Byla 2-180/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Konstantino Gurino, Audrones Jarackaites (kolegijos pirmininke ir pranešeja) ir Egidijaus Žirono, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB ( - ) atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkricio 16 d. nutarties, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2009-05-05 nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemone civilineje byloje Nr. 2-3951-560/2009 pagal ieškovo R. M. individualios firmos ( - ) “ (šiuo metu - UAB ( - ) ) ieškini atsakovui Visagino savivaldybes administracijai del perkanciosios organizacijos sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus, bei

3n u s t a t e :

4Ieškovas R. M. individuali firma ( - ) kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Visagino savivaldybes administracijos organizuoto supaprastinto atviro konkurso Visagino miesto pesciuju alejos tarp Visagino ir Veteranu gatviu rekonstrukcijos darbams pirkti proceso eigoje priimta 2009 m. balandžio 17 d. sprendima Nr. (4.29)-1-1663, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiulymas kaip neatitinkantis minimaliu kvalifikacijos reikalavimu, 2009 m. balandžio 27 d. sprendima Nr. (4.29)-1-1730, kuriuo ieškovo pretenzija pripažinta nepagrista, bei 2009 m. balandžio 17 d. sprendima Nr. (4.29)-1-1671, kuriuo patvirtinta preliminari pasiulymu eile, o taip pat praše ipareigoti atsakova toliau nagrineti ieškovo pateikta pasiulyma. Be to, ieškovas praše taikyti laikinasias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo šioje byloje isiteisejimo sustabdyti mineto konkurso proceduras bei uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su minimu pirkimu (b. l. 1-7).

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužes 5 d. nutartimi pritaike laikinaja apsaugos priemone - ipareigojo atsakova Visagino savivaldybes administracija sustabdyti supaprastinto atviro konkurso Visagino miesto pesciuju alejos tarp Visagino ir Veteranu gatviu rekonstrukcijos darbu pirkimui proceduras iki teismo sprendimo šioje byloje isiteisejimo, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu Visagino miesto pesciuju alejos tarp Visagino ir Veteranu gatviu rekonstrukcijos darbams atlikti, iki teismo sprendimo šioje byloje isiteisejimo (b. l. 10-11).

6Atsakovas Visagino savivaldybes administracija kreipesi i teisma su prašymu ipareigoti ieškova R. M. individualia firma ( - ) užtikrinti atsakovo galimu nuostoliu del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atlyginima, imokant i teismo depozitine saskaita 1 000 000 Lt dydžio suma arba pateikiant teismui 1 000 000 Lt sumos banko garantija (b. l. 13-15). Nurode, kad del Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužes 9 d. nutartimi taikytu laikinuju apsaugos priemoniu atsakovas gali neužbaigti vykdomo viešo pirkimo proceduru, t. y. prarasti galimybe igyvendinti Visagino miesto pesciuju alejos tarp Visagino ir Veteranu gatviu rekonstrukcijos projekta. Atsakovo paskelbtu konkursu perkami darbai yra finansuojami iš Europos regionines pletros fondo, valstybes ir savivaldybes biudžetu. Projektas yra igyvendinamas vadovaujantis Visagino regioninio centro kompleksines pletros 2008-2013 metu investicine programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2008 m. balandžio 24 d. isakymu Nr. 1V-148. Taip pat nurode, kad Utenos regiono pletros tarybos 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 153-19 numatyta, jog šiam projektui yra skiriama 5 000 000 Lt, jog projektas turi buti igyvendintas iki 2012 m. birželio men. Atsakovas gali patirti 92,5 proc. projekto vertes dydžio, t. y. 4 625 000 Lt dydžio nuostolius. Del pirkimo proceduru sustabdymo iki teismo sprendimo isiteisejimo objektyviai nebus imanoma atlikti darbu, del kuriu atlikimo buvo pradeta pirkimo procedura.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužes 29 d. nutartimi atmete atsakovo Visagino savivaldybes administracijos prašyma del atsakovo nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinimo (b. l. 77-79). Teismas nurode, kad i byla pateikti metines finansines atskaitomybes dokumentai patvirtina, jog R. M. individualios firmos „Akordas“ finansine padetis yra pakankamai gera ir to užtenka isitikinti, kad ieškovas ieškinio atmetimo atveju bus pajegus atlyginti atsakovui nuostolius, atsiradusius del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo. Be to, teismo teigimu, pagal Viešuju pirkimu istatyma ieškiniui ar apeliaciniam skundui išnagrineti numatytas sutrumpintas terminas, o projekto igyvendinimo terminas numatytas iki 2012 metu, todel nera pagrindo teigti jog atsakovas nespes laiku igyvendinti projekto ir del to negaus numatytu skirti lešu.

8Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinejes atsakovo atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužes 29 d. nutarties, 2009-10-09 nutartimi panaikino mineta Vilniaus apygardos teismo nutarti bei ipareigojo ieškova UAB ( - ) iki 2009-11-10 imoketi i Vilniaus apygardos teismo depozitine saskaita 1 000 000 Lt atsakovo galimu nuostoliu del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atlyginimo užtikrinimui. Teismas nurode, jog, atsižvelgiant i pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu pobudi ir masta, ivertinant tai, kad šiomis priemonemis suvaržoma atsakovo galimybe vykdyti konkursa, del kurio jis gali patirti nuostoliu, siekiant išlaikyti ieškovo bei atsakovo interesu pusiausvyra, šioje konkrecioje faktineje situacijoje atsakovo reikalavimas užtikrinti galimus jo nuostolius yra pakankamai pagristas (b. l. 65-66).

9Ieškovas pateike Vilniaus apygardos teismui prašyma sumažinti Lietuvos apeliacinio teismo nurodyta 1 000 000 Lt suma iki 100 000 Lt. Nurode, jog atsakovas savo prašyme del galimu nuostoliu užtikrinimo nurode galima nuostoliu dydi (4 625 000 Lt) bei prašomos imoketi i teismo depozitine saskaita sumos dydi (1 000 000 Lt), taciau šiu sumu nepagrinde leistinais irodymais ir/ar skaiciavimais. Be to, aplinkybe, jog del sustabdytu konkurso vykdymo proceduru atsakovas gali netekti galimybes igyvendinti projekta ir del to patirti didžiulius nuostolius, yra taip pat nepagrista irodymais. Ieškovo teigimu, reikalavimas imoketi tokio dydžio pinigu suma i teismo depozitine saskaita pažeidžia teisingumo, protingumo, sažiningumo ir proporcingumo principus bei suvaržo ieškovo teises daugiau nei yra butina keliamam tikslui pasiekti (b. l. 74-77).

10Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkricio 16 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009-05-05 nutartimi pritaikyta laikinaja apsaugos priemone – ipareigojima atsakovui Visagino savivaldybes administracijai iki teismo sprendimo šioje byloje isiteisejimo sustabdyti supaprastintojo atviro konkurso Visagino miesto pesciuju alejos tarp Visagino ir Veteranu gatviu rekonstrukcijos darbu pirkimui proceduras, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu Visagino miesto pesciuju alejos tarp Visagino ir Veteranu gatviu rekonstrukcijos darbams atlikti (b. l. 78-79). Teismas nurode, jog nera pagrindo pakartotinai nagrineti apeliacines instancijos teismo nustatytu aplinkybiu bei keisti Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-09 nutartyje nustatytu ipareigojimu. Ieškovui iki Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-09 nutartimi nustatyto termino nepervedus i Vilniaus apygardos teismo depozitine saskaita 1 000 000 Lt, taip pat nepateikus tokios sumos banko garantijos, panaikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemones (CPK 147 str. 2d.).

11Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkricio 16 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes – sumažinti atsakovo nuostoliu atlyginimo užtikrinimo suma iki 100 000 Lt bei ipareigoti atsakova šia suma imoketi i Vilniaus apygardos teismo depozitine saskaita (b. l. 82-87). Skunda grindžia šiais argumentais:

121. Atsakovas savo prašyme del galimu nuostoliu užtikrinimo nurode galima nuostoliu dydi (4 625 000 Lt) bei prašomos imoketi i teismo depozitine saskaita sumos dydi (1 000 000 Lt), taciau šiu sumu nepagrinde leistinais irodymais ir/ar skaiciavimais, todel neaišku, kuo remdamasis Apeliacinis teismas padare išvada, kad 1 000 000 Lt suma yra teisinga, protinga ir proporcinga keliamiems tikslams pasiekti. Byloje nera duomenu apie tai, kad projektas šiuo metu apskritai yra parengtas, o taip pat apie jo parengimo kaina. Todel atsakovo nuostoliais galetu buti pripažintos tik atsakovo patirtos projekto rengimo išlaidos.

132.

14Atsakovas savo 2009-06-10 atskirajame skunde nurode, jog viešasis pirkimas konkurse yra atliekamas dar neturint finansavimo sutarties ir net esant neišnagrinetai atsakovo paraiškai del lešu projektui finansuoti suteikimo, todel darytina išvada, jog finansavimo sutartis gali buti apskritai nepasirašyta. Taigi nuostoliu atlyginimo užtikrinimas grindžiamas tik prielaidomis.

153.

16Aplinkybe, jog del sustabdytu konkurso vykdymo proceduru atsakovas gali netekti galimybes igyvendinti projekta ir del tokio netekimo patirti didžiulius nuostolius, yra taip pat nepagrista irodymais, kadangi nepateikta duomenu, patvirtinanciu, jog Europos regionines pletros lešos negales buti perkeltos i kitus finansinius metus.

174. Reikalavimas imoketi tokio dydžio pinigu suma i teismo depozitine saskaita pažeidžia teisingumo, protingumo, sažiningumo ir proporcingumo principus bei suvaržo ieškovo teises daugiau nei yra butina keliamam tikslui pasiekti.

185. Atsakovas nepateike teismui duomenu, kurie leistu abejoti ieškovo mokumu ir galimybemis atlyginti galimus atsakovo nuostolius.

19Atsakovas atsiliepimu i ieškovo atskiraji skunda prašo ji atmesti ir palikti nepakeista skundžiama apygardos teismo nutarti (b. l. 95-97). Nurodo, jog tiek butinumas taikyti atsakovo galimu nuostoliu atlyginimo užtikrinima, tiek ir šiu galimu nuostoliu dydis yra nustatyti isiteisejusia Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-09 nutartimi.

20Tretysis asmuo UAB ( - ) atsiliepimu i atskiraji skunda prašo ji atmesti ir palikti nepakeista apygardos teismo nutarti (b. l. 92-94). Atsiliepime nurodo, kad ieškovas savo prašyme nenurode jokiu nauju aplinkybiu, kuriu nebutu ivertines Lietuvos apeliacinis teismas 2009-10-09 nutartyje, todel apygardos teismas neturejo nei teisinio, nei faktinio pagrindo iš naujo vertinti šiu aplinkybiu.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacines instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teiseta ir pagrista (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliuciu negaliojimo pagrindu nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

23Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones padaves asmuo pateiktu atsakovo nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinima, kuriuo taip pat gali buti ir banko garantija.

24Nagrinejamu atveju atsakovo nuostoliu, galimu del ieškovo iniciatyva pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu, atlyginimo užtikrinimo bei ju dydžio klausimas buvo išnagrinetas isiteisejusia Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-09 nutartimi, kuria ieškovas ipareigotas iki 2009-11-10 imoketi i Vilniaus apygardos teismo depozitine saskaita 1 000 000 Lt atsakovo galimu nuostoliu del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atlyginimo užtikrinimui (b. l. 65-66). Todel apygardos teismas turejo pagrindo netenkinti ieškovo prašymo sumažinti mineta Apeliacinio teismo nutartimi nustatyta imoketi galimu atsakovo nuostoliu atlyginimo užtikrinimo dydi.

25Tiek prašyme apygardos teismui del nuostoliu atlyginimo užtikrinimo sumos sumažinimo (b. l. 74-77), tiek ir atskirajame skunde del mineto prašymo pagrindu priimtos Vilniaus apygardos teismo nutarties, ieškovas nurodo analogiškus argumentus bei iš esmes kvestionuoja isiteisejusia Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi nustatytas aplinkybes del nuostoliu atlyginimo užtikrinimo bei ju dydžio pagristumo, nepateikdamas nauju aplinkybiu, kuriu nebutu ivertines Lietuvos apeliacinis teismas aukšciau minetoje nutartyje. Apeliacinio teismo nutarties teisetumas ir pagristumas nera šios apeliacijos dalykas, todel teiseju kolegija nenagrineja su šia teismo nutartimi susijusiu ieškovo atskirojo skundo argumentu.

26Apygardos teismas pagristai panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009-05-05 nutartimi pritaikyta laikinaja apsaugos priemone, kadangi ieškovas iki Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-09 nutartimi nustatytos datos (2009-11-10) neimokejo i teismo depozitine saskaita 1 000 000 Lt ir nepateike šios sumos banko garantijos galimu nuostoliu atlyginimo užtikrinimui (CPK 147 str. 2 d.).

27Teiseju kolegija, atsižvelgdama i pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nera pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarti, kuri yra pagrista ir teiseta (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

28Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkricio 16 d. nutarti.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 3. n u s t a t e :... 4. Ieškovas R. M. individuali firma ( - ) kreipesi i teisma su ieškiniu,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužes 5 d. nutartimi pritaike laikinaja... 6. Atsakovas Visagino savivaldybes administracija kreipesi i teisma su prašymu... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužes 29 d. nutartimi atmete atsakovo... 8. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinejes atsakovo atskiraji skunda del... 9. Ieškovas pateike Vilniaus apygardos teismui prašyma sumažinti Lietuvos... 10. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkricio 16 d. nutartimi netenkino ieškovo... 11. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 12. 1. Atsakovas savo prašyme del galimu nuostoliu užtikrinimo nurode galima... 13. 2.... 14. Atsakovas savo 2009-06-10 atskirajame skunde nurode, jog viešasis pirkimas... 15. 3.... 16. Aplinkybe, jog del sustabdytu konkurso vykdymo proceduru atsakovas gali netekti... 17. 4. Reikalavimas imoketi tokio dydžio pinigu suma i teismo depozitine saskaita... 18. 5. Atsakovas nepateike teismui duomenu, kurie leistu abejoti ieškovo mokumu ir... 19. Atsakovas atsiliepimu i ieškovo atskiraji skunda prašo ji atmesti ir palikti... 20. Tretysis asmuo UAB ( - ) atsiliepimu i atskiraji skunda prašo ji atmesti ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo... 23. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas laikinasias... 24. Nagrinejamu atveju atsakovo nuostoliu, galimu del ieškovo iniciatyva... 25. Tiek prašyme apygardos teismui del nuostoliu atlyginimo užtikrinimo sumos... 26. Apygardos teismas pagristai panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009-05-05... 27. Teiseju kolegija, atsižvelgdama i pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad... 28. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 29. Palikti nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkricio 16 d. nutarti....