Byla 2A-534-324/2009

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės ir Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant pareiškėjų atstovei adv. A.Ručienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. V., A. V., Z. S., A. S., D. V., A. S. apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-864-644/2008 pagal J. V., A. V., Z. S., A. S., D. V., A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kauno apskrities viršininko administracijai, Prienų rajono savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4pareiškėjai prašė nustatyti faktą, kad jie įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamąjį daiktą – trąšų sandėlį, plane pažymėtą 1F1p, esantį ( - ). Nurodė, kad Naujosios Ūtos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos 1996 m. gegužės 8 d. sprendimu nuspręsta už 600 pajų pareiškėjams perduoti nusigriovimui ginčo pastatą. Pastato būklė buvo gera, todėl jo nenugriovę. Pastatą kaip savo nuosavybę sąžiningai, atvirai, nepertraukiamai ir teisėtai valdo daugiau kaip dešimt metų. Kitų asmenų nuosavybės teisės į pastatą neįregistruotos.

5Prienų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Sprendė, kad pareiškėjai daikto užvaldymo momentu buvo sąžiningais jo įgijėjais, tačiau, žinodami, kad daiktas jiems perduotas, įpareigojant jį nugriauti iki 1997 m. liepos 1 d. ir pašalinti pamatų likučius, to nepadarė. Suėjus nurodytam nugriovimo ir pamatų pašalinimo terminui, ginčo apstatą valdė nesąžiningai. Laikė, kad nėra CK 4.68-4.71 straipsniuose numatytų sąlygų viseto prašomam faktui nustatyti.

6Apeliaciniu skundu pareiškėjai nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

7Neatsižvelgta, kad reikalavimus prašoma tenkinti CK 4.68-4.71 straipsnių pagrindu. Daiktas įgytas sąžiningai Naujosios Ūtos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos 1996 m. gegužės 8 d. sprendimu. Daiktas atvirai valdomas kaip savas, prižiūrimas, remontuojamas. Į šį pastatą niekas neturi daugiau teisių už pareiškėjus. Pastatas valdomas teisėtai, priešingai niekas neįrodė.

8Neįvertinta, kad ginčo pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centre, jam suteiktas numeris, tačiau nuosavybės teisės į jį niekam neįregistruotos.

9Nevertintos aplinkybės, kad pastatas nenugriautas. Pateikti įrodymai patvirtina, jog jis tinkamas naudoti ir jį griauti nėra pagrindo. Neaišku, dėl kokių priežasčių netenkintas pareiškimas, nes teismas konstatavo, jog pareiškėjai pastatą valdė sąžiningai. Nenurodyta, kokio sąlygų viseto nėra pareiškimui tenkinti.

10Prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir pareiškimą tenkinti.

11Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretieji asmenys Kauno apskrities viršininko administracija, VĮ Registrų centras prašo sprendimo nekeisti. Nurodo, kad pareiškėjai negali būti laikomi sąžiningais ginčo pastato valdytojais, nes pastatas jiems perduotas nugriovimui ir, suėjus nurodytam nugriovimo ir pamatų pašalinimo terminui, pastatas valdytas nesąžiningai.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Prienų rajono savivaldybė prašo skundą patenkinti. Mano, jog kliūtys, trukdančios įgyti daiktą nuosavybėn, turėtų būti susijusios su trečiųjų asmenų reiškiamais reikalavimais į tą daiktą, o ne su daikto naudojimo paskirtimi.

13Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu pareiškėjų atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus.

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ribas, teisinius pagrindus bei patikrinusi, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo aplinkybių, nenustatė CPK 329, 330 straipsniuose reglamentuotų pagrindų skundžiamam sprendimui panaikinti ar pakeisti ( CPK 320 straipsnio pirmoji dalis).

16Nuo­sa­vy­bės tei­sės įgi­ji­mo fak­tas pa­gal įgy­ja­mą­ją se­na­tį yra nustatomas esant šioms są­ly­goms:

171) pa­reiš­kė­jas nė­ra ir ne­bu­vo įgi­jęs nuo­sa­vy­bės tei­sės į daik­tą ki­to­kiu CK 4.47 straips­ny­je nu­ma­ty­tu bū­du;

182) yra vi­sos CK 4.68–4.71 straips­niuo­se nu­ma­ty­tos są­ly­gos: a) daik­to val­dy­mas yra pra­si­dė­jęs są­ži­nin­gai; b) daik­tas nė­ra įre­gist­ruo­tas ki­to as­mens var­du; c) vi­są val­dy­mo lai­ko­tar­pį daik­tas bu­vo val­do­mas tei­sė­tai, są­ži­nin­gai, at­vi­rai ir ne­per­trau­kia­mai; d) daik­tas vi­są val­dy­mo lai­ko­tar­pį bu­vo val­do­mas kaip sa­vas, t. y. pa­reiš­kė­jas el­gė­si kaip daik­to sa­vi­nin­kas ir su­vo­kė, kad ki­ti as­me­nys ne­tu­ri dau­giau tei­sių už jį į val­do­mą daik­tą; e) val­dy­mas tę­sė­si CK 4.68 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tą ter­mi­ną.

19Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo šių sąlygų viseto nebuvimą pareiškėjų nurodomos nuosavybės teisės įgijimui pagal įgyjamąją senatį faktui nustatyti.

20Pagal įgyjamosios senaties sampratą nuosavybės teisę į daiktą įgyja asmuo, kuris nėra daikto savininkas.

21Pastatą, kurio nuosavybės teisės įsigijimo pagal įgyjamąją senatį faktą prašoma nustatyti, pareiškėjai įgijo pagal 1996 m. gegužės 8 d. Prienų rajono naujosios Ūtos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos nutarimą. Iš likvidacinės komisijos posėdžio protokolo matyti, kad jame buvo svarstytas trąšų sandėlio pardavimo klausimas. Šio nutarimo pagrindu trąšų sandėlis paskirtas fizinių asmenų grupei už 600 pajų nusigriovimui. Pastato pamatų likučius pajininkai pareiškėjai buvo įpareigoti nugriauti ir pašalinti iki 1997 m. liepos 1 d.

22Šiuo metu Prienų raj. Naujosios Ūtos žemės ūkio bendrovė yra išregistruota iš įmonių registro. Iš pastarosios aplinkybės, minėtojo protokolo išraše b.l. 8 esančių duomenų bei vadovaujantis 1996 m. gegužės mėn. galiojusios LR Žemės ūkio bendrovių įstatymo redakcijos 32 straipsniu, nustačiusiu bendrovės likvidavimo tvarką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad, perdavus pareiškėjams jų pajinių įnašų vertę atitinkantį pastatą, tokiu būdu bendrovės likvidavimo proceso metu pajininkams buvo išmokėta jų turto dalis.

23Taigi, nuosavybės teisę į pastatą pareiškėjai įgijo kitu – LR Žemės ūkio bendrovių įstatymo nustatytu - pagrindu ( CK 4.47 straipsnio 12 punktas). Jų nuosavybės teisė į minimą turtą registruotina LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir šio įstatymo taikymo tvarką reglamentuojančių Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka. Dėl minimų priežasčių nevertintini kiti apeliacinio skundo argumentai. Kadangi pareiškėjai nuosavybės teisę į ginčo daiktą įgijo kitu įstatymo nustatytu pagrindu, tie argumentai gali būti aktualūs nuosavybės teisės įregistravimo pagal minėtuosius teisės aktus procese.

24Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiamas sprendimas nekeistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

26apeliacinį skundą atmesti, Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. pareiškėjai prašė nustatyti faktą, kad jie įgijo nuosavybės teisę pagal... 5. Prienų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu... 6. Apeliaciniu skundu pareiškėjai nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir... 7. Neatsižvelgta, kad reikalavimus prašoma tenkinti CK 4.68-4.71 straipsnių... 8. Neįvertinta, kad ginčo pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centre, jam... 9. Nevertintos aplinkybės, kad pastatas nenugriautas. Pateikti įrodymai... 10. Prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir pareiškimą... 11. Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretieji asmenys Kauno apskrities... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Prienų rajono savivaldybė... 13. Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu pareiškėjų atstovė palaikė skunde... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines... 16. Nuo­sa­vy­bės tei­sės įgi­ji­mo fak­tas pa­gal įgy­ja­mą­ją... 17. 1) pa­reiš­kė­jas nė­ra ir ne­bu­vo įgi­jęs nuo­sa­vy­bės... 18. 2) yra vi­sos CK 4.68–4.71 straips­niuo­se nu­ma­ty­tos są­ly­gos:... 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo šių sąlygų viseto... 20. Pagal įgyjamosios senaties sampratą nuosavybės teisę į daiktą įgyja... 21. Pastatą, kurio nuosavybės teisės įsigijimo pagal įgyjamąją senatį... 22. Šiuo metu Prienų raj. Naujosios Ūtos žemės ūkio bendrovė yra... 23. Taigi, nuosavybės teisę į pastatą pareiškėjai įgijo kitu – LR Žemės... 24. Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiamas sprendimas nekeistinas (CPK 326... 25. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. apeliacinį skundą atmesti, Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio...