Byla A-143-673-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mariui Intai, atsakovo atstovui Gediminui Ramanauskui, trečiojo suinteresuoto asmens Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Nijolei Jurevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ skundą atsakovui Kauno teritorinei muitinei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Klaipėdos teritorinei muitinei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Kaliningrad – Nautika“ dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ (toliau – pareiškėjas, asociacija „Linava“, apeliantas) skundu (T. 1, b. l. 5 – 11) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Kauno teritorinės muitinės (toliau – ir atsakovas) 2005 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. 10000021196 bei trečiojo suinteresuoto asmens Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) 2005 m. rugsėjo 1 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-447.

5Pareiškėjas nurodė, kad 1999 m. vasario 24 d. asociacija „Linava“ ir Muitinės departamentas pasirašė bendrosios garantijos sutartį Nr. L01 (toliau – ir Sutartis), kurios

62.1 punkte numatyta, jog šalys, vadovaudamosi Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (toliau – TIR konvencija) ir jos taikymą reglamentuojančiais teisės aktais, susitaria, kad asociacija teikia, o muitinė pripažįsta jos teikiamą garantiją. 2004 m. kovo 29 d. iš Klaipėdos teritorinės muitinės gavo 2004 m. kovo 22 d. pranešimą Nr. 02, kuriuo pranešta, kad Kaliningrado įmonė ,,Kaliningrad – Nautika“ tinkamai neįvykdė įsipareigojimų muitinei pagal Rusijos vežėjų asociacijos ,,Asmap“ išduotą TIR knygelę Nr. PX37174195 ir TIR procedūra užbaigta apgaulės būdu, o atsiradusi skola muitinei yra 42 544 Lt. 2005 m.

7kovo 4 d. iš Kauno teritorinės muitinės buvo gauta 2005 m. kovo 1 d. mokestinė pretenzija

8Nr. 10000021196, kurioje nurodyta, kad TIR procedūra su TIR knygele Nr. PX37174195 užbaigta apgaulės būdu, bei nurodyta per tris mėnesius sumokėti 42 544 Lt arba pateikti muitinei priimtinus įrodymus, kad TIR procedūros pažeidimai nebuvo padaryti. Nesutikdamas su Kauno teritorinės muitinės 2005 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 10000021196, 2005 m. kovo 31 d. padavė skundą Muitinės departamentui, tačiau Muitinės departamento 2005 m. rugsėjo 1 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-447 skundas buvo atmestas. Pareiškėjas teigė, kad ginčijami sprendimai yra neteisėti, nes 2005 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. 10000021196 buvo pateiktas nesilaikant Sutarties, TIR konvencijos ir Muitinės kodekso 187, 216 straipsnių nuostatų. Pažymėjo, kad pateikė muitinės įstaigoms įrodymus, patvirtinančius, jog TIR knygelė Nr. PX37174195 yra įforminta bei TIR procedūra Lietuvos muitinėje užbaigta tinkamai, nes tai patvirtina paminėtos TIR knygelės 1 ir 2 lapo šaknelių kopijos, kuriose yra Lietuvos muitinės pareigūnų antspaudai ir parašai, bei Muitinės informacinių sistemų centro 2004 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. 3R-11.3-2409 pateikta informacija. Kauno teritorinė muitinė ir Muitinės departamentas šių įrodymų nepripažino ir teigė, kad TIR knygelė Nr. PX37174195 įforminta apgaulės būdu. Šį teiginį atsakovas grindė Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo vyriausiosios valdybos 4 – osios valdybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu dėl daiktų grąžinimo ir atsakymu iš Latvijos Respublikos muitinės, tačiau šie dokumentai negali būti laikomi įrodymu, kad TIR knygelė Nr. PX37174195 įforminta apgaulės būdu. Pareiškėjas pabrėžė, kad garantavo už Kaliningrado įmonės ,,Kaliningrad – Nautika“ įsipareigojimų muitinei vykdymą, todėl muitinė, teigdama, jog TIR procedūra buvo baigta apgaulės būdu, privalėjo nurodyti, kokiais konkrečiais veiksmais vežėjas – Kaliningrado įmonė ,,Kaliningrad – Nautika“ – sąmoningai suklaidino Lietuvos muitinės pareigūnus, taip pat įrodyti, kad tokie veiksmai buvo atlikti. Atsakovas neįrodė, kad TIR procedūra su TIR knygele Nr. PX37174195 buvo baigta apgaulės būdu. Be to, išsiųsdami pranešimą, muitinės atstovai pažeidė TIR konvencijos 11 straipsnyje nustatytą pranešimų pateikimo terminą. Lietuvos muitinės pareigūnai įformino TIR knygelę, t. y. uždėjo žymas, fiksuojančias TIR procedūros pabaigą, todėl laikytina, kad TIR procedūra su TIR knygele Nr. PX37174195 užbaigta tinkamai ir todėl asociacijos „Linava“ garantijos galiojimas nutrūko nuo TIR knygelės Nr. PX37174195 įforminimo dienos. Nurodė, jog Kauno teritorinės muitinės mokestinė pretenzija pateikta taip pat nesilaikant TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies reikalavimų. Muitinės kodekso 187 straipsnio 1, 3 dalių nuostatos patvirtina, kad skolininkais muitinės įstaigų atžvilgiu gali būti ne vien tiktai TIR procedūros vykdytojai, tačiau ir kiti asmenys, kurie dalyvavo paimant prekes iš muitinės priežiūros, o šiuo atveju – tai asmenys, įvykdę nusikaltimą. Muitinės įstaigos jiems neišsiuntė pranešimų apie padarytą TIR procedūros pažeidimą bei nepareikalavo, kad pastarieji susimokėtų skolą muitinei. Asociacija „Linava“ garantuoja tik už TIR procedūros vykdytojo prievoles, tačiau negarantuoja už kitų asmenų prievoles muitinei. TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalis taip pat nustato, kad muitinės įstaigos, prieš pateikdamos pretenziją garantinei asociacijai, turi pirmiausia kiek galėdamos pareikalauti, kad jas apmokėtų tiesioginis skolininkas. TIR konvencija nenurodo konkrečių priemonių, kurias privalėtų taikyti muitinės įstaigos, norėdamos išreikalauti mokesčius iš skolininkų – TIR procedūros vykdytojų, todėl turi būti taikoma Muitinės kodekso 216 straipsnyje nurodyta mokesčių išieškojimo seka. Kauno teritorinė muitinė, prieš pareikšdama reikalavimą asociacijai „Linava“ kaip garantui, privalėjo taikyti ir Muitinės kodekso 216 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimą – išieškoti mokesčius ne ginčo tvarka iš skolininko piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose. Įstatymai nustato konkrečią priemonių mokesčiams išieškoti taikymo seką, ir muitinės įstaigos privalo jos laikytis, negali pateikti reikalavimo tiesiogiai garantui, prieš tai neišieškoję mokesčių iš asmens, už kurį garantuota – TIR knygelės turėtojo Kaliningrado įmonės ,,Kaliningrad – Nautika“, bei iš kitų asmenų, už kuriuos asociacija „Linava“ negarantavo,

9bet jie yra muitinės skolininkai. Kauno teritorinė muitinė taip pat neįvykdė Muitinės kodekso 216 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo – nebaigė išieškojimo procedūros iš galimo skolininko muitinės atžvilgiu Kaliningrado įmonės ,,Kaliningrad – Nautika“ bei nepateikė reikalavimo muitinės skolininkams L. Š., D. L., V. M., V. B., A. G. Dėl išvardintų priežasčių muitinės įstaigos neįgijo teisės reikalauti iš garanto – asociacijos ,,Linava“ – sumokėti mokesčius už skolininką – Kaliningrado įmonę ,,Kaliningrad – Nautika“.

10Atsakovas atsiliepimu į skundą (T. 1, b. l. 65 – 67) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovas nurodė, kad pagal TIR konvencijos 11 straipsnio 1 dalies nuostatą 1 metų pranešimo pateikimo terminas taikomas tada, kai TIR knygelė neįforminta arba įforminta su išlyga, o tuomet, kai TIR knygelė įforminta neteisėtu arba apgaulės būdu, yra nustatytas

122 metų terminas pranešimui pateikti. Šis terminas nebuvo pažeistas, kadangi TIR knygelė

13Nr. PX37174195 buvo įforminta 2002 m. lapkričio 22 d., o Klaipėdos teritorinė muitinė 2004 m. kovo 22 d. pranešimu Nr. 2 informavo asociaciją „Linava“, kad minėta TIR procedūra užbaigta apgaulės būdu ir atsirado 42 544 Lt skola muitinei, bei nurodė, jog jai gali būti pateiktos mokestinės pretenzijos. Nors TIR knygelė Nr. PX 37174195 formaliai buvo įforminta, tačiau teisėsaugos institucijos nustatė, kad krovinys iš tikrųjų į paskirties muitinės įstaigą neatvyko ir muitinės procedūra nebuvo baigta. Be to, kad muitinio tranzito procedūra pagal CARNET TIR knygelę Nr. PX37174195 realiai neužbaigta, patvirtina ir dalies rastų prekių grąžinimas teisėtam savininkui. Muitinės kodekso 187 straipsnio 3 dalies nuostatos šiuo TIR procedūros pažeidimo atveju netaikytinos. Tarptautinio krovinių gabenimo klausimus reglamentuoja TIR konvencija. Pagal TIR Konvencijos 1 straipsnio „o“ punktą, TIR knygelės „turėtojas“ – tai asmuo, kuriam, vadovaujantis atitinkamomis šios konvencijos nuostatomis, buvo išduota TIR knygelė ir kurio vardu išvykimo muitinėje buvo pateikta muitinės deklaracija TIR knygelėje pareiškus norą, kad prekėms būtų įforminta TIR procedūra. Šis asmuo yra atsakingas už kelių transporto priemonės, autotraukinio ar konteinerio pateikimą kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele išvykimo muitinei, tarpinei muitinei ir paskirties muitinei, taip pat ir už tinkamą kitų šios konvencijos nuostatų laikymąsi. Atsižvelgiant į tai, atsakomybė už tinkamą krovinio pristatymą į paskirties muitinės įstaigą tenka TIR procedūros vykdytojui – Kaliningrado įmonei „Kaliningrad – Nautika“, todėl ši įmonė ir yra muitinės skolininkas. Pažymėjo, jog garantines asociacijos pareigas ir atsakomybę nustato TIR Konvencijos 8 – 11 straipsniai. TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garantinė asociacija įsipareigoja sumokėti visus importo ir eksporto muitus bei mokesčius, taip pat delspinigius, kurie gali būti priskaičiuoti pagal muitinės įstatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo nustatytas TIR procedūros pažeidimas. Garantinė asociacija ,,Linava“ kaip garantas atsako už tinkamą asmenų, taikančių TIR procedūras, procedūrų vykdymą, ir tai yra jos vienas iš veiklos pagrindų. Tuo tikslu ir buvo pasirašytas susitarimas tarp Muitinės departamento ir asociacijos ,,Linava“, kad būtų užtikrintas tinkamas procedūros užbaigimas ar galimas skolos atsiradimo valstybei padengimas. Jeigu procedūros vykdytojas ir garantinė asociacija muitinei priimtinu būdu neįrodo, kad TIR procedūra baigta be pažeidimų, taip pat skolos muitinei neatsiradimo ar išnykimo pagrindų, nors ir dėl dalies prekių neišvežimo fakto iškeliama baudžiamoji byla, muitinė, neatsižvelgdama į kaltų asmenų baudžiamojoje byloje nustatymą, vadovaudamasi TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Sutarties bei Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 496 ,,Dėl bendrosios garantijos sutarties tarp Muitinės departamento ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ Nr. L01 įgyvendinimo“ (toliau – Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 496) nuostatomis, privalo įregistruoti skolą valstybei ir atlikti teisės aktų numatytas išieškojimo priemones. Tokie muitinės veiksmai, siekiant surinkti mokesčius į valstybės biudžetą už į Lietuvos Respubliką įvežtas, bet neišvežtas apmokestinamas prekes, atitinka įstatymų leidėjo tikslus ir teisminę praktiką. Muitinės įstaiga atliko visus veiksmus, kurie numatyti TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalyje, Sutarties 2.6.1 punkte bei Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 496 1.1.1, 1.3 punktuose – 2004 m. kovo 22 d. raštu Nr. (LM-18)-20/14-2594 (NOTIFICATION) informavo TIR procedūros vykdytoją Kaliningrado įmonę ,,Kaliningrad – Nautika“ apie atsiradusią skolą muitinei, Klaipėdos teritorinė muitinė 2004 m. balandžio

1422 d. sprendimu Nr. (LM18)RŽ77-268 įregistravo skolą muitinei ir įpareigojo ją sumokėti Kaliningrado įmonę ,,Kaliningrad – Nautika“. Tai patvirtina, kad muitinė įvykdė TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies reikalavimus.

15II.

16Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 30 d. sprendimu

17(T 2, b. l. 111 – 116) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

18Teismas, įvertinęs įsiteisėjusius Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. I-28/2005 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 27 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1A-7/2007, padarė išvadą, kad TIR knygelė

19Nr. PX37174195 buvo įforminta formaliai, krovinys iš Lietuvos Respublikos teritorijos pagal CARNET TIR knygelę Nr. PX37174195 nebuvo išvežtas, o prekės buvo iškrautos Lietuvoje ir pagrobtos, todėl pagrįstas atsakovo vertinimas, kad muitinės procedūra buvo įvykdyta apgaulės būdu. Teismas pažymėjo, jog TIR procedūra pagal TIR knygelę Nr. PX37174195 buvo įforminta apgaulės būdu, todėl taikomas TIR konvencijos 11 straipsnio 2 dalyje nustatytas 2 metų pranešimo pateikimo terminas. TIR knygelė Nr. PX37174195 buvo įforminta 2002 m. lapkričio 22 d., o Klaipėdos teritorinė muitinė informavo asociaciją „Linava“ apie minėtą TIR procedūros užbaigimą apgaulės būdu 2004 m. kovo 22 d. pranešimu Nr. 2 (2004 m. kovo 22 d. raštas

20Nr. (LM-18)-20/14-2594), todėl TIR konvencijos 11 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas pranešimui pateikti nebuvo pažeistas. Teismas, atsižvelgęs į TIR konvencijos 1 straipsnio „o“ punktą, nustatęs, kad TIR knygelė Nr. PX37174195 išduota Kaliningrado įmonei „Kaliningrad – Nautika“ (ZAO ,,Kaliningrad – Nautika“), šios bendrovės vardu išvykimo muitinėje

21buvo pateikta muitinės deklaracija TIR knygelėje pareiškus norą dėl prekių įforminimo

22TIR procedūra, padarė išvadą, kad Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“, kaip TIR procedūros vykdytoja, yra atsakinga už tinkamą krovinio pristatymą į paskirties muitinės įstaigą. Kadangi ši įmonė neišvežė krovinio iš Lietuvos Respublikos, apgaulės būdu įformino TIR procedūrą ir neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su prekėms taikoma muitinės procedūra, nesilaikė prekių pateikimo tam tikrai muitinės procedūrai įforminti sąlygų (Muitinės kodekso 188 str. 3 d. 2 p.), todėl šiais bendrovės veiksmais buvo padaryta žala muitinei, o tuo pačiu ir valstybei – šis asmuo yra laikomas skolininku, neatsižvelgiant į tai, kas yra patrauktas įtariamuoju baudžiamojoje byloje, bei pačios baudžiamosios bylos baigtį. Todėl pareiškėjo teiginys, kad skolininku gali būti ne tik TIR procedūros vykdytojas, o ir kitas asmuo, paėmęs prekes, – šiuo atveju nusikaltimą įvykdę L. Š., D. L., V. M., V. B., A. G., yra nepagrįstas. Teismas vadovavosi TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalimi, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A15-107/2005, taip pat 2005 m. vasario 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P7-55/2005, 2005 m. kovo 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P7-67/2005, 2004 m. spalio 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A10-835/2004 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 13 str.). Teismas, nustatęs, kad Klaipėdos teritorinė muitinė 2004 m. kovo 18 d. pranešimu Nr. (LM-18)-20/14-2457 informavo tiesioginį skolininką Kaliningrado įmonę „Kaliningrad – Nautika“ apie atsiradusią skolą muitinei ir pareikalavo ją sumokėti, atsakovas, prieš pateikdamas asociacijai „Linava“ 2005 m. kovo 1 d. mokestinę pretenziją Nr. 10000021196 ir pradėdamas vykdyti išieškojimą pagal Muitinės kodekso 216 straipsnio 1 dalies nuostatas, 2005 m. vasario 9 d. raštais Nr. 2MA-11.2-2210-2222 kreipėsi į Lietuvos Respublikoje registruotus bankus, tačiau iš šių kredito įstaigų gavęs informaciją, kad Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“ banko sąskaitų litais ir užsienio valiuta neturi, negalėjo priimti sprendimo išieškoti skolą ne ginčo tvarka iš skolininko piniginių lėšų Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, konstatavo, kad muitinės įstaigos atliko visus TIR konvencijos 8 straipsnio

237 dalyje, Sutarties 2.6.1 punkte bei Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 496 1.1.1, 1.3 punktuose numatytus veiksmus, todėl pareiškėjo nurodytas motyvas, jog atsakovas, pateikdamas mokėjimo pretenziją, nesilaikė išieškojimo eilės, yra nepagrįstas. Teismas, atsižvelgęs į TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalį, Sutarties 2.1 punktą, pažymėjo, jog šios nuostatos suponuoja, jog asociacija „Linava“ kaip garantas atsako už tinkamą asmenų, taikančių TIR procedūras, procedūrų vykdymą, ir tai yra jos vienas iš veiklos pagrindų. Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“ TIR procedūrą užbaigė apgaulės būdu, neįvykdė įsipareigojimų muitinei, galimybės išieškoti skolą iš tiesioginio skolininko nėra, todėl skolos padengimo prievolė atsirado pareiškėjui. Garanto atsakomybės teisiniai pagrindai, kuomet teisės aktų nustatyta tvarka (be pažeidimų) neužbaigiama muitinės procedūra, o tiesioginis skolininkas (procedūros vykdytojas) nesumoka atsiradusios skolos valstybei, yra išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. lapkričio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1227/2000, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A8-872/2004. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, padarė išvadą, kad Kauno teritorinė muitinė ir Muitinės departamentas, priimdami 2005 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. 10000021196 ir 2005 m. rugsėjo 1 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-447, nepažeidė TIR konvencijos, Sutarties bei Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 496 nuostatų, todėl pagrindo pripažinti skundžiamus administracinius aktus neteisėtais ir juos panaikinti nėra (ABTĮ 57, 88 str.).

24III.

25Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 122 – 129) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimą ir patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261. Asociacija kaip garantas atsako ne už bet kuriuos muitinės skolininkus, tačiau tik už konkretų asmenį – TIR knygelės turėtoją. Mokestinė pretenzija garantinei asociacijai gali būti pateikta tik nustačius faktą, jog būtent TIR knygelės turėtojas, o ne kokie nors kiti asmenys, neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų muitinei. Tuo atveju, jeigu faktiškai nustatoma, kad TIR procedūros pažeidimas buvo padarytas, tačiau už jo padarymą yra atsakingas ne TIR knygelės turėtojas, prievolė garantinei asociacijai sumokėti mokestinėje pretenzijoje nurodytas sumas negali atsirasti.

272. Faktiškai pažeidimus, susijusius su ginčo TIR procedūros vykdymu, padarė ne Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“, bet fiziniai asmenys L. Š., D. L., V. B., A. G., kurie nustatyta tvarka buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“ jokių pažeidimų, susijusių su ginčo TIR knygele, nepadarė ir nėra už juos atsakinga, todėl šios įmonės atsakomybė negalima, taip pat nepagrįsta ir asociacijai pateikta mokestinė pretenzija. Teismas netinkamai įvertino nurodytus bendrosios kompetencijos teismų nuosprendžius.

283. Nagrinėjamu atveju prekės, vežtos pagal ginčo TIR knygeles, nebuvo pristatytos į paskirties muitinės įstaigą, todėl jos turėtų būti laikomos neteisėtai paimtomis iš muitinės priežiūros, o skola muitinei turėtų būti registruojama ne pagal Muitinės kodekso 188 straipsnį, kurio turinys iš esmės atitinka 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – Bendrijos muitinės kodeksas), 204 straipsnį, bet pagal Muitinės kodekso 187 straipsnį, kurio turinys iš esmės atitinka Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnį, ir tik tuo atveju, jei TIR procedūros vykdytojas yra faktiškai atsakingas už prekių pašalinimą iš muitinės priežiūros. Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“ negali būti laikoma atsakinga už padarytus pažeidimus ir jai negali būti registruojama skola muitinei, susijusi su ginčo TIR knygelėmis.

294. Nenustatyta, kad muitinės įstaigos apie susidariusią skolą muitinei būtų informavę baudžiamojon atsakomybėn patrauktus fizinius asmenis. Todėl mokestinė pretenzija pareikšta nesilaikant TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies reikalavimų.

305. Faktiškai visa skolos muitinei suma yra susijusi ne su muitinio tranzito procedūra pagal TIR knygelę Nr. PX37174195, bet su anksčiau vykdyta muitinio tranzito procedūra pagal TIR knygelę Nr. DX37173846. Jei skola visgi būtų vertinama kaip susijusi su TIR knygele

31Nr. PX37174195, ši skola turėtų būti vertinama kaip atsiradusi tik dėl Lietuvos muitinės įstaigų kaltės, dėl to jos išieškojimas iš asociacijos nebūtų galimas.

32Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 147 – 152) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

331. Skola muitinei atsirado Kaliningrado įmonei „Kaliningrad – Nautika“ nepateikus visų prekių paskirties įstaigai, t. y. neužbaigus TIR procedūros (tinkamai neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų muitinei). Tokia skola atsirado dėl to, kad TIR procedūra buvo užbaigta apgaulės būdu ir dalis prekių liko Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje. Atsakomybė už tinkamą krovinio pristatymą į paskirties muitinės įstaigą tenka TIR procedūros vykdytojui – šiuo atveju nurodytai Kaliningrado įmonei, tačiau ne tretiesiems asmenims L. Š., D. L., V. B. ar A. G., su kuriais muitinės nesieja jokie teisiniai santykiai. Muitinio tranzito procedūrą, vykdytą pagal TIR knygelę Nr. PX37174195, turėjo tinkamai užbaigti procedūros vykdytojas – Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“, bet jos tinkamai neįvykdė, o galimybės atsiradusios skolos iš šio tiesioginio skolininko išieškoti nėra, todėl tokios skolos padengimo prievolė atsirado pareiškėjui.

342. Muitinė privalo įregistruoti mokestinę prievolę dėl apgaulės būdu baigtos muitinės procedūros, tačiau jokių nuobaudų mokesčio mokėtojui nepaskyrė. Baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti konkretūs fiziniai asmenys dėl savo konkrečių nusikalstamų veikų, o TIR procedūros vykdytojas baudžiamojon atsakomybėn nebuvo patrauktas, kadangi nebuvo įrodyta, kad padarė nusikalstamas veikas. Šiuo atveju Kaliningrado įmonė „Kaliningrad – Nautika“

35tik kaip TIR knygelės turėtoja yra atsakinga už tranzito procedūros su TIR knygele

36Nr. PX 37174195 įvykdymą apgaulės būdu ir dėl to atsiradusios mokestinės prievolės muitinei, o kartu ir valstybei, sumokėjimą.

373. Skolos atsiradimo metu galiojo ir buvo taikomas Muitinės kodeksas, o ne Bendrijos muitinės kodeksas. Teisminėje praktikoje ne kartą konstatuota, kad muitinio tranzito atveju, kuomet prekės tranzitu gabenamos per Lietuvos Respublikos teritoriją bei joje lieka neišvežtos, atsako muitinės procedūros vykdytojas, TIR knygelės turėtojas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-907/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje

38Nr. A8-245/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2006). Muitinės kodekso 187 straipsnis netaikytinas ir dėl to, kad muitinio tranzito procedūros su TIR CARNET knygele Nr. PX37174195 vykdytojas V. B. įmonei prekes perdavė gabenti gera valia, todėl negalima teigti, kad jos buvo neteisėtai paimtos.

394. Muitinės įstaigos atliko visus veiksmus, kurie numatyti TIR konvencijos 8 straipsnio

407 dalyje, Sutarties 2.6.1 punkte bei Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 496 1.1.1, 1.3 punktuose.

415. Pagal TIR konvencijos 6 straipsnį, valstybė suteikia garantinei asociacijai – šiuo atveju pareiškėjui – teisę išduoti TIR knygeles. Tokia garantinės asociacijos teisė kartu suponuoja ir jos pareigą būti asmenų, taikančių TIR procedūras, garantu, todėl pats pareiškėjas turi atsakyti už išduotas TIR knygeles. Muitinės pareigūnai nėra nei TIR procedūros vykdytojai, nei mokesčių mokėtojai, todėl ir mokestinė prievolė dėl apgaulės baigtų muitinės procedūrų jiems negali atsirasti.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą

43(T 2, b. l. 153 – 155) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

441. Pareiškėjas yra muitinės skolininko įpareigojimų vykdymo garantas, kuris prisiėmė atsakomybę dėl kito asmens prievolės sumokėti skolą muitinei įvykdymo, jeigu šis asmuo skolos muitinei nesumokės arba šią prievolę įvykdys netinkamai. Išduodamas TIR knygeles asmenims, pageidaujantiems vykdyti TIR procedūrą, pareiškėjas privalo įsitikinti, kad TIR procedūros vykdytojas sąžiningai ir tinkamai įvykdys teisės aktais nustatytus įsipareigojimus muitinei. Teisė, vadovaujantis Sutartimi, išieškoti iš garantinės asociacijos – pareiškėjo – muitus ir mokesčius, įskaitant delspinigius, atsiradusius TIR knygelės turėtojui tinkamai neįvykdžius prisiimtų muitinei įsipareigojimų, susijusių su TIR procedūra, priklauso Lietuvos muitinei.

452. Kaliningrado įmonė ,,Kaliningrad – Nautika“ yra TIR knygelės turėtoja ir TIR procedūros vykdytoja, todėl atsakinga už įsipareigojimų muitinei vykdymą. TIR procedūros vykdytojas privalo vykdyti ir nepažeidinėti muitų įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių

46su muitinės tikrinimu, muitinės įforminimu bei tarptautiniu krovinių gabenimu, reikalavimų, užtikrinti tinkamą TIR knygelių panaudojimą. Muitinės antspaudų buvimas TIR knygelės lapuose patvirtino tik tariamą TIR procedūros užbaigimą, o krovinys iš tiesų į paskirties muitinės įstaigą neatvyko, muitinės procedūra nebuvo baigta. TIR procedūros atlikimas buvo įformintas formaliai.

473. Skolos atsiradimą lėmė TIR procedūros vykdytojo įsipareigojimų, susijusių su prekėms, už kurias nustatyti importo muitai ir mokesčiai, taikoma muitinės procedūra, nevykdymu, t. y. nebuvo įvykdyti įsipareigojimai, susiję su TIR procedūra, nes prekės, kurioms buvo taikoma TIR procedūra, faktiškai nebuvo pateiktos paskirties įstaigai. Atitinkamai skola įregistruota asmeniui, kuris neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų muitinei – TIR procedūros vykdytojui Kaliningrado įmonei ,,Kaliningrad – Nautika“.

48Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 139 – 145) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

49Klaipėdos teritorinė muitinė nurodo iš esmės tokius pačius argumentus kaip atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinis skundas atmestinas.

53Nagrinėjamas ginčas kilo išieškant skolą muitinei pagal 2002 m. lapkričio 22 d. pradėtą ir dėl teismo nuosprendžiais nustatytų bei nuteistų asmenų nusikalstamos veiklos neužbaigtą TIR procedūrą (krovinio gabenimą, kuris buvo pradėtas vykdyti pagal 2002-11-22 vežėjui – ZAO „Kaliningrad – Nautika“ išduotą TIR knygelę Nr. PX37174195 ir buvo nutrauktas Lietuvos muitų teritorijoje minėtais nusikalstamais veiksmais). Ginčo esmė – pareiškėjo kaip garantinės asociacijos atsakomybė už nurodytą skolą muitinei. (Pažymėtina, kad nurodytos faktinės aplinkybės nagrinėjamoje byloje iš esmės nėra ginčijamos).

54Nagrinėjamai bylai yra reikšminga išaiškinti nurodytus teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, t.y. nustatyti specialiuosius teisės aktus, kurie yra skirti reguliuoti šiuos teisinius santykius, tuo pačiu ir jų taikymą laike. Pasisakydama šiuo klausimu, kolegija pažymi, kad minėta TIR procedūra buvo pradėta 2002 m. lapkričio 22 d. ir nebuvo užbaigta iki 2004 m. gegužės 1 d. (Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos). Todėl pagal Mokesčių administravimo įstatymo (nuo 2004-05-01 įsigaliojusi 2004-04 13 įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) 168 straipsnio 1 dalį nagrinėjamam ginčui išspręsti laiko aspektu taikytinos šios procedūros pradžioje galiojusios TIR konvencijos nuostatos. Kolegija pažymi, kad TIR konvencija yra specialus teisės aktas, skirtas TIR procedūros teisiniams santykiams (tarp jų ir santykiams dėl garantinės asociacijos atsakomybės) reglamentuoti. Todėl šis teisės aktas pirmiausia taikytinas ir šiuo aspektu. Pažymėtina, kad tai yra nustatyta ir Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 268 patvirtintos Mokesčių išieškojimo instrukcijos 28.1 punkte, pagal kurį mokesčiai ir delspinigiai, atsiradę dėl pažeidimų, susijusių su prekėmis, gabenamomis tranzitu automobilių transportu su TIR knygelėmis, išieškomi 1975 m. TIR konvencijos, jos taikymą reglamentuojančių teisės aktų bei Sutarties nustatyta tvarka.

55Taikydama nurodytus teisės aktus, tarp jų ir Sutarties 2.1 punktą (kuriuo rėmėsi pareiškėjas), kolegija pažymi, kad juose nėra aptarta situacija, kai muitinės skola (t.y. skola, kurią tiesiogiai išieško muitinės įstaiga) gali būti išieškoma iš asmenų, kurie nėra TIR procedūros dalyviai. Šių teisės aktų taikymo prasme tiesioginis skolininkas yra TIR knygelės turėtojas (šiuo atveju trečiasis suinteresuotas asmuo ZAO „Kaliningrad – Nautika“), o ne teisės taikymo požiūriu su šia procedūra nesusieti asmenys (šiuo atveju minėtą nusikaltimą padarę asmenys). Pažymėtina, kad toks iš esmės analogiškos teisinės situacijos išsprendimo aiškinimas yra pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-107/2009 bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-173/2008.

56Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais dėl TIR konvencijos 8 bei 11 straipsnių nuostatų aiškinimo, pripažįsta, kad šios materialinės teisės normos teismo pareiškėjo atžvilgiu pritaikytos teisingai. To pakanka pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą pripažinti pagrįstu.

57Taigi tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra. Kolegija nenustatė ir kitų, apeliaciniame skunde nenurodytų, pagrindų pakeisti arba panaikinti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą.

58Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

59Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 1999 m. vasario 24 d. asociacija „Linava“ ir... 6. 2.1 punkte numatyta, jog šalys, vadovaudamosi Muitinės konvencija dėl... 7. kovo 4 d. iš Kauno teritorinės muitinės buvo gauta 2005 m. kovo 1 d.... 8. Nr. 10000021196, kurioje nurodyta, kad TIR procedūra su TIR knygele Nr.... 9. bet jie yra muitinės skolininkai. Kauno teritorinė muitinė taip pat... 10. Atsakovas atsiliepimu į skundą (T. 1, b. l. 65 – 67) prašė skundą... 11. Atsakovas nurodė, kad pagal TIR konvencijos 11 straipsnio 1 dalies nuostatą 1... 12. 2 metų terminas pranešimui pateikti. Šis terminas nebuvo pažeistas, kadangi... 13. Nr. PX37174195 buvo įforminta 2002 m. lapkričio 22 d., o Klaipėdos... 14. 22 d. sprendimu Nr. (LM18)RŽ77-268 įregistravo skolą muitinei ir įpareigojo... 15. II.... 16. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 30 d. sprendimu... 17. (T 2, b. l. 111 – 116) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 18. Teismas, įvertinęs įsiteisėjusius Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 21... 19. Nr. PX37174195 buvo įforminta formaliai, krovinys iš Lietuvos Respublikos... 20. Nr. (LM-18)-20/14-2594), todėl TIR konvencijos 11 straipsnio 2 dalyje... 21. buvo pateikta muitinės deklaracija TIR knygelėje pareiškus norą dėl... 22. TIR procedūra, padarė išvadą, kad Kaliningrado įmonė „Kaliningrad –... 23. 7 dalyje, Sutarties 2.6.1 punkte bei Muitinės departamento direktoriaus 2001... 24. III.... 25. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 122 – 129) prašo panaikinti... 26. 1. Asociacija kaip garantas atsako ne už bet kuriuos muitinės skolininkus,... 27. 2. Faktiškai pažeidimus, susijusius su ginčo TIR procedūros vykdymu,... 28. 3. Nagrinėjamu atveju prekės, vežtos pagal ginčo TIR knygeles, nebuvo... 29. 4. Nenustatyta, kad muitinės įstaigos apie susidariusią skolą muitinei... 30. 5. Faktiškai visa skolos muitinei suma yra susijusi ne su muitinio tranzito... 31. Nr. PX37174195, ši skola turėtų būti vertinama kaip atsiradusi tik dėl... 32. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 147 – 152) prašo... 33. 1. Skola muitinei atsirado Kaliningrado įmonei „Kaliningrad – Nautika“... 34. 2. Muitinė privalo įregistruoti mokestinę prievolę dėl apgaulės būdu... 35. tik kaip TIR knygelės turėtoja yra atsakinga už tranzito procedūros su TIR... 36. Nr. PX 37174195 įvykdymą apgaulės būdu ir dėl to atsiradusios mokestinės... 37. 3. Skolos atsiradimo metu galiojo ir buvo taikomas Muitinės kodeksas, o ne... 38. Nr. A8-245/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio... 39. 4. Muitinės įstaigos atliko visus veiksmus, kurie numatyti TIR konvencijos 8... 40. 7 dalyje, Sutarties 2.6.1 punkte bei Muitinės departamento direktoriaus 2001... 41. 5. Pagal TIR konvencijos 6 straipsnį, valstybė suteikia garantinei... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas atsiliepimu į... 43. (T 2, b. l. 153 – 155) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 44. 1. Pareiškėjas yra muitinės skolininko įpareigojimų vykdymo garantas,... 45. 2. Kaliningrado įmonė ,,Kaliningrad – Nautika“ yra TIR knygelės... 46. su muitinės tikrinimu, muitinės įforminimu bei tarptautiniu krovinių... 47. 3. Skolos atsiradimą lėmė TIR procedūros vykdytojo įsipareigojimų,... 48. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė atsiliepimu į... 49. Klaipėdos teritorinė muitinė nurodo iš esmės tokius pačius argumentus... 50. Teisėjų kolegija... 51. IV.... 52. Apeliacinis skundas atmestinas.... 53. Nagrinėjamas ginčas kilo išieškant skolą muitinei pagal 2002 m. lapkričio... 54. Nagrinėjamai bylai yra reikšminga išaiškinti nurodytus teisinius santykius... 55. Taikydama nurodytus teisės aktus, tarp jų ir Sutarties 2.1 punktą (kuriuo... 56. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija, sutikdama su pirmosios... 57. Taigi tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.... 58. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 59. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimą... 60. Nutartis neskundžiama....