Byla A-662-1430-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Neringos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kristiana" skundą atsakovui Neringos savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Kristiana“ (toliau – ir Bendrovė) patikslintu skundu (b. l. 98-104) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Neringos savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2010 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. (4.16)V15-428 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“ (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Administraciją inicijuoti projektavimo sąlygų sąvado išdavimo procedūrą, per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kompetentingoms institucijoms pateikiant paraiškas parengti valgyklos (unikalus Nr. ( - )) kapitalinio remonto projektavimo sąlygas.

5Paaiškino, kad Bendrovė nuo 2000 metų nuosavybės teise valdo statinius, esančius ( - ), Juodkrantėje, Neringoje. Nurodė, kad pastatai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, po nurodytais pastatais esanti žemė, vadovaujantis Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priklauso valstybei, o pareiškėjas ją valdo ir naudoja faktinės nuomos pagrindu. Paaiškino, kad, vadovaudamasi Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi bei statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10 punktu, Bendrovė 2010 m. vasario 24 d. Administracijai pateikė 2010 m. vasario 20 d. prašymą „Dėl projektavimo sąlygų sąvado parengimo“, kuriuo prašė parengti, patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą vieno iš pareiškėjos pastatų - valgyklos (unikalus Nr. ( - )), kapitaliniam remontui bei pateikė visus reikiamus dokumentus. Pareiškėjo manymu, atsakovo sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta išduoti projektavimo sąlygų sąvadą jame nurodytu pagrindu, yra neteisėtas, nes teisės aktai nereikalauja pateikti nuomos sutarties kaip žemės sklypo valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančio dokumento, kadangi galimi pateikti ir kiti dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo valdymo ir naudojimo faktą. Nurodė, kad, vadovaujantis Nekilnojamojo turto, esančio Miško g. 21, Juodkrantėje, Neringoje, techninės inventorizacijos bylos namų valdos techninės apskaitos kortelės įrašu ir šioje techninės inventorizacijos byloje esančiu žemės sklypo planu, prie Bendrovei nuosavybės teise priklausančių pastatų yra 1,1163 ha ploto žemės sklypas, kurį pareiškėjas valdo ir naudoja faktinės nuomos teisinių santykių pagrindu. Atkreipė dėmesį, kad 2003 m. sausio 8 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo aktas Nr. 08-02-48-859, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-730/2004, VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas bei pareiškėjo kasmet nuo 2000 metų mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis patvirtina, jog Bendrovė ginčo žemės sklypą valdo faktinės nuomos teise.

6Atsakovas Neringos savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 52-53) prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalį statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui turi pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą. Kadangi pareiškėjas tokio dokumento nepateikė, atsakovo manymu, Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) atsiliepime į skundą (b. l. 151) nurodė, kad palieka sprendimo priėmimą teismo nuožiūrai.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu skundą tenkino, Sprendimą panaikino ir įpareigojo Administraciją pradėti projektavimo sąlygų sąvado valgyklos (unikalus Nr. ( - )) kapitaliniam remontui išdavimo procedūrą.

10Nurodė Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį, 20 straipsnį, aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.07/2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 20 punktą, nustatė, kad pareiškėjas Administracijai pateikė prašymą, kuriuo prašė parengti, patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą vieno iš pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių pastatų - valgyklos (unikalus Nr. ( - )), kapitaliniam remontui. Nurodė Žemės įstatymo 2 straipsnio 11 punktą, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. sausio 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I2-7/2002, nustatė, kad

11byloje esančioje 2000 m. vasario 3 d. sutartyje „Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo“ nurodyta, jog ginčo žemės sklypas neregistruotas, atkreipė dėmesį, kad Nekilnojamojo turto techninės inventorizacijos byloje pažymėta, jog naudojamas žemės sklypo plotas - 1,1163 ha. Nurodė, kad iš byloje esančio patikrinimo akto turinio matyti, jog Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai patikrinus Bendrovę, buvo pripažinta, kad nuo 2000 m. gegužės 2 d. 1,1163 ha valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Neringoje, naudotoja yra Bendrovė ir už visą naudojimosi žeme laiką privalo mokėti žemės nuomos mokestį Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ nustatyta tvarka.

12Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartyje Nr. A5-730/2004 buvo konstatuota, jog mokestinio ginčo, kilusio dėl mokesčio administratoriaus nurodymo Bendrovei sumokėti 2003 m. sausio 8 d. patikrinimo aktu papildomai priskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį, atveju mokesčių administratoriui buvo pagrindas spręsti dėl tarp valstybės ir pareiškėjo susiklosčiusių faktinių nuomos teisinių santykių ir atlygintinumo principo taikymo faktiškai naudojamai žemei Miško g. 21, Neringoje. Šioje nutartyje teisėjų kolegija nurodė, kad valstybinės žemės nuomos mokestis yra atlygintino pobūdžio įmokos, atsirandančios ne administracinių, o civilinių teisinių santykių pagrindu.

13Teismas nurodė Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.545 straipsnio 1 dalį ir pažymėjo, kad iš prievolinių teisinių santykių atsiradusiai valdymo teisei būdinga tai, kad daikto valdymo ir naudojimo teisės tiesiogiai siejamos su prievole, o valdymo atsiradimas bei pasibaigimas - atitinkamai su konkrečių prievolinių santykių atsiradimu bei pasibaigimu. Pažymėjo, kad nors nustatyta, jog tarp pareiškėjo ir žemės savininko rašytinės formos valstybinės žemės nuomos sutartis nebuvo sudaryta, teismo buvo pripažinta, jog tarp Bendrovės ir valstybės yra susiklostę faktiniai 1,1163 ha žemės sklypo, esančio ( - ), Juodkrantės gyvenvietėje, Neringoje, nuomos teisiniai santykiai. Darė išvadą, jog pareiškėjas siekė tarp šalių susiklosčiusius žemės nuomos teisinius santykius įforminti. Pareiškėjui yra žinomas jo naudojamo žemės sklypo dydis, jam nėra kliudoma juo naudotis, be to, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad iki šiol pareiškėjas deklaruoja ir moka žemės nuomos mokestį. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas laikė, jog kartu su prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pareiškėjo pateikti dokumentai patvirtina, jog pareiškėjas yra ginčo žemės sklypo naudotojas. Kadangi ginčo atveju pareiškėjas neprašė įpareigoti atsakovą išduoti projektavimo sąlygų sąvado, bet prašė įpareigoti atsakovą pradėti projektavimo sąlygų išdavimo procedūrą, teismas atsakovo atsisakymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą dėl aplinkybės, jog pareiškėjas kartu su prašymu nepateikė žemės nuomos sutarties, laikė nepagrįstu, Sprendimą panaikino ir įpareigojo atsakovą pradėti projektavimo sąlygų sąvado valgyklos (unikalus Nr. ( - )) kapitaliniam remontui išdavimo procedūrą.

14III.

15Atsakovas Neringos savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b. l. 175-177) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

16Pažymi, kad pareiškėjas nepateikė Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje numatyto žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančio dokumento, šiuo atveju - valstybinės žemės nuomos sutarties. Nurodo CK 6.550 straipsnį, kuriame numatytas žemės nuomos sutarties turinys, pabrėžia, kad ši teisės norma yra imperatyvi, todėl, atsakovo manymu, nesudarius žemės nuomos sutarties, jokie faktiniai nuomos teisiniai santykiai nesukuria žemės nuomos sutarties turinio. Pažymi, kad Bendrovė nėra sudariusi valstybinės žemės nuomos sutarties, kurioje būtų aptartos CK 6.550 straipsnyje numatytos sąlygos, todėl daro išvadą, kad Administracija negali priimti administracinio sprendimo dėl projektavimo sąlygų sąvado valgyklos (unikalus Nr. ( - )) kapitaliniam remontui išdavimo ar neišdavimo, nes nėra duomenų apie pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, Bendrovei nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygas, Bendrovės valdomo sklypo žemės naudojimo specialiąsias sąlygas. Pabrėžia, kad Bendrovė nebuvo pateikusi Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje išvardintų dokumentų, t. y. - valstybinės žemės nuomos sutarties, todėl nebuvo pagrindo teikti paraišką statinio projektavimo sąlygoms gauti ir nėra pagrindo pradėti projektavimo sąlygų sąvado valgyklos (unikalus Nr. ( - )) kapitaliniam remontui išdavimo procedūrą. Atkreipia dėmesį, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 27 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-1509-513/2007 atmetė reikalavimą Administracijai išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, nes pareiškėjas nebuvo sudaręs valstybinės žemės nuomos sutarties. Teigia, kad šis sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl, atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą pagal pareiškėjo skundą, yra saistomas minėto Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. sprendimu sukurto precedento. Nurodo, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendiniai numato, jog Miško g. 21, Neringoje, esantys statiniai turi būti griaunami. Teigia, kad šių aplinkybių pareiškėjas iš esmės neginčija, todėl mano, kad teismo įpareigojimas pradėti projektavimo sąlygų sąvado valgyklos (unikalus Nr. ( - )) kapitaliniam remontui išdavimo procedūrą, kai žinoma, kad šis statinys turi būti nugriautas, vertintinas kaip prieštaraujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendiniams bei neatitinkantis tikslingumo bei ekonomiškumo principų. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. sausio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-124/2004, nagrinėdamas ginčą dėl teritorijos, esančios Neringoje, Juodkrantės gyvenvietėje, ( - ), detaliojo planavimo, išaiškino, kad „kam priklausys ir kaip bus naudojami buvusių Rusijos Federacijos karinių dalinių objektai, esantys Juodkrantėje, bus nustatyta Vyriausybės". Nurodo, kad Vyriausybė nėra aptarusi kaip bus naudojami buvusių Rusijos Federacijos karinių dalinių objektai, esantys Juodkrantėje, Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendiniai dėl teritorijos, esančios Neringoje, Juodkrantės gyvenvietėje, ( - ), panaudojimo nėra pakeisti, todėl daro išvadą, kad esamą situaciją nėra pagrindų vertinti kitaip nei įvertinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-124/2004.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 187-188) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti šiam teismui nagrinėti iš naujo. Palaiko Administracijos apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Paaiškina, kad Tarnyba nagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo narės A. S. prašymą neformuoti žemės sklypų prie statinių (unikalūs Nr. ( - )), esančių ( - ), Juodkrantėje, Neringos mieste. Siekdama visapusiškai išnagrinėti minėtą prašymą, Tarnyba tarnybinės pagalbos kreipėsi į Aplinkos ministeriją, o pastaroji į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos. Surinkusi informaciją nagrinėjamu klausimu Tarnyba 2010 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. 3B-(8.5)-S-418-1069 „Dėl žemės sklypo formavimo Juodkrantėje" persiuntė VĮ Valstybės turto fondui Lietuvos Respublikos Seimo narės A. S. prašymą (su atitinkamų institucijų nuomone), nes nuo 2010 m. liepos 1 d. apskričių viršininkų administracijų funkcijos, susijusios su valstybinės žemės tvarkymu, valdymu ir administravimu pagal Žemės įstatymo 7 straipsnio 3 dalį yra perduotos VĮ Valstybės turto fondui, kuriam nustatyta funkcija - valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymas. Atsižvelgiant į tai, kad valstybinius žemės sklypus, reikalingus pastatų ( - ), Juodkrantės gyvenvietėje, Neringos mieste, eksploatacijai, formuoti ir nuomoti turi VĮ Valstybės turto fondas, mano, kad byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu turėjo būti įtrauktas VĮ Valstybės turto fondas, o ne Tarnyba.

18Pareiškėjas UAB „Kristiana“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 190-196) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Mano, kad atsakovas neteisingai aiškina Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalį bei nepagrįstai kelia neprivalomus reikalavimus pareiškėjui, kurių įstatymas nenumato. Atkreipia dėmesį, kad Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalis reikalavimo pateikti konkrečiai ir tik žemės nuomos sutartį - nenurodo. Tvirtina, kad Statybos įstatymas pateiktinus dokumentus reglamentuoja alternatyvia nuostata, įstatymas konkretaus ar baigtinio dokumentų sąrašo, kuriais pareiškėjas turėtų įrodinėti nuosavybės ar kitokio valdymo teisę, nepateikia. Daro išvadą, kad įstatymas teisę būti statytoju ir įgyvendinti statytojo teises ir pareigas leidžia bet kuriam teisėtam žemės naudotojui, pateikus tokį naudojimą patvirtinančius dokumentus, kurių baigtinio sąrašo nėra. Nurodo Žemės įstatymo 2 straipsnio 11 punktą, apibrėžiantį žemės naudotojo sąvoką, ir daro išvadą, kad žemės nuomos sutartis yra tik vienas iš galimų žemės naudojimo pagrindų. Paaiškina, kad Inventorizacinės bylos planu apibrėžtame žemės sklype, kurį įvertino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, konstatuodamas pareiškėjo ir Lietuvos valstybės nuomos santykius, stovi pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys statiniai. Šiuos statinius Bendrovei perleido Lietuvos valstybė 2000 m. vasario 3 d. sutartimi Nr. v424-99 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo". Mano, kad statinių, stovinčių ant žemės sklypo, valdymas nuosavybės teise, savaime suponuoja šios žemės naudojimą. Teigia, kad pareiškėjas Administracijai pateikė nuomos santykių buvimo įrodymus: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5-730/2004, kuria konstatuota, kad pareiškėjas naudojasi 1,1163 ha valstybinės žemės sklypu, o tarp valstybės ir pareiškėjo yra nuomos teisiniai santykiai; nekilnojamojo turto, esančio Neringos mieste, Juodkrantės gyvenvietėje, ( - ), techninės inventorizacijos bylos duomenis (namų valdos techninės apskaitos kortelę ir žemės sklypo planą); Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. sausio 8 d. patikrinimo aktą Nr. 08-02-48-859; VĮ „Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą, kuriame registruotas juridinis faktas dėl faktinių nuomos santykių buvimo; duomenis apie pareiškėjo kasmet nuo 2000 metų (nuo pastatų įsigijimo) mokamą valstybinės žemės nuomos mokestį už 1,1163 ha žemės sklypą. Teigia, kad nurodyti duomenys ir dokumentai, kurie Administracijai buvo pateikti, patvirtina 1,1163 ha žemės sklypo ( - ), Juodkrantėje, Neringoje, naudojimo ir valdymo santykius, faktą, o šis naudojimas ir valdymas yra įgytas teisiniu pagrindu - 2000 m. vasario 3 d. sutartimi Nr. 424-99 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo" bei konstatuota įsiteisėjusia ir neskundžiama Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo nutartimi. Mano, kad apeliantas neturi jokio pagrindo papildomai reikalauti pateikti ir žemės nuomos sutarties. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. sausio 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I2-7/2002 ir daro išvadą, kad, vadovaujantis teismų praktika, faktiniai nuomos teisiniai santykiai ne tik pilna apimtimi prilyginami nuomos teisiniams santykiams, atsirandantiems nuomos sutarties pagrindu, bet ir faktinių žemės nuomos santykių dalyvių teisės bei pareigos (ne tik žemės nuomos mokesčio mokėjimo srityje) yra analogiškos rašytinės nuomos sutarties šalių teisėms bei pareigoms. Daro išvadą, kad pareiškėjas turi teisę atlikti valgyklos, esančios ( - ), Neringos mieste, kapitalinį remontą. Pažymi, kad Civilinis kodeksas nereikalauja, jog įforminant ar patvirtinant sutartinius teisinius santykius, būtų pasirašomas vienas vientisas dokumentas. Nurodo CK 6.192 straipsnio 2 dalį, 6.162 straipsnio 2 dalį, pažymi, kad visos esminės žemės nuomos sutarties sąlygos, numatytos CK 6.550 straipsnyje, būtinos sutarties galiojimui ir vykdymui, yra aptartos minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, kituose Administracijai pateiktuose dokumentuose bei teisės aktuose. Pažymi, kad neketina nei keisti pastato naudojimo paskirties, nei žemės užstatymo ploto, nei statinio aukštingumo, tačiau nori atlikti esamo statinio kapitalinį remontą. Nurodo CK 6.162 straipsnio 1 dalį ir pažymi, kad pati valstybė pareikalavo, jog Bendrovė mokėtų nuomą už 1,1163 ha plotą. Daro išvadą, kad šalių veiksmai pakankamai įrodo, jog tarp valstybės ir Bendrovės žemės nuomos sutartis yra sudaryta, galiojanti ir vykdoma. Nurodo, kad net jei butų pagrindas pripažinti, jog šalių vykdoma žemės nuomos sutartis neatitinka jos formos, įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojanti tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme (CK 1.93 str. 1 d.). Teigia, kad tokio nurodymo jokiame įstatyme dėl žemės nuomos sutarčių nėra, ir daro išvadą, kad aplinkybė, jog valstybinės žemės nuomos sutartis nebuvo sudaryta vientisu dokumentu, nedaro nuomos teisinių santykių negaliojančiais. Atkreipia dėmesį, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. sprendimas nėra peržiūrėtas apeliacine tvarka, neformuoja teismų praktikos, iš minėto sprendimo matyti, kad apeliacinio skundo buvo atsisakyta, be to, skiriasi bylų faktinė situacija, nes nagrinėjamoje byloje faktiniai nuomos santykiai yra konstatuoti ir įtvirtinti valstybės iniciatyva įsiteisėjusiu teismo sprendimu, šis juridinis faktas yra registruotas viešajame registre. Nurodo, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema (generalinis planas) patvirtinta dar 1994 m., tuo metu šie statiniai priklausė valstybei. Paaiškina, kad valstybė šių statinių atžvilgiu pakeitė poziciją: jų negriovė, o 1999 metais Vyriausybės sprendimu šie statiniai buvo įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą, surengtas viešas aukcionas, 2000 m. vasario 3 d. sutartimi Nr. 424-99 dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo atlygintinai perduoti pareiškėjai. Teigia, kad 1999 m. objektai buvo perduoti privatizavimui, parduoti pareiškėjui, todėl nuo šio momento tik pareiškėjas, būdamas šių statinių savininkas, gali spręsti jų likimą. Mano, kad nuo šio momento bet kokie Vyriausybės nutarimai dėl kokių nors Rusijos Federacijos karinių dalinių objektų Juodkrantėje panaudojimo nebegalės būti taikomi pareiškėjo privačios nuosavybės objektams. Pažymi, kad valstybė, perduodama privačion nuosavybėn šį turtą, perdavė jį valdyti, naudoti, disponuoti iš esmės nenumatydama jokių apribojimų šiuo turtu rūpintis ir jį prižiūrėti.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2010-02-26 sprendimo Nr. (4.16) V15–428 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“, kuriuo atsisakyta išduoti projektavimo sąlygų sąvadą dėl valgyklos (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ), Neringa, kapitalinio remonto ir įpareigojimo atlikti veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo.

24Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX–583 redakcija) 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir šiuos dokumentus: 1) duomenis apie statinį (pagal nustatytą formą); 2) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Šių dokumentų nereikia, kai statybą numatoma vykdyti savivaldybės valdomoje patikėjimo teise teritorijoje (kai statytojas yra savivaldybė arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris statybą šioje teritorijoje vykdys pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą). Kitus atvejus, kai nereikia šiame punkte nurodytų dokumentų, nustato Vyriausybės įgaliota institucija; 3) statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai statinys rekonstruojamas arba kapitališkai remontuojamas, taip pat daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip), kai rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai; 4) daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolą, kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis; 5) projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengiami). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir ginčo metu galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-01-11 įsakymu Nr. D1–11 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10 punkte (toliau – ir Reglamentas).

25Byloje nustatyta, kad UAB „Kristiana“ 2010 m. vasario 24 d. pateikė atsakovui prašymą projektavimo sąlygoms gauti dėl valgyklos (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ), Neringa, kapitalinio remonto. Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyrius 2010-02-26 sprendimu Nr. (4.16) V15–428 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“ atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, motyvuodamas tuo, jog prie anksčiau minėto prašymo nepateiktas žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas – žemės nuomos sutartis bei nurodė, jog pateikus atitinkamus dokumentus prašymas dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo bus nagrinėjamas iš naujo. Taigi byloje ginčas kilo dėl to, ar UAB „Kristiana“ pateikė visus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti.

26Pareiškėjas teigia, kad jis yra žemės sklypo naudotojas ir šią faktinę aplinkybę patvirtina Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2003-01-08 patikrinimo aktas Nr. 08–02–48–859 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–730/2004, kurioje konstatuota, kad tarp UAB „Kristiana“ ir valstybės yra susiklostę faktiniai nuomos teisiniai santykiai, nekilnojamojo turto, esančio Neringos m., Juodkrantės gyv., ( - ), techninės inventorizacijos bylos duomenis (namų valdos techninės apskaitos kortelė ir žemės sklypo planas), VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, duomenis apie pareiškėjo kasmet nuo 2000 metų (nuo pastatų įsigijimo) mokamą valstybinės žemės nuomos mokestį už 1,1163 ha žemės sklypą. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje žemės sklypas apibrėžiamas kaip teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre. To paties straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad žemės naudotojas - žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Remdamasis šiuo teisiniu reguliavimu bei sisteminiu teisės normų aiškinimo metodu, atsakovas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo pateikti dokumentai nėra administraciniai aktai bei žemės valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai (jų paskirtis visai kita), todėl nėra pateikti visi būtini dokumentai statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies ir Reglamento 10 punkto prasmėmis. Be to, kaip matyti iš Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 32 ir 33 dalyse pateikto statinio projektavimo sąlygų ir statinio projektavimo sąlygų sąvado apibrėžimų, jie glaudžiai yra susiję su žemės sklypui, kuriame yra pastatytas ir įregistruotas statinys, keliamais reikalavimais ir išduodami į juos atsižvelgiant.

27Nepagrįsta bei nereikšminga ir kita atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentacija (dėl faktinių žemės nuomos santykių).

28Pagal anksčiau minėto Reglamento 11 punktą (2009 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-646 redakcija), savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs Reglamento 10 punkte išvardytus dokumentus, per 3 darbo dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms Reglamento VII skyriuje, parengti (pagal kompetenciją). Taigi pareiškėjas nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę, kas nesuponavo atsakovui pareigos toliau tęsti projektavimo sąlygų sąvado išdavimo procedūrą ir išduoti UAB „Kristiana“ projektavimo sąlygų sąvadą dėl valgyklos, esančios ( - ), Neringa, kapitalinio remonto.

29Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai interpretavo ir taikė materialinės teisės normas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas), todėl teismo priimtas sprendimas naikintinas, o pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 143 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 88 straipsnio 1 punktas).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Atsakovo Neringos savivaldybės administracijos apeliacinis skundas tenkinamas.

32Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjo UAB „Kristiana“ skundą atmesti.

33Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Kristiana“ (toliau – ir Bendrovė) patikslintu skundu... 5. Paaiškino, kad Bendrovė nuo 2000 metų nuosavybės teise valdo statinius,... 6. Atsakovas Neringos savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (b. l.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d.... 10. Nurodė Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį, 20 straipsnį, aplinkos... 11. byloje esančioje 2000 m. vasario 3 d. sutartyje „Dėl privatizavimo objekto... 12. Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 17... 13. Teismas nurodė Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.545 straipsnio 1 dalį... 14. III.... 15. Atsakovas Neringos savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b. l.... 16. Pažymi, kad pareiškėjas nepateikė Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 18. Pareiškėjas UAB „Kristiana“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 19. Mano, kad atsakovas neteisingai aiškina Statybos įstatymo 20 straipsnio 2... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Neringos savivaldybės administracijos... 24. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr.... 25. Byloje nustatyta, kad UAB „Kristiana“ 2010 m. vasario 24 d. pateikė... 26. Pareiškėjas teigia, kad jis yra žemės sklypo naudotojas ir šią faktinę... 27. Nepagrįsta bei nereikšminga ir kita atsiliepimo į apeliacinį skundą... 28. Pagal anksčiau minėto Reglamento 11 punktą (2009 m. lapkričio 3 d. įsakymo... 29. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 31. Atsakovo Neringos savivaldybės administracijos apeliacinis skundas tenkinamas.... 32. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d.... 33. Sprendimas neskundžiamas....