Byla A-662-2857-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. P. skundą atsakovui Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas K. P. skundu (b. l. 1-7) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K, atsakovas) 2011 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 22-1247 „Dėl tarnybinės uniformos neišdavimo“ (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Lukiškių TI-K per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti tarnybinių uniformų dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė laikotarpiu nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio iki 2011 m. rugsėjo mėnesio: 1 žieminę kepurę, 1 vasarinę kepurę, 1 švarką, 1 marškinius ilgomis rankovėmis, 1 marškinius trumpomis rankovėmis, 1 porą batelių, 2 poras pirštinių.

5Pareiškėjas paaiškino, kad vykdo tarnybą Lukiškių TI-K, yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos narys. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio iki 2011 m. rugsėjo mėnesio jam nebuvo išduota priklausanti tarnybinė uniforma ar ją sudarančios dalys. Pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas išduotai tarnybinei uniformai (atskiroms jos dalims) per laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio pasibaigė nustatyti dėvėjimo terminai. Tačiau priklausančios tarnybinės uniformos dalys pareiškėjui nebuvo išduotos, todėl jam teko pačiam rūpintis, savo lėšomis taisyti ar įsigyti naujas nusidėvėjusios uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminai pasibaigė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – ir Statutas) 18 straipsniu, Teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 128 patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų, vyresniųjų ir vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos (toliau – ir Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarka) 1, 2, 4 punktais, vienintelis atvejis, kai galima neišduoti tarnybinių uniformų ar jų dalių, kurių dėvėjimo terminai yra pasibaigę, yra, kai pats pareigūnas prašo išmokėti kompensaciją, ir kai įstaiga, įvertinusi turimos tarnybinės uniformos dalių, kurių dėvėjimo terminas yra pasibaigęs, būklę, nusprendžia, kad jos dar nėra nusidėvėjusios. Ginčijamu laikotarpiu pareiškėjas neprašė piniginės kompensacijos ir tokia kompensacija jam nebuvo išmokėta, todėl pareiškėjui turėjo būti išduotos uniformos dalys, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė. Atsakovas šios savo pareigos nevykdė, todėl pareiškėjas raštu 2011 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į atsakovą ir prašė paskaičiuoti ir išmokėti piniginę kompensaciją už laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis. Lukiškių TI-K atsisakymą išduoti tarnybinės uniformos dalis motyvavo finansinių lėšų trūkumu, o atsisakymą išmokėti piniginę kompensaciją motyvavo tuo, kad gali būti mokama tik už ateinančius kalendorinius metus, o ne už praėjusį laikotarpį, be to, atlikus turimų tarnybinės uniformos dalių tolesnio dėvėjimo tinkamumo vertinimo procedūrą. Atsakovas nieko neatsakė dėl tarnybinės uniformos dalių išdavimo. Pareiškėjo manymu, Lukiškių TI-K turėjo pareigą atlikti turimų tarnybinių uniformų dalių nusidėvėjimo vertinimą ir tik tada priimti sprendimą dėl atitinkamų tarnybinių uniformų dalių išdavimo ar neišdavimo arba kompensacijos išmokėjimo ar neišmokėjimo. Toks vertinimas nebuvo atliktas, tai reiškia, kad skundžiamas atsakovo Sprendimas buvo priimtas pažeidžiant Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 1, 2, 3 ir 4 punktų nustatytas procedūras. Tarnybinės uniformos yra vienos būtiniausių tarnybinių priemonių, kurių dėvėjimas pagal teisės aktus pareigūnams yra privalomas. Įstaigai teisės aktais yra nustatyta pareiga laiku aprūpinti pareigūnus uniformomis. Finansinių išteklių trūkumas pagal teisės aktus nėra pateisinama priežastis neišduoti uniformos. Nurodė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A63-295/2009, A556-111/2008.

6Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas prašė pareiškėjo K. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime (b. l. 14–16) paaiškino, kad pareiškėjas 2008–2011 m. Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkoje nustatyta tvarka nesikreipė į įstaigos vadovą dėl kompensacijos už neišduotas uniformos dalis, todėl tuo laikotarpiu minėtas klausimas nebuvo svarstytas. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 20 d. prašymu prašė pateikti informaciją apie tarnybinę uniformą, pateikti pažymą, kokių jo tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo laikas baigėsi laikotarpiu nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio, nurodyti tarnybinės uniformos dalių neišdavimo jam priežastis, piniginę kiekvienos šių dalių vertę (kainą). Taip pat pareiškėjas prašė paskaičiuoti ir išmokėti piniginę kompensaciją už minėtą laikotarpį jam neišduotą uniformą (jos dalis). Lukiškių TI-K pareiškėjui atsakė tinkamai, prašomą informaciją pateikė laiku, atsakymas atitinka įstatymų keliamus reikalavimus. Atsakovas paaiškino, kad Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkoje yra aiškiai nustatyta, kad pareigūnai piniginę kompensaciją už tarnybinę uniformą gali gauti tik už ateinančius kalendorinius metus, bet ne už praėjusį laikotarpį, kokį nurodo pareiškėjas savo prašyme. Teigė, kad dėl kompensacijos pareiškėjas laiku nesikreipė į įstaigos vadovą, o teisės aktai nenustato, kad kompensacija mokama įstaigos iniciatyva. Lukiškių TI-K pareigūnams kasmet iš skirtų lėšų nuperkamos būtiniausios tarnybinės uniformos dalys (kostiumai, striukės, marškiniai, bateliai ir pan.), kurios vėliau nemokamai išdalijamos pareigūnams. Atsakovas nurodė, kokios uniformos dalys buvo išduotos pareiškėjui per laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu pareiškėjo K. P. skundą patenkino iš dalies: įpareigojo Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti K. P. tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio: 1 žieminę kepurę, 1 vasarinę kepurę, 1 švarką, 1 marškinius ilgomis rankovėmis, 1 marškinius trumpomis rankovėmis, 1 porą batelių, 2 poras pirštinių, kitą pareiškėjo K. P. skundo dalį atmetė.

10Teismas nurodė Statuto 18 straipsnio 2 ir 3 dalis bei, išanalizavęs Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 1, 2 ir 3 punktus, padarė išvadą, kad, pasibaigus tarnybinės uniformos ar jos dalių dėvėjimo terminui, atsakovui tenka pareiga išduoti naują tarnybinę uniformą arba jos atitinkamas dalis. Kitaip šis klausimas sprendžiamas tik esant konkretaus pareigūno prašymui vietoje tarnybinės uniformos dalių, kurių dėvėjimo terminas baigėsi, išdavimo išmokėti piniginę kompensaciją. Atsakovas pripažino, kad iki šiol pareiškėjui neišdavė uniformos dalių, kurių nustatytas dėvėjimo terminas pasibaigė, pareiškėjui neišduotos uniformos dalys nurodytos Lukiškių TI-K 2011 m. spalio 19 pažymoje Nr. 24-1769 bei 2012 m. vasario 27 d. rašte Nr. 9-4668, kuriuo buvo pateikti patikslinti duomenys apie pareiškėjui priklausiančių neišduotų uniformos dalių kiekį. Iš minėto rašto matyti, kad 2009–2011 m. pareiškėjui turėjo būti išduotos uniformos dalys, kurių dėvėjimo terminas yra pasibaigęs: 2 vasarinės kepurės, 1 žieminė kepurė, 2 švarkai, 1 kelnės, 3 marškiniai ilgomis rankovėmis, 3 marškiniai trumpomis rankovėmis, 1 kaklaraištis, 2 poros batelių, 1 pora žieminių batų, 1 pora demisezoninių batų, 1 pora pirštinių ir 1 diržas. Ginčo dėl to, kad pateikti duomenys yra neteisingi, nekilo, pareiškėjas prašė įpareigoti Lukiškių TI-K išduoti uniformos dalis, kurios nurodytos 2011 m. spalio 19 d. pažymoje Nr. 24-1769, t. y. 1 žieminę kepurę, 1 vasarinę kepurę, 1 švarką, 1 marškinius ilgomis rankovėmis, 1 marškinius trumpomis rankovėmis, 1 porą batelių, 2 poras pirštinių.

11Teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-295/2009, 2011 m. kovo 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-2434/2011 ir darė išvadą, kad motyvuodamas finansinių lėšų trūkumu atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai neišdavė pareiškėjui tarnybinės uniformos dalių, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė atitinkamais metais. Atsižvelgiant į tai, kad į pareigas pareiškėjas paskirtas 2009 m. balandžio mėnesį, teisėtu ir pagrįstu laikytinas jo reikalavimas įpareigoti Lukiškių TI-K išduoti tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė per laikotarpį nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio. Pareiškėjo reikalavimas panaikinti Lukiškių TI-K 2011 m. spalio 19 d. raštą Nr. 22-1247 nebuvo tenkinamas, nes juo pareiškėjui buvo suteikta prašoma informacija. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 20 d. prašyme prašė išmokėti kompensaciją už praėjusį laikotarpį, o pagal Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos nuostatas pareigūnai piniginę kompensaciją už tarnybinę uniformą gali gauti tik už ateinančius kalendorinius metus. Pareiškėjas neprašė teismo įpareigoti atsakovą išmokėti kompensaciją už 2009-2011 m., o tai reiškė, kad su rašte išdėstytu teisės akto aiškinimu pareiškėjas sutiko.

12III.

13Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas apeliaciniu skundu (b. l. 77-78) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

14Nurodo Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme apibrėžtą asignavimų sąvoką, paaiškina, kad kiekvienais metais planuojant biudžeto išlaidų sąmatą str. 2.2.1.1.1.07 yra skiriamos lėšos. Teigia, kad pareigūnų aprangai ir batams laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2011 m. buvo skirta: 2008 m. – 158,7 tūkst. Lt, ir visos šios lėšos buvo išleistos; 2009 m., sumažinus biudžeto asignavimus, lėšos minkštam inventoriui įsigyti nebuvo skirtos; 2010 m. skirta 67,2 tūkst. Lt, ir visos lėšos buvo panaudotos, o 2011 m. – 71,6 tūkst. Lt, ir taip pat visos lėšos buvo panaudotos. Aptartos faktinės aplinkybės patvirtina, kad per 14 dienų nuo skundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo Lukiškių TI-K negalės išduoti pareiškėjui tarnybinės uniformos dalių, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio. Papildomai įvertinus tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu Lukiškių TI-K turi 491,0 tūkst. Lt įsiskolinimą, mano, kad turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo vėlesniam laikotarpiui, t. y. 6 mėnesiams.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Byloje kilęs ginčas dėl Kalėjimų departamento pareigūno teisės gauti naują tarnybinę uniformą ar jos dalis, pasibaigus tarnybinės uniformos ar jos atskirų dalių dėvėjimo terminui.

19Pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovo neveikimą (tarnybinės uniformos dalių neišdavimą) neteisėtu ir įpareigojo išduoti pareiškėjui visas tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigęs ir kurių pareiškėjas nėra gavęs nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio.

20Atsakovas apeliaciniu skundu iš esmės neginčija savo pareigos išduoti pareigūnams tarnybinės uniformos dalis, tačiau tik prašo spręsti sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą, motyvuodamas tokį prašymą savo sunkia finansine padėtimi.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnyje nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Vykdydama šią įstatymo nuostatą, teisėjų kolegija patikrina visą bylą ir sprendžia dėl ginčo esmės, o ne tik nagrinėja apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

22Ginčo santykius reglamentuoja Statuto 18 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad pareigūnai dėvi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą nustatyto pavyzdžio tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika. Pagal šio straipsnio 2 dalį, pareigūnams tarnybinė uniforma išduodama nemokamai, o straipsnio 3 dalis nustato, kad tarnybinės uniformos išdavimo normas ir dėvėjimo tvarką nustato teisingumo ministras.

23Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 1 punkte nustatyta, kad pareigūnams, kurių turima tarnybinė uniforma tinkama dėvėti tarnyboje ir kuriems pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas priklauso išduoti atskiras uniformos dalis, vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija – 30 procentų priklausančios išduoti tarnybinės uniformos vertės, apskaičiuotos pagal tuo metu galiojančias kainas. Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 2 punkte įtvirtinta, kad Kalėjimų departamento pareigūnai dėl piniginės kompensacijos raštu kreipiasi į Kalėjimų departamento direktorių, o įstaigų pareigūnai – į savo įstaigos direktorių, kuris, įvertinęs esamos tarnybinės uniformos tinkamumą dėvėti tarnyboje, sprendžia, ar piniginė kompensacija gali būti išmokėta. Remiantis Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 3 punktu, Kalėjimų departamentas ir įstaigos surašo kiekvieno pareigūno žiniaraštį pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas, kuriame nurodo, kokias atskiras uniformos dalis priklauso išduoti ateinančiais kalendoriniais metais, ir apskaičiuoja jų vertę. Šio žiniaraščio pagrindu pareigūnams išmokama 30 procentų nuo apskaičiuotos sumos dydžio piniginė kompensacija. Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 4 punkte nustatyta, kad nauja uniforma ar jos atskiros dalys išduodamos tik pasibaigus dėvėjimo terminui arba vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija.

24Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje, aiškindamas Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios vidaus reikalų sistemos pareigūnų aprūpinimą uniformomis, nuostatas, konstatavo, kad tokiu būdu įstatymu vidaus tarnybos sistemos pareigūnams įtvirtinta socialinė garantija, kuri negali būti keičiama ar ribojama žemesnės galios teisės aktais. Vidaus tarnybos statutas vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams deleguoja teisę, o taip pat ir pareigą nustatyti tarnybinės uniformos dėvėjimo normas. Priešingas įstatymo nustatytas pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis reguliavimas negalimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1244/2010, 2011 m. kovo 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-2434/2011). Šios nuostatos turi būti suprantamos kaip imperatyvas nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus tarnybinėmis uniformomis. Minėtu imperatyvu nustatyta teisė gali būti įgyvendinama trimis būdais: pirma, aprūpinant pareigūnus uniformomis; antra, sumokant pareigūnams kompensaciją teisės aktų nustatytomis sąlygomis; trečia, atlyginant žalą dėl to, kad pareigūnai tarnyboje turėjo dėvėti savo aprangą vietoje neišduotos tarnybinės uniformos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-580/2009).

25Šios administracinių teismų praktikoje suformuotos taisyklės turi būti mutatis mutandis taikomos ir šioje byloje, kadangi tiek Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 1 dalis, tiek Statuto 18 straipsnis iš esmės panašiai reglamentuoja pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis klausimus.

26Nurodytos teisės normos patvirtina, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams privaloma dėvėti nustatyto pavyzdžio tarnybinę uniformą, o teisingumo ministrui įtvirtinta ne tik teisė, bet ir pareiga nustatyti tarnybinės uniformos dėvėjimo normas. Pažymėtina, kad teisės aktai nenumato atvejų, kada pareigūnai tarnybine uniforma neaprūpinami, taigi, minėta nuostata yra imperatyviai įpareigojanti nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus uniformomis. Dėl to, pasibaigus teisingumo ministro patvirtintam tarnybinės uniformos sudedamosios dalies dėvėjimo terminui, įstaiga privalo spręsti naujos tarnybinės uniformos ar jos dalių išdavimo pareigūnui klausimą arba kaip alternatyva pareigūnui esant rašytiniam jo prašymui, gali būti išmokama piniginė kompensacija už ateinančius kalendorinius metus, vadovaujantis Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkoje įtvirtinta procedūra (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2845/2012).

27Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo tam tikrų tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminas yra pasibaigęs, tačiau naujos tarnybinės uniformos dalys jam laiku nebuvo išduotos. Pažymėtina, kad priežastys, dėl kurių pareiškėjui nebuvo laiku išduota tarnybinė uniforma, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis klausimą, yra konstatavęs, kad aprūpinimas tarnybine uniforma ar atitinkamo dydžio kompensacija vietoj jos yra įstatymu nustatyta garantija, kuri negali būti paneigiama lėšų trūkumu ar poįstatyminių aktų nebuvimu, nes įstatymas to nenumato, o Statutas aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis fakto su jokiomis sąlygomis nesieja (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63–2434/2011).

28Teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai valstybės tarnautojas kreipiasi su reikalavimu dėl atlyginimo už tarnybą ar kitų su tarnyba susijusių sumų išieškojimo, atskirų administracinių aktų ar procedūrų ginčijimas nėra būtinas, pakanka jų teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimo pagrįsti pareikštam piniginiam reikalavimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. liepos 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-798/2005, 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-826/2005). Panaši taisyklė taikytina ir valstybės tarnautojų reikalavimams dėl kitų socialinių garantijų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo reikalavimą dėl atsakovo 2011 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 22-1247 „Dėl tarnybinės uniformos neišdavimo“ panaikinimo. Konstatavęs, kad Lukiškių TI-K neatliko jo kompetencijai nustatytų veiksmų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą nustatyta tvarka išduoti pareiškėjui tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas yra pasibaigęs, tačiau nustatydamas tenkintinų pareiškėjo reikalavimų apimtį, netinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinės uniformos išdavimą ir dėvėjimą.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad statutinių pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtis yra dvejopa: iš vienos pusės tai yra papildoma socialinė garantija pareigūnui, siekiant sumažinti jo išlaidas įsigyti aprangai, kurią jis dėvi tarnybos metu, iš kitos pusės – tai valstybės siekis, kad pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, atrodytų vienodai ir tvarkingai, būtų aiški jų tarnybinė padėtis ir vyresniškumas, o jų išvaizda akivaizdžiai skirtųsi nuo nuteistųjų, kalinamųjų ar kitų asmenų. Tarnybinės uniformos dėvėjimas ne tarnybos metu nėra toleruojamas, o jos naudoti savo asmeniniams poreikiams, kol nesibaigė jos dėvėjimo terminas, nėra leidžiama. Taigi tam, kad pareigūnas atrodytų tinkamai ir tvarkingai bei galėtų vykdyti savo pareigas, jam turi būti išduodamas vienas pilnas uniformos komplektas, o kuriai nors uniformos komplekto daliai susidėvėjus ar pasibaigus jos dėvėjimo terminui – ji pakeičiama kita. Neturėtų būti tokios faktinės situacijos, kai pareigūnas gauna iš karto kelis komplektus uniformos ar jos sudedamųjų dalių, išskyrus atvejus, kai tarnybinės uniformos išdavimo normose numatytas daugiau nei vieno atskiros uniformos dalies egzemplioriaus išdavimas. Tarnybinės uniformos papildomų dalių išdavimas už praeitą laikotarpį nėra pateisinamas tarnybos uždaviniais ir funkcijomis, negali tinkamai kompensuoti pareigūnų patirtų nuostolių dėl uniformos neišdavimo praeityje, nes tarnybinę uniformą pareigūnas gali dėvėti tik po to, kai ji jam išduota ir tik tam tikrą laikotarpį. Galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku turėtų būti kompensuojami taikant žalos atlyginimo institutą, o ne išduodant tiek uniformos dalių, kiek jų nebuvo išduota per visą praėjusį laikotarpį ir neatsižvelgiant į pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtį.

30Pareiškėjas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti skundo dalyką, tai yra suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent skundo dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir pareiškėjo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Taip pat ABTĮ 10 straipsnis įtvirtina pareigą teismui išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Teismas turi būti aktyvus ir manydamas, kad pareiškėjo teisės jo reiškiamais reikalavimais nebus tinkamai apgintos, turi pareigą išaiškinti pareiškėjui jo teisę tikslinti skundą.

31Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo atmestas pareiškėjo reikalavimas panaikinti Sprendimą bei atsakovas įpareigotas išduoti pareiškėjui tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio ir kurių pareiškėjui trūksta iki pilno uniformos komplekto, yra pagrįsta, teisėta ir paliktina galioti. Tačiau ta teismo sprendimo dalis, kuria atsakovas įpareigotas išduoti pareiškėjui tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio ir kurios viršija tarnybinės uniformos komplekto sudėtį, nepagrįsta ir naikintina, grąžinant šioje dalyje administracinę bylą nagrinėti iš naujo.

32Pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog prašymas atidėti sprendimo vykdymą dėl sunkios turtinės padėties turi būti pagrindžiamas įrodymais, kad skundo tenkinimas, priteisiant sprendime nurodytą sumą, susijusią su tarnybos santykiais, reikšmingai paveiks atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-3291/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-508/2011). Įvertinusi apeliaciniame skunde išreikštą atsakovo prašymą atidėti sprendimo vykdymą dėl sunkios jo turtinės padėties, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra pateikta pakankamų įrodymų, pagrindžiančių, jog pareiškėjos skundo tenkinimas reikšmingai paveiks atsakovo turtinę padėtį. Vien tas faktas, kad Lukiškių TI-K turi tam tikrą kreditorinį įsiskolinimą, neatskleidžia šios įstaigos realios finansinės padėties, taigi nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais atidėti šios teismo sprendimo dalies vykdymą.

33Nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas turėtų išaiškinti pareiškėjui jo teisę tikslinti reikalavimą ir pasinaudoti žalos, padarytos neteisėtu administracijos neveikimu, atlyginimo institutu. Pareiškėjui patikslinus reikalavimus, nagrinėtina, kokias neigiamas pasekmes pareiškėjui sukėlė savalaikis uniformos neišdavimas – ar jis tarnyboje turėjo dėvėti savo rūbus, ar naudotis papildomomis valymo paslaugomis, ar patyrė kitokių nuostolių. Šioms aplinkybėms pagrįsti turėtų būti išreikalautini papildomi įrodymai.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais,

Nutarė

35Atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo K. P. reikalavimas panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 22-1247 „Dėl tarnybinės uniformos neišdavimo“ bei atsakovas per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo įpareigotas išduoti pareiškėjui tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio (imtinai), t. y. 1 žieminę kepurę, 1 vasarinę kepurę, 1 švarką, 1 marškinius ilgomis rankovėmis, 1 marškinius trumpomis rankovėmis, 1 porą batelių ir 1 porą pirštinių, palikti nepakeistą.

37Likusią šio teismo sprendimo dalį, kuria atsakovas per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo įpareigotas išduoti pareiškėjui 1 porą pirštinių panaikinti ir administracinę bylą šioje dalyje grąžinti nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas K. P. skundu (b. l. 1-7) kreipėsi į... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad vykdo tarnybą Lukiškių TI-K, yra Vilniaus... 6. Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas prašė pareiškėjo 7. Atsiliepime (b. l. 14–16) paaiškino, kad pareiškėjas 2008–2011 m.... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė Statuto 18 straipsnio 2 ir 3 dalis bei, išanalizavęs... 11. Teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009... 12. III.... 13. Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas apeliaciniu skundu (b. l.... 14. Nurodo Lietuvos Respublikos biudžeto... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Byloje kilęs ginčas dėl Kalėjimų departamento pareigūno... 19. Pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovo neveikimą (tarnybinės... 20. Atsakovas apeliaciniu skundu iš esmės neginčija savo pareigos išduoti... 21. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 22. Ginčo santykius reglamentuoja Statuto 18 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta,... 23. Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 1 punkte nustatyta, kad pareigūnams,... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo... 25. Šios administracinių teismų praktikoje suformuotos taisyklės turi būti... 26. Nurodytos teisės normos patvirtina, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos... 27. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo tam tikrų tarnybinės... 28. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai valstybės tarnautojas... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad statutinių pareigūnų aprūpinimo tarnybine... 30. Pareiškėjas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti... 31. Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria... 32. Pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 33. Nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas turėtų... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 35. Atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo apeliacinį skundą... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo... 37. Likusią šio teismo sprendimo dalį, kuria atsakovas per 14 dienų nuo teismo... 38. Nutartis neskundžiama.