Byla I-509-189/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškejo atstovui K. J., atsakovo atstovui A. B., treciajam suinteresuotam asmeniui R. B. ir jos atstovui advokatui S. D., treciajam suinteresuotam asmeniui J. T.,

4viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Kauno rajono savivaldybes administracijos ir treciojo suinteresuoto asmens R. B. apeliacinius skundus del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendimo administracineje byloje pagal Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašyma Kauno rajono savivaldybes administracijai del statybos leidimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys: Kauno apskrities viršininko administracija, R. B., L. T., J. T.).

5Teiseju kolegija n u s t a t e:

6I.

7pareiškeja Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija, pareiškejas) kreipesi i teisma prašydama panaikinti Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007-07-18 išduota statybos leidima Nr. GN-512. Paaiškino, kad 2008-02-12 gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos 2008-02-08 raštu Nr. T-566/33-125 atsiusta L. T. 2008-02-04 skunda, kuriuo buvo pranešta apie vykdomas statybas, pažeidžiant teises aktais numatytus reikalavimus. Išnagrinejus gautus dokumentus nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius (toliau – Skyrius) 2007-05-23 patikrino R. B. (toliau – Statytoja) nuosavybes teise priklausanciame žemes sklype, esanciame Kauno rajono Domeikavos seniunijos Smiltynu I k ( - ), SB „Smiltyne“ pradeta statyba ir nustate, kad yra iškasta duobe ir pradeti rengti grežtiniai pamatai gyvenamajam namui statyti. Skyrius pareikalavo iki 2007-07-04 pašalinti pradetos savavališkos statybos padarinius, sutvarkyti statybvietes teritorija, taciau nesuraše savavališkos statybos akto bei per 3 darbo dienas apie tai neinformavo savivaldybes administracijos, prašydamas neišduoti statinio projektavimo salygu savado, statybos leidimo iki tol, kol Statytojas žemes sklype, kuriame buvo nustatyta ir aktu užfiksuota savavališka statyba, nepateiks statybos valstybine priežiura vykdancio pareiguno raštiško patvirtinimo, kad šiame žemes sklype savavališkos statybos padariniai yra pašalinti. Kauno rajono savivaldybes Urbanistikos skyrius 2007-07-18 Statytojai neteisetai išdave statybos leidima Nr. GN-512. Atsižvelgiant i tai, kad statyba pradeta vykdyti neturint statybos leidimo, o veliau tesiama pagal neteisetai Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007-07-18 išduota statybos leidima Nr. GN-512, tokia statyba negalima.

8Kauno rajono savivaldybes administracija, atsiliepimu (b.l. 39-41) praše prašyma atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2007-12-27 nutartimi neatnaujino prašymo padavimo termino ir atsisake priimti Kauno apskrities viršininko administracijos prašyma del Kauno rajono savivaldybes administracijos Urbanistikos skyriaus išduoto 2007-07-18 statybos leidimo Nr. GN-512 panaikinimo. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2008-02-13 paliko galioti šia nutarti. Teismai konstatavo, kad viešojo administravimo subjektas jam pavestas funkcijas vykdo per atitinkamus strukturinius padalinius, kuriu darba organizuoja ir už ji atsako tu padaliniu vadovai, o konkrecias funkcijas atlieka nustatytos kompetencijos ribose tam igalioti specialistai, todel nustacius, kad institucija, turedama informacija apie atitinkamo administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) galima neteisetuma, praleido ABTI 33 str. 1 d. nustatyta termina. Šio termino skaiciavimas negali buti siejamas su data, kada atitinkamo strukturinio padalinio vadovas informavo institucijos vadova apie reikalinguma kreiptis i administracini teisma. Kauno apygardos administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiais administracinis teismas išsprende prašymo del 2007-07-08 statybos leidimo Nr. GN-512 panaikinimo klausima. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-07-09 isakymu Nr. 349 patvirtintu Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatu (Žin., 2003, Nr.76-3499) 8.3 p., Inspekcija (jos pareigunai) turi teise: nustate, kad statybos leidimas išduotas neteisetai, siulyti apskrities viršininkui arba patiems imtis šiu veiksmu – kreiptis i teisma su prašymu išduota statybos leidima panaikinti. Inspekcija, gavusi 2007-08-16 L. T. pareiškima del R. B. sklype vykdomu statybu, 2007-09-27 informavo pareiškeja apie nustatytus pažeidimus šiame sklype ir nurode, kad R. B. surašytas 2007-09-27 statinio statybos sustabdymo aktas Nr.1/2007, kuriuo konstatuojama, kad statybos R. B. sklype vykdomos pagal Kauno rajono savivaldybes Urbanistikos skyriaus išduota 2007-07-18 statybos leidima Nr. GN-512. Todel 1 menesio šio statybos leidimo apskundimo terminas prasidejo 2007-08-16 (L. T. skundo gavimo inspekcijoje) ir 2007-09-27 (surašytas statinio sustabdymo aktas ir atsakymas L. T.), o i teisma kreiptasi tik 2008-03-12. Be to, Inspekcija nesuraše savavališkos statybos akto ir per 3 darbo dienas apie tai neinformavo savivaldybes administracijos, prašydama neišduoti statinio projektavimo salygu savado, statybos leidimo iki tol, kol statytojas nepateiks statybos valstybine priežiura vykdancio pareiguno raštiško patvirtinimo, kad šiam žemes sklype pašalinti savavališkos statybos padariniai, todel Urbanistikos skyrius, neturedamas šios informacijos, pagristai išdave R. B. statinio projektavimo salygu savada ir statybos leidima vadovaudamasis galiojanciais teises aktais.

9Tretysis suinteresuotas asmuo L. T., atsiliepimu (b.l. 70-71) praše prašyma tenkinti. Paaiškino, kad R. B. neatliko jos žemes sklypo Nr. ( - ), esancio SB „Smiltyne, Smiltynu I k, ( - ), Kauno r., geodeziniu ir topografiniu tyrinejimu, taciau nepaisant to, 2007-07-18 statybos leidimas Nr. GN-512 jai buvo išduotas. R. B. savavališkai state statini savo žemes sklype nesilaikydama 6 metru atstumo (nors galimybe nesilaikyti 6 metru atstumo nebuvo nurodyta projekte, kurio pagrindu buvo išduotas statybos leidimas). R. B. statydama nama turejo atsižvelgti i žemes sklypo Nr. ( - ) ribas ir ju laikytis.

10Tretysis suinteresuotas asmuo J. T. pritare atsiliepime išdestytoms nuostatoms (b.l. 70-71).

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 5 d. sprendimu skunda tenkino.

13Teismas pažymejo, kad statybos valstybine priežiura atlieka šie viešojo administravimo subjektai: 1) apskrities lygiu - apskrities viršininko administracija; 2) valstybes lygiu - Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybes igaliotos institucijos., t.y. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius yra Kauno apskrities viršininko administracijos strukturinis padalinys ir treciojo suinteresuoto asmens R. B. atstovo minimos teismu nutartys (b.l. 81, IIt b.l. 60, 62) yra priimtos Kauno apskrities viršininko administracijos atžvilgiu, kuriomis skundo padavimo terminai šiai institucijai neatnaujinti. Nagrinejamu atveju del kilusio ginco Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos yra savarankiška ginco šalis (Skyrius nera jos strukturinis padalinys) ir minetu nutarciu išvados negali buti taikomos nagrinejamoje byloje. Istatymo pagrindas, jog pareiškeja turi teise kreiptis i teisma yra nurodytas anksciau, skundo padavimo terminas nepraleistas (ABTI 33 str.). Butent, Inspekcija 2008-02-12 gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos 2008-02-08 raštu Nr. T-566/33-125 atsiusta L. T. 2008-02-04 skunda kuriuo buvo pranešta apie vykdomas statybas, pažeidžiant teises aktais numatytus reikalavimus (b.l. 8). Konkreciu atveju skundo padavimo administraciniam teismui terminas skaiciuojamas nuo 2008-02-12 (ABTI 33 str.), t.y., kai pareiškeja Lietuvos Respublikos Vyriausybes buvo ipareigota iš esmes išnagrineti L. T. skunde keliamus klausimus, pranešant apie nagrinejimo rezultatus Vyriausybes kanceliarijai ir pareiškejai. Be to neteiseti veiksmai yra testinio pobudžio ir del šios priežasties nera teisinio pagrindo teigti apie terminu praleidima.

14Teismas pažymejo, kad treciojo suinteresuoto asmens R. B. atstovo prašymas nutraukti byla raštiškame prašyme išdestytais motyvais (b.l. 81) neatitinka ABTI 101 str. (2, 6, 7 p.) reikalavimu ir yra nepagristas irodymais, del to negali buti tenkinamas.

15Nustate, kad Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius (toliau - Skyrius) 2007-05-23 patikrino R. B. (toliau -Statytoja) nuosavybes teise priklausanciame žemes sklype esanciame sodininku bendrijos „Smiltyne“ teritorijoje, ( - ), Smiltynu I k., Domeikavos sen., Kauno r. (kadastro Nr. ( - ), sodininku bendrijos „Smiltyne“ teritorijoje sklypo Nr. ( - )) pradeta statyba ir nustate, kad yra iškasta duobe ir pradeti rengti grežtiniai pamatai gyvenamajam namui statyti. Skyrius pareikalavo iki 2007-07-04 pašalinti pradetos savavališkos statybos padarinius, sutvarkyti statybvietes teritorija (b.l. 18-19). Statybos priežiura vykdanciu instituciju veliau surašyta visa eile aktu del statybu pažeidimu.

16Komisija (b. l. 19), susidedanti iš Kauno rajono savivaldybes Urbanistikos skyriaus, Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriaus atstovu ir sodininku bendrijos „Smiltyne“ valdybos pirmininko 2007-09-18 apžiurejo R. B. vykdomas statybas sodininku bendrijos „Smiltyne“ sklype Nr. 44 ir nustate, kad tarp esamo gyvenamojo namo sklype Nr. 45 ir statomo gyvenamojo namo yra tik 5,40 metru atstumas. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 isakymu Nr. 705 (Žin., 2004, Nr. 23-721) 1-o priedo 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“ 1-u priedu, mažiausias leistinas priešgaisrinis atstumas tarp namu ir kitu pastatu yra 6 metrai.

17Vadovaujantis STR „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu šalinimas“ 14 punktu, po 5 darbo dienu 2007-10-05 (b.l. 24) Skyrius patikrino sustabdyta statyba ir nustate, kad statytoja R. B. nevykdo reikalavimo. 2007-10-19 (b.l. 26) dar karta buvo patikrinta mineta statybviete, ir užfiksuota, kad gyvenamojo namo statyba vykdoma, nesilaikoma statybos sustabdymo akto reikalavimo. 2007-10-23 (b.l. 29) R. B. buvo išsiustas reikalavimas atvykti, bet nurodytu diena R. B. neatvyko. 2007-10-29 (b.l. 30) surašytas administracinio teises pažeidimo protokolas Nr. 2/2007 už Administraciniu teises pažeidimu kodekso 189(4) str. statybos valstybine priežiura ir statinio naudojimo priežiura atliekanciu pareigunu teisetu nurodymu nevykdyma ir 2007-10-31 R. B. išsiustas registruotu laišku.

18Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius 2007-05-23 suraše reikalavima suinteresuotam asmeniui R. B. del savavališkos statybos padariniu pašalinimo jos žemes sklype Nr. 44, esanciame SB „Smiltyne“, ( - ), Kauno r. Neivykdžius šio reikalavimo ir pažeidžiant STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu šalinimas“ 17 ir 18 p. reikalavimus atsakovas Kauno r. savivaldybes administracija 2007-07-18 išdave R. B. statybos leidima Nr. GN-512.

19Nustate, kad pagal B. D. (atestato Nr. A 1165, b.l. 149) parengto projekto sprendinius, gyvenamasis namas su garažu yra statomas nesilaikant statybos techninio reglamento STR „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 isakymu Nr. Dl-338 (Žin., 2005 Nr. 93-3464 (toliau - STR „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“) 1 priedo „Mažiausi leistini atstumai tarp namu ir kitu pastatu priklausomai nuo ju atsparumo ugniai laipsnio“ reikalavimu, kur mažiausias leistinas priešgaisrinis atstumas - 6 metrai tarp pastatu išoriniu sienu. Nera sklypo Nr. ( - ) savininko sutikimas del 3 m. atstumo tarp sklypu ribu (Nr. 45 ir Nr. 44). Projekto sprendiniai atlikti ant topografinio pagrindo, kuriame nenurodytos tikslios sklypu ribos, tik pažymeti gretimuose sklypuose esantys pastatai. Šias paminetas aplinkybes del atstumu negincija ir Kauno rajono savivaldybes administracija (b.l. 39-41).

202007-07-18 statybos leidimas Nr. GN-512 buvo išduotas pažeidžiant ir kitas statybos techniniu reglamentu nuostatas. Sutinkamai su STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 8.7.1 p., projektuojant statini i privalomuju dokumentu sudeti ieina geodeziniu ir topografiniu tyrinejimu dokumentai. STR 1.07.02:2005 „Žemes darbai“ 12.8 p. itvirtintas reikalavimas prieš atliekant žemes darbus tureti ne ilgiau kaip prieš 1 metus atlikta žemes sklypo plana, (geodezine nuotrauka). Reikalavimai del geodeziniu koordinaciu nužymejimo bei itvirtinimo statybvieteje bei ju schemose itvirtinti ir STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 59.5. p. Šie reikalavimai keliami tikslu apibrežti aiškias statytojo žemes sklypo ribas, kad nebutu pažeidžiami kaimyniniu žemes sklypu savininku interesai. Sutinkamai su STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 16 p., šiu statybos techniniuose reglamentuose itvirtintu reikalavimu kontrole pavesta Nuolatinems statybos komisijoms. Tretysis suinteresuotas asmuo R. B. neatliko jos žemes sklypo Nr. ( - ), esancio SB „Smiltyne“, ( - ), Kauno r. geodeziniu ir topografiniu tyrinejimu, taciau, nepaisant to, 2007-07-18 statybos leidimas Nr. GN-512 jai buvo išduotas.

21Teismo vertinimu, šios aplinkybes salygojo (ir tame tarpe tiksliu žemes sklypo Nr. ( - ) ribu nebuvimas) STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 1 priedo 4 p. ir STR 2.02.09:2005 „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“ 1 priede nurodyto 6 metru atstumo pažeidima (šio atstumo nesilaikymo galimybe projekte nenurodyta, kurio pagrindu buvo išduotas gincijamas statybos leidimas, atstumo koregavimo klausimai su sklypo Nr. ( - ) savininku neaptarti).

22Teismas pažymejo, kad pareiškejos nurodytas atstumas (5,40 m) tarp R. B. statomo gyvenamojo namo žemes sklype Nr. 44 ir jos gyvenamojo namo žemes sklype Nr. 45, iki namo sienos, mažesnis atstumas tarp R. B. statomo gyvenamojo namo žemes sklype Nr. 44 ir L. T. žemes sklype Nr. 45 esancio pagalbinio ukio pastato – šiltnamio, kuris remiantis 1999-07-20 pažymejimu, reg. Nr. 20/225158 (b.l. 73), inventorizuotas ir nekilnojamojo turto registre iregistruotas 1999-02-01, nenurodytas. Todel konstatavo, jog statinys statomas mažesniu nei leistini priešgaisriniai atstumai tarp namu ir kitu pastatu.

23Teismas nustate, kad žemes sklypas Nr. ( - ) yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Tai patvirtina 2001-08-02 pažymejimas, reg. Nr. 52/10482. Žemes sklypo Nr. ( - ) ribos buvo paženklintos 2000-12-06 aktu, kuri pasiraše ir šiuo metu R. B. priklausancio žemes sklypo Nr. ( - ) tuometinis savininkas L. T.. Žemes sklypui yra sudarytas ir Kauno r. žemetvarkos skyriuje 2001-05-14 patvirtintas žemes sklypo planas. Todel, esant tokioms aplinkybems, žemes sklypo Nr. ( - ) savininke R. B., projekto vadove ir statybos leidima išdavusi institucija turejo atsižvelgti i žemes sklypo Nr. ( - ) ribas pagal esamus dokumentus ir nustatyta tvarka iki statybos leidimo išdavimo pašalinti nesutarimus del sklypu ribu (b.l. b.l.73-76, IIt b.l. 59). Minetu žemes sklypu ribu nesutapimo problema apžvelgta ir VI Registro centrinio registratoriaus gincu nagrinejimo komisijos 2008-11-25 sprendime Nr.447 (IIt., b.l. 49).

24Be to, teismas atkreipe demesi i tai, kad Statybos istatymo 23 str. 9 d. nurodyta, jog savivaldybes administracijos direktorius (jo igaliotas savivaldybes administracijos valstybes tarnautojas), gaves statytojo (užsakovo) šio istatymo 23 straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodyta prašyma ir kitus dokumentus del leidimo išdavimo, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai (toliau - Komisija), kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritoriju planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamenta), projektavimo salygu savado reikalavimus ir Komisijos nuostatuose nurodytus teises aktus. Komisija protokolu iformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybes administracijos direktoriui (jo igaliotam savivaldybes administracijos valstybes tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašoma statybos leidima ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašoma statybos leidima ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybes administracijos direktoriui (jo igaliotam savivaldybes administracijos valstybes tarnautojui). Vadovaujantis Nuolatines statybos komisijos pavyzdiniu nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-28 isakymu Nr. Dl-696 (Žin. 2005, Nr. 4-75) (toliau - Nuostatu), galiojusiu Kauno rajono savivaldybes Nuolatines statybos komisijos 2007-07-12 posedžio metu, 24 punktu, Komisijos protokola pasirašo visi dalyvavusieji posedyje Komisijos nariai. Nuostatu 25 punktas

Nustatė

25, kad Komisijos pirmininko pasirašytas protokolas pateikiamas savivaldybes administracijos direktoriui. Kauno rajono savivaldybes Nuolatines statybos komisijos 2007-07-12 protokolas Nr. 846 nepasirašytas komisijos primininko, Kauno rajono savivaldybes administracijos urbanistikos skyriaus vedejo, rajono vyriausiojo architekto F. J. (b.l. 107 - protokole nurodyta, jog Komisijos posedyje dalyvavo F. J., kuris atleistas nuo 2006-10-31 – IIt - 3 b.l., o pasirašo protokola (nenurodyta: pasirašymo data bei pareiguno dalyvavimas posedyje) L. S. nuo 2007-06-11 vykdantis Urbanistikos skyriaus vedejo funkcijas – IIt, 4 b.l. Šiuo aspektu statybos leidimas negali buti laikomas teisetu.

26III.

27Kauno rajono savivaldybes administracija apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 84 – 85) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir priimti nauja sprendima.

28Administracijos manymu, teismas nepagristai konstatavo, kad tarp statomo gyvenamojo namo sklype Nr. 44 (R. B.) ir esamo namo sklype Nr. 45 (L. T.) yra tik 5,4 m, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 isakymu Nr. 705 (Žin., 2004, Nr. 23-721) patvirtintas statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji namai“ 1-sis priedas , kad mažiausias leistinas priešgaisrinis atstumas tarp namu ir kitu pastatu yra 6 metrai, kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 isakymu Nr. Dl-338 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2005, Nr. 93-344) 8 priede nurodyta, kad mažiausi atstumai nuo statiniu (iki 8,5 m aukšcio) iki gretimo sklypo ribos turi buti ne mažesnis kaip 3 metrai. Minetas atstumas nuo R. B. namo iki sklypo ribos išlaikytas ir Reglamento 8 priedas nereikalauja jokio gretimo sklypo savininko sutikimo. Be to, pastebi, kad priešingai nei R. B., L. T. namas yra ant sklypo ribos, o jo dalis isiterpusi i R. B. sklypa.

29Atkreipia demesi, kad VI Registru centrinio registratoriaus gincu nagrinejimo komisijos 2008-11-25 sprendime Nr. 447 nurodyta, kad R. B. sklypo ribos patikslintos ir pažymetos kadastro žemelapyje, o L. T. sklypo ribos bus tikslinamos veliau. Daro išvada, kad R. B. statybos leidimas išduotas teisetai ir pagristai minetu Startybos techniniu reglamentu nustatytais atstumais. Teismas konstatavo, kad sklypu nesutapimo problema apžvelgta minetame 2008-11-25 sprendime Nr. 447, taciau jo nevertino ir juo nesivadovavo.

30Priešingai, nei konstatavo teismas, 2007-07-12 Kauno rajono savivaldybes Nuolatines statybos komisijos protokolas Nr. 846 pasirašytas šios komisijos pirmininko ir cia pat uždetas vardinis antspaudas („Kauno r. savivaldybes administracija L. S.“). L. S. minetai komisijai nagrinejant statybos leidimo išdavima R. B. vykde Komisijos pirmininko pareigas. Teismas nepagristai konstatavo, kad šis protokolas nepasirašytas Kauno rajono savivaldybes administracijos Urbanistikos skyriaus vedejo F. J., kadangi F. J. Kauno rajono savivaldybes administracijoje dirbo (t. y. vykde Urbanistikos skyriaus vedejo ir Statybos komisijos pirmininko pareigas) tik iki 2006-10-31 ir neturejo teises pasirašyti mineta Statybos komisijos protokola. Administracija mano, kad rengiant ir išduodant statybos leidima Nr. 512 nebuvo pažeistos teises normos, todel Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-01-05 sprendimas nepagristas ir neteisetas.

31Tretysis suinteresuotas asmuo R. B. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendima panaikinti ir byla nutraukti arba priimti nauja sprendima. Apeliacini skunda grindžia šiais motyvais:

321. Šioje nagrinejamoje byloje pareiškima del to paties dalyko (panaikinti Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007-07-18 išduota statybos leidima Nr. GN-512) padave formaliai kita institucija, t.y. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, po to, kai teismas karta jau išnagrinejo kitos valstybines institucijos pareiškima, atsisakydamas priimti analogiška skunda del to paties dalyko. Pareiškejas nepraše atnaujinti praleisto prašymo padavimo termino, nes mane, kad jis nera praleistas, kadangi pats pareiškejas termina skaiciuoja nuo formalaus paskutinio jo pamineto dokumento gavimo savo institucijos adresu. Nežiurint tokios pareiškejo pozicijos byla nutrauktina, kadangi terminas pareiškimui paduoti yra praleistas ir pareiškejas neprašo jo atnaujinti, ir tai jau yra konstataves teismas isiteisejusia nutartimi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis adm. byloje Nr. AS146-134/08).

332. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybes igaliotos institucijos metodiškai vadovauja apskrities viršininko administracijos tarnybai atliekant statybos valstybine priežiura (Statybos istatymo 27 str. 7 d. 1 p.). Pareiškejas turejo teise savo išvadas pateikti apskrities viršininko administracijai, bet ne kreiptis i teisma su reikalavimu panaikinti savivaldybes išduota statybos leidima. Kadangi pagal savo kompetencija statybos valstybine priežiura atliekanti apskrities viršininko administracija nustatyta tvarka kreipesi i teisma ir del atitinkamu jos reikalavimu kitoje byloje del to paties dalyko teismas pasisake, todel pripažintina, kad pareiškejas nebegali pasinaudoti šia savo teise. Pažymi, kad pagal savo funkcija atitinkama statybos valstybines priežiuros institucija pagal atitinkama teisini reglamentavima dar tures galimybe spresti statinio pripažinimo tinkamu naudoti klausima. Todel Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos neturi reikalavimo, kuris jos vardu pareikštas šioje byloje, teises. Del išdestyto motyvo byla nutrauktina, vadovaujantis ABTI 101 straipsnio 7 punktu (pareiškejas nesilaike tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinejimo ne per teisma tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti). Klausimas karta jau buvo išnagrinetas teisme bei del jo yra priimtas atitinkamas teisminis sprendimas (Kauno apygardos administracinio teismo 2007-12-27 nutartis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-02-13 nutartis adm. byloje Nr. AS146-134/08)), kuris yra galiojantis ir kitoms ta pacia viešaja funkcija vykdancioms institucijoms. Del išdestyto motyvo byla nutrauktina, vadovaujantis ABTI 101 straipsnio 2 punktu (yra isiteisejes teismo sprendimas, priimtas del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu) arba ABTI 101 straipsnio 6 punktu (pareiškimas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškejas nepraše termino atnaujinti arba teismas atmete toki prašyma).

343. Pagal paruošta statinio projekta atstumas nuo R. B. pastato iki L. T. sklypo ribos yra 3,5 m, todel nereikejo L. T. sutikimo gyvenamojo namo statybai. Parengto gyvenamojo namo su mansarda ir garažu projekte, kuris buvo suderintas Nuolatineje statybos komisijoje ir kurio pagrindu buvo išduotas statybos leidimas, statinio projekto aiškinamojo rašto papildyme, kuri pateike projekto vadove (priedas Nr. l, II t., b. l. 40) ir kuriame pagrindžiamas priešgaisriniu atstumu sumažinimas, nurodyta, kad siena, nuo kurios matuojamas aktualus priešgaisrinis atstumas, suprojektuota kaip ugniasiene. Jau kilus gincui Kauno apskrities priešgaisrines gelbejimo valdybos valstybines priešgaisrines priežiuros skyrius atliko R. B. statomo gyvenamojo namo S.B. „Smiltyne“ 44 skl. Smiltynu I k., Domeikavos sen. Kauno r. patikrinima ir jokiu bendrosios priešgaisrines saugos taisykliu reikalavimu pažeidimu nenustate (2008-10-16 raštas Nr.44-156). Todel svarbus aspektas yra ne tai, kiek projektuotojos paaiškinimai del priešgaisriniu reikalavimu ivykdymo (darbu atlikimo) oficialiai itvirtinti, bet ar projekte suprojektuota siena pagristai atlieka ugniasienes funkcija, kaip numatyta projekto vadoves paaiškinamajame rašte, nes butent tai (o ne paaiškinimo oficialus iforminimas) garantuoja priešgaisrine sauga. Pažymi, kad šioje byloje nagrinejamas reikalavimo dalykas yra viešosios institucijos statybos leidimo panaikinimas, už kurio teisetuma tretysis suinteresuotas asmuo R. B. negali atsakyti; taciau butent jai, R. B., viešosios institucijos klaidos gali sukelti itin skaudžius teisinius padarinius, tame tarpe ir ivykdytos statybos teisiniu pasekmiu likvidavima – jau pastatyto statinio nugriovima. Todel vien ta aplinkybe, kad Nuolatine statybos komisija nenurode jokiu taisytinu projekto trukumu, o išnagrinejo ir suderino statybos projekta, kuriame suprojektuota priešgaisrine funkcija atliekanti siena nebuvo tiksliai ivardinta pagal funkcija – „priešgaisrine siena“, nors atitinka visus jai keliamus reikalavimus – negali buti pripažinta pagrindu panaikinti jos išduota statybos leidima vien šiuo formaliu pagrindu. Siekiant panaikinti jau išduota statybos leidima, kuri suderino speciali tam sudaryta komisija, irodinejimo pareiga tenka pareiškejui, kuris turetu irodyti, kad siena, kuria projekto vadove savo papildomame paaiškinime nurode atliekant priešgaisrines užtvaros funkcija, tokios funkcijos neatlieka ir del to nera garantuojama priešgaisrine sauga.

354. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 30 p. 3 lenteleje „Minimalus priešgaisriniai atstumai tarp gyvenamuju pastatu bei kitu statiniu“ pateikti minimalus priešgaisriniai atstumai tarp gyvenamuju bei kitu pastatu. Pagal šia lentele minimalus atstumas nuo L. T. priklausanciu pastatu iki R. B. statomo namo turi buti 6 metrai. Minetos 3 lenteles pastabu 3 dalyje nurodyta, kad „priešgaisriniai atstumai tarp ivairios paskirties pastatu (gyvenamuju, ukiniu, garažu, pirciu ir pan.) gali buti neišlaikomi, juos pakeiciant priešgaisrinemis REI-M 180 sienomis“. Butent projektiniai sprendiniai, o ne tinkamas ju ivardinimas ir iforminimas, lemia projekto autoriaus sieki apsaugoti gretimus pastatus nuo galimo gaisro pavojaus, o gaisrui kilus – galimybe esanciomis techninemis priemonemis ji likviduoti. L. T. ukinis pastatas stovi prie pat ieškoves sklypo ribos. R. B. igyvendinus projekta, kuriam išduotas skundžiamas statybos leidimas su suprojektuota ugniai atsparia siena L. T. pastatu atžvilgiu, jos teises nebutu pažeistos (pažymetina, kad ji ir nesikreipe i teisma del jos teisiu pažeidimo).

365. Teismas nenustate, kad išduodant skundžiama statybos leidima butu pažeistos gretimos valdos savininkes konkrecios teises ir teiseti interesai.

376. Tam tikro atstumo ar gaisringumo kategorijos teisinis nustatymas reiškia tam tikra sieki išvengiant gaisro plitimo i gretima pastata, o gaisrui kilus – galimybe esanciomis techninemis priemonemis ji likviduoti. Teismas šios aplinkybes nevertino. Pastebi, kad abu kaimynysteje stovintys namai (sklypuose Nr. 44 ir Nr. 45) yra prie pat kelio. Nepaisant atstumo tarp namu, esant pavojingai gaisro situacijai, šiuolaikinemis gaisru gesinimo priemonemis gesinimo darbai gali buti atliekami iš ivairiu vietu pakankamai efektyviai. Nagrinejant teismu praktika vykdant teisinguma statybos teises ginco bylose Lietuvos aukšciausiasis teismas pagal analogiškoje situacijoje aukšciau minetais argumentais (LAT 2007-02-13 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-46/2007) yra padares išvada, kad pastatyto pastato priešgaisriniu statybos techniniu normu reikalavimu pažeidimas nera toks, kuris turi buti pripažintas esminiu ir sukeltu atitinkamas teisines pasekmes. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas konstatavo, kad vien tas faktas, kad pastatas statomas pažeidžiant rekonstrukcijos projekta ir statybas reglamentuojancius norminius aktus, savaime nepatvirtina, kad yra pažeidžiamos gretimos valdos savininkes teises. Turi buti nurodytas ir irodytas konkretus teises pažeidimas. Pažymi, kad teismo sprendimo pagrindimas vien formaliais motyvais, nesusijusiais nei su asmenu teisiu pažeidimu, nei su viešojo intereso pažeidimu, neatspindi teisingumo, protingumo ir sažiningumo principu.

387. Gaunant statybos leidima buvo atlikti visi privalomi reikalavimai šiam statybos leidimui gauti, taip pat ir topografiniai tyrinejimai ant ne senesnes kaip 1 metu topografines geodezines nuotraukos. Kadangi tai privalomi projekto rengimo dokumentai, be šiu tyrinejimu nebutu suderintas projektas ir išduotas statybos leidimas. Išduodant statybos leidima buvo atsižvelgta i visus turimus duomenis del sklypo ribu, tame tarpe ir i žemes sklypo Nr. ( - ) geodezinius tyrinejimus, atliktus Gyvenamojo namo su mansarda ir garažu sklypo plane (M 1:500), kuris 2007-07-11 patvirtintas Kauno r. žemetvarkos skyriaus vedejo T. T. ir Kauno rajono savivaldybes administracijoje L. S. (apeliacinio skundo priedas Nr. l). Kadangi žemes sklypo Nr. ( - ) ribos kadastro žemelapyje nebuvo ir iki šiol nera pažymetos, nei statybos leidima išduodanti institucija, nei projekto vadove, nei geodezinius matavimus atliekantys specialistai negalejo žinoti apie gretimo, L. T. priklausancio, žemes sklypo Nr. ( - ) nubraižytas ribas, kurios neatitinka realios, susiformavusios sklypu ribos. Gincas del žemes sklypo realios ribos tarp kaimynu tuo metu nebuvo kiles, todel statybai leidimas buvo išduotas pagristai. Esant pagristai išduotam statybos leidimui ji panaikinti del nepakankamo atstumo iki žemes sklypo ribos butu pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas butu nustates, kad šis atstumas yra pažeistas, o ne tai, kad projekto vadove ir statybos leidima išdavusi institucija turejo „iki statybos leidimo išdavimo pašalinti nesutarimus del sklypu ribu“, taciau to nepadare. Pagal byloje surinktus irodymus bei galiojancius administracinius aktus yra patvirtinta priešinga aplinkybe, t.y. kad R. B. priklausancio žemes sklypo ribos nustatytos teisingai, o atstumas nuo suprojektuoto namo iki žemes sklypo ribos yra 3,5 metrai. Jau kilus gincui del žemes sklypo ribos valstybines imones „Registru centras“ Kauno filialas 2008-09-24 pažymejo žemes sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribas kadastro žemelapyje bei patikslino žemes sklypo kadastro duomenis. 2008-10-08 sprendimu Nr. S-4621-2021 filialas pareiškejai patvirtino, kad 2008-09-24 sprendimas del žemes sklypo Nr. ( - ) sodininku bendrijos „Smiltyne“ ribu pažymejimo kadastro žemelapyje yra pagristas. Pareiškeja kreipesi i VI „Registru centro“ centrinio registratoriaus gincu nagrinejimo komisija su skundu, taciau komisija, 2008-11-25 sprendimu Nr. 447 išnagrinejusi jos skunda ir pateiktus dokumentus, paliko galioti valstybines imones Registru centro Kauno filialo 2008-09-24 sprendima bei jo pagrindu priimta pareiškejos vardu 2008-10-08 sprendima Nr. S-4621-2021. Sis sprendimas tebera galiojantis. Teismas, nagrinedamas byla, privalejo atsižvelgti i galiojancius administracinius aktus: Registru centro Kauno filialo 2008-09-24 sprendima bei jo pagrindu priimta 2008-10-08 sprendima Nr. S-4621-2021, o taip pat VI „Registru centro“ centrinio registratoriaus gincu nagrinejimo komisijos 2008-11-25 sprendima Nr. 447, kaip privalomos ikiteismines gincus nagrinejancios institucijos galiojancius sprendimus, kuriu pagrindu yra nustatyta, kad butent L. T. žemes sklypui Nr. 45 sudarytas ir Kauno r. žemetvarkos skyriuje 2001-05-14 patvirtintas žemes sklypo planas yra netikslus, ir jo kadastriniu matavimu duomenys negali buti pažymeti kadastro žemelapyje. Šiuo metu R. B. priklausancio žemes sklypo Nr. ( - ) kadastriniu matavimu duomenys yra pažymeti ortofotografiniame žemelapyje, kuriame koordinatemis nustatyta tašku padetis sutampa su stabiliais konturais. Pareiškejai L. T. priklausancio žemes sklypo Nr. ( - ) kadastriniu matavimu duomenys pagal koordinatemis nustatytu tašku padeti juos paklojus ortofotografiniame žemelapyje ne tik nesutampa su stabiliais žemes sklypu ribu konturais (persislenka stabiliu konturu atžvilgiu), bet kerta pacios pareiškejos žemes sklype esancius pastatytus ir teisiškai iregistruotus pastatus su atitinkamai fiksuotais kadastro duomenimis: sodo pastata 45Slp (žemes sklypo vakarineje dalyje), kiemo statinius (centrineje žemes sklypo dalyje, šiaurineje sklypo riboje) ir pagalbini ukio pastata 2I1p (žemes sklypo rytineje dalyje, šiaurineje sklypo riboje), kelia. Patikrinus R. B. žemes sklypo Nr. ( - ) kadastro duomenis paaiškejo, jog jie nustatyti teisingai; todel Kauno apskrities viršininkas 2008-09-23 isakymu Nr. 02-05-10905 atitinkamai patikslino žemes sklypo Nr. ( - ) kadastro duomenis. Pagal pateiktus duomenis L. T. žemes klypo Nr.45 ribos nera pažymetos kadastro žemelapyje. VI Registru centro filialas nurodo, kad buvo atsisakyta pažymeti žemes sklypo Nr. ( - ) ribas kadastro žemelapyje, nes i duomenu baze ivedus aplinkines ribos posukio tašku koordinates ir palyginus su ortofotografmiu žemelapiu buvo nustatyta netiksli žemes sklypo dislokacija. Atsižvelgiant i tai, kad neimanoma žemes sklypo Nr. ( - ) ribu pažymeti kadastro žemelapyje del nustatytu koordinaciu neatitikimu ortofotografiniam žemelapiui, tai nebuvo pagrindo formuoti žemes sklypa Nr. 44 siejant ji prie netiksliu žemes sklypo Nr. ( - ) ribu koordinaciu. Duomenu apie tai, kad atsisakymas pažymeti žemes sklypo Nr. ( - ) ribas kadastro žemelapyje butu nustatyta tvarka skundžiamas, nera. Todel nera pagrindo išvadai, kad atitinkamai žemes sklypo Nr. ( - ) ribos (kurios atitinka matavimo reikalavimus bei realias žemes sklypu ribas) yra pažymetos kadastro žemelapyje nepagristai.

398. 2007-07-12 Kauno rajono savivaldybes Nuolatines statybos komisijos protokolas Nr. 846 pasirašytas šios komisijos pirmininko ir cia pat uždetas vardinis antspaudas („Kauno r. savivaldybes administracija L. S.“). L. S., minetai komisijai nagrinejant statybos leidimo išdavima R. B., vykde Komisijos pirmininko pareigas, o klaidingai surašytame komisijos protokole nurodyta buvusio pirmininko pavarde negali sudaryti pagrindo naikinti skundžiama statybos leidima, kadangi šie dokumentai pasirašyti savo pareigas vykdanciu asmenu. Teismas nepagristai konstatavo, kad šis protokolas nepasirašytas Kauno rajono savivaldybes administracijos Urbanistikos skyriaus vedejo F. J., kadangi F. J., kaip dokumentais savo atsiliepima pagrinde atsakovas – Kauno rajono savivaldybe, šiose pareigose nedirbo nuo 2006-10-31, o Urbanistikos skyriaus vedejo ir Statybos komisijos pirmininko pareigas vykde L. S., kuris ir pasiraše mineta Statybos komisijos protokola kaip pirmininkas.

409. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriaus 2007-05-23 reikalavimas buvo surašytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 28 straipsnio 1 dalimi. Lietuvos Respublikos statybos istatymo 28 straipsnio 1 dalis , kad apskrities viršininko administracijos <...> pareigunai, atliekantys statybos valstybine priežiura pagal šio Istatymo 27 straipsnio 3, 4, 6, 7 dalyse apibrežta kompetencija, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu ir Administraciniu teises pažeidimu kodeksu, nustate, kad statinio statyba vykdoma pažeidžiant ši istatyma ir kitus teises aktus: 1) nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos akta, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos budu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir iteikia jiems akta pasirašytinai arba registruotu paštu; 2) Administraciniu teises pažeidimu kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio teises pažeidimo protokola ir nagrineja administracinio teises pažeidimo byla del administracines nuobaudos paskyrimo arba siuncia ši protokola teismui; 3) ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos ji pateikia pagal priklausomybe apskrities viršininkui <...>. Apskrities viršininko administracija <...> išnagrineja savavališkos statybos akta ir ne veliau kaip per menesi nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima viena iš šiu sprendimu: 1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatyta termina savo lešomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatyta statini ar savavališkai pastatyta jo dali ir sutvarkyti statybviete; 2) kreiptis i teisma, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas (Statybos istatymo 28 straipsnio 2 dalis). Jei statytojas (užsakovas) per nustatyta termina neivykdo šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto reikalavimo, apskrities viršininko administracija <...> teikia teismui prašyma (pareiškima) del ipareigojimu vykdymo (Statybos istatymo 28 straipsnio 2 dalis). Analogiškas reglamentavimas nustatytas tiek iki 2007 m. gegužes 16 d. galiojusiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. isakymu Nr. 216 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu šalinimas“, tiek ir nuo 2007 m. gegužes 16 d. isigaliojusiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužes 3 d. isakymu Nr. Dl-243 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu šalinimas“. Ivertinus šias nuostatas, daro išvada, kad Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriaus 2007-05-23 reikalavimas buvo priimtas vykdant savavališku statybu padariniu šalinimo proceduras, taciau, kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, Statybos istatymas numato konkrecias ir vieninteles mineto reikalavimo (nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatyta statini ar savavališkai pastatyta jo dali ir sutvarkyti statybviete) neivykdymo pasekmes – apskrities viršininko administracija teikia teismui prašyma (pareiškima) del ipareigojimo vykdymo.

4110. Statybos istatymas numato, jog neivykdžius apskrities viršininko administracijos reikalavimo likviduoti savavališkos statybos padarinius, tokio reikalavimo neivykdymo pasekme – apskrities viršininko administracijos teise kreiptis i teisma del ipareigojimu vykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracineje byloje Nr. N-444-225/2008). Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius po to, kai iki minetame reikalavime nurodyto termino (2007-08-05) buvo išduotas statybos leidimas (2007-07-18), i teisma del 2007-05-23 ipareigojimo ivykdymo nebesikreipe ir tai patvirtina aplinkybe, kad R. B. supažindino su išduotu statybos leidimu reikalavima išdavusia institucija ir gavo jos neformalu sutikima pradeti vykdyti statybos darbus be formalaus savavališkos statybos pasekmiu likvidavimo išsprendimo. Todel pareiškejas nepagristai remesi motyvais, kad R. B., prieš pradedama statybos darbus, privalejo, bet nelikvidavo savavališkos statybos padariniu, nes tik tada galejo pradeti vykdyti statyba. Pažymi, kad savavališkos statybos aktas surašytas nebuvo, todel apie tai nebuvo informuota ir savivaldybes administracija prašant neišduoti statinio projektavimo salygu savado ir statybos leidimo (Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2007 statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu šalinimas.). Tokiu budu Kauno rajono savivaldybe neturejo pagrindo atsisakyti išduoti statybos leidima, o R. B. neatsirado pareiga formaliai likviduoti savavališkos statybos padariniu prieš pradedant igyvendinti statyba pagal išduota statybos leidima.

42Kartu su apeliaciniu skundu R. B. pateike prašyma atlyginti teismo išlaidas.

43Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu i Kauno rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda prašo ji atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista. Atsiliepime desto šiuos motyvus:

441. Inspekcija 2008-09-01 raštu Nr. 2-7.9-182/1 Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikta patikslinta prašyma del Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007-07-18 išduoto statybos leidimo Nr. GN - 512 panaikinimo grinde R. B. statomo namo neatitikimu statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. isakymu Nr. Dl-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464), (toliau – STR „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“), 1 priedo „Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namu ir kitu pastatu priklausomai nuo ju atsparumo ugniai laipsnio“ reikalavimams. Vadovaujantis STR „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“ 1 priedu, „Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namu ir kitu pastatu priklausomai nuo ju atsparumo ugniai laipsnio“, mažiausias leistinas priešgaisrinis atstumas tarp namu ir kitu pastatu yra 6 m. Komisija, susidedanti iš Kauno rajono savivaldybes administracijos Urbanistikos skyriaus, Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriaus atstovu ir sodininku bendrijos „Smiltyne“ valdybos pirmininko, 2007-09-18 apžiurejo R. B. vykdomas statybas sodininku bendrijos „Smiltyne“ sklype Nr. 44 (kadastrinis Nr. ( - )) ir nustate, kad tarp esamo gyvenamojo namo žemes sklype Nr. 45 (kadastrinis Nr. ( - )) ir statomo gyvenamojo namo yra tik 5,40 m atstumas. Taigi nustatyta, kad R. B. gyvenamaji nama su garažu stato nesilaikydama STR „Vienbuciai gyvenamieji pastatai“ 1priedo „Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namu ir kitu pastatu priklausomai nuo ju atsparumo ugniai laipsnio“ reikalavimu.

452. Vadovaujantis Nuolatines statybos komisijos pavyzdiniu nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. isakymu Nr. Dl-696 (Žin. 2005, Nr. 4-75), (toliau – Nuostatai), galiojusiu Komisijos 2007-07-12 posedžio metu, 24 punktu, Nuolatines statybos komisijos protokola pasirašo visi dalyvavusieji posedyje Nuolatines statybos komisijos nariai. Nuostatu 25 punktas nustate, kad Nuolatines statybos komisijos pirmininko pasirašytas protokolas pateikiamas savivaldybes administracijos direktoriui. Komisijos 2007-07-12 posedžio protokole Nr. 846, nurodyta, kad Komisija susideda iš Komisijos pirmininko Kauno rajono savivaldybes administracijos Urbanistikos skyriaus vedejo rajono vyriausiojo architekto F. J. ir nariu, išvardytu Komisijos protokolo 2 punkte. Minetas Komisijos posedžio protokolas nepasirašytas Komisijos primininko. Šiame protokole Komisijos pirmininko parašo vietoje uždetas Kauno rajono savivaldybes administracijos Urbanistikos skyriaus antspaudas ir ranka parašyta „Derinama“, o protokolo dalyje, kur privalu nurodyti Komisijos pirmininko varda ir pavarde, pasiraše Kauno rajono savivaldybes administracijos darbuotojas (pareigos Komisijos 2007-07-12 posedžio protokole nenurodytos) L. S..

463. Nuolatines statybos komisijos veikla kompetencija bei veiklos organizavimo tvarka reglamentuojantys teises aktai , kad šios komisijos pirmininka skiria savivaldybes taryba mero siulymu. Nagrinejamu atveju L. S. Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu pavesta atlikti Urbanistikos skyriaus vedejo funkcijas. Atkreipia demesi, kad pavedimas atlikti Urbanistikos skyriaus vedejo funkcijas ir Komisijos pirmininko paskyrimas turinio ir formos prasme nera tapatus. Atsižvelgiant i tai, kad Komisijos 2007-07-12 posedžio protokola Nr. 846 Komisijos pirmininko vardu pasiraše savivaldybes tarybos nepaskirtas Komisijos pirmininku valstybes tarnautojas, traktuotina, kad Komisijos 2007-07-12 protokolo Nr. 846 nepasiraše Komisijos pirmininkas. Vadovaujantis Statybos istatymo 23 straipsnio 9 dalimi, sprendimas išduoti statybos leidima gali buti priimtas tik tuo atveju, kai visi Komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Nuostatu, galiojusiu Komisijos 2007-07-12 posedžio metu, 13 punkte buvo nustatyta, kad Nuolatines statybos komisijos nariu – savivaldybes administracijos valstybes tarnautoju ir institucijos (subjekto), rengiancio (dalyvaujancio rengiant) teritoriju planavimo ar nustatancio (dalyvaujancio nustatant) projektavimo salygas, irašytas i statinio projektavimo salygu savada igaliotuju atstovu dalyvavimas Nuolatines statybos komisijos posedžiuose privalomas. Atkreipia demesi, kad Kauno rajono savivaldybes administracija nepateike irodymu, pagrindžianciu, kad Komisijos pirmininkas, negalintis dalyvauti 2007-07-12 Komisijos posedyje, pareiške savo nuomone del 2007-07-18 statybos leidimo Nr. GN - 512 išdavimo R. B., taip pat ir 2007-07-12 Komisijos posedžio protokole mineta nuomone nebuvo irašyta.

47Tretysis suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimu prašo Kauno rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista. Atsiliepime desto motyvus, analogiškus pateiktiesiems Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

48Tretysis suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimu i R. B. apeliacini skunda prašo ji atmesti šiais motyvais:

491. R. B. klaidina teisma teigdama, kad ruošiant projekta buvo vadovautasi sklypo geodeziniais matavimais, nors tokiu matavimu išduodant neteiseta statybos leidima net nebuvo. Kad butu itvirtinta ši nuostata, R. B. sklypo plane atsirado Kauno rajono žemetvarkos skyriaus vedejo T. T. spaudas, nors teismui pateiktame statybos projekte leidimo išdavimo metu šio spaudo nebuvo. L. T. manymu, šio spaudo atsiradimas praejus beveik 19 menesiu nuo statybos leidimo išdavimo dienos yra neteisetas ir klaidinantis. Iki statybos leidimo išdavimo nebuvo atlikti jokie sklypo Nr. ( - ) kadastriniai matavimai, nebuvo surašytas sklypo paženklinimo aktas, neatlikti jokie veiksmai susije su sklypo kaip nekilnojamojo turto ir teisiu i juos pažymejimo pakeitimai registre. 2006-08-28 m. pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. VL-6544 ir 2006-08-28 priemimo – perdavimo aktu Nr. VL-6545, R. B. pirko ir prieme žemes sklypa su preliminariomis koordinatemis, todel ir gali disponuoti tik tuo sklypu, kuris apibrežtas sklypo suformavimo 1994 m. koordinatemis. Pamineti duomenys aiškiai irašyti R. B. sodo sklypo Nr. ( - ) plane.

502. Pabrežia, kad tarp R. B. statomo gyvenamojo namo žemes sklype Nr. ( - ) ir L. T. namo žemes sklype Nr. 45 esamo 1983 metais statyto namo, atstumas yra 5,40 metru. Taciau toks atstumas yra iki namo sienos, o atstumas tarp R. B. statomo gyvenamojo namo žemes sklype Nr. ( - ) ir L. T. žemes sklype Nr. 45 esancio pagalbinio ukio pastato –šiltnamio, kuris remiantis 1999-07-20 pažymejimu, reg. Nr. 20/225158, inventorizuotas ir nekilnojamojo turto registre iregistruotas dar 1999-02-01, yra 3,40m. (b. l. 73). Atkreipia demesi, kad R. B. namas statomas iš pietines puses L. T. namo ir stacionariu šiltnamiu atžvilgiu, todel pažeidžiant normini atstuma yra ženkliai sumažinamas mineto namo ir šiltnamiu naturalus apšvietimas (insoliacija) ir pabloginamos iki statybos turetos gyvenimo ir ukines veiklos salygos.

513. Sklypas Nr. 45 yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Tai patvirtina 2001-08-02 pažymejimas, reg. Nr. 52/10482. Sklypo Nr. ( - ) ribos buvo paženklintos 2000-12-06 aktu, kuri pasiraše ir šiuo metu R. B. priklausancio žemes sklypo Nr. ( - ) tuometinis savininkas L. T.. Taip pat šiam žemes sklypui yra sudarytas ir Kauno r. žemetvarkos skyriuje 2001-05-14 patvirtintas žemes sklypo ribu planas (b. l. 73 - 76, II t. b. l. 59 ). Apeliaciniame skunde pateiktas SB „Smiltyne“ pirmininko sutikimas yra neteisetas ir išduotas viršijant SB pirmininkams suteiktus igaliojimus ir byloje negali buti teikiamas kaip irodantis dokumentas.

524. Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir pateiktame apeliaciniame skunde nepateikti irodymai, kad L. S. savivaldybes tarybos sprendimu buvo skiriamos Statybos nuolatines komisijos pirmininku. Pažymi, kad mineta nuolatines komisijos protokola 2007-07-12d. pasiraše ir 2007-07-18 išdave statybos leidima Nr.G-512 savivaldybes darbuotojas A. P., kuris neturejo valstybes tarnautojo statuso.

535. Treciojo asmens apeliaciniame skunde pateiktas teiginys, neva L. T. namas yra ant sklypo ribos, neatitinka tikroves, nes Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra pateikti visi reikiami dokumentai del statiniu sklype Nr.45 teisetumo ir atitikimo norminiu dokumentu reikalavimams (t. l. b. l. 73-76, II t. b. l. 59).

54IV.

55Siekiant visapusiškai išsiaiškinti bylos aplinkybes ir suformuoti tinkama teismu praktika Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi atnaujino administracines bylos pagal atsakovo Kauno rajono savivaldybes administracijos ir treciojo suinteresuoto asmens R. B. apeliacinius skundus del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendimo nagrinejima iš esmes. Ipareigojo Kauno rajono savivaldybes administracija iki 2010 m. vasario 1 d. pateikti sprendima, kuriuo buvo paskirtas Nuolatines statybos komisijos pirmininkas ir sudaryta Nuolatine statybos komisija, kuri veike tuo metu, kai buvo surašytas 2007 m. liepos 12 d. Nuolatines statybos komisijos protokolas Nr. 846. Ipareigojo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos iki 2010 m. vasario 1 d. pateikti dokumentacija, kuri leistu spresti apie Inspekcijos veiksmus, susijusius su Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007-07-18 išduotu statybos leidimu Nr. GN-512 ir jo pagrindu vykdoma statyba, laikotarpiu nuo 2007 m. rugpjucio 16 d., kai Inspekcijoje buvo gautas L. T. skundas del R. B. vykdomu statybu ir Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007-07-18 išduoto statybos leidimo Nr. GN-512 teisetumo, iki skundo teismui padavimo dienos.

56Teiseju kolegija

konstatuoja:

57V.

58Byloje kiles gincas del Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007 m. liepos 18 d. išduoto statybos leidimo Nr. GN-512 teisetumo ir pagristumo.

59Vienas iš nurodomu treciojo suinteresuoto asmens apeliacinio skundo pagrindu yra tai, kad pareiškejas praleido termina paduoti skunda del gincijamo sprendimo panaikinimo.

60Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino bylos faktines aplinkybes ir nepagristai nustate, kad pareiškejui apie galima 2007 m. liepos 18 d. statybos leidimo Nr. GN-512 išdavimo nepagristuma buvo žinoma nuo 2008 m. vasario 12 d., kai pareiškejas gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos 2008-02-08 raštu Nr. T-566/33-125 atsiusta L. T. 2008-02-04 skunda, kuriuo buvo pranešta apie vykdomas statybas, pažeidžiant teises aktais numatytus reikalavimus.

61Iš nagrinejamos bylos medžiagos matyti, kad pareiškejas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pirma karta buvo informuotas apie gincijamo statybos leidimo galima neteisetuma L. T. 2007 m. rugpjucio 16 d. (gautas Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijoje 2007 m. rugpjucio 22 d.) skundu, kuriame yra nurodyta, kad galimai neteiseta statyba vykdoma pagal 2007 m. liepos 18 d. statybos leidima Nr.GN-512, taip pat buvo pridetas gincijamas leidimas. Gavusi ši skunda Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcija su 2007 m. rugpjucio 24 d. raštu Nr. 7.9-483-T kreipesi i Kauno apskrities viršininka, ragindama konkreciu atveju atlikti statybos valstybine priežiura remiantis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu. 2007 m. spalio 1 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius raštu Nr. 4-1726 (raštas gautas 2007 m. spalio 2 d.) informavo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija apie Kauno r. sav. Domeikavos sen., Smiltyniu I k., ( - ), statybos sodininku bendrijos „Smiltyne“ 44 sklype vykdomos statybos pagal 2007 m. liepos 18 d. išduota R. B. statybos leidima Nr. GN-512 tikrinimo veiksmus, tarp ju ir kad 2007 m. rugsejo 18 d. komisija, susidedanti iš Kauno rajono savivaldybes bei Kauno apskrities viršininko administracijos TPSVP skyriaus atstovu, apžiurejusi R. B. vykdomas statybas SB „Smiltyne“, suraše faktiniu aplinkybiu tyrimo protokola (šis protokolas buvo pridetas), 2007 m. rugsejo 27 d. statinio statybos sustabdymo akta Nr.1/2007. I Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcija 2007 m. spalio 19 d. raštu (raštas gautas 2007 m. spalio 25 d.) pakartotinai kreipesi L. T., kuri informavo, kad ir priemus statybos sustabdymo akta statyba vykdoma dar sparciau, prie rašto buvo pridetas Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. rugsejo 27 d. jai adresuotas raštas Nr. 11-T-831-902, kuriuo ji buvo informuota apie tai, kad surašytas statybos sustabdymo aktas ir bus aiškinamasi tikroji sklypu Nr. 44 ir Nr. 45 riba, vykdomos statybos nuotraukos. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija 2007 m. lapkricio 7 d. raštu kreipesi i Kauno apskrities viršininka su prašymu pateikti raštu informacija apie statybos valstybine priežiura konkreciu atveju. Taip pat analogiškas raštas buvo išsiustas Kauno rajono savivaldybes merui su prašymu informuoti apie konkretaus objekto projektavimo salygu savada, statybos leidima, techninio projekto tikrinima. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius 2007 m. lapkricio 29 d. raštu Nr. 11-T-831-1149 (raštas gautas 2007 m. gruodžio 3 d.) Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai persiunte dokumentus, susijusius su vykdyta R. B. gyvenamojo namo su garažu statybos valstybine priežiura. Teiseju kolegija sprendžia, kad pareiškejas 2007 m. gruodžio 3 d. turejo visa susijusia su skundžiamu statybos leidimu medžiaga ir reikiama informacija apie vykdoma statyba bei šios statybos priežiura. Pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo 23 straipsnio 19 dali ir Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. isakymu Nr. 349 ir pakeistu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkricio 18 d. isakymu Nr. D1-595, 7.8. punkta Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcija atrankos budu tikrina, ar statybos leidimai išduoti laikantis nustatytos tvarkos, o pagal 8.3. punkta Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija, nustaciusi, kad statybos leidimas išduotas neteisetai, turi teise siulyti apskrities viršininkui arba patiems pagal 8.3.1. punkta kreiptis i teisma su prašymu išduota statybos leidima panaikinti. Taciau pareiškejas toliau vykde susirašinejima su Kauno apskrities viršininku – 2007 m. gruodžio 11 d. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija kreipesi i Kauno apskrities viršininka, pateikdama savo išvadas del konkrecios statybos. 2007 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. 4-2440 Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius informavo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija, kad yra rengiamas teikimas teismui. 2008 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos 2008-02-08 raštu Nr. T-566/33-125 Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija gavo L. T. 2008 m. vasario 4 d. skunda, kuriuo buvo pranešta apie vykdomas statybas, pažeidžiant teises aktais numatytus reikalavimus. Teiseju kolegija, ivertinusi šio skundo turini, daro išvada, kad naujos informacijos, kuri butu buvusi reikalinga kreipiantis i teisma su prašymu panaikinti gincijama statybos leidima, šiame skunde nera pateikta.

62Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalis , kad jeigu specialus istatymas ne kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du menesius nuo dienos, kai baigiasi istatymo ar kito teises akto nustatytas reikalavimo ivykdymo terminas. Taigi, prašymas teismui pateiktas 2008 m. kovo 14 d., t. y. praejus daugiau nei dviems menesiams nuo tos dienos (2007 m. gruodžio 3 d.), kai Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija buvo gavusi visa susijusia su gincijamu leidimu, vykdyta R. B. gyvenamojo namo statyba ir jos valstybine priežiura informacija. Darytina išvada, kad pareiškejas kreipesi i teisma praleides ABTI 33 straipsnio 1 dalyje numatytus terminus, kuriu nepraše atnaujinti.

63Administraciniu bylu teisenos istatymo 101 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad jeigu paaiškeja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškejas nepraše termino atnaujinti arba teismas atmete toki prašyma, teismas nutraukia byla. Ši teisiškai reikšminga aplinkybe - skundo (prašymo) padavimo termino praleidimas ir neprašymas jo atnaujinti, yra kliutis pradeti teismini procesa (ABTI 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas), o pradeto proceso atveju, sudaro teisini pagrinda teismo procesa nutraukti (ABTI 101 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

64Ši teisine situacija lemia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turi buti panaikintas, o byla nutraukta, nebetiriant kitu teismo sprendimo teisetumo bei pagristumo aplinkybiu. Ši nutartis neužkerta kelio tretiesiems suinteresuotiems asmenims, ginant savo pažeistas teises ir istatymu saugomus interesus, kreiptis i teisma su prašymu panaikinti gincijama statybos leidima.

65Kadangi šioje administracineje byloje treciojo suinteresuoto asmens R. B. apeliacinis skundas patenkintas, ji, vadovaujantis ABTI 44 straipsnio 1 ir 2 dalimi, igyja teise i teismo išlaidu atlyginima. Kartu su apeliaciniu skundu yra pateiktas R. B. prašymas atlyginti teismo išlaidas, patirtas sumokejus advokatui už atstovavima administracineje byloje. Vadovaujantis ABTI 45 straipsnio 1 dalimi, siekiant teismo išlaidu atlyginimo, suinteresuota šalis teismui pateikia prašyma raštu su išlaidu apskaiciavimu ir pagrindimu. R. B. prašyme nenurodyta, kokio dydžio išlaidas R. B. patyre. Iš byloje esanciu kasos pajamu orderio kvitu matyti, kad R. B. advokatui sumokejo du tukstancius septynis šimtus litu, taciau nera aišku, už kokias konkrecias paslaugas šie pinigai advokatui sumoketi, todel tenkinti mineta R. B. prašyma pagrindo nera. Atkreiptinas demesys, kad R. B. turi galimybe per keturiolika dienu nuo šios nutarties paskelbimo (ABTI 45 straipsnio 1 dalis) pateikti istatymo reikalavimus atitinkanti bei irodymais pagrista prašyma del teismo išlaidu atlyginimo.

66Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teiseju kolegija,

Nutarė

67Kauno rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda tenkinti iš dalies. Treciojo suinteresuoto asmens R. B. apeliacini skunda tenkinti. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendima, o byla nutraukti.

68Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškejo atstovui K. J., atsakovo atstovui A. B., treciajam... 4. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 5. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 6. I.... 7. pareiškeja Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie... 8. Kauno rajono savivaldybes administracija, atsiliepimu (b.l. 39-41) praše... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo L. T., atsiliepimu (b.l. 70-71) praše prašyma... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo J. T. pritare atsiliepime išdestytoms nuostatoms... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 5 d. sprendimu skunda... 13. Teismas pažymejo, kad statybos valstybine priežiura atlieka šie viešojo... 14. Teismas pažymejo, kad treciojo suinteresuoto asmens R. B. atstovo prašymas... 15. Nustate, kad Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo... 16. Komisija (b. l. 19), susidedanti iš Kauno rajono savivaldybes Urbanistikos... 17. Vadovaujantis STR „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu... 18. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos... 19. Nustate, kad pagal B. D. (atestato Nr. A 1165, b.l. 149) parengto projekto... 20. 2007-07-18 statybos leidimas Nr. GN-512 buvo išduotas pažeidžiant ir kitas... 21. Teismo vertinimu, šios aplinkybes salygojo (ir tame tarpe tiksliu žemes... 22. Teismas pažymejo, kad pareiškejos nurodytas atstumas (5,40 m) tarp R. B.... 23. Teismas nustate, kad žemes sklypas Nr. ( - ) yra suformuotas atliekant... 24. Be to, teismas atkreipe demesi i tai, kad Statybos istatymo 23 str. 9 d.... 25. , kad Komisijos pirmininko pasirašytas protokolas pateikiamas savivaldybes... 26. III.... 27. Kauno rajono savivaldybes administracija apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 84 –... 28. Administracijos manymu, teismas nepagristai konstatavo, kad tarp statomo... 29. Atkreipia demesi, kad VI Registru centrinio registratoriaus gincu nagrinejimo... 30. Priešingai, nei konstatavo teismas, 2007-07-12 Kauno rajono savivaldybes... 31. Tretysis suinteresuotas asmuo R. B. apeliaciniu skundu prašo pirmosios... 32. 1. Šioje nagrinejamoje byloje pareiškima del to paties dalyko (panaikinti... 33. 2. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybes... 34. 3. Pagal paruošta statinio projekta atstumas nuo R. B. pastato iki L. T.... 35. 4. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 30 p. 3 lenteleje „Minimalus... 36. 5. Teismas nenustate, kad išduodant skundžiama statybos leidima butu... 37. 6. Tam tikro atstumo ar gaisringumo kategorijos teisinis nustatymas reiškia... 38. 7. Gaunant statybos leidima buvo atlikti visi privalomi reikalavimai šiam... 39. 8. 2007-07-12 Kauno rajono savivaldybes Nuolatines statybos komisijos... 40. 9. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir... 41. 10. Statybos istatymas numato, jog neivykdžius apskrities viršininko... 42. Kartu su apeliaciniu skundu R. B. pateike prašyma atlyginti teismo išlaidas.... 43. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu i Kauno... 44. 1. Inspekcija 2008-09-01 raštu Nr. 2-7.9-182/1 Vilniaus apygardos... 45. 2. Vadovaujantis Nuolatines statybos komisijos pavyzdiniu nuostatu, patvirtintu... 46. 3. Nuolatines statybos komisijos veikla kompetencija bei veiklos organizavimo... 47. Tretysis suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimu prašo Kauno rajono... 48. Tretysis suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimu i R. B. apeliacini skunda... 49. 1. R. B. klaidina teisma teigdama, kad ruošiant projekta buvo vadovautasi... 50. 2. Pabrežia, kad tarp R. B. statomo gyvenamojo namo žemes sklype Nr. ( -... 51. 3. Sklypas Nr. 45 yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Tai... 52. 4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir pateiktame apeliaciniame... 53. 5. Treciojo asmens apeliaciniame skunde pateiktas teiginys, neva L. T. namas... 54. IV.... 55. Siekiant visapusiškai išsiaiškinti bylos aplinkybes ir suformuoti tinkama... 56. Teiseju kolegija... 57. V.... 58. Byloje kiles gincas del Kauno rajono savivaldybes administracijos 2007 m.... 59. Vienas iš nurodomu treciojo suinteresuoto asmens apeliacinio skundo pagrindu... 60. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino bylos faktines aplinkybes ir... 61. Iš nagrinejamos bylos medžiagos matyti, kad pareiškejas Valstybine... 62. Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalis , kad jeigu... 63. Administraciniu bylu teisenos istatymo 101 straipsnio 1 dalies 6 punkte... 64. Ši teisine situacija lemia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turi... 65. Kadangi šioje administracineje byloje treciojo suinteresuoto asmens R. B.... 66. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 5... 67. Kauno rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda tenkinti iš... 68. Nutartis neskundžiama....