Byla AS-146-294-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. L. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ambasadai Kinijos Liaudies Respublikoje, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėja L. L. (toliau – ir pareiškėja) 2012 m. sausio 11 d. (pagal pašto spaudą, b. l. 8) padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 1-4), kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. S-5.1.1-181 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę (D) vizą Kinijos pilietei L. L.“.

5Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartimi (b. l. 9) pareiškėjai buvo nustatytas terminas iki 2012 m. sausio 31 d. skundo trūkumams pašalinti.

6Pareiškėja 2012 m. vasario 1 d. (pagal pašto spaudą, b. l. 21) pateikė teismui patikslintą skundą (b. l. 12-15).

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b. l. 27) atsisakė priimti L. L. skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas), ir nutarė, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

9Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 138 straipsnį užsienietis skundą dėl sprendimo, priimto pagal šį Įstatymą, gali paduoti atitinkamam apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

10Teismas nustatė, kad pareiškėja skundžia Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. S-5.1.1-181 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę (D) vizą Kinijos pilietei L. L.“ (toliau – ir Sprendimas Nr. S-5.1.1-181), kurį gavo 2011 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 2012 m. vasario 10 d. raštu Nr. (25.6.2.)-3-964 informavo teismą apie tai, kad Sprendimas Nr. S-5.1.1-181 pareiškėjai buvo įteiktas 2011 m. gruodžio 27 d., kartu pateikdama tai patvirtinantį įrodymą. Skundą teismui dėl Sprendimo Nr. S-5.1.1-181 panaikinimo pareiškėja išsiuntė 2012 m. sausio 11 d., tai patvirtina registruotų siuntų dokumentas. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėja kreipėsi į teismą viena diena praleidusi terminą ir neprašė jo atnaujinti, teismas atsisakė priimti skundą.

11III.

12Pareiškėja L. L. atskiruoju skundu (b. l. 33-34) prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį; 2) atnaujinti skundo padavimo terminą; 3) priimti nagrinėjimui pareiškėjos pateiktą patikslintą skundą.

13Atskirajame skunde pareiškėja nesutinka su teismo nutarties argumentu, kad ji neprašė atnaujinti skundo padavimo terminą. Pažymi, kad kartu su patikslintu skundu buvo pateiktas jos atstovo advokato padėjėjo D. V. pasirašytas prašymas atnaujinti praleistą terminą. Prašyme nurodoma, kad pareiškėjai tam, kad įvykdytų teismo įpareigojimą pašalinti paduoto skundo trūkumus, t. y. pateikti advokato patvirtintus skundo priedų nuorašus, reikėjo sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu. Pareiškėja šiuo metu gyvena Kinijoje, kadangi jai nebuvo išduota viza į Lietuvą, ir neturi galimybės naudotis internetu namuose, todėl tam, kad galėtų pasirašyti advokato jai atsiųstą atstovavimo sutartį, pareiškėjai reikėjo vykti į provincijos centrą, kur ji galėjo pasinaudoti internetu. Dėl šios priežasties skundas buvo pateiktas viena diena vėliau. Pareiškėjos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į šias aplinkybes.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b. l. 27) atsisakė priimti pareiškėjos Kinijos Liaudies Respublikos pilietės L. L. skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, konstatavęs, kad skundas paduotas praleidus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 138 straipsnyje (kitoje nutarties motyvuojamosios dalies vietoje padarytas akivaizdus rašymo apsirikimas, nurodant ABTĮ 33 str. 1 d.) nustatytą 14 dienų terminą skundui paduoti, pareiškėjai neprašant šio termino atnaujinti.

18Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 138 straipsnyje nustatyta, kad užsieniečio skundas dėl sprendimo, priimto pagal šį Įstatymą, gali būti paduotas atitinkamam apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Vadovaujantis to paties įstatymo 136 straipsnio, 137 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 1 dalies nuostatomis, skundai dėl sprendimų, priimtų pagal šį Įstatymą, priimami ir nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus šiame Įstatyme numatytus atvejus.

19ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

20Pareiškėja patikslintame skunde nurodė (b. l. 12-15), kad 2011 m. gruodžio 27 d. gavo ginčijamą sprendimą. Šią aplinkybę taip pat patvirtina faksu pateiktas į bylą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2012 m. vasario 10 d. raštas Nr. (25.6.2.)-3-964 ir prie jo pridėtas rašytinis įrodymas – pareiškėjos ranka padarytas įrašas ginčijamame sprendime apie šio sprendimo nuorašo įteikimo pareiškėjai datą – 2011 m. gruodžio 27 d. (b. l. 24-25). Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pareiškėja skundą dėl 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. S-5.1.1-181 turėjo pateikti iki 2012 m. sausio 10 d. įskaitytinai. Pareiškėjos atstovas registruotu paštu išsiuntė pareiškėjos vardu surašytą skundą teismui 2012 m. sausio 11 d. (b. l. 8). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja kreipėsi į teismą viena diena praleidusi įstatymo nustatytą terminą.

21Pareiškėja atskirajame skunde teigia, kad jos atstovas kartu su patikslintu skundu pirmosios instancijos teismui padavė ir prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Iš bylos dokumentų nustatyta, kad 2012 m. vasario 6 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gauti ir užregistruoti pareiškėjos įgaliotų atstovų pateikti du dokumentai: 2012 m. sausio 27 d. patikslintas skundas (b.l.12-15) ir 2012 m. vasario 1 d. prašymas (b.l.19-20). Šiame prašyme (dokumentas pavadintas prašymu atnaujinti praleistą terminą skundo trūkumams pašalinti) išdėstytos priežastys, dėl kurių pareiškėja praleido Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartimi (b. l. 9) nustatytą terminą (iki 2012 m. sausio 31 d.) skundo trūkumams pašalinti ir prašoma šį terminą atnaujinti. Be to, prašoma atsižvelgti į tai, kad kreipiantis į teismą terminas praleistas nežymiai (viena kalendorine diena), o tai atitinka byloje nustatytą aplinkybę, kad pareiškėjos pirmasis skundas teisme buvo gautas 2012 m. sausio 11 d., t.y. viena diena praleidus skundo padavimo terminą. Prašymas grindžiamas ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, suteikiančia teismui teisę atnaujinti skundo padavimo terminą, jo rezoliucinėje dalyje prašoma priimti pareiškėjos skundą nagrinėjimui. Nors minėtas pareiškėjos atstovo prašymas surašytas nepakankamai aiškiai, tačiau jo teisinis pagrindimas (ABTĮ 34 str. 1 d.) ir prašymas priimti skundą nagrinėjimui, suteikia pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjos įgaliotas atstovas prašė atnaujinti skundo padavimo terminą. Pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į šio prašymo turinį, todėl 2012 m. vasario 13 d. nutartyje priėjo prie nepagrįstos išvados, kad pareiškėja neprašė atnaujinti skundo padavimo terminą. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, taip pat į tai, kad pareiškėja atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties panaikinimo taip pat prašo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, siekdama užtikrinti proceso koncentruotumo, ekonomiškumo ir operatyvumo principų įgyvendinimą bei vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, pareiškėjos prašymą dėl termino atnaujinimo išsprendžia iš esmės. Įvertinusi aplinkybes, kad pareiškėja - Kinijos Liaudies Respublikos pilietė, kuriai atsisakyta išduoti Lietuvos Respublikos vizą, siekdama iš savo šalies ginčyti šį sprendimą Lietuvos teisme pasinaudojant Lietuvoje veikiančių advokatų teisinėmis paslaugomis, turėjo sugaišti atitinkamą laiką bendraudama su jais nuotoliniu būdu dėl dokumentų parengimo, teisėjų kolegija šias aplinkybes vertina kaip svarbias priežastis dėl kurių pareiškėja labai nežymiai (viena diena) praleido skundo padavimo terminą, todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas atnaujinti pareiškėjai praleistą terminą skundui paduoti (ABTĮ 34 str.).

22Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis naikintina, atnaujinant pareiškėjai praleistą skundo padavimo terminą ir perduodant pirmosios instancijos teismui pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3, 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

24pareiškėjos L. L. atskirąjį skundą tenkinti.

25Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį. Atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir perduoti pareiškėjos L. L. skundo (kartu su jo patikslinimu) priėmimo klausimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėja L. L. (toliau – ir pareiškėja) 2012 m. sausio 11 d. (pagal... 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartimi (b. l.... 6. Pareiškėja 2012 m. vasario 1 d. (pagal pašto spaudą, b. l. 21) pateikė... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės... 10. Teismas nustatė, kad pareiškėja skundžia Lietuvos Respublikos ambasados... 11. III.... 12. Pareiškėja L. L. atskiruoju skundu (b. l. 33-34) prašo: 1) panaikinti... 13. Atskirajame skunde pareiškėja nesutinka su teismo nutarties argumentu, kad ji... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b.... 18. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“... 19. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad pareiškėjo prašymu... 20. Pareiškėja patikslintame skunde nurodė (b. l. 12-15), kad 2011 m. gruodžio... 21. Pareiškėja atskirajame skunde teigia, kad jos atstovas kartu su patikslintu... 22. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos atskirasis skundas tenkintinas,... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3, 4... 24. pareiškėjos L. L. atskirąjį skundą tenkinti.... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d.... 26. Nutartis neskundžiama....