Byla I-72-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Rimanto Giedraičio ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei, dalyvaujant pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotiems atstovams Laimučiui Vaškevičiui ir Edmundui Pileckiui, atsakovės Kalvarijos savivaldybės administracijos įgaliotai atstovei Živilei Kalesinskienei, trečiojo suinteresuotojo asmens Kalvarijos savivaldybės Nuolatinės statybų komisijos įgaliotam atstovui Valdui Naumavičiui, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „( - )“ įgaliotam atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškimą atsakovei Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl protokolo ir statybos leidimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patikslintu pareiškimu teismo prašo panaikinti 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolu Nr. 33 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą bei panaikinti 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 31NR.

3Nurodė, jog Statinio UAB „( - )“ ūkio pastato rekonstravimo į gyvenamą daugiabutį namą su katiline, Jusevičių k, Kalvarijos sav. projektavimo sąlygų rengimo, jų sąvado išdavimo, statinio projekto rengimo ir statybos leidimo išdavimo procedūrų atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktu Nr. AS6-20 buvo nustatyta, kad 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos (toliau – ir Komisija) protokole Nr. 33, kurio pagrindu buvo išduotas statybos leidimas Nr. 31NR, neįrašytas komisijos sprendimas, atsakovas, išduodamas statybos leidimą Nr. 31NR, neatsižvelgė, kad yra pažeisti Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10, 11 punktų reikalavimai, be to, pažeisti STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 18 punkto reikalavimai (statybos darbai pradėti neturint statybos leidimo). Tikrinant statybos leidimo išdavimo procedūras nustatyta, kad pažeisti STR 1.07.01: 2002 „Statybos leidimas“ 1 priedo reikalavimai. 2009-06-30 Komisija tikrindama statytojo (užsakovo) pateiktus dokumentus statybos leidimui gauti , aukščiau išvardintų pažeidimų nenustatė, pažeisdama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies, STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 16.1 punkto, Kalvarijos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-1 1-5 patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos nuostatų 16.1 punkto reikalavimus, todėl, pareiškėjos manymu, 2009 m. birželio 30 d. Komisijos protokolinis sprendimas Nr. 33 ir jo pagrindu neteisėtai išduotas statybos leidimas Nr. 31NR turi būti panaikinti.

4Iš esmės pareiškėja ginčijamų aktų neteisėtumą grindžia tuo, kad UAB „( - )“ 2009 m. birželio 29 d. prašyme išduoti statybos leidimą neišvardyti pridedami dokumentai; Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. birželio 30 d. protokole Nr. 33 neįrašytas galutinis komisijos sprendimas; nesutampa žemės sklypo ir pastato, kurio rekonstravimui išduotas statybos leidimas, adresai; 2008 m. gegužės mėnesį parengtame detaliojo plano topografiniame plane pastatas, kurio rekonstravimui išduotas statybos leidimas, pažymėtas simboliu „MN", o 2009 m. vasario 18 d parengtame žemės sklypo plane – simboliu „2MG“; UAB „( - )“ paraiška projektavimo sąlygų sąvadui rengti registruota 2009 m. balandžio 22 d. data, o sąlygos gautos anksčiau, nei registruota pati paraiška. Ūkio pastato rekonstrukcija atlikta neturint statybos leidimo, o ginčijamu statybos leidimu buvo siekiama įteisinti neteisėtą statybą.

5Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija, atsiliepimu (b. l. 54-55) prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Įgaliota atstovė paaiškino, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyrius, 2009-06-29 gavęs UAB „( - )“ prašymą išduoti statybos leidimą, patikrinęs statinio projekto atitiktį pagal STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ esminių trūkumų nepastebėjo ir priėmė sprendimą – išduoti statybos leidimą. Komisija savo nuomonę išreiškė pritardama ir tai patvirtindama savo parašais, todėl atsakovo manymu, tai, kad nebuvo įrašytas galutinis komisijos sprendimas, laikytina formaliu pažeidimu. Rekonstruojamo statinio adresas (Kalvarijos miestas) nesutampa su žemės sklypo adresu (nuosavybė yra Jusevičių kaimo kadastrinėje vietovėje), kadangi šiai dienai minėtos teritorijos (buvusio karinio miestelio) prijungimas prie miesto nėra galimas, nes reikalinga išmatuoti Kalvarijos miestą geodeziniais matavimais, o tam reikalingos gana didelės papildomos lėšos. Be to, atsakovas nurodė, jog visi reikalingi dokumentai, t. y. techninis projektas, sutartis dėl statinio statybos techninės priežiūros bei atestato kopija, žemės sklypo nuosavybės teisę ir pastatų naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai paduodant 2009-06-29 prašymą išduoti leidimą buvo pateikti prie prašymo, tik pačiame prašyme neįrašytas lapų skaičius ir tuo statybos leidimų išdavimo tvarka iš esmės pažeista nebuvo.

6Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „( - )“, atsiliepimu (b. l. 71-74) prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Įmonės atstovas paaiškino, jog visos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimus, laikytinos formaliais procedūrinio pobūdžio neatitikimais, kurių buvimas ar nebuvimas negalėjo turėti įtakos galutinio Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos sprendimo išduoti statybos leidimą.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės Nuolatinės statybų komisijos atstovas teismo posėdžio metu prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą, iš esmės rėmėsi tais pačiais argumentais, kaip UAB „( - )“.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas šioje byloje kilo dėl 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolo Nr. 33 ( b.l. 27) bei 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo Nr. 31NR ( b.l. 29-30) teisėtumo ir pagrįstumo.

10Į teismą dėl minėtų administracinių aktų ginčijimo kreipėsi Marijampolės apskrities viršininko administracija 2009-08-03, remdamasi tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 23 str. 19d. nuostata, suteikiančia teisę paduoti šio pobūdžio skundą, kaip valstybės institucija, siekianti apginti įstatymo saugomus interesus (ABTĮ 56 str.), jos teises perėmė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ( b.l. 117).

11Visų Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų (ar naudotojų), kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Pagal šio įstatymo 23 straipsnio 9 dalį savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 d. nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Šis komisijos sprendimas turi būti motyvuotas.

12Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Analogiška nuostata šiuo aspektu įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 16 punkte. Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“, patvirtinto Aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“ 18 p. numatyta, jog pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo inter alia statybos leidimą.

13Kaip matyti iš ginčijamo 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolo Nr. 33 ( b.l. 27-28), Komisijos sprendimas( „išduoti statybos leidimą“ arba „statybos leidimo neišduoti“) nebuvo įformintas, nes 6 punktas, kuriame privalėjo būti nurodytas sprendimas, neužpildytas, protokole nėra nurodyti jokie sprendimo motyvai. Teisėjų kolegijos nuomone, šis procedūrinis pažeidimas yra esminis, patvirtinantis LR Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies pažeidimą, todėl nesant aiškiai išreikšto protokolinio sprendimo dėl statybos leidimo išdavimo, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), negalėjo išduoti statybos leidimo, tai sudaro pagrindą panaikinti ginčijamus administracinius aktus ( ABTĮ 89 str. 1d. 3p., 2d.). Teismas nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens pozicija, jog tai formalaus pobūdžio pažeidimas.

14Be to, administracinėje byloje nustatyta, jog ginčo ūkio pastato rekonstrukcijos į gyvenamąjį daugiabutį namą su katiline statybos darbų pradžia buvo 2009 m. gegužės 18 d. (b.l.43-44). Tretysis asmuo ginčijo šią aplinkybę, nurodydamas, jog tai nebuvo rekonstrukcija, o tik paprasto remonto darbai, tačiau darbų pobūdis, užfiksuotas rašytiniais įrodymais- statybos darbų eigos žurnalo duomenimis ( b.l. 43-44) patvirtina buvus rekonstrukciją (STR „Statinio statybos rūšys“ 9.9.2p., 9.9.4p., 9.10 p., 9.13p.), kuriai vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, yra privalomas statybos leidimas. UAB „( - )“ prašymas išduoti statybos leidimą Kalvarijos savivaldybės administracijai pateiktas 2009-06-29. Statybos leidimas Nr. 31NR išduotas 2009-06-30. Taigi, darytina išvada, jog statybos darbai buvo pradėti neturint statybos leidimo, tuo pažeidžiant Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 18 punkto bei Statybos įstatymo 23 str. 1d. reikalavimus, t.y., faktiškai minėtu statybos leidimu buvo siekiama įteisinti savavališką statybą, kurios faktas buvo nustatytas vėliau, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai – Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento aktas ( b.l. 107-109), 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje ( b.l. 112-113). Minėtus veiksmus draudžia LR Statybos įstatymo 28 str. red. ( įsigaliojusi nuo 2006 10 17), kuri nebenumato galimybės įteisinti savavališkai pastatytus statinius. Darytina išvada, jog statytojas UAB „( - )“ 2009-06-29 pateikdamas prašymą išduoti statybos leidimą ūkio pastato rekonstrukcijai į gyvenamąjį daugiabutį namą su katiline ( b.l. 25) elgėsi nesąžiningai, nes minėti darbai iš esmės jau buvo atlikti. Statytojo nesąžiningi veiksmai suponuoja ginčijamų administracinių aktų neteisėtumą, tai yra konstatavęs Lietuvos administracinis teismas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas, “Administracinė jurisprudencija”, Nr. 18, 2009m.).

15Nurodyti esminiai pažeidimai sudaro pagrindą skundą patenkinti, panaikinant Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. birželio 30 d. protokolinį sprendimą Nr. 33 bei 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 31NR, nesvarstant kitų skundo argumentų.

16Nors Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. birželio 30 d. protokole Nr. 33 nėra išreikštas sprendimas rašytine forma, tačiau atsakovas juo rėmėsi išduodamas statybos leidimą kaip sprendimu, sukeliančiu teisines pasekmes, todėl teismas laiko, jog yra tikslinga spręsti jo panaikinimo klausimą, pasisakant dėl sprendimo ( numanomo) teisėtumo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. birželio 30 d. posėdžio protokolu Nr. 33 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą.

21Panaikinti 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 31NR.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Nurodė, jog Statinio UAB „( - )“ ūkio pastato... 4. Iš esmės pareiškėja ginčijamų aktų neteisėtumą grindžia... 5. Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija, atsiliepimu (b. l. 54-55)... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „( - )“, atsiliepimu... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės Nuolatinės statybų... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas šioje byloje kilo dėl 2009 m.... 10. Į teismą dėl minėtų administracinių aktų ginčijimo kreipėsi... 11. Visų Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir... 12. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos... 13. Kaip matyti iš ginčijamo 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės... 14. Be to, administracinėje byloje nustatyta, jog ginčo ūkio pastato... 15. Nurodyti esminiai pažeidimai sudaro pagrindą skundą patenkinti, panaikinant... 16. Nors Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. birželio 30 d. protokole Nr. 33... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos... 21. Panaikinti 2009 m. birželio 30 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...