Byla Ik-3228-629/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus, Nijolės Žalnieriūnienės (buvusi Šidagienė),

2sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atstovams B. P. M. ir advokatui Arūnui Zaleckiui,

4dalyvaujant atsakovės Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Dariui Taminskui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų skundą atsakovei Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

6Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovė) 2011 m. gegužės 31 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimą Nr. 4A-99 (NK-189) (toliau – ir Sprendimas).

7Nurodė, kad 2011 m. birželio 2 d. gavo atsakovės 2011 m. gegužės 31 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolės ataskaitą Nr. 1A-99 (NK-189/2009) (toliau – Ataskaita) ir Sprendimą, kurio 3.1. p. nurodyta, jog 2009 m. rugpjūčio 12 d. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale pacientui V. N. chirurgijos profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos pažeidžiant įstaigos vidaus dokumentų reikalavimą. Sprendimo 3.1.1. p. detalizuota, kad 2009 m. rugpjūčio 12 d. gydytojas A. V. netiksliai surinko anamnezę, nepaskyrė atlikti kraujo tyrimo uždegimo procesui įvertinti, netiksliai užpildė Išrašą iš medicininių dokumentų ir tuo pažeidė abdominalinės chirurgijos gydytojo pareigų instrukcijos 2.1. p. (skyriaus gydytojas yra tiesiogiai atsakingas už paciento ištyrimą) bei 2.2. p. (skyriaus gydytojas yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą ir savalaikį medicininės dokumentacijos pildymą).

8Pareiškėjos manymu, Sprendimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.

9Pažymėjo, kad Ataskaita ir Sprendimas parengti vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau ir – VAAT) 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą, kuriuo buvo panaikintas atsakovės 2010 m. birželio 16 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimas Nr. 4A-121 (NK-189) ir atsakovė buvo įpareigota priimti naują sprendimą. VAAT, panaikindamas minėtą sprendimą Nr. 4A-121 (NK-189), atkreipė dėmesį, kad turi būti nurodytas teisės aktas, kuris pagristų atsakovės 2010 m. birželio 16 d. sprendimo 3.1.1. p. padarytą išvadą, kad pacientui V. N. teiktos chirurgijos profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo netinkamos ir teiktos pažeidžiant teisės aktų bei įstaigos vidaus dokumentų reikalavimus. Pareiškėjos įsitikinimu, skundžiamo Sprendimo 3.1.1. p. atsakovė nurodė gydytojo A. V. pažeistų teisės aktų nuostatas, kurios yra bendro pobūdžio: skyriaus gydytojas yra atsakingas už tinkamą jam patikėtų pacientų priežiūrą, gydymą, už tinkamą ir savalaikį medicininės dokumentacijos pildymą, savalaikį diagnozės nustatymą ir tikslų jos formavimą, abdominalinės chirurgijos gydytojas turi mokėti diagnozuoti ir gydyti išangės ir tiesiosios žarnos srities abcsesus. Tačiau sprendime nėra konkrečiai nurodytas teisės aktas, kuris, esant tokioms aplinkybėms, būtų įpareigojęs gydytoją paskirti operacinį gydymą ir transportuoti pacientą į stacionarą.

10Pareiškėja pažymi, kad analogiškos nuostatos dėl teisės akto, kuris įpareigoja sveikatos priežiūros įstaigą ar konkretų sveikatos priežiūros specialistą elgtis taip kaip nurodyta sprendimo išvadoje, nurodymo sprendime yra nurodytos ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (toliau – ir LVAT) (2007 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A9-62-607/2007).

11Remdamasi LVAT praktika administracinėje byloje Nr. A525-1654/2010, kurioje konstatuota, kad teisės aktai konkrečiai apibrėžia Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją, tačiau jais nesuteikiama teisė Valstybinės medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos konstatuoti atitinkamo sveikatos priežiūros ištaigoje dirbančio asmens veiksmais padarytus jo pareigybinės instrukcijos pažeidimus, pareiškėja prašo atsakovės sprendimo argumentus atmesti kaip nepagrįstus.

12Pareiškėja taip pat nurodo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 str. 1 d., kurioje teigiama, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Pareiškėjos manymu, Ataskaita ir Sprendimas yra parengti neatsižvelgiant ne tik į teismų išaiškinimus, bet neatitinka ir VAĮ 8 str. 1 d. reikalavimų, nes jie pagrįsti tomis pačiomis bendro pobūdžio gydytojo pareigų instrukcijos nuostatomis, kurios buvo nurodytos ir teismo panaikintame 2010 m. birželio 16 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendime Nr. 4A-121 (NK-189). Taigi, pareiškėjos įsitikinimu, atsakovė neįvykdė VAAT nurodymo, nes nenurodė imperatyvių teisės normų, kurios būtų įpareigojusios gydytoją elgtis vienaip ar kitaip. Ataskaitoje ir Sprendime nenurodyta kokios buvo indikacijos kraujo tyrimų atlikimui ir koks teisės aktas įpareigojo gydytoją A. V. tokius tyrimus atlikti, taip pat nenurodyta koks teisės aktas, reglamentuojantis anamnezės surinkimą, buvo pažeistas.

13Pažymėjo, kad atsakovės išvada dėl nepilnai surinktos anamnezės yra pagrįsta tik valstybės tarnautojo atlikusio patikrinimą nuomone, o išvada dėl kraujo tyrimų atlikimo – vieno gydytojo nuomone. VAAT šį ginčą nagrinėjant pirmą kartą ir apklausus specialistą prof. habil. dr. N. E. S. paaiškėjo, kad šio specialisto nuomone, pacientui V. N. gydytojo A. V. parinkta gydymo ir diagnostikos taktika buvo tinkama, ir tai, pareiškėjo manymu, reiškia, kad net aukščiausios kategorijos gydytojai specialistai tą patį atvejį vertindami retrospektyviai neturi vieningos nuomonės dėl taikytų diagnostikos priemonių pakankamumo, todėl nesant pakankamo teisinio reglamentavimo ir esant specialistų nuomonių skirtumui, atsakovė neturėjo teisės gydytojo A. V. veiksmų vertinti kaip pažeidimo. Pareiškėjos nuomone, anamnezė iš paciento buvo surinkta pilnai, pagrindiniai faktai teisingai nurodyti paciento medicininiuose dokumentuose, o kraujo tyrimų atlikimui nebuvo indikacijų.

14Atsakovė atsiliepime (b. l. 21-22) į pareiškėjo skundą prašė bylą nutraukti kaip neteismingą administraciniams teismams.

15Atsakovė pažymėjo, kad jos Sprendimo 3.1 p. yra formuluojama asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės išvada, kuri yra perkelta iš Ataskaitos, bei 3.1.1 p. yra formuluojami pažeidimai, kurie analogiškai yra perkelti iš Ataskaitos. Nurodė, kad minėtuose pareiškėjos skundžiamuose punktuose atsakovė išsakė tam tikrą nuomonę nagrinėjamu klausimu, konstatavo tam tikrus nustatytus faktus (perkėlė iš Ataskaitos, kuri yra motyvuojamoji Sprendimo dalis). Sprendimo skundžiami punktai tikrintai asmens sveikatos priežiūros įstaigai nesukelia neigiamų pasekmių, nepakeičia jos teisių ar pareigų, todėl neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 str. 1 d. reikalavimų.

16Atsakovė, remdamasi LVAT praktika administracinėse bylose, pabrėžė, kad administracine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 str. 1 dalies reikalavimus. ABTĮ 22 str. 1 d. taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsakovės manymu, minėti Sprendimo punktai nesukelia pareiškėjai neigiamų pasekmių, nepanaikina, nepakeičia jos teisių, jokių papildomų pareigų neprideda, todėl jos interesų nepažeidžia. Kadangi Sprendime paminėtos pareiškėjos netenkinančios aplinkybės, savaime neigiamų pasekmių nesukelia, atsakovės įsitikinimu, nurodyti Sprendimo punktai negali būti skundžiami administracine tvarka, todėl administracinės bylos nagrinėjimas nutrauktinas.

17Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti, remdamiesi skunde pateiktais argumentais (b. l. 52-53).

18Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė bylą nutraukti, remdamasis atsiliepime pateiktais argumentais (b. l. 52-53).

19Byla nutrauktina.

20Ginčas byloje kilo dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovė) 2011 m. gegužės 31 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-99 (NK-189) teisėtumo bei pagrįstumo.

21Byloje nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 13 d. Z. N. kreipėsi su skundu (b. l. 23) į atsakovę, prašydama įvertinti gydytojo A. Vaitkaus veiksmus gydant jos sutuoktinį V. N. ir imtis atitinkamų priemonių. 2009 m. rugpjūčio 12 d. pareiškėjos Centro filiale atsakovė atliko V. N. teiktų chirurgijos profilio sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę. Vykdant VAAT 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-3008-244/2010, 2011 m. gegužės 31 d. buvo patvirtinta atsakovės Ataskaita (b. l. 7-9) bei Sprendimas (b. l. 10-11).

22Ataskaitoje pateiktos kontrolės išvados, kuriose konstatuota, kad 2009 m. rugpjūčio 12 d. pareiškėjos Centro filiale pacientui V. N. chirurgijos profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos pažeidžiant įstaigos vidaus dokumento reikalavimą: gydytojas A. V. netiksliai surinko anamnezę – neišsiaiškino nusiskundimų trukmės, buvusio karščiavimo intensyvumo ir trukmės, nepaskyrė atlikti kraujo tyrimo uždegimo procesui įvertinti, netiksliai užpildė Išrašą iš medicininių dokumentų, tuo pažeidė 2006 m. spalio 18 d. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo direktoriaus patvirtintos III Pilvo chirurgijos skyriaus abdominalinės chirurgijos gydytojo pareigų instrukcijos 2.1 p. reikalavimą – skyriaus gydytojas yra tiesiogiai atsakingas už paciento ištyrimą, 2.2 p. reikalavimą – skyriaus gydytojas yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą ir savalaikį medicininės dokumentacijos pildymą.

23Sprendime nurodytos kontrolės išvados, nuspręsta kontrolės priemonių netaikyti ir pasiūlyta supažindinti gydytoją A. V. su Sprendimo 3.1.1 p. nustatytu pažeidimu bei užtikrinti minėtame punkte nurodyto pažeisto įstaigos vidaus dokumento nuostatų tinkamą vykdymą.

24ABTĮ 3 str. 1 d. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Pagal ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p., administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 str. 1 d. reglamentuojama, kad skundą dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

25Sisteminė nurodytų teisės normų analizė leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečių asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. ir 22 str. 1 d. reikalavimus, t. y. veikla kuri daro įtaką konkrečių asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams.

26Kaip matyti iš 2011 m. gegužės 31 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-99 (NK-189) turinio, minėtu sprendimu nuspręsta konkrečių kontrolės priemonių netaikyti (4.1. p.). Taigi, pareiškėjo atžvilgiu sprendime nenumatyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų atsakovo vardu priimtų sprendimų, galinčių daryti įtaką VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo teisėms ir pareigoms. Sprendimo 3.1. ir 3.1.1. p. nurodytos išvados yra tik informacinio pobūdžio, pareiškėjui teisinių pasekmių nesukelia, nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių jo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje (ABTĮ 22 str. 1 d.).

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas ginčus dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos aktų ne kartą yra pasisakęs, kad ginčo administraciniame teisme dalyku gali būti tik tie Audito inspekcijos sprendimai dėl kontrolės priemonių taikymo, priimti Inspekcijai realizuojant savo teises, numatytas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 str. 1 d., kurie sukelia asmens sveikatos priežiūros įstaigoms atitinkamas teisines pasekmes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A7-1140/2003; AS8-467/2007; Nr.AS438-114/2009, Nr.AS63-155/2009, AS525-169/2009, AS822-82/2009 ir kt.). Rekomendacijos dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) gerinimo, kurias Audito inspekcija, atlikusi sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę, pateikia sveikatos priežiūros įstaigai, teisinių pasekmių jai nesukelia ir negali būti ginčo dalyku administraciniame teisme (LVAT 2010 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-186-10).

28Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 4A-99 (NK-189) panaikinimo klausimas negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtu ginču ir byla tuo pagrindu yra nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 d. 1 p.).

29Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 1 p., 149 str. 2 d., teisėjų kolegija

Nutarė

30Administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų skundą dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 4A-99 (NK-189) panaikinimo nutraukti.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės... 4. dalyvaujant atsakovės Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 6. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 7. Nurodė, kad 2011 m. birželio 2 d. gavo atsakovės 2011 m. gegužės 31 d.... 8. Pareiškėjos manymu, Sprendimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.... 9. Pažymėjo, kad Ataskaita ir Sprendimas parengti vykdant Vilniaus apygardos... 10. Pareiškėja pažymi, kad analogiškos nuostatos dėl teisės akto, kuris... 11. Remdamasi LVAT praktika administracinėje byloje Nr. A525-1654/2010, kurioje... 12. Pareiškėja taip pat nurodo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo... 13. Pažymėjo, kad atsakovės išvada dėl nepilnai surinktos anamnezės yra... 14. Atsakovė atsiliepime (b. l. 21-22) į pareiškėjo skundą prašė bylą... 15. Atsakovė pažymėjo, kad jos Sprendimo 3.1 p. yra formuluojama asmens... 16. Atsakovė, remdamasi LVAT praktika administracinėse bylose, pabrėžė, kad... 17. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti,... 18. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė bylą nutraukti, remdamasis... 19. Byla nutrauktina.... 20. Ginčas byloje kilo dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie... 21. Byloje nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 13 d. Z. N. kreipėsi su skundu (b. l.... 22. Ataskaitoje pateiktos kontrolės išvados, kuriose konstatuota, kad 2009 m.... 23. Sprendime nurodytos kontrolės išvados, nuspręsta kontrolės priemonių... 24. ABTĮ 3 str. 1 d. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus... 25. Sisteminė nurodytų teisės normų analizė leidžia teisėjų kolegijai... 26. Kaip matyti iš 2011 m. gegužės 31 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas ginčus dėl... 28. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad Asmens sveikatos... 29. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 30. Administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ Vilniaus universiteto... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti...