Byla A8.-4769-1096/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Grinevičiūtė, sekretoriaujant Kristinai Juodelytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje, kurioje R. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Institucija) 2019 m. rugsėjo 12 d. surašė R. V. administracinio nusižengimo protokolą už tai, kad jis, būdamas UAB ,, ( - )“, įmonės kodas ( - ), direktoriumi nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, 120, 123 ir 127 punktuose, ir tokiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Teismo posėdžio metu R. V. pripažino padaręs administracinį nusižengimą, sutiko paaiškinti įvykio aplinkybes, nuoširdžiai gailėjosi dėl nusižengimo. Paaiškino, kad UAB „( - )“ direktoriumi yra nuo įmonės įsteigimo, t. y. 2014 m. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko samdyta įmonė, todėl nelabai kontroliavo, ar yra pateikiami dokumentai laiku. Piktavališkumo nebuvo veiksmuose, nes finansinę atskaitomybę pateikė, dokumentuose nebuvo, ką slėpti. Apgailestavo, kad susiklostė tokia situacija. Prašo sumažinti baudą ir skirti įspėjimą, atsižvelgiant į tai, kad niekada nėra baustas administracine tvarka.

6Teismo nustatytos aplinkybės ir išvada

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalį bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu, Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

9Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens R. V. paaiškinimų (b. l. 3) matyti, jog jis savo kaltę dėl nusižengimo pripažįsta ir dėl to nuoširdžiai gailisi. Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad R. V. kaltė dėl nurodyto nusižengimo padarymo, be jo paties prisipažinimo, visiškai įrodyta administracinio nusižengimo bylos medžiaga.

10Pirmiausia pažymėtina, jog iš byloje esančio surašyto administracinio nusižengimo protokolo Nr. RC-ANR_P-153-2019 matyti, jog jame yra užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2).

11Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše su istorija nurodyta, kad UAB ,, ( - )“, įmonės kodas ( - ), direktoriumi nuo 2014 m. sausio 2 d. paskirtas R. V. (registruota registre 2014 m. sausio 8 d.). Įmonės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais). Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), kadangi bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, UAB ,, ( - )“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Iš minėto Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad 2018 metų UAB ,, ( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateiktas 2019 m. rugsėjo 2 d. (b. l. 4-7).

12Konstatuotina, jog aukščiau aptarti įrodomieji bylos duomenys patvirtina protokole nurodytas aplinkybes, vieni kitus papildo ir detalizuoja bei sudaro pagrindo spręsti, kad R. V., būdamas UAB ,, ( - )“ direktoriumi, per nustatytą laikotarpį (ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 3 d. atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 1 ir 2 d. buvo nedarbo dienos) (už 2018 metus)), nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, ABĮ 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose. Todėl šis R. V. neveikimas Institucijos protokole teisingai kvalifikuotas kaip administracinis nusižengimas, numatytas ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

13ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

14R. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino ir gailisi dėl padaryto nusižengimo (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

15Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, taip pat atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį bei pavojingumą, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį – padarytas vienas tyčinis baigtas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pavėluotai pateikiant reikiamus dokumentus, tačiau vėliau pažeidimas pašalintas. Teismas įvertina administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį apibūdinančius duomenis – dirba, praeityje nebaustas administracine tvarka (b. l. 9-10).

16Visa tai R. V. charakterizuoja teigiamai, neleidžia spręsti apie jo polinkį pažeidinėti teisės aktus, o atitinkamą administracinį nusižengimą padarė pirmą kartą. Teismo nuomone, šios nurodytos aplinkybės leidžia nusižengimą vertinti daugiau formaliu pažeidimu, o R. V. savo kaltės pripažinimas ir išreikštas nuoširdus gailėjimasis teikia vilčių, kad jis padarė teisingas išvadas dėl savo netinkamo elgesio ir ateityje nedarys atitinkamų administracinių nusižengimų,

17Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, teismas sprendžia, kad šiuo atveju administracinės nuobaudos paskirtis, numatyta ANK 22 straipsnyje, bus pasiekta, vadovaujantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi, R. V. už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą paskyrus švelnesnę administracinę nuobaudą, negu numatyta šio straipsnio sankcijoje – įspėjimą – oficialų rašytinį jo padarytos veikos pasmerkimą.

18Teismas, vadovaudamasis ANK 34 straipsniu, 223 straipsnio 2 dalimi, 572 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636, 646 straipsniais,

Nutarė

19R. V. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalimi, jam skirti įspėjimą.

20Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Institucija) 2019 m. rugsėjo... 5. Teismo posėdžio metu R. V. pripažino padaręs administracinį nusižengimą,... 6. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvada... 7. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos... 9. Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens R. V. paaiškinimų (b. l.... 10. Pirmiausia pažymėtina, jog iš byloje esančio surašyto administracinio... 11. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše su... 12. Konstatuotina, jog aukščiau aptarti įrodomieji bylos duomenys patvirtina... 13. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymas... 14. R. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino ir... 15. Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, taip pat atsižvelgia į padaryto... 16. Visa tai R. V. charakterizuoja teigiamai, neleidžia spręsti apie jo polinkį... 17. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis teisingumo bei... 18. Teismas, vadovaudamasis ANK 34 straipsniu, 223 straipsnio 2 dalimi, 572... 19. R. V. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 20. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...