Byla I-242-789/2017
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė,

2dalyvaujant atsakovės atstovui Vincui Zaliauskui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Laurynui Mikelėnui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė, dėl įsakymo panaikinimo.

4Teismas

Nustatė

5Pareiškėjas 2016-02-15 pateikė teismui skundą, kuriame prašė 1) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016-01-14 įsakymo Nr. P-55 „Dėl vyr. jrv. G. K. atleidimo iš pareigų, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ 3 p.; 2) priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir Ministerija) bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1–3).

6Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2013-09-23 su Ministerija sudarė profesinės karo tarnybos sutartį, pagal kurią pareiškėjas turėjo tarnauti iki 2016-09-23. Teigė, kad dėl mažo atlyginimo, iš kurio negalėjo išlaikyti šeimos, reikalavimo dirbti viršvalandinį darbą, už kurį nebuvo mokama, 2015-12-16 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui pateikė prašymą nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį dėl priežasčių, kurias krašto apsaugos ministras pripažįsta svarbiomis. Nurodė, kad krašto apsaugos ministras 2016-01-14 įsakymu Nr. P-55 „Dėl vyr. jrv. G. K. atleidimo iš pareigų, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ (toliau – ir Įsakymas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 37 str. 1 d., Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 21 str. 1 d. ir 2 d. 2 p., Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo, patvirtinto krašto apsaugos ministro 2012-03-06 įsakymu Nr. V-231 „Dėl profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Tvarkos aprašas) 3 p., atsižvelgdamas į pareiškėjo 2015-12-16 prašymą, nuo 2016-01-27 atleido jį iš Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komandos tiekimo ir aprūpinimo grupės specialisto pareigų ir nuo 2016-02-01 nutraukė profesinės karo tarnybos sutartį. Nurodė, kad KAM 2016-01-14 įsakymo Nr. P-55 3 p. yra nurodyta grąžinti 522,82 Eur išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ir kvalifikacijos kėlimu. Taip pat nurodė, kad skundžiamame akte nurodyta, kad po atleidimo iš profesinės karo tarnybos pareiškėjas yra skiriamas atlikti tarnybą rezerve, atliekant ją parengtojo rezervo kariniuose vienetuose. Pareiškėjas teigė, kad KAM 2016-0114 įsakymo Nr. P-55 3 ir 4 p. yra nelogiški ir prieštarauja vienas kitam.

7Atsakovė Ministerija atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad, vadovaujantis KASOKTĮ ir su pareiškėju sudarytos profesinės karo sutarties (toliau – ir PKT) nuostatomis, galima daryti išvadą, kad pareiškėjas, savanoriškai pasirašydamas PKT sutartį, įgijo PKT kario statusą ir įsipareigojo tarnauti PKT iki 2016-09-23 KASOKTĮ, statutų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis. Pažymėjo, kad nagrinėjamam ginčui išspręsti yra aktualios KASOKTĮ 44 str. 2–4 d., kuriose nustatyti būtini elementai (sąlygos) atsirasti prievolei grąžinti kario (pareiškėjo) parengimo išlaidas. Nurodė, kad krašto apsaugos ministras pripažino pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes (priežastis) svarbiomis. Teigė, kad pareiškėjo nurodytos priežastys dėl finansinės padėties yra subjektyvios, jos negali būti pripažintos nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis aplinkybėmis. Ministerija taip pat nurodė, kad pareiškėjo mokymui, jo kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam rengimui krašto apsaugos sistemos institucijos patyrė išlaidas, tiesiogiai susijusias su jo mokymu, profesiniu parengimu ir kvalifikacijos tobulinimu. Pabrėžtina, kad pareiškėjas, prieš nutraukdamas PKT sutartį, pasirašė Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, pažymą, kurioje nurodyta grąžintina mokymo (kvalifikacijos kėlimo) išlaidų suma (t. y. iš viso 522,82 Eur). Pareiškėjo baigtų kursų kainą patvirtina Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšo mokymo centro viršininko 2012-12-21 įsakymas Nr. V-589, Lietuvos karo akademijos viršininko 2013-12-06 įsakymas Nr. V-968, Divizijos generolo S. R. Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininko 2014-08-21 įsakymas Nr. V-342 (b. l. 26–30).

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime iš esmės pakartojo atsakovės Ministerijos argumentus ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 13–17).

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Teismas

konstatuoja:

12Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas ir Ministerija 2008-09-23 sudarė profesinės karo tarnybos sutartį (b. l. 5–6), pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo tarnauti profesinėje karo tarnyboje KASOKTĮ nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei vykdyti kario pareigas. 2015-12-16 pareiškėjas pateikė krašto apsaugos ministrui prašymą nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį, kurioje nurodė, kad dėl sunkios finansinės padėties prašo išleisti jį į atsargą (b. l. 18–19). Krašto apsaugos ministras Įsakymu nuo 2016-02-01 išleido pareiškėją iš profesinės karo tarnybos į atsargą (b. l. 4). Krašto apsaugos ministras Įsakymo 3 p. nurodė pareiškėjui grąžinti 522,82 Eur mokymo išlaidų.

13Byloje nagrinėjamas krašto apsaugos ministro 2016-01-14 įsakymo Nr. P-55 „Dėl vyr. jrv. G. K. atleidimo iš pareigų, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ 3 p. teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjas nesutinka su Įsakymo 3 p. nustatyta pareiga grąžinti 522,82 Eur išlaidų, susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ir kvalifikacijos kėlimu. Spręsdamas Įsakymo 3 p. teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, teismas, be kita ko, turi įvertinti teisinį reguliavimą, kuris yra pagrindas priimti ginčijamą Įsakymo dalį, taip pat nustatyti, ar išlaidos buvo apskaičiuotos tinkamai.

14KASOKTĮ (redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-07-01) 44 str. 2 d. nustatyta, kad iš kario, su kuriuo prieš terminą nutraukiama profesinės karo tarnybos sutartis, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis jo iniciatyva, arba kario, su kuriuo profesinės karo tarnybos sutartis, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis nutraukiama KASOKTĮ 38 str. 1 d. 1, 2, 3, 5, 6, 8 p. ir 2 d. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 p. nustatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka išieškomos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu. KASOKTĮ 44 str. 3 d. nustatyta, kad šio straipsnio 2 d. nurodytos išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias su karininko parengimu karo mokymo įstaigoje, išieškomos iš profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario ne daugiau kaip už 3 paskutinių metų laikotarpį.

15Pareiškėjas skunde nepateikia argumentų, kad Įsakymo 3 p. nustatyta netinkamo dydžio grąžintina mokymo išlaidų suma, tačiau teismas, siekdamas išsamiai išnagrinėti administracinę bylą, turi savo iniciatyva spręsti klausimus, susijusius su Įsakymo 3 p. teisėtumu. Esant šioms aplinkybėms, teismas, be kita ko, nagrinėjamoje byloje turi vertinti Įsakymo 3 p. nustatytų mokymo išlaidų dydžio pagrįstumą.

16Krašto apsaugos ministerijos 2008-08-14 įsakymu Nr. V-782 patvirtintos Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklės (redakcija nuo 2015-01-01 iki 2016-07-22) (toliau – ir Taisyklės), kurių 3 p. nustatyta, kad išlaidos kvalifikacijai kelti gali būti išieškomos remiantis jas pagrindžiančiais dokumentais. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo baigtų kursų kainą patvirtina Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšo mokymo centro viršininko 2012-12-21 įsakymas Nr. V-589, Lietuvos karo akademijos viršininko 2013-12-06 įsakymas Nr. V-968, Divizijos generolo S. R. Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininko 2014-08-21 įsakymas Nr. V-342. Kartu su atsiliepimu atsakovė pateikė šiuos su pareiškėjo mokymais, profesiniu pasirengimu ir kvalifikacijos kėlimu susijusius dokumentus: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2013-01-15 įsakymas Nr. 1MS-36 su priedais (b. l. 41–48), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2013-01-15 įsakymas Nr. 1MS-36 su priedais (b. l. 61–62), Lietuvos kariuomenės vado 2014-02-22 įsakymas Nr. KM-228 su priedais (b. l. 44–48), Lietuvos kariuomenės vado 2014-05-23 įsakymas Nr. KM-691 su priedais (b. l. 49–51), Divizijos generolo S. R. Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininko 2014-08-21 įsakymas Nr. V-342 su priedais (b. l. 63–66), Lietuvos kariuomenės vado 2013-10-31 įsakymas Nr. KM-1308 su priedais (b. l. 52–53), Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro viršininko 2013-11-11 įsakymas Nr. V-488 (b. l. 54), Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro viršininko 2012-12-21 įsakymas Nr. V-589 (b. l. 60), 2015-12-18 Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, 2016-01-04 pažyma Nr. 1 (toliau – ir Pažyma) (b. l. 21). Teismas, 2016-11-28 nutartyje, kuria buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas, nustatė, kad iš atsakovės nurodytų dokumentų neįmanoma nustatyti, kaip buvo apskaičiuotos Įsakymo 3 p. nurodytos išlaidos. Byloje pateiktuose dokumentuose antrojo lygio anglų kalbos kursų kaina nurodyta 5 722 Lt (b. l. 62), C kategorijos vairuotojo kursų kaina, 2014-08-21 duomenimis, nurodyta 360,09 Lt (b. l. 64), byloje nėra duomenų apie šių kursų kainą laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki 2014-04-18, kai pareiškėjas dalyvavo šiuose kursuose, standartinių sprogmenų neutralizavimo specialisto įgūdžių atnaujinimo kursų kaina nurodyta 447,5 Lt (b. l. 60).

17Vykdydamas teismo 2016-11-28 nutartį, Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas pateikė teismui 2016-12-20 raštą Nr. FS-842, iš kurio duomenų matyti, kad apskaičiuota bendra grąžintina kvalifikacijos kėlimo išlaidų suma yra 308,38 Eur (b. l. 91–93). 2016-12-20 rašte Nr. FS-842 pateikti skaičiavimai, iš kurių duomenų matyti, kad Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento apskaičiuota pareiškėjo mokymu suma iš esmės skiriasi nuo byloje pateiktos 2015-12-18 pareiškėjo išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, pažymos Nr. 1, kurioje nurodyta, kad išieškomų išlaidų suma yra 522,82 Eur (b. l. 21). Ginčijamo Įsakymo 3 p. grąžintinos mokymo išlaidos nurodytos 522,82 Eur. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas 2017-02-23 teismo posėdžio metu pateikė teismui 2017 m. sausio mėn. pareiškėjo mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų pažymą, kurioje nurodyta, kad išieškomų išlaidų suma yra 308,38 Eur (b. l. 145–146). Bylos duomenys patvirtina, kad Įsakymo 3 p. yra nurodyta iš esmės neteisingai apskaičiuota pareiškėjo parengimo išlaidų suma.

18Ministerijos Teisės departamentas 2017-01-16 pateikė teismui 2017-01-13 raštą Nr. VL-5, kuriame nurodė, kad ginčijamas Įsakymo 3 p. bus keičiamas (b. l. 138). Atsakovei pripažinus, kad Įsakymo 3 p. nurodyta neteisinga grąžintina mokymo išlaidų suma, byloje iš esmės nėra ginčo dėl aplinkybės, kad Įsakymo 3 p. yra nepagrįstas. Esant šioms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016-01-14 įsakymo Nr. P-55 „Dėl vyr. jrv. G. K. atleidimo iš pareigų, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ 3 p. naikinamas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 d.). Teismo posėdyje atsakovės atstovas teigė, kad teismas turėtų pakeisti Įsakymo 3 p., nurodydamas teisingą pareiškėjo parengimo išlaidų sumą.

19Teismas pažymi, kad iš atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens pateiktų paaiškinimų matyti, kad yra pradėta administracinė procedūra dėl Įsakymo 3 p. panaikinimo / keitimo. Pagal administracinio proceso dispozityvumo principą byla teisme pradedama pagal suinteresuoto asmens skundą, kuris pats nustato bylos nagrinėjimo ribas, suformuluoja skundo dalyką ir pagrindą, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą bei apimtį nustato būtent pareiškėjas, skunde (prašyme) suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą (skundo, prašymo dalyką) bei nurodydamas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (skundo prašymo pagrindą) (LVAT 2014-11-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1734/2014). Teismas, nagrinėdamas bylą, negali išeiti iš skundo ribų ir pasisakyti dėl reikalavimų, kurių pareiškėjas skunde nesuformulavo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teismui neteikė paaiškinimų dėl byloje gautų duomenų, susijusių su netinkamai apskaičiuota išieškomų išlaidų suma. Teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo pozicija dėl naujai apskaičiuotų išlaidų sumos nėra aiški. Todėl teismas neturi pagrindo spręsti reikalavimų, dėl kurių pareiškėjas nėra pareiškęs savo pozicijos. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str., teismas pareiškėjui išaiškina, kad atsakovei pabaigus administracinę procedūrą dėl Įsakymo naikinimo / keitimo bei priėmus naują įsakymą, kuriuo bus panaikintas / pakeistas nagrinėjamoje byloje skundžiamas Įsakymas (ar jo dalis), jis galės teikti teismui skundą dėl naujo įsakymo (ar jo dalies) panaikinimo, jeigu jis pareiškėjo netenkins.

20Pareiškėjas skunde teismo taip pat prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d. nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių patirtas bylinėjimo išlaidas. Pareiškėjui išaiškintina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d. prašymai atlyginti išlaidas, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

21Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija nuo 2001-01-01 iki 2016-06-30 (su pakeitimais ir papildymais)) 85 str., 86–87 str., 88 str. 2 p., Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija nuo 2016-07-01) 132 str., 133 str. ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 1 d.,

Nutarė

22Pareiškėjo G. K. skundą patenkinti.

23Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016-01-14 įsakymo Nr. P-55 „Dėl vyr. jrv. G. K. atleidimo iš pareigų, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ 3 punktą.

24Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa... 2. dalyvaujant atsakovės atstovui Vincui Zaliauskui, trečiojo suinteresuoto... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teismas... 5. Pareiškėjas 2016-02-15 pateikė teismui skundą, kuriame prašė 1)... 6. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2013-09-23 su Ministerija sudarė profesinės... 7. Atsakovė Ministerija atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime iš esmės... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas teismo prašė pareiškėjo skundą... 10. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo prašė... 11. Teismas... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas ir Ministerija 2008-09-23 sudarė... 13. Byloje nagrinėjamas krašto apsaugos ministro 2016-01-14 įsakymo Nr. P-55... 14. KASOKTĮ (redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-07-01) 44 str. 2 d. nustatyta, kad... 15. Pareiškėjas skunde nepateikia argumentų, kad Įsakymo 3 p. nustatyta... 16. Krašto apsaugos ministerijos 2008-08-14 įsakymu Nr. V-782 patvirtintos... 17. Vykdydamas teismo 2016-11-28 nutartį, Lietuvos kariuomenės Finansų ir... 18. Ministerijos Teisės departamentas 2017-01-16 pateikė teismui 2017-01-13... 19. Teismas pažymi, kad iš atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens pateiktų... 20. Pareiškėjas skunde teismo taip pat prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi... 21. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija... 22. Pareiškėjo G. K. skundą patenkinti.... 23. Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016-01-14 įsakymo... 24. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...