Byla 2-161-301/2011
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio išlaikymo priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovei dėl tėvystės nuginčijimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė , sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant ieškovei J. N., atstovei advokatei A.Neniškienei, atsakovui K. Č., institucijos duodančios išvadą, Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus, atstovei Erikai Skystimaitei , teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. N. ieškinį atsakovui K. Č., institucijai duodančiai išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio išlaikymo priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovei dėl tėvystės nuginčijimo ir

Nustatė

2Ieškovė prašė ieškinį tenkinti, remiantis CK 3.180 str. 1d.ir 2d., , 3.182 str. 1d., 3.195 str., 3.196 str. str. 1 d. 1p., 3.174 str. : 1) neterminuotai apriboti atsakovo K. Č. tėvo valdžią sūnaus K. Č., g. 2010-07-07, atžvilgiu; 2) nustatyti sūnaus K. Č., g. 2010-07-07, gyvenamąją vietą su ja (ieškove) ; 3) priteisti iš atsakovo K. Č. išlaikymą sūnui K. Č., g. 2010-07-07, periodinėmis išmokomis po 200 litų kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, pradedant skaičiuoti nuo ieškinio padavimo dienos- tai yra nuo 2010-12-03, išlaikymo lėšas uzufrukto teise tvarkys ieškovė; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.. Ieškovė nurodė, jog gimus sūnui atsakovas pradėjo be saiko vartoti alkoholį, smurtauti ir asocialiai elgtis, vartoja fizinį ir psichinį smurtą. Dėl atsakovo elgesio teko kreiptis į policijos komisariatą, Vaikų teisų apsaugos skyrių. Mano, kad atsakovas negali auginti vaiko, nes jis neturi atsakomybės, negerbia nei savęs, nei kitų. O būtent: 1) 2005-06-21 atsakovas buvo nuteistas už apysunkio kūno sužalojimo padarymą jai (ieškovei); 2) vėliau, tai yra 2010 m. rugpjūčio mėn. atsakovas mušdamas ją, laikančią kūdikį ant rankų, sužalojo ir vaiką. To pasekoje šio teismo2011-02-25 nuosprendžiu atsakovas pripažintas kaltu ir nuteistas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo, fizinio skausmo sukėlimo, terorizavimo ir grasinimo nužudyti. Be to, kartą naktį, atsakovas išdaužė langą, stiklų prikrito ir į kūdikio lovelę. Nurodė, kad atsakovas materialinio išlaikymo sūnui neteikia. Priešingai, kai atsakovas gyveno kartu, nešdavo viską iš namų, o ne į namus, išleisdavo visas gaunamas pašalpas savo reikmėms, pragerdavo. Todėl ji (ieškovė) stengdavosi gaunama pašalpas tą pačią dieną išleisti maisto produktų įsigijimui. Šiuo metu ji (ieškovė) pragyvena iš gaunamų pašalpų, kurios sudaro apie 730 lt. Dėl atsakovo atsisakymo nuo priešieškinio neprieštarauja. Ieškovė nurodytas aplinkybes grindžia: b.l. 5 – vaiko gimimo liudijimas, b.l. 6 – pažyma apie šeimos sudėtį, b.l. 7 – pažyma apie pajamas, b.l. 8 – 2010-10-29 nutarimas dėl ikiteisminių tyrimų sujungimo, b.l. 9 – 2010-08-26 nutarimas pripažinti nukentėjusiuoju, b.l. 10 – 2010-08-26 nutarimas leisti atstovui pagal įstatymą dalyvauti procese, b.l. 11 – 2010-10-28 nutarimas pripažinti nukentėjusiuoju.

3Atsakovas su ieškiniu sutinka visiškai ( b.l.106- sutikimas raštu), o nuo priešieškinio dėl tėvystės nuginčijimo atsisako (b.l.106- atsisakymas raštu).

4Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovės nuomone ieškinys tenkintinas visišaki, dėl atsisakymo nuo priešieškinio neprieštarauja.

5Ieškinys tenkintinas.

6Atsisakymas nuo priešieškinio dėl tėvystės nuginčijimo priimtinas ir tenkintinas, o byla dalyje pagal atsakovo priešieškinį ieškovei dėl tėvystės nuginčijimo nutrauktina ( CPK 293 str. 1d. 4p.).

7Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą valstybės konstitucinę pareigą saugoti ir globoti vaikystę, sprendžiant ginčus dėl vaikų, būtina užtikrinti vaikų, kaip ypatingos visuomenės grupės, teises ir interesus . Vaiko interesų ir gerovės prioritetas visose visuomenės ir valstybės gyvenimo srityse įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje . Konvencijos 27 straipsnyje pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi .

8Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu , teismai, administracijos ar įstatymų leidimo institucijos, svarbiausia yra vaiko interesai . Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas pabrėžia , kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus . Tokiu būdu Lietuvos teisės sistemoje yra įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos gynimo principas, reiškiantis, kad, tiek priimant teisės aktus, tiek juos taikant, tiek sprendžiant klausimus, kurių teisės aktai nereglamentuoja, visada būtina įvertinti sprendimą ar bet kokį kitą veiksmą vaiko interesų požiūriu bei užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti ( CK 3.3 str. ) ir atsižvelgti į vaiko, kuris turi teisę dalyvauti sprendžiant bet kokį su juo susijusį klausimą ir teisę laisvai išreikšti savo nuomonę, pažiūras, visais su juo susijusiais klausimais, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams ( CK 3.177 str. , 3.183 str.3 d., CPK 380 str. ) .

9Iš šalių aiškinimų, bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas šio teismo 2011-02-25 nuosprendžiu ( b.l.109-116) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 140 str. 1 d.,140 str. 2 d., 145 str. 1 d., 145 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 metu ir už tai, kad, būdamas neblaivus, ieškovei ir mažamečiui sūnui, užsirakinusiems kambaryje, grasino sugadinti ir padegti sodo namelį - taip piktnaudžiaudamas tėvo valdžia ir žiauriai elgdamasis su mažamečiu sūnumi, padarė ypatingą žalą sūnaus vystymuisi ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti , nes iš atsakovo įpročių, gyvenimo būdo matyti nesant galimybės tikėtis pokyčių ateityje. Todėl neterminuotai apribojama atsakovo valdžia sūnaus atžvilgiu (CK 3.180 str. 2 d. ir 3 d.) .

10Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams . Apribojus tėvų valdžią neterminuotai , be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas (CK 3.180 str. 3 d.).

11Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai ( tėvas ar motina ) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams ( CK 3.181 str. 2 d. ). Tėvų valdžios apribojimą galima panaikinti tik tuomet, jei vaikas neįvaikintas.

12Apribojus atsakovo tėvo valdžią sūnaus K. Č., g. 2010-07-07, atžvilgiu vaiko gyvenamoji vieta, nustatoma su motina (CK 3.174 str.) o iš atsakovo sūnui priteisiamas materialinis išlaikymas periodinėmis išmokomis po 200 lt. kas mėnesį iki vaiko pilnematystės ( CK 3.196 str., 3.200 str.)

13Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (žyminis mokestis, ekspertizės išlaidos ir antrinės teisinės pagalbos teikimo ieškovei išlaidos) ( CPK 79 str., 88 str. 1 d. ).

14Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str., 270 str.

Nutarė

15Ieškinį tenkinti .

16Neterminuotai apriboti atsakovo K. Č., a.k( - ) tėvo valdžią sūnaus K. Č., g. 2010-07-07, atžvilgiu.

17Nustatyti sūnaus K. Č., g. 2010-07-07, gyvenamąją vietą su ieškove J. N., a.k. ( - )

18Priteisti iš atsakovo K. Č., a.k( - ) išlaikymą sūnui K. Č., g. 2010-07-07, periodinėmis išmokomis po 200 ( du šimtus ) litų kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, pradedant skaičiuoti nuo ieškinio padavimo dienos- tai yra nuo 2010-12-03, išlaikymo lėšas uzufrukto teise tvarkys ieškovė J. N., a.k. ( - )

19Bylą dalyje pagal atsakovo priešieškinį ieškovei dėl tėvystės nuginčijimo nutraukti ( CPK 293 str. 1d. 4p.).

20Priteisti iš atsakovo K. Č. valstybės naudai: 72 (septyniasdešimt du ) litus žyminio mokesčio, 450 (keturis litus penkiasdešimt ) litų ekspertizės išlaidų atlyginimo, sumokant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaiton Nr. LT 24 7300010112394300 Swedbank, AB, įmokos kodas 5660, ir 930 (devynis šimtus 30 lt. ) litų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b.l.107) atlyginimo (įmokos kodas 5630).

21Priteisti iš atsakovo K. Č. 43,40 lt. (keturiasdešimt tris litus 40 cnt. ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, sumokant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaiton Nr. LT 24 7300010112394300 Swedbank, AB, įmokos kodas 5660 .

22Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė ,... 2. Ieškovė prašė ieškinį tenkinti, remiantis CK 3.180 str. 1d.ir 2d., ,... 3. Atsakovas su ieškiniu sutinka visiškai ( b.l.106- sutikimas raštu), o nuo... 4. Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Atsisakymas nuo priešieškinio dėl tėvystės nuginčijimo priimtinas ir... 7. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje... 8. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad,... 9. Iš šalių aiškinimų, bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas šio teismo... 10. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos... 11. Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (... 12. Apribojus atsakovo tėvo valdžią sūnaus K. Č., g. 2010-07-07, atžvilgiu... 13. Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (žyminis... 14. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str.,... 15. Ieškinį tenkinti .... 16. Neterminuotai apriboti atsakovo K. Č., a.k( - ) tėvo valdžią sūnaus K.... 17. Nustatyti sūnaus K. Č., g. 2010-07-07, gyvenamąją vietą su ieškove J. N.,... 18. Priteisti iš atsakovo K. Č., a.k( - ) išlaikymą sūnui K. Č., g.... 19. Bylą dalyje pagal atsakovo priešieškinį ieškovei dėl tėvystės... 20. Priteisti iš atsakovo K. Č. valstybės naudai: 72 (septyniasdešimt du )... 21. Priteisti iš atsakovo K. Č. 43,40 lt. (keturiasdešimt tris litus 40 cnt. )... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas...