Byla A-502-927-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Violetai Rodzienei,

3dalyvaujant pareiškėjai D. P.,

4pareiškėjos atstovams R. L., adv. Dainiui Svirinavičiui,

5atsakovo atstovams V. M., R. V.,

6trečiajam suinteresuotam asmeniui J. D.

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. P. ir atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, tretieji suinteresuoti asmenys – Alytaus apskrities viršininko administracija, A. M., J. D., V. B., N. R. ir R. M., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

9I.

10Pareiškėja D. P. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama:

111. panaikinti atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija; atsakovas) 2007 m. kovo 23 d. Nr. 13-116 (P) ir 2006 m. vasario 24 d. Nr. S12-547-(17.25) atsisakymus vykdyti Alytaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir Alytaus AVA) 2006 m. sausio 19 d. Nr. 121-V-3(1.41), 2003 m. balandžio 25 d. Nr.V-3-638(1.47) ir 2007 m. kovo 29 d. Nr.4-224-(1.28) raštais prašomus veiksmus dėl grąžintinų natūra žemės sklypų ribų, plotų ir naudojimo sąlygų nustatymo;

122) įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo laisvoje (neužstatytoje) žemėje, kuri Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje pažymėta teritorijų numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8, N. K. ir J. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Alytaus AVA Druskininkų žemėtvarkos skyriui.

13Paaiškino, kad nuosavybės teisės į žemę, priskirtą Druskininkų miesto teritorijai iki 1995 m. birželio 1 d., liko neatkurtos: D. P. – į 1,2008 ha, A. M. – į 1,0909 ha, B. K. (po mirties) – į 1,0333 ha ir A. K. (po mirties) – į 1,5129 ha. Pažymėjo, kad Alytaus AVA Druskininkų žemėtvarkos skyrius įstatymų nustatyta tvarka 2003 m. balandžio 25 d. Nr. V-3-638(1.47) ir 2006 m. sausio 19 d. Nr. 121-V-3(1.41) raštais kreipėsi į Administraciją dėl N. ir J. K. turėto 21,69 ha ploto žemės sklypo ribose kitiems pretendentams natūra grąžintinų žemės sklypų suformavimo ir jų planų patvirtinimo bei perdavimo Alytaus AVA Druskininkų žemėtvarkos skyriui. Nurodė, kad į Alytaus AVA Druskininkų žemėtvarkos skyriaus 2006 m. sausio 19 d. raštą Nr. 121-V-3(1.41) dėl papildomų žemės sklypų suformavimo Administracija 2006 m. vasario 24 d. raštu Nr. S12-547-(17.25) atsakė, kad turėto sklypo ribose laisvų plotų nėra. Pareiškėja nesutiko su Administracijos sprendimu, kad visa likusi turėta žemė iki 1995 m. birželio 1 d. miestui priskirtos teritorijos ribose pagal įstatymus yra valstybės išperkama, nors Administracija 2007 m. kovo 23 d. raštu Nr. l3-116(P) atsakė, kad visi pareiškėjos minimi žemės sklypai yra priskirti valstybės išperkamai žemei, tačiau motyvų ir argumentų, kodėl kiekvienas iš nurodytų sklypų yra valstybės išperkamas, nenurodė.

14Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, kadangi buvo praleistas terminas skundui paduoti. Atsiliepime paaiškino, kad net ir tuomet, kai turėtoje vietoje žemė yra laisva (neužstatyta), įstatyme yra nustatytos ir kitos sąlygos, kada ši žemė yra negrąžinama, tai yra valstybės išperkama, todėl žemės grąžinti natūra negalima. Nurodė, kad pareiškėjos nurodyti žemės sklypai nėra laisvi (neužstatyti). Pažymėjo, kad teritorijos Nr. 2, 4 ir 5 yra savivaldybės planavimo dokumentuose nurodytos ir faktiškai naudojamos visą daugiabučių gyvenamųjų namų ( - ) kvartalą (taip pat ir dalį ( - )) aptarnaujančių požeminių komunikacijų koridoriams: šilumos tiekimo, vandentiekio ir nuotekų, elektros, ryšių trasoms, šiluminėms kameroms ir kt. Pridedamuose planavimo dokumentuose jos nurodytos kaip bendra su daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalu urbanizuota teritorija, nes funkciškai yra neatsiejamos kaip ir teritorijos, skunde nurodytos Nr. 7 ir Nr. 8. Tokia teritorija nėra laisva (neužstatyta), nors joje esantys statiniai (inžineriniai tinklai) yra po žeme, o ne jos paviršiuje. Teritorijoje Nr. 8 taip pat yra įrengta asfaltuota vaikų žaidimo aikštelė. Teritorijoje, įvardytoje Nr. 1, yra bendram (viešam) naudojimui rekreacijos, poilsio tikslams skirtas skveras, kurio svarbą vietos bendruomenei pripažino Druskininkų savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. T1-874 „Dėl tarybos 2004 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 311 „Dėl Druskininkų miesto rekreacinių teritorijų tvirtinimo“ papildymo“. Nors ši teritorija nėra užstatyta pastatais, tačiau natūra negrąžintina, už ją atlyginama kitais įstatyme nustatytais būdais. Teritorijoje, įvardytoje Nr. 3, valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Registrų centras“ duomenimis, yra įregistruotas namų valdos žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - )). Nukreipė į Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 6 punktą, pagal kurį žemė, pagal įstatymus įsigyta privačion nuosavybėn, yra valstybės išperkama (natūra negrąžinama). Atkreipė dėmesį į tai, kad greta privataus sklypo yra parapijos tikinčiųjų pastatytas kryžius. Teritorijoje, įvardytoje Nr. 6, pastatytas techninis vandens tiekimo statinys, yra asfaltuotas kelias.

15Tretieji suinteresuotieji asmenys N. R., V. B., R. M. atsiliepime į pareiškėjos skundą paaiškino, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas nustatė juridinės reikšmės turinčius faktus, kad N. K. ( - ) kaime nuosavybės teisėmis valdė 14,46 ha žemės, J. K. (miręs 1938 m.), vėliau – jo vaikai B. K., J. K. ir O. Š. valdė 7,7726 ha žemės. Pabrėžė, kad teismų sprendimuose nurodyti du skirtingi žemės sklypai, skirtingo dydžio, kurie nuosavybės teisėmis priklausė skirtingiems asmenims. Laikėsi pozicijos, kad pareiškėja neteisingai teigė, kad broliai J. ir N. K. bendrai nuosavybės teisėmis valdė 21,69 ha ploto žemę sklypą.

16Teismo posėdžio metu tretieji suinteresuoti asmenys prašė pareiškėjos skundą tenkinti.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 4 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino iš dalies, t. y. įpareigojo atsakovą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti N. K. ir J. K. nuosavybės teisėmis valdytos žemės vietoje grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypų Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 5 planus, organizuoti sklypų kadastrinius matavimus ir perduoti planus Alytaus AVA, iš atsakovo pareiškėjos naudai priteisti 850 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Likusioje dalyje pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą atmetė.

19Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Atkūrimo įstatymo preambule bei 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 106 punktu ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimu ir nurodė, kad ginčas šioje byloje kilo dėl to, ar žemė, į kurią atkurti nuosavybės teises pretenduoja pareiškėja, yra valstybės išperkama ir ar gali ji būti grąžinama natūra. Akcentavo, kad pareiškėjos teisė atkurti nuosavybės teises į pretenduojamus žemės sklypus yra neginčijama, tačiau atsakovas teigė, kad ši žemė yra valstybės išperkama. Nurodė, kad nustatyti, ar grąžintina žemė yra laisva ar valstybės išperkama, įstatymu priskirta savivaldybėms.

20Pažymėjo, kad byloje buvo nustatyta, jog sklypas Nr. 1 Druskininkų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. T1-874 buvo priskirtas bendro naudojimo teritorijai. Taigi šiuo sprendimu buvo patvirtintas visuomenės poreikis šiai teritorijai. Nurodė, kad sklype Nr. 3 yra namų valda, sklype Nr. 6 pastatytas techninis vandens tiekimo statinys, sklype Nr. 7 – miško plotas, sklype Nr. 8 yra vaikų žaidimo aikštelė. Laikėsi pozicijos, kad visų penkių sklypų teritorija yra valstybės išperkama žemė, dėl ko ji negali būti pareiškėjai grąžinama natūra.

21Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad sklypai Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 5 nepatenka nė į vieną įstatyme nurodytą punktą dėl valstybės išperkamos žemės. Pažymėjo, kad sklype Nr. 2 yra sankryža ir inžineriniai tinklai, Nr. 4 ir Nr. 5 – žalioji zona, bendrojo naudojimo tinklai, kas buvo patvirtinta 2007 m. rugsėjo 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir kitais rašytiniais įrodymais. Vertino, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog minėti sklypai detaliajame plane priskirti prie ypač svarbių vietos bendruomenei. Be to, laikėsi pozicijos, kad inžinerinių tinklų buvimas sklype ar šalia jo nesukelia jokių nuosavybės teises ribojančių teisinių pasekmių, nes tokiais atvejais tik nustatomi sklypų eksploatacijos apribojimai, t. y. atlikti tam tikrus darbus jame galima tik gavus atitinkamos eksploatuojančios įmonės leidimą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog esantys sklype inžineriniai tinklai apriboja sklypo eksploatacijos sąlygas, tačiau negali būti pagrindas netenkinti pareiškėjos prašymo, kadangi žemės grąžinimas savininkams įstatymo nėra siejamas su galėjimu toje žemėje statyti.

22Remdamasis Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Administracijos teiginys, jog visa pareiškėjos prašoma grąžinti žemė yra valstybės išperkama, buvo padarytas be teisinio pagrindo. Apibrėždamas konkrečios žemės statusą Atkūrimo įstatymo 12 ir 13 straipsnių taikymo aspektu, teismas nurodė, kad nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima apskrities žemėtvarkos skyriui pateikti išvadą dėl prašyme nurodomų žemės sklypų Nr. 2, 4 ir 5 priklausymo valstybės išperkamos žemės kategorijai.

23III.

24Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimą ir jos skundą patenkinti visiškai bei priteisti visų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

25Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

261. Remiasi Atkūrimo įstatymo (2002 m. balandžio 2 d. redakcija) 12 straipsnio punktu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. redakcija) 21 straipsnio 2 dalimi ir teigia, jog atsakovas byloje nepateikė nei vieno iš minėtuose įstatymuose nurodytų teritorijų planavimo dokumentų, kurie patvirtintų, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytosios teritorijos Nr. 1, 3, 6, 7 ir 8 yra užimtos Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkte nurodytais tikslais, dėl ko jie turėtų būti valstybės išperkami. Pabrėžia, kad tokių teritorijų planavimo dokumentų, savo sprendimu atmesdamas pareiškėjos skundą iš dalies, nenurodo ir pirmosios instancijos teismas. Atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamame sprendime apskritai nėra nurodyta, kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo atmesta minėta pareiškėjos skundo dalis.

272. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pateikė netikslią Tvarkos 106 punkto formuluotę, dėl ko neteisingai ją pritaikė.

283. Laikosi pozicijos, kad nesant detaliojo plano (kaip kad yra nagrinėjamu atveju), priskirti neužstatytą žemę valstybės išperkamos žemės kategorijai, kaip reikalingą konkretiems ir pagrįstiems visuomenės poreikiams, nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog nustatyti, ar grąžintina žemė yra laisva ar valstybės išperkama, įstatymu priskirta savivaldybėms, ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 87 straipsnio 4 dalies 4 punkto reikalavimus.

294. Ginčijamame sprendime nenurodoma, kokiu teisiniu pagrindu remiantis teritoriją Nr. 1 pirmosios instancijos teismas priskiria valstybės išperkamos žemės kategorijai, kadangi, kaip jau buvo minėta, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. T1-874 negali būti laikomas tokiu pagrindu, dėl ko šis sklypas gali būti grąžinamas natūra. Mano, kad pareiškėjos poziciją patvirtina ir Administracinių teismų praktikos biuletenyje Nr. 5 pateikta teisminė praktika (p. 151). Remiasi Tvarkos 106 punktu ir teigia, jog, nepaisant to, kad bendrajame miesto plane dėl tam tikros žemės būtų nurodytas visuomenės poreikis, ši žemė, nesant detaliojo plano, vis tiek privalo būti grąžinta natūra. Be to, nurodo, kad Druskininkų miesto bendrasis planas nėra patvirtintas. Akcentuoja, jog minėtame Druskininkų savivaldybės tarybos sprendime nurodomas „0,62 ha skveras ( - ) gatvėje“ nėra teritorija (sklypas) Nr. 1 , į kurį nuosavybės teises atkurti pretenduoja pareiškėja.

305. Teigia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentas, jog sklypas Nr. 3 negali būti grąžinamas dėl to, kad jame yra namų valda, yra nepagrįstas, kadangi ne visame minėtame sklype yra namų valda, o toje dalyje, kuri yra laisva, galima suformuoti natūra grąžintiną žemės sklypą.

316. Akcentuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog teritorijoje Nr. 6 yra pastatytas techninis vandens tiekimo statinys, kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos, šis statinys yra už minėtos teritorijos ribų. Atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovo atstovas teismo posėdyje taip pat neteigė, jog minėtoje teritorijoje yra statinys. Pabrėžia, kad tą patvirtina ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas.

327. Laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos reikalavimą dėl teritorijos Nr. 7, pažeidė ABTĮ 87 straipsnio 4 dalį, kadangi šioje sprendimo dalyje nėra nurodyta nei nustatytos aplinkybės, nei įrodymai, nei argumentai, nei teisės aktai, kuriais remiamasi atmetant minėtą reikalavimą. Nesupranta, iš ko pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad teritorijoje Nr. 7 yra miškas, kadangi byloje duomenų apie tai nėra.

338. Dėl pirmosios instancijos teismo argumento, jog teritorijoje Nr. 8 yra vaikų žaidimo aikštelė, nurodė, kad šis teiginys buvo paneigtas byloje esančia medžiaga. Vertina, kad minėtoje teritorijoje nėra „statinio“ sąvoką atitinkančio objekto, kadangi į bylą pateiktose nuotraukose matomas krepšinio stovas nėra statinys.

34Atsakovas Administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimą ir bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtą.

35Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

361. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl termino skundui paduoti. Remiasi ABTĮ 33 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir nurodo, kad pareiškėja praleido terminą skundui paduoti, kadangi apie tai, kad Druskininkų miesto ribose nėra laisvų žemės plotų, ji atsakovo raštu pirmąkart buvo informuota 2006 m. vasario 24 d. Taigi teismas turėjo atsisakyti priimti skundą, kadangi nebuvo prašoma atnaujinti terminą skundui paduoti.

372. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovo posėdžio metu pareikštą prašymą atmesti pareiškėjos skundą dėl to, jog ji nesilaikė išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika šiuo klausimu (administracinės bylos Nr. A2-313/2001 ir Nr. A10-571/2004).

383. Remiasi Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinimu ir teisės taikymo rekomendacijomis (2005 m. gruodžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė apžvalga Nr. 2) ir teigia, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti sprendimo, kad žemė yra laisva (neužstatyta) ir grąžintina natūra, kadangi nėra parengti sklypų detalieji planai.

394. Remiasi Atkūrimo įstatymo 12 straipsniu ir nurodo, kad sklypuose Nr. 2, 4 ir 5 yra įrengti magistraliniai tinklai – vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) ir dujų – dėl ko minėti sklypai laikytini valstybės išperkama žeme ir negali būti grąžinti natūra.

40Kiti atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems atsiliepime į pareiškėjos skundą pirmosios instancijos teismui.

41Pareiškėja atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą.

42Atsiliepime remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika (Administracinių teismų praktikos biuletenis Nr. 8, p. 466-469) ir nurodo, kad skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos 18 straipsnio nustatyta tvarka. Teigia, kad nepraleido termino skundui paduoti. Atkreipia dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) raštas buvo surašytas 2007 m. gegužės 8 d., o skundą teismui pareiškėja pateikė 2007 m. gegužės 23 d. Akcentuoja, jog laikėsi ir išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos: dėl Administracijos atsisakymo formuoti sklypus pareiškėja 2007 m. vasario 26 d. kreipėsi į Alytaus apskrities viršininką, o po to – 2007 m. balandžio 13 d. į NŽT. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika (Administracinių teismų praktikos biuletenis Nr. 5, p. 151; Nr. 8, p. 496-497) ir teigia, kad atsakovas remiasi neaktualia teismų praktika. Nurodo, kad atsakovas nepagrįstai požeminius inžinerinius tinklus prilygina Atkūrimo įstatymo 12 straipsnyje apibrėžtiems magistraliniams vamzdynams. Nukreipia į Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimą ir pažymi, kad magistraliniais vamzdynais gali būti vadinami tik dujų ar naftos magistraliniai vamzdynai. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika (Administracinių teismų praktikos biuletenis Nr. 8, p. 496) ir nurodo, kad tas faktas, jog žemės sklype yra inžineriniai tinklai, nepaneigia galimybės atkurti nuosavybės teises į tokį žemės sklypą, kadangi tokiu atveju jis nėra laikomas užstatytu ir negrąžinamu.

43Kiti pareiškėjos atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą išdėstyti argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems pareiškėjos skunde pirmosios instancijos teismui bei apeliaciniame skunde.

44Atsakovas atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

45Atsiliepime atsakovas nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjos skundą pirmosios instancijos teismui bei apeliaciniame skunde. Remiasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsniu ir teigia, kad teritorija Nr. 7 atitinka minėto įstatymo 2 straipsnio apibrėžimą, kas reiškia, kad joje yra miškas, dėl ko, vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, ši žemė yra išperkama valstybės. Nurodo, kad teritorija Nr. 8 nėra laisva, kadangi joje esantys statiniai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priedo „Inžineriniai statiniai (2 lentelės) eilės numeryje 17.1 apibrėžtą statinį.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo J. D. atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka.

47Kiti tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos ir atsakovo apeliacinius skundus nepateikė.

48Teisėjų kolegija

konstatuoja:

49IV.

50Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies. Sprendimas naikintinas, o byla perduotina iš naujo nagrinėti.

51Administracinis ginčas kilęs dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo atlikti atitinkamus jo kompetencijai priskirtus veiksmus bei dėl įpareigojimo tuos veiksmus atlikti.

52Pareiškėja siekia nuosavybės teisių į žemę atkūrimo natūra, dėl to pradėtos administracinės procedūros. Alytaus apskrities viršininko administracjos Druskininkų žemėtvarkos skyrius 2006 m. sausio 19 d. raštu Nr. 121-V-3(1.41) „Dėl laisvų žemės sklypų“ bei Alytaus apskrities viršininko administracija 2007 m. kovo 29 d. raštu „Dėl žemės Druskininkų mieste“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos J. K. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos žemės vietoje (t. 1, b. l. 12). Atsakovas 2006 m. vasario 24 d. raštu Nr. S12-547-(17.25) (2007 m. kovo 23 d. raštu pareiškėjai) atsakė, kad prašymuose minimi žemės sklypai yra priskirti valstybės išperkamai žemei, bei, kad Druskininkų miesto ribose laisvų žemės sklypų nėra. Taigi, nagrinėjant ginčą, turėjo būti tikrinamas atsakovo atsisakymo formuoti galimus grąžinti natūra žemės sklypus teisėtumas ir pagrįstumas.

53Pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, jog žemė valstybės išperkama, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų; kitų naudojamų ar naujų infrastruktūros objektų – įvairių veiklos sričių, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, užtikrinančių krašto, gyventojų saugumą, gamtos ir vertybių apsaugą, komplekso (energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos apsauga, rekreacija bei turizmas, gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei atliekų sutvarkymas, krašto, civilinė ir priešgaisrinė sauga) teritorijų; žemės sklypų, numatomų naudoti uostams ir jų įrenginiams, valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms tiesti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms, bendroms gyventojų reikmėms, visuomeninei statybai bei rekreacijai; valstybinių geodezinių, gravimetrinių ir astronominių tinklų punktams įtvirtinti; gamtos, archeologijos ir istorijos kompleksų bei objektų apsaugos reikalams; savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų komunalinio ūkio, socialinių, švietimo, kurortinio gydymo, rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslams skirtų objektų, kurių svarbą vietos bendruomenei savo sprendimu pripažįsta savivaldybės taryba, eksploatacijai ir bendram (viešam) naudojimui; įgyvendinti valstybei svarbius ekonominius projektus, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė; žemės sklypų, numatomų perduoti individualiai statybai nuosavybėn neatlygintinai asmenims, pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, jeigu jie jau suprojektuoti grąžintinoje piliečiui žemėje.

54Iš nuosavybės teisių atkūrimą (restituciją) reglamentuojančių teisės normų matyti, kad įstatymų leidėjas pasirinko ne restitutio in integrum, bet ribotą restituciją. Įstatymais reguliuojant paneigtų nuosavybės teisių atkūrimą, buvo būtina atsižvelgti į tai, kad per okupacijos metus susiformavo kiti žmonių turtiniai, socialiniai ir ekonominiai santykiai, atsirado kitos objektyvios aplinkybės, dėl kurių visiškai atkurti nuosavybės teisių (grįžti į pirminę padėtį) nebuvo įmanoma. Įstatymų leidėjas, nustatęs nuosavybės teisių atkūrimo tvarką ir sąlygas, pabrėžė pirmenybę nacionalizuotą turtą susigrąžinti natūra. Tačiau kartu numatyta galimybė natūra turto negrąžinti, o jį iš buvusių savininkų išpirkti, nuosavybės teisę atkuriant kitais įstatyme numatytais būdais.

55Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad įstatymu nustatant atvejus, kai išlikęs nekilnojamasis turtas (taip pat ir žemė) nėra grąžinamas savininkams natūra, bet nuosavybės teisė yra atkuriama kitais įstatymu nustatytais būdais, natūra gali būti negrąžinamas ir tas nekilnojamasis turtas, kuris yra būtinas visuomenės poreikiams. Visuomenės poreikiai – tai visos visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti. <...> visuomenės poreikiai – tai visuomet konkretūs ir aiškiai išreikšti poreikiai konkrečiam nuosavybės objektui, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu tas turtas būtų grąžintas natūra (Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 10 d. nutarimas). Taigi, Konstitucija ir iš jos kylantys imperatyvai numato tam tikras būtinas nusavinto turto (tuo pačiu ir žemės) negrąžinimo natūra dėl visuomenės poreikio šiam turtui sąlygas. Turtas gali būti negrąžinamas natūra ir gali būti išperkamas valstybės, jeigu 1) jo atžvilgiu yra visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti; 2) tie visuomenės ar jos dalies interesai yra konkretūs ir aiškiai išreikšti; 3) tų interesų nebūtų galima patenkinti, jeigu turtas būtų grąžintas natūra. Atsižvelgiant į šias sąlygas turėtų būti aiškinami atvejai, numatyti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkte, kuomet miestų žemė išperkama valstybės.

56Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad ginčo teritorija suplanuota įstatymų nustatyta tvarka patvirtintu detaliuoju planu. Sprendžiant šios aplinkybės įtaką nagrinėjamam ginčui, būtina vadovautis susiklosčiusia administracinių teismų praktika.

57Administracinių teismų praktikoje pažymima, kad <...> žemės išpirkimo atvejus jungia esminis ir pagrindinis požymis – konkretus visuomenės poreikis pageidaujamai grąžinti natūra žemei. Šio poreikio buvimas turi būti išreikštas atitinkamose nuorodose atitinkamos teritorijos detaliajame plane. Jeigu tokios nuorodos teritorijos detaliajame plane nėra, sklypas (piliečiui pageidaujant) turi būti jam grąžintas natūra; <...> jeigu yra požymiai, jog prašomas grąžinti natūra žemės sklypas turi visuomenės poreikį (pvz., toks poreikis įžvelgiamas iš miesto bendrojo ar teritorijos specialiojo planų), o teritorijos, kurioje yra šis sklypas, detalusis planas dar nėra patvirtintas, žemės grąžinimas natūra nėra galimas, kol toks detalusis planas bus patvirtintas ir jame nebus atitinkamos nuorodos į apibūdinančias visuomenės poreikį aplinkybes, išvardintas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkte (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-263-2003, Administracinių teismų praktika 4, 278 pusl.). Detaliojo plano nebuvimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti žemę laisva (neužstatyta) <...> teikdama informaciją apie nesuplanuotas teritorijas savivaldybės institucija <...> turi nurodyti, jei tai reikalinga, kad atliekamos ar per protingą laiką bus atliekamos teritorijų planavimo procedūros, kurių pagrindu atitinkama konkreti teritorija detaliaisiais planais bus priskirta įstatyme numatytiems objektams. Jeigu tokia informacija neteikiama, tai reiškia, kad žemė yra laisva (neužstatyta) ir grąžintina natūra <...> (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-276-2004, Administracinių teismų praktika 5, 151 pusl.).

58Taigi, nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ginčo žemės poreikis visuomenei nėra patvirtintas vieninteliu Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkte nustatytu teisiniu pagrindu – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintu detaliuoju planu.

59Kita vertus, ką liudija ir formuojama administracinių teismų praktika, detaliojo plano nebuvimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti žemę laisva (neužstatyta), jeigu savivaldybės institucija atlieka teritorijų planavimo procedūras, kurių pagrindu atitinkama konkreti teritorija detaliuoju planu bus priskirta įstatyme numatytiems objektams.

60Kolegijos nuomone, tokiu atveju būtina papildomai įvertinti teritorijos būtinumą visuomenės reikmėms, t. y. vertinti, ar jis gali būti įžvelgiamas ne tik iš planuojamo rengti, rengiamo ar jau parengto detaliojo plano (jis, kaip minėta, gali ir nebūti patvirtintas) sprendinių, o taip pat ir, pirmiausia, iš kitų reikšmingų duomenų (kitų teritorijų planavimo dokumentų, faktinio teritorijos naudojimo pobūdžio, kt.). Norint žemę priskirti prie valstybės išperkamos, būtina konstatuoti visų aptartų sąlygų, kylančių iš pačios Konstitucijos, egzistavimą. Todėl šiuo atveju, sprendžiant dėl atsakovo atsisakymo atlikti veiksmus pagrįstumo ir teisėtumo, būtina įvertinti bendrojo plano sprendinius, faktinę situaciją, galimai parengto detaliojo plano sprendinius ir kitas aplinkybes ir padaryti išvadas, ar visai teritorijai, į kurią pretenduojama, 1) yra visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti; 2) ar tie visuomenės ar jos dalies interesai yra konkretūs ir aiškiai išreikšti ir 3) ar tų interesų nebūtų galima patenkinti, jeigu turtas būtų grąžintas natūra.

61Visiais šiais aspektais teismas privalėjo detaliai patikrinti planinėje medžiagoje pareiškėjos nurodytus žemės sklypus. Tuo tarpu, to nebuvo padaryta, nesilaikant ABTĮ 81 straipsnio bei 86 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimų nustatyti visas bylai svarbias aplinkybes ir jas visapusiškai, objektyviai ištirti bei įvertinti ištirtus teismo posėdyje įrodymus ir jų pagrindu konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos, kurios nenustatytos, priimti pagrįstą sprendimą Antai teismo išvados, kad sklypas Nr. 7 yra miško plotas, nepagrindžia byloje pateikti ginčo teritorijos planai, kiti įrodymai, to neteigė ir atsakovas. Nepagrįstas tirtais įrodymais vienų sklypų priskyrimas, kitų nepriskyrimas valstybės išperkamai žemei.

62Dėl procesinių normų reikalavimų nesilaikymo teismo sprendimas naikinamas, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti (ABTĮ 142 straipsnio 1 dalis).

63Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

64Pareiškėjos D. P. ir atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.

65Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimą panaikinti, o administracinę bylą perduoti tam pačiam apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

66Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Violetai Rodzienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai D. P.,... 4. pareiškėjos atstovams R. L., adv. Dainiui... 5. atsakovo atstovams V. M., R. V.,... 6. trečiajam suinteresuotam asmeniui J. D.... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 8. Teisėjų kolegija... 9. I.... 10. Pareiškėja D. P. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 11. 1. panaikinti atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau –... 12. 2) įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 13. Paaiškino, kad nuosavybės teisės į žemę, priskirtą Druskininkų miesto... 14. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su... 15. Tretieji suinteresuotieji asmenys N. R., 16. Teismo posėdžio metu tretieji suinteresuoti asmenys prašė pareiškėjos... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 4 d. sprendimu... 19. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Atkūrimo įstatymo preambule bei 5... 20. Pažymėjo, kad byloje buvo nustatyta, jog sklypas Nr. 1 Druskininkų... 21. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad sklypai Nr. 2, Nr.... 22. Remdamasis Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies... 23. III.... 24. Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos... 25. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 26. 1. Remiasi Atkūrimo įstatymo (2002 m. balandžio 2 d. redakcija) 12... 27. 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pateikė netikslią... 28. 3. Laikosi pozicijos, kad nesant detaliojo plano (kaip kad yra nagrinėjamu... 29. 4. Ginčijamame sprendime nenurodoma, kokiu teisiniu pagrindu remiantis... 30. 5. Teigia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentas, jog sklypas... 31. 6. Akcentuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą,... 32. 7. Laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas... 33. 8. Dėl pirmosios instancijos teismo argumento, jog teritorijoje Nr. 8 yra... 34. Atsakovas Administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 35. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 36. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl... 37. 2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovo posėdžio metu... 38. 3. Remiasi Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių... 39. 4. Remiasi Atkūrimo įstatymo 12 straipsniu ir nurodo, kad sklypuose Nr. 2, 4... 40. Kiti atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra analogiški... 41. Pareiškėja atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodo, kad su... 42. Atsiliepime remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota... 43. Kiti pareiškėjos atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą išdėstyti... 44. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą nurodo, kad su... 45. Atsiliepime atsakovas nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. D. atsiliepime į... 47. Kiti tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos ir atsakovo... 48. Teisėjų kolegija... 49. IV.... 50. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies. Sprendimas naikintinas, o byla... 51. Administracinis ginčas kilęs dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo... 52. Pareiškėja siekia nuosavybės teisių į žemę atkūrimo natūra, dėl to... 53. Pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą nuosavybės teisės... 54. Iš nuosavybės teisių atkūrimą (restituciją) reglamentuojančių teisės... 55. Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad įstatymu nustatant atvejus, kai... 56. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad ginčo teritorija suplanuota... 57. Administracinių teismų praktikoje pažymima, kad <...> žemės... 58. Taigi, nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ginčo žemės poreikis... 59. Kita vertus, ką liudija ir formuojama administracinių teismų praktika,... 60. Kolegijos nuomone, tokiu atveju būtina papildomai įvertinti teritorijos... 61. Visiais šiais aspektais teismas privalėjo detaliai patikrinti planinėje... 62. Dėl procesinių normų reikalavimų nesilaikymo teismo sprendimas naikinamas,... 63. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 64. Pareiškėjos D. P. ir atsakovo Druskininkų savivaldybės... 65. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimą... 66. Nutartis neskundžiama....