte pažymėta, kad šiame teisės akte vartojama sąvoka „prašymai“ yra apibendrinanti, t.y. apimanti asmenų prašymus skundus ir pranešimus, o 3 punkte akcentuota, kad nagrinėjant asmenų prašymus šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

35Pagal Viešojo administravimo įstatymo (bylai aktuali 2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-478 redakcija) 1 dalį šis įstatymas, be kita ko, garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą, įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje.

36Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Aptariamo straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kad skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

37Viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnis numato faktinių duomenų patikrinimą, kuris, esant reikalui, gali būti atliekamas vykdant asmens skundo nagrinėjimo administracinę procedūrą. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalį patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti užfiksuoti patikrinimo akte (išvadoje) ir šis aktas (išvada) tikrintojų pasirašytas. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 11V-36 patvirtintų Taisyklių 31 punkte yra aptarta Inspekcijos vadovo teisė nustatyti atitinkamai ilgesnį pagrįstą terminą asmens prašymui išnagrinėti, jeigu prašymo nagrinėjimas yra susijęs su patikrinimo organizavimu ar informacijos, reikalingos teisinei metrologinei priežiūrai atlikti, gavimu.

38Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad Viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnio prasme nagrinėjamu atveju Inspekcijos teritorinio skyriaus Patikrinimo aktas yra pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundo, pateikto Lietuvos metrologijos inspekcijai, nagrinėjimo administracinės procedūros dokumentas. Iš Patikrinimo akto bei Lietuvos metrologijos inspekcijos atsakymo į pareiškėjos skundą (2013 m. lapkričio 14 d. raštas Nr. 13SR-411) turinio matyti, kad Inspekcija, gavusi pareiškėjuos skundą, pavedė teritoriniam skyriui atlikti patikrinimą vietoje, o atsakymą į pareiškėjos skundą pagrindė Patikrinimo akto duomenimis.

39Iš pareiškėjos skundo pirmosios instancijos teismui, taip pat apeliacinio skundo turinio matyti, kad pareiškėja kreipėsi į teismą iš esmės dėl to, kad nesutinka su jos 2013 m. spalio 22 d. skundo Inspekcijai nagrinėjimo rezultatais ir mano, kad skundas nebuvo išnagrinėtas visa apimtimi, t.y. neatliktas patikrinimas Įsakymo Nr. V-107 reikalavimų kontekste. Teisėjų kolegija pagal bylos aplinkybes pažymi, kad pareiškėja skundą teismui turėjo paduoti dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 13SR-411, priimto išnagrinėjus jos 2013 m. spalio 22 d. skundą, o ne dėl Patikrinimo akto (šio skundo nagrinėjimo procedūros dokumento) ir nagrinėjant tokio pobūdžio pareiškėjos skundą teisme turėjo būti pasisakyta ir dėl Patikrinimo akto. Pirmosios instancijos teismas į šį aspektą neatkreipė dėmesio, nepasiūlė pareiškėjai patikslinti savo skundą, tačiau šis procesinis netikslumas pagal nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes nelaikytinas procesiniu pažeidimu dėl kurio galėjo būti neteisingai išspręsta byla ir dėl kurio būtų pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 1 dalimi. Atsižvelgdama į tai, kad Inspekcijos pavedimas Utenos skyriui atlikti patikrinimą buvo duotas būtent dėl pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundo, o Lietuvos metrologijos inspekcijos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 13SR-411 dėl šio pareiškėjos skundo iš esmės yra pagrįstas Patikrinimo akto duomenimis, teisėjų kolegija šios individualios bylos aplinkybių kontekste pažymi, kad minėtas procesinis netikslumas, jog pareiškėja reikalavimą byloje suformulavo dėl Patikrinimo akto, o ne dėl sprendimo, priimto išnagrinėjus jos skundą, nėra kliūtis išspręsti pareiškėjos šioje byloje iškeltą administracinį ginčą, nes, kaip jau buvo minėta, pareiškėja nesutinka su jos 2013 m. spalio 22 d. skundo nagrinėjimo rezultatais, pagrįstais Patikrinimo aktu.

40Nustatant, ar pareiškėja pagrįstai prašo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, turi būti įvertintas pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundo turinys. Pareiškėja šiuo skundu Lietuvos metrologijos inspekcijai prašė patikrinti Namo Nr.18 šiluminiame punkte esančius šilumos energijos ir karšto vandens skaitiklius bei gyventojų butuose esančius karšto vandens skaitiklius, kurie galimai yra su nuotoline duomenų perdavimo sistema, pažymėdama, kad gyventojų butuose esantys karšto vandens skaitikliai yra namo sunaudojamos šiluminės energijos ir karšto vandens apskaitos sistemos dalis. Pareiškėja teigė mananti, kad nepatikrinus šiluminiame punkte esančių namo suvartojamos šiluminės energijos ir karšto vandens apskaitos prietaisų bei karšto vandens skaitiklių, esančių gyventojų butuose, galimai neįmanoma objektyviai įvertinti, ar namo šilumos apskaitos mazgo (jį sudaro ne tik šilumos punkte esantys namo suvartojamos šiluminės energijos bei karšto vandens apskaitos prietaisai, bet ir karšto vandens skaitikliai, esantys gyventojų butuose) rodmenys gali būti naudojami atsiskaitymams. Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėja šį savo skundą Inspekcijai grindė minėtomis abejonėmis ir prielaidomis, nenurodydama kaip būtent yra pažeidžiamos jos, Namo Nr. 18, 8-ojo buto gyventojos, teisės ir teisėti interesai. Iš pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundo turinio matyti, kad pareiškėja neparašė Inspekcijos atlikti Namo Nr. 18 šilumos ir karšto vandens matavimo sistemos atitiktį būtent Įsakymo Nr. V-107, ar kurio nors kito konkretaus teisės akto reikalavimams.

41Viešojo administravimo subjektas, nagrinėdamas pagal savo kompetenciją asmens skundą, atsižvelgdamas į skunde iškeltus klausimus, pats turi įvertinti kokių teisės aktų reikalavimų kontekste turi būti atliktas skunde nurodytų aplinkybių patikrinimas. Byloje nekyla abejonių dėl to, kad pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundas Lietuvos metrologijos inspekcijai buvo pateiktas pagal jos kompetenciją. Inspekcija į šį skundą atsakė atlikusi teisinės metrologijos reikalavimų laikymąsi Metrologijos įstatymo reikalavimų kontekste, t.y. nustatė, kad UAB „Anykščių šiluma“ Namui Nr. 18 tiekiamos šilumos energijos apskaita vykdoma šilumos punkte, kuriame sumontuotas įvadinis šilumos skaitiklis ULTRAHEAT 2WR, skaičiuotuvas Nr. 65551854, srauto jutiklis Nr. 65551854, temperatūros jutikliai Pt-500 Nr. 0601923 ir 0601923(g); skaitiklio tipas patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą; skaitiklis atitinka 2 tikslumo klasės reikalavimus ir matavimo ribas; skaitiklio patikra atlikta 2013 m. rugsėjo 5 d., yra patikros sertifikatas Nr. 1387133; šilumos skaitiklio skaičiuotuvas, srauto jutiklis, temperatūros jutikliai užplombuoti UAB „Anykščių šiluma“ plombomis, kurios nepažeistos; įvadinis šilumos skaitiklis atitinka teisinės metrologijos reikalavimus ir jo rodmenys gali būti naudojami atsiskaitymams tarp tiekėjo ir vartotojų; Name Nr. 18 šilumos energijos apskaita įrengta be nuotolinio nuskaitymo. Patikrinimo akte, be kita ko, nurodyta, kad Name Nr. 18 esantis pareiškėjos butas Nr. 8 yra atjungtas nuo šildymo ir karšto vandens centralizuotos tiekimo sistemos.

42Iš byloje esančio 2001 m. rugpjūčio 31 d. akto Nr.14 matyti, kad buto ( - ) g. Nr. 18-8, Anykščiuose, šildymo sistema, karšto vandens tiekimo sistema ir vonios šildytuvas pagal projektą atjungti nuo šio namo šildymo ir karšto vandens centralizuotos tiekimo sistemos. Pareiškėja šios aplinkybės nenurodė nei 2013 m. spalio 22 d. skunde Lietuvos metrologijos inspekcijai, nei skunde teismui. Byloje yra duomenys apie tai, kad tarp pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Anykščių šiluma“ yra nesutarimai dėl atsiskaitymo už Namo Nr. 18, kuriame yra nuo šio namo šildymo ir karšto vandens centralizuotos tiekimo sistemos atjungtas pareiškėjos butas Nr. 8, bendro naudojimo patalpoms (laiptinei) šildyti tiekimą šiluminę energiją, kurios apskaita vykdoma pagal Namo Nr. 18 įvadinio skaitiklio rodmenis ir mokestis už bendrojo naudojimo patalpų šildymą daugiabučio namo buto savininkams skaičiuojamas vadovaujantis UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus 2009 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-39, parengtu vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsniu ir VKEKK 2005 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 03-41 patvirtintu šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.

43Inspekcijos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendime Nr. 13SR-411 dėl pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundo, atsižvelgiant į Patikrinimo ako duomenis, nurodyta, kad Namo Nr. 18 įvadinis skaitiklis atitinka teisinės metrologijos reikalavimus ir jo rodmenys gali būti naudojami atsiskaitymams tarp tiekėjo. Pagal Patikrinimo akto ir minėto Inspekcijos sprendimo duomenis Namo Nr. 18 įvadinio skaitiklio duomenys nėra gaunami nuotoliniu (telemetriniu) būdu.

44Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ Patikrinimo akte ir Inspekcijos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendime Nr. 13SR-411 paminėtas tik kaip teisės aktas, kurio vykdymas UAB „Anykščių šiluma“ nebuvo tikrintas. Pareiškėja nagrinėjamą administracinį ginčą iškėlė atsižvelgdama vien į šį teiginį, tačiau nepagrindė kokią būtent reikšmę toks tikrinimas galėtų turėti jos teisėmis ir teisėtiems interesams, kadangi, kaip jau buvo minėta pareiškėjos buto Nr. 8 šildymo sistema, karšto vandens tiekimo sistema ir vonios šildytuvas pagal projektą 2001 metais buvo atjungtas nuo Namo Nr. 18 šildymo ir karšto vandens centralizuotos tiekimo sistemos, o Namo Nr. 18 įvadinio skaitiklio duomenys, kurie yra aktualūs apskaičiuojant Namo Nr. 18 butų savininkams mokestį už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, nėra gaunami nuotoliniu (telemetriniu) būdu.

45Įsakymas Nr. V-107 pagal pareiškėjos (Namo Nr. 18 buto Nr. 8 savininkės) situaciją nėra aktualus teisės aktas. Šiuo teisės aktu vadovaujantis Metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto 2 dalimi, taip pat įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių 1 priedo „Esminiai reikalavimai“ 10.4 ir 10.5 punktus, nustatančius, kad tiesioginio pardavimo prekybiniams sandoriams skirta matavimo priemonė turi būti suprojektuota taip, kad, įrengus ją pagal paskirtį, matavimo rezultatas būtų pateiktas abiem sandorio šalims, o matavimo priemonės displėjaus rodmuo yra matavimo rezultatas, pagal kurį nustatoma mokama kaina, ir todėl nuotolinio duomenų perdavimo kanalas, naudojamas atsiskaitymo duomenų surinkimui, turi būti metrologiškai kontroliuojamas, buvo nustatyta, kad: 1) matavimo priemonių su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija tipas turi būti patvirtintas tik atlikus reikiamus bandymus ir įsitikinus, kad telemetrinio kanalo duomenys visiškai atitinka matavimo priemonės parodymus; matavimo priemonė su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu yra vertinama kaip matavimo sistema ir todėl metrologinė patikra turi būti atliekama kaip matavimo sistemai, atitinkamai įforminant patikros rezultatus; 3) teisinei metrologijai priskirtos matavimo priemonės, kurios sukonstruotos su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, tačiau kurių tipai patvirtinti be šios funkcijos įvertinimo, negali būti naudojamos nuotoliniam (telemetriniam) duomenų perdavimu.

46Iš Patikrinimo akto ir Inspekcijos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 13SR-411 turinio galima suprasti, kad Įsakymas Nr. V-107 paminėtas dėl tos priežasties, kad Patikrinimo akte, be kita ko, pasisakyta dėl Namo Nr. 18 buto Nr. 6, kuriame ant įrengto karšto vandens skaitiklio yra sumontuotas duomenų nuskaitymo radijo modulis, kurio pagalba nuskaitomi šiame bute sunaudoto karšto vandens rodmenys, o Inspekcijos Utenos skyrius patikrinimą šia apimtimi atliko tik Metrologijos įstatymo reikalavimų kontekste.

47Atsižvelgdama į minėtas byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo išvadoms, jog pareiškėjos skundas, atsižvelgiant į pirmiau minėtą jo turinį, taip pat į Patikrinimo akte nustatytas aplinkybes, buvo išnagrinėtas netinkamai (nevisapusiškai, neobjektyviai ar kt.). Apeliantės argumentai, esą atsakovas nepagrįstai atsisakė nagrinėti jos skundo dalį neatitinka tikrovės. Minėta, kad pareiškėja neparašė Inspekcijos atlikti Namo Nr. 18 šilumos ir karšto vandens matavimo sistemos atitiktį būtent Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams, skundą grindė abejonėmis ir prielaidomis, nenurodydama kaip būtent yra pažeidžiamos jos, Namo Nr. 18, 8-ojo buto savininkės teisės ir teisėti interesai. Pareiškėja nenurodė jokių argumentų, kad Patikrinimo aktas, kuriame nustatytos aplinkybės ir pateiktos išvados, išdėstytos atlikus patikrinimą Metrologijos įstatymo reikalavimų kontekste, yra nepagrįstos ar neteisingos.

48Teisėjų kolegija pažymi, kad Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjos skundą, neturėjo pagrindo taikyti Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatas ir stabdyti pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundo nagrinėjimo procedūrą, nes byloje nėra duomenų, kad Inspekcijai pradėjus šio pareiškėjos skundo nagrinėjimo administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu buvo pradėjęs nagrinėti ir teismas. Inspekcijos nurodyta administracinė byla Nr. A858-239/2013, kurioje LVAT 2013 m. birželio 25 d. nutartimi kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimo, susijusio su Įsakymo Nr. V-107 nuostatų suderinamumu su Europos Sąjungos teise, Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies prasme nėra susijusi su pareiškėjos 2013 m. spalio 22 d. skundo nagrinėjimu.

49Atsižvelgdama į pareiškėjos byloje keliamą klausimą, esą Inspekcija patikrinimą dėl namo Nr.18 šilumos ir karšto vandens matavimo sistemos turėjo atlikti ir atitikties Įsakymo Nr. V-107 reikalavimams kontekste, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. prejudicinį sprendimą, priimtą išnagrinėjus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje išdėstytą prašymą priimti prejudininį sprendimą. ESTT 2014 m. rugsėjo 10 d. prejudiciniame sprendime (byla C-423/13) nusprendė, jog Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnis ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamas toks nacionalinis reguliavimas ir praktika, pagal kuriuos visus šios Direktyvos reikalavimus atitinkantis karšto vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisu, yra laikomas matavimo sistema ir dėl šios aplinkybės negali būti naudojamas pagal paskirtį, kol jam kartu su šiuo įtaisu nebus atlikta metrologinė patikra kaip matavimo sistemai. Šiame prejudiciniame sprendime ESTT inter alia pažymėjo, kad visus šios Direktyvos reikalavimus atitinkančio karšto vandens skaitiklio, sujungto su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisu, nauja patikra yra nebūtina vartotojų apsaugos tikslui pasiekti. Šis tikslas gali būti pasiektas mažiau ribojančiomis priemonėmis nei tomis, kurių imtasi pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamą nacionalinį reguliavimą ir praktiką, pavyzdžiui, vien šio įtaiso metrologine patikra. Be to, net jeigu atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, t. y. pagrindinėje byloje – Metrologijos inspekcija, vėliau nuspręstų metrologinę patikrą taikyti tik nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisams, šios institucijos bet kuriuo atveju negali be reikalo reikalauti techninių tyrimų, kurie jau buvo atlikti kitoje valstybėje narėje ir kurių rezultatai joms prieinami ar, pateikus prašymą, gali būti pateikti (šiuo klausimu žr. ir Teisingumo Teismo sprendimo Komisija / Portugalija, C‑432/03, EU:C:2005:669, 46 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

50Taigi pagal pirmiau aptartas konkrečias nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, minėtas ESTT 2014 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas nesuteikia pagrindo tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą ir įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus.

51Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas materialinės teisės normas taikė iš esmės tinkami ir bylą išsprendė iš esmės teisingai. Tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytas motyvais, nėra pagrindo.

52Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

53Pareiškėjos L. I. apeliacinį skundą atmesti.

54Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

55Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja L. I. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 5. Pareiškėja paaiškino, kad kreipėsi į Lietuvos metrologijos inspekcijos... 6. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Utenos apskrities skyrius prašė... 7. Atsiliepime į skundą (b. l. 28–31) paaiškino, kad Inspekcijos Utenos... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ prašė atmesti... 9. Atsiliepime į skundą (b. l. 22–23) UAB „Anykščių šiluma“... 10. II.... 11. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje administracinis ginčas kilo dėl... 13. Ištyręs įrodymus teismas nustatė, kad Inspekcijos Utenos skyrius, gavęs... 14. Įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (ginčui... 15. Remdamasis nurodytu teisiniu reglamentavimu, teismas konstatavo, kad... 16. Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustatė, kad teisinis... 17. Teismas nustatė, kad UAB „Anykščių šiluma“ yra Namo Nr.18 šilumos... 18. Patikrinimo metu Inspekcijos Utenos skyrius nustatė, kad: UAB „Anykščių... 19. Teismas, vertindamas Patikrinimo akto teisėtumą ir pagrįstumą, priėjo prie... 20. Teismas nepagrįstai nustatė, jog Inspekcijos Utenos skyrius pagrįstai... 21. Nepatenkinęs pareiškėjos skundo, teismas, vadovaudamasis Lietuvos... 22. III.... 23. Pareiškėja L. I. (toliau – ir apeliantė) apeliaciniame... 24. Apeliantės nuomone teismas nepagrįstai nusprendė, jog Inspekcijos Utenos... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ su pareiškėjos... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos metrologijos... 29. Byloje nustatyta, kad Inspekcijos Utenos skyrius UAB „Anykščių šiluma“... 30. Patikrinimo akte nurodyta, kad Inspekcijos Utenos skyrius teisinės... 31. Pareiškėja Patikrinimo aktą teisme ginčijo tik tuo aspektu, kad atsakovas... 32. Pareiškėjos apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad teismas... 33. Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalis nustato, kad... 34. Lietuvos metrologijos inspekcija yra viešojo administravimo subjektas. Jos... 35. Pagal Viešojo administravimo įstatymo (bylai aktuali 2013 m. liepos 2 d.... 36. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 37. Viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnis numato faktinių duomenų... 38. Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad Viešojo administravimo įstatymo... 39. Iš pareiškėjos skundo pirmosios instancijos teismui, taip pat apeliacinio... 40. Nustatant, ar pareiškėja pagrįstai prašo įpareigoti atsakovą atlikti... 41. Viešojo administravimo subjektas, nagrinėdamas pagal savo kompetenciją... 42. Iš byloje esančio 2001 m. rugpjūčio 31 d. akto Nr.14 matyti, kad buto ( - )... 43. Inspekcijos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendime Nr. 13SR-411 dėl pareiškėjos... 44. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d.... 45. Įsakymas Nr. V-107 pagal pareiškėjos (Namo Nr. 18 buto Nr. 8 savininkės)... 46. Iš Patikrinimo akto ir Inspekcijos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr.... 47. Atsižvelgdama į minėtas byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjos skundą,... 49. Atsižvelgdama į pareiškėjos byloje keliamą klausimą, esą Inspekcija... 50. Taigi pagal pirmiau aptartas konkrečias nagrinėjamos bylos faktines... 51. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 53. Pareiškėjos L. I. apeliacinį skundą atmesti.... 54. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą... 55. Nutartis neskundžiama....