Byla 2-6087-450/2010

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Corpus A“ atstovei I.S., atsakovo Vilniaus Universiteto atstovei Ž.G., trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ atstovams: R.J., adv. Kęstučiui Jonaičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Corpus A“ ieškinį atsakovui Vilniaus Universitetui, trečias asmuo UAB „Vitaresta“ dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų panaikinimo,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

5Ieškovas nurodė, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Valymo paslaugų pirkimas 2009-9/55“ patalpų valymo paslaugų pirkimui pagal atviro konkurso pirkimo dokumentus. 2010-05-14 d. raštu Nr. 13300-0624 ieškovas buvo informuotas apie konkurse sudarytą pasiūlymų eilę. Pirmoje vietoje nurodyta UAB „Vitaresta“. Ieškovas laiko, kad laimėtojo pasiūlymas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, be to, trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra neįprastai maža. Konkurso sąlygų 3.3.2. punktas reikalavo, kad kokybės vadybos sistema atitiktų LST EN ISO 9001:2001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. LST EN ISO 9001:2001 reikalavimų standartas suteikiamas įmonėms vadovaujantis šią sritį reglamentuojančiais norminiais dokumentais. Standarto LST EN ISO/IEC 17021:2007 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms auditą ir sertifikuojančioms vadybos sistemas“, įsigaliojusio nuo 2007 m. vasario 15 d., 8.2.3. punktas nurodo, kad sertifikavimo dokumente turi būti kiekvieno kliento, kurio vadybos sistema sertifikuota, pavadinimas ir geografinė vietovė (ar pagrindinės įstaigos geografinė vietovė ir kiekviena vietovė, įeinanti į sertifikavimo sritį, kai įstaiga yra keliose vietovėse). Nurodė, kad akredituotos įstaigos, atliekančios vadybos sistemų sertifikavimą, sertifikavimo dokumente privalo nurodyti sertifikuojamos įmonės kiekvieną geografinę vietovę, kai įstaiga yra išsidėsčiusi keliose geografinėse vietovėse. Standartas nedetalizuoja skirtingose geografinėse vietovėse esančių įmonės padalinių teisinės formos. Jei įmonė savo veiklą vykdo skirtingose geografinėse vietovėse, siekiant, kad jos vadybos sistema būtų sertifikuota pagal standarto ISO 9001 reikalavimus, akredituota sertifikavimo įstaiga privalo vertinti visų įmonės padalinių, išsidėsčiusių skirtingose geografinėse vietovėse, vadybos sistemas, nepriklausomai nuo tų padalinių teisinės formos. Priešingu atveju laikytina, kad tik pagrindinės įmonės buveinės kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2001 reikalavimų standartą, tačiau kiti padaliniai, nutolę nuo įmonės pagrindinės buveinės, savo veiklą vykdo neatitikdami kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2001 reikalavimų standarto. UAB „Vitaresta“ registruota ( - ), veiklos adresas: ( - ). Pagal konkurso sąlygas, paslaugos turi būti teikiamos Vilniuje. Tinklapyje www.vitaresta.lt patalpintas trečiojo asmens turimas sertifikatas, patvirtinantis, kad jo kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2001 reikalavimų standartą. Sertifikate nurodoma sertifikavimo sritis bei geografinė vietovė, kuri yra sertifikuota: ( - ). Pagal konkurso sąlygas paslaugos turi būti teikiamos Vilniuje, atsakovo perkamų valymo paslaugų išskirtinis bruožas yra tas, kad jos teikiamos ir vartojamos vienu metu, jos nėra kaupiamos, nėra transportuojamos, jos teikiamos nuolat, nenutrūkstamai, tuo pat metu jas vartojant atsakovui, laikytina, kad paslaugas tretysis asmuo ketina teikti atsakovui per savo atstovybę Vilniuje, kadangi paslaugų teikimas atsakovui per trečiojo asmens sertifikuotą padalinį Kaune, kai paslaugų teikimo vieta yra Vilniuje, prieštarautų ne tik protingumo kriterijams bei esminiams verslo vystymo standartams, bet taip pat pagrindiniam tikslui, pelno siekimui. Sertifikate, patvirtinančiame atitiktį LST EN ISO 9001:2008 reikalavimų standartui matyti, kad atstovybė Vilniuje nėra sertifikuota ir neatitinka šių reikalavimų standarto. Ieškovo nuomone, nepakanka, kad konkurso dalyvis formaliai atitiktų šio standarto reikalavimus, turėdamas sertifikuotą pagrindinę savo veiklos buveinę, tačiau realiai vykdytų veiklą, teiktų paslaugas pagal sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą, priešingu atveju tokio reikalavimo formulavimas konkurso sąlygose netenka prasmės. Šiuo atveju, nesant sertifikuotos geografinės vietovės Vilniaus mieste, laikytina, kad Vilniaus miesto atstovybė paslaugas teikia nesilaikydama LST EN ISO 9001:2001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standarto. Nurodė, kad perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo principą. Ieškovas savo 2010-05-25 d. pretenzijoje nurodė ir kitą pasiūlymo atmetimo pagrindą, neįprastai mažą kainą. Atsakovas privalėjo įsitikinti, kad tiekėjas yra pajėgus suteikti pirkimo objekte nurodytas paslaugas už žemą kainą. Ieškovo nuomone, trečiojo asmens pasiūlyta konkurso kaina yra 397154,23 Lt, bei tuo, kad ieškovas turi ilgametę patirtį konkurso metu perkamų paslaugų teikimo srityje, tokia kaina yra pernelyg maža bei nesuteikianti galimybės teikti kokybiškas paslaugas. Prašė pripažinti atsakovo 2010-05-14 raštu priimtą sprendimą dėl konkurso preliminarios eilės sudarymo ir 2010-05-31 sprendimą Nr. 50 dėl konkurso laimėtojo patvirtinimo neteisėtais.

6Atsakovas Vilniaus universitetas su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad atviro konkurso dėl „Valymo paslaugų pirkimas 2009-9/55“ pirkimo, pirkimo numeris 83770 Konkurso sąlygų 3.3.2 p. buvo numatyta, kad tiekėjų kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001:2001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. UAB „Vitaresta“ turi sertifikuotas vadybos sistemas: kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 ( EN ISO 9001:2008), aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal LST 1997:2008 (BS OHSAS 18001:2007) bei atitinkamus sertifikatus, kuriuos ir pateikė savo pasiūlyme. Remiantis galiojančiais standartais nėra vietos apribojimų atliekamoms paslaugoms, kurias apima sertifikuotos vadybos sistemos. Remiantis sertifikatais įmonė gali teikti paslaugas įvairiuose objektuose įvairiose vietovėse visame pasaulyje. UAB „Vitaresta“ neturi įsteigęs filialų, kurie atliktų visas arba dalį trečiojo asmens funkcijų. Atviro konkurso sąlygų „Valymo paslaugų pirkimas“ 10.1p. numatyta, kad pasiūlymai vertinami Litais pagal mažiausios kainos kriterijų. UAB „Vitaresta“ buvo pasiūlyta mažiausia kaina. Universitetas, atsižvelgiant į tai, kad kaina galėjo būti ekonomiškai nepagrįsta ar lemianti tiekėjo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį ar būti nesąžiningų veiksmų padarinys, raštu paprašė paslaugų administravimo, paslaugų organizavimo, naudojamų higienos priemonių, pateikiant pavyzdžius kainų pagrindimo. 2010-05-05 trečiajam asmeniui raštu pateikus kainų paaiškinimą, Universitetas įvertino pateiktų paaiškinimų pagrįstumą ir priėmė sprendimą tokį pasiūlymą palikti konkurse. 2010-05-31 Vilniaus universiteto Centralizuota viešųjų pirkimų komisija posėdžio protokolu Nr. 50

Nutarė

7patvirtinti laimėtoja UAB „Vitaresta“, o tuo tarpu ieškovas UAB „Corpus A“ pateko į 5 poziciją. Pirkimo procedūra pasibaigia kai sudaroma pirkimo sutartis, 2010 06 01 Vilniaus universitetas ir UAB „Vitaresta“ pasirašė valymo paslaugų pirkimo sutartį Nr. APS-40000-652, tuo užbaigęs valymo paslaugų pirkimo procedūrą. Pagal minėtą sutartį pilna apimtimi vykdomi patalpų valymo darbai, kas įrodo, kad tretysis asmuo sugeba tinkamai ir laiku teikti valymo paslaugas pagal faktą, taip pat, kad teikėjo pasiūlymas yra ekonomiškai pagrįstas ir realus.

8Trečias asmuo UAB „Vitaresta“ su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad, vykdydamas pirkimo dokumentų 3.3.2 punkto reikalavimus, pateikė atsakovui sertifikacijos įstaigos TUV Thuringen e.V. išduotą sertifikatą, kuris patvirtina, kad UAB „Vitaresta“ įvykdė EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standarto reikalavimus, įdiegė ir dirba pagal kokybės vadybos sistemą pramoninio valymo srityje. Tretysis asmuo neturi įsteigęs filialų ar atstovybių kitose Lietuvos vietovėse. Tuo tarpu atstovybėmis kituose miestuose ieškovo į bylą pateiktame išraše iš trečiojo asmens tinklalapio įvardijami tik trečiojo asmens valomi objektai. Darbuotojai, valantys ir kontroliuojantys valymo kokybę šiuose objektuose, paprastai gyvena miestuose, kuriuose yra objektai, tačiau visi darbuotojai darbo sutartis yra sudarę išskirtinai su UAB „Vitaresta“. Kituose Lietuvos vietovėse, išskyrus trečiojo asmens buveinę Kaune, nevykdoma jokia veikla, kuri daro įtaką teikiamų paslaugų kokybei ir kuri turi būti vertinama sertifikuojant kokybės vadybos sistemą (sudaromos sutartys, parenkamos, sandėliuojamos, paskirstomos darbo priemonės ir pan.). Kaip savo rašte nurodo sertifikacijos įstaigos TUV Thuringen e.V. padalinys Lietuvoje UAB „TUV Uolektis“, nėra vietos apribojimų teikiamoms paslaugoms, kurias apima sertifikuotos vadybos sistemos remiantis sertifikatais, įmonė gali teikti paslaugas įvairiuose objektuose įvairiose vietovėse. UAB „Vitaresta“ išduotas sertifikatas apie LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimų įvykdymą neišskiriant atskiro padalinio Vilniuje. Šiuo atveju laikoma, kad įmonė teikia paslaugas įvairiuose objektuose skirtingose vietose. Tuo tarpu vietų, kuriuose paslaugos teikiamos, paslaugų teikėjams į sertifikatą įtraukti nereikia. Ieškovas nurodo, esą, atsakovas netinkamai įvertino trečiojo asmens pasiūlymo kainą, kuri, lyginant su kitų į preliminariąją eilę įrašytų dalyvių siūlytomis kainomis, yra neįprastai maža, pagrįstumą. Vilniaus universitetas 2010-04-29 raštu Nr. 13300-0485 kreipėsi į UAB „Vitaresta“ prašydamas, kad tretysis asmuo pagrįstų savo konkursinio pasiūlymo kainą- 30% mažesnę už kitų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti, teiktų kainų aritmetinį vidurkį. Tretysis asmuo pateikė konkursinio pasiūlymo kainos paaiškinimą. Atsakyme buvo nurodyta išsami informacija apie UAB „Vitaresta“ komercinėje veikloje naudojamą įrangą bei priemones, pateikti įmonės vadovaujančiųjų specialistų, taip pat darbuotojų, kurie perkančiosios organizacijos patalpose atliktų valymo darbus, gyvenimo aprašymai, rekomendacijos, mokymo pažymėjimai, atlyginimas ir jo mokėjimo būdai, ketinančio trečiajam asmeniui teikti higienos priemones platintojo raštas, duomenys apie pelno dalį nuo konkurse pasiūlytos kainos. Pažymėjo, kad netgi konstatavus, jog atsakovas trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą vertino netinkamai ir jį laimėtoju išrinko neteisėtai, ieškinyje nurodytų atsakovo sprendimų panaikinimas neįtakotų galutinių konkurso rezultatų ieškovo naudai: ieškovo patvirtinti laimėtoju nebūtų galima, kadangi ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatyto mažiausios kainos vertinimo kriterijaus. Įvertinant nurodytą bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. 1 punktu, atsakovo skelbtas atvirasis konkursas laikytinas baigtu pasirašius su konkurso laimėtoju sutartį. Taigi, ieškovo reikalavimas panaikinti atitinkamus atsakovo sprendimus dėl preliminariosios pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso laimėtojo nustatymo neturėtų realių teisinių pasekmių, kadangi reikalavimo pripažinti 2010-06-01 sutartį negaliojančia ieškovas nekelia. Prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis [CPK 95 str].

9Ieškininis pareiškimas atmestinas.

10Dėl konkurso sąlygų 3.3.2 punkto reikalavimų

11Pagal Konkurso sąlygų 3.3.2. p. Tiekėjų kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001:2001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą [b.l.20]. Kaip matyti iš bylos medžiagos, konkursą laimėjęs dalyvis UAB „Vitaresta“, vykdydamas pirkimo dokumentų 3.3.2 punkto reikalavimus, pateikė atsakovui sertifikacijos įstaigos TUV Thuringen e.V. išduotą sertifikatą [b.l.65,100], galiojantį iki 2010-02-05, kuris patvirtina, vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra, t.y. minėtas dalyvis įdiegė ir dirba pagal kokybės vadybos sistemą pramoninio valymo srityje. Šalys neginčija aplinkybės, jog UAB „Vitaresta“ registruota ( - ) ir neturi jokių registruotų ar neregistruotų atstovybių ar padalinių, kuriuose būtų vykdoma veikla. Vadybinė veikla yra vykdoma Kaune esančioje vienintelėje UAB „Vitaresta“ buveinėje [b.l.115-117]. Kaip paaiškino trečiojo asmens atstovai, UAB „Vitaresta“ yra sudariusi darbo sutarčių su asmenimis, kurie gyvena kituose Lietuvos miestuose, įskaitant Vilnių ir įvairiuose Lietuvos miestuose atlieka paslaugas konkrečiuose objektuose (valo, prižiūri) ir tai atlieka [dirba] tuose miestuose gyvenantys įmonės darbuotojai. Darbo sutartys yra sudarytos su UAB „Vitaresta“. „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms auditą ir sertifikuojančioms vadybos sistemos [ISO/IEC 17021:2006], 8.2.3 p. numato, kad „sertifikavimo dokumente turi būti kiekvieno kliento, kurio vadybos sistema sertifikuota, pavadinimas ir geografinė vietovė {ar pagrindinės įstaigos geografinė vietovė ir kiekviena vietovė, įeinanti į sertifikavimo sritį, kai įstaiga yra keliose vietose}. Byloje esančiame sertifikate nurodyta UAB „Vitaresta“ buveinės vieta Kaune. Kaip patvirtina tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens atstovai, UAB „Vitaresta“ jokių kitų buveinės vietų, t.y. padalinių, filialų ar panašiai Lietuvoje neturi, todėl Kaunas išduotuose sertifikatuose ir yra nurodytas kaip geografinė įmonės vietovė. Aplinkybė, kad bendrovė dirba [atlieka kokius tai užsakymus] ir kituose Lietuvos miestuose ir tokias paslaugas atlieka [dirba] darbuotojai, gyvenantys tame konkrečiame mieste [ne Kauno vietovėje], nesudaro pagrindo reikalauti kokio tai atskiro sertifikato toms vietoms, kuriose UAB „Vitaresta“ vykdo savo darbines funkcijas, kadangi tose vietose bendrovė jokių struktūrinių padalinių ar filialų neturi. Vietos, kur atliekama darbo užduotis, t.y. atliekamos kokios tai paslaugos negalima aiškinti plečiamai, kaip įmonės veikimo ir kitose vietose. Byloje įrodyta aplinkybė, jog UAB „Vitaresta“ turi vienintelę Kaune esančią buveinę. Byloje pateikta TUV Thuringen e.V. padalinio Lietuvoje pažyma [b.l.117], patvirtina aplinkybę, jog remiantis galiojančiais standartais nėra vietos apribojimų atliekamoms paslaugoms, kurias apima sertifikuotos vadybos sistemos. Remiantis sertifikatais įmonė gali teikti paslaugas įvairiuose objektuose įvairiose vietose visame pasaulyje. Tokiu būdu trečias asmuo turtintis reikiamą sertifikatą pramoniniam valymui ir atliekų išvežimui ne tik turi teisę tokias valymo paslaugas teikti Kaune, bet ir kitose vietovėse, tame tarpe ir Vilniaus mieste, kuriame savaime suprantama gali dirbti ir Vilniuje gyvenantys įmonės darbuotojai.

12Darytina išvada, kad tretysis asmuo, pateikęs Sertifikatą, atitiko pirkimo sąlygas, konkrečiai 3.3.2 punkto reikalavimus, todėl teigti, kad konkurso laimėtojas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nėra pagrindo. Nurodyti argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti imperatyvių viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo ir/ar viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Teismas pažymi ir tą aplinkybę, jog byloje pateiktas 2009-02-13 Vilniaus apygardos teismo sprendimas [b.l.166-170] pagal to paties ieškovo ieškinį, atsakovui Vilniaus Gedimino technikos universitetui, trečias asmuo UAB „Vitaresta“ patvirtina, jog bylos dalykas dėl šios faktinės aplinkybės buvo tapatus. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo argumentas dėl trečiojo asmens neatitikimo vadybos sistemos reikalavimams vertinamas kaip nepagrįstas, ieškinys buvo atmestas.

13Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos

14Ieškovas taip pat nurodė aplinkybę dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo neįprastai mažos kainos. Pagal Konkurso 10.1 p. buvo numatytas pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų. UAB „Vitaresta“ pasiūlymo kaina buvo mažiausia – 397 154,23 Lt, antroje vietoje likusio tiekėjo UAB „Valumina“ pasiūlymo kaina buvo 516 922,90 Lt. Perkančioji organizacija, vadovadamasi VPĮ 40 str. 2 d., atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo kaina galėjo būti ekonomiškai nepagrįsta ar lemsianti tiekėjo nesugebėjimą laiku ir tinkamai vykdyti viešojo pirkimo sutartį, paprašė kainų pagrindimo. Byloje pateiktas UAB „Vitaresta“ pateiktas perkančiajai organizacijai kainų pagrindimas [paaiškinimas] [b.l.121-127]. Perkančioji organizacija Vilniaus Universitetas turėjo pareigą ir išnagrinėjo bei įvertinimo pateikto paaiškinimo pagrįstumą. Šiuo atveju perkančioji organizacija sprendžia, kokie jos manymu aspektai, sudėtinės kainos dalys ir kainos skaičiavimai turi būti pagrįsti. Kaip matyti iš pateikto rašytinio įrodymo, tiekėjas jame nurodė informaciją apie jo komercinėje veikloje naudojamą įrangą, priemones, pateikė įmonės darbuotojų, vadovaujančių specialistų sąrašus, atlyginimo dydį ir mokėjimo būdus, naudojamų teikiant paslaugas priemonių sąrašą, bei duomenis apie gautiną pelno dalį. Tokiu būdu perkančioji organizacija įvertinus kainos paaiškinimą, padarė išvadą, kad tiekėjas ją pagrindė, t.y. įrodė, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, todėl perkančioji organizacija, remdamasi ir racionalaus lėšų panaudojimo principu vertino trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą ir dėl pasiūlytos kainos tinkamu ir patvirtino jį laimėtoju. Teismas pažymi, jog ieškovas, nurodydamas šią aplinkybę dėl neįprastai mažos kainos, bei turėdamas byloje trečiojo asmens pateiktą perkančiajai organizacijai kainos pagrindimą, išsakė teismo posėdyje aplinkybes dėl įkainių naudojant valymo priemones nepagrindimo, tačiau argumentų niekaip nepagrindė ir neįrodė [CPK 178 str.], todėl teismas neturi galimybės konkrečiau analizuoti šio argumento. Pažymėtina ir tai, kad pagal Aukščiausiojo Teismo praktiką, negalima suteikti prioriteto formaliam viešųjų pirkimų reikalavimų laikymuisi, paneigiant jų tikslą – racionaliai panaudoti lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31d. nutartis civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2009). Pagaliau, kaip paaiškino atsakovo atstovė, konkursas yra pasibaigęs ir perkančioji organizacija 2010-06-01 pasirašė su konkurso laimėtoju UAB „Vitaresta“ patalpų valymo paslaugų sutartį Nr. APS-40000-650-10-1115 [b.l.128-139], pagal kurią tretysis asmuo vykdo paslaugas tinkamai ir Vilniaus Universitetas jam pretenzijų dėl valymo paslaugų atlikimo neturi.

15Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad aukščiau išvardinti argumentai pagrindžia aplinkybę, jog UAB „Vitaresta“ už pasiūlytą kainą gali tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kas leidžia teigti, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino pasiūlymo kainą.

16Teismas atmeta trečiojo asmens prašymą taikyti ieškovui baudą CPK 95 str. pagrindu už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Duomenų, jog ieškovas nesąžiningai pareiškė ieškinį teismui nepateikta. Ta aplinkybė, jog ieškovas anksčiau yra kreipęsis į teismą su ieškiniu dėl tapačios faktinės aplinkybės, nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo šaliai suteiktomis teisėmis.

17Ieškinį atmetus iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: trečiojo asmens advokato pagalbai apmokėti 2000 Lt [b.l. 176], bei 43,65 Lt už procesinių dokumentų išsiuntimą valstybės biudžetui [CPK 98 str., 96 str.].

18Vadovaudamasis LR CPK 93 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

19 n u s p r e n d ė :

20

21Ieškovo UAB „Corpus A“, ( - ), ieškinį atsakovui Vilniaus Universitetas, ( - ), trečias asmuo UAB „Vitaresta“, ( - ) dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų panaikinimo, atmesti.

22Priteiti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas: 2000 Lt [du tūkstančius litų] trečiajam asmeniui UAB „Vitaresta“, 43,65 Lt [keturiasdešimt tris litus 65 centus] valstybės biudžetui.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Valymo... 6. Atsakovas Vilniaus universitetas su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad... 7. patvirtinti laimėtoja UAB „Vitaresta“, o tuo tarpu ieškovas UAB „Corpus... 8. Trečias asmuo UAB „Vitaresta“ su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad,... 9. Ieškininis pareiškimas atmestinas.... 10. Dėl konkurso sąlygų 3.3.2 punkto reikalavimų... 11. Pagal Konkurso sąlygų 3.3.2. p. Tiekėjų kokybės vadybos sistema turi... 12. Darytina išvada, kad tretysis asmuo, pateikęs Sertifikatą, atitiko pirkimo... 13. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos... 14. Ieškovas taip pat nurodė aplinkybę dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo... 15. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad aukščiau išvardinti argumentai... 16. Teismas atmeta trečiojo asmens prašymą taikyti ieškovui baudą CPK 95 str.... 17. Ieškinį atmetus iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: trečiojo... 18. Vadovaudamasis LR CPK 93 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas... 19. n u s p r e n d ė : ... 20. ... 21. Ieškovo UAB „Corpus A“, ( - ), ieškinį atsakovui Vilniaus Universitetas,... 22. Priteiti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas: 2000 Lt [du tūkstančius litų]... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...