Byla AS-442-449-12
Dėl žemės sklypo plano ir žemės sklypo kadastro duomenų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos T. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos T. S. skundą atsakovams G. P., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Registrų centras dėl žemės sklypo plano ir žemės sklypo kadastro duomenų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja T. S. (toliau – ir pareiškėja) skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti geodezininko G. S. parengtą žemės sklypo planą M 1:500 bei jo pagrindu 1995 m. gruodžio 20 d. įregistruotus G. P. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., esančio Marijampolės sav., ( - ), kadastrinius matavimus, įregistruotus Valstybės įmonėje „Registrų centras“; 2) išreikalauti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, įmonės kodas 188704927, 1995 m. gruodžio 4 d. Apskrities valdytojo įsakymą Nr. 51ŽM bei dokumentus, kurių pagrindu buvo suformuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis Marijampolės sav., ( - ) (tame tarpe ir Kumelionių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą).

5Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą, nustatęs, kad byla nepriskirtina administraciniam teismui, o kilęs ginčas, susijęs su civiliniais nuosavybės santykiais, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

6Dėl šios nutarties pareiškėja padavė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir prašė panaikinti Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjos skundą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi pareiškėjos atskirąjį skundą tenkino iš dalies ir panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarties dalį dėl skundo reikalavimo panaikinti geodezininko G. S. parengtą žemės sklypo planą M 1:500 ir šios skundo dalies priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjai nustatė terminą iki 2012 m. gegužės 7 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti proceso šalis arba patikslinti skundo reikalavimus, iškeliant konkrečius reikalavimus nurodyto atsakovo atžvilgiu (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 str. 2 d. 3 p. ir 7 p.), patikslinti skundo reikalavimą, nurodyti aplinkybes, kuriomis pareiškėja grindžia šį reikalavimą (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p., 7 p.), nurodyti tikslią plano parengimo ir (ar) suderinimo datą bei institucijas, atlikusias šiuos veiksmus, t. y. kada tiksliai buvo suderintas žemės sklypo planas bei pateikti šią aplinkybę patvirtinančius įrodymus (ABTĮ 24 str. 1 d.), taip pat patikslinti aplinkybes, kokių konkrečių procedūrų metu buvo parengtas planas, o praleidus terminą skundui paduoti, pateikti prašymą dėl termino atnaujinimo.

92012 m. gegužės 16 d. nutartimi Kauno apygardos administracinis teismas pareiškėjos skundą laikė nepaduoti ir jį pareiškėjai grąžino bei, nutarčiai įsiteisėjus, grąžino 100 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2012 m. sausio 23 d. Įvertinęs pateikto patikslinto skundo turinį, teismas darė išvadą, kad pareiškėja nepašalino 2012 m. balandžio 23 d. teismo nutartyje nurodytų skundo trūkumų, t. y. nepatikslino proceso šalių ir skundo reikalavimo, nenurodė aplinkybių, kuriomis grindžia šį reikalavimą, nenurodė tikslios plano parengimo ir (ar) suderinimo datos, institucijų, atlikusių šiuos veiksmus, nenurodė aplinkybių, kokių konkrečių procedūrų metu buvo parengtas planas, nenurodė, kada tiksliai buvo suderintas žemės sklypo planas bei nepateikė šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų, taip pat nepateikė prašymo dėl termino atnaujinimo.

10II.

11Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti skundą.

12Pareiškėja nurodo, kad patikslintu skundu pašalino pirmosios instancijos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartyje nurodytus skundo trūkumus. Atsakovu paliko G. P., kuriam nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, bei Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, kuri yra atsakinga už žemės reformos tinkamą įgyvendinimą. Marijampolės savivaldybės administracija nurodyta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Teigia nurodžiusi, kad žemės sklypo planas buvo rengiamas žemės reformos metu, todėl privalo atitikti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo reikalavimus, už kurių tinkamą įgyvendinimą yra atsakinga Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Tvirtina, kad nurodė, jog žemės sklypo planas parengtas 1995 m. lapkričio 13 d. geodezininko G. S. ir patvirtintas Marijampolės savivaldybės Architektūros skyriaus bei suderintas su Marijampolės apskrities viršininko administracija. Todėl pareiškėja patikslino skundo reikalavimą bei nurodė procedūras, kurių metų buvo parengtas minėtas planas. Pažymi, kad prašomas panaikinti žemės sklypo planas yra skirtas G. P. žemės sklypui suformuoti, todėl pareiškėja neturi informacijos apie jo parengimo procedūras ir todėl patikslintu skundu prašė išreikalauti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1995 m. gruodžio 4 d. Apskrities valdytojo įsakymą Nr. 51Žm bei dokumentus, kurių pagrindu buvo suformuotas žemės sklypas, taip pat teisės aktus, kuriais buvo patvirtintas ir suderintas G. S. 1995 m. lapkričio 13 d. parengtas M. P. namų valdos žemės sklypo ribų planas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria teismas nutarė pareiškėjos skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti geodezininko G. S. parengtą žemės sklypo planą M 1:500 laikyti nepaduota, kadangi pareiškėja nepašalino Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m balandžio 23 d. nutartyje nurodytų pareiškėjos skundo trūkumų.

17Pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, gavus teisme skundą (prašymą), administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per septynias dienas priimdamas nutartį. Jeigu skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

18Pažymėtina, kad šalia kitų skundui keliamų reikalavimų, pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus, kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus (skundo sudedamosios dalys) – skundo dalyką (pareiškėjo reikalavimas) ir pagrindą (aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai). Skundas, kuriame tiksliai nesuformuluotas reikalavimas ir nenurodytas reikalavimo faktinis pagrindas, neatitinka įstatymo reikalavimų, o teismas negali iškelti administracinės bylos, kol šie trūkumai nebus pašalinti. Skundo elementai apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką, atsižvelgiant į tai, turi būti pateikiami atitinkami įrodymai, nustatytinos tinkamos proceso šalys, pareiškiami prašymai ir kt. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą aiškinta (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A17-217/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007 m. sausis – balandis), kad administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistos ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo, jo socialinės paskirties.

19Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundo trūkumai buvo nustatyti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi. Nors pareiškėja ir pateikė patikslintą skundą, tačiau juo skundo trūkumų nepašalino. Iš pareiškėjos patikslinto skundo liko neaišku, kokius konkrečiai reikalavimus ji kelia atsakovui G. P. (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p.), pareiškėjos reikalavimas panaikinti geodezininko G. S. parengtą žemės sklypo planą liko nepatikslintas, kaip ir aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas šis reikalavimas (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p., 7 p.). Pareiškėja taip pat nenurodė ir nepateikė įrodymų, kada būtent buvo suderintas ir patvirtintas minėtas sklypo planas. Taigi patikslintame pareiškėjos skunde nenurodyta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, kuriais remiantis teismas galėtų nustatyti ginčo dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą.

20Aukščiau paminėtų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstos išvados, jog pareiškėja 2012 m. balandžio 23 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino. Todėl teismas teisėtai ir pagrįstai nutarė laikyti pareiškėjos skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjai.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjos T. S. atskirąjį skundą atmesti.

23Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja T. S. (toliau – ir pareiškėja) skundu... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi... 6. Dėl šios nutarties pareiškėja padavė atskirąjį skundą Lietuvos... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi... 9. 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi Kauno apygardos administracinis teismas... 10. II.... 11. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno... 12. Pareiškėja nurodo, kad patikslintu skundu pašalino pirmosios instancijos... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl Kauno apygardos administracinio teismo... 17. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, gavus teisme skundą (prašymą),... 18. Pažymėtina, kad šalia kitų skundui keliamų reikalavimų, pagal ABTĮ 23... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundo trūkumai buvo nustatyti Kauno... 20. Aukščiau paminėtų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, kad pirmosios... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Pareiškėjos T. S. atskirąjį skundą atmesti.... 23. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį palikti... 24. Nutartis neskundžiama...