Byla P-469-225-07
Dėl statybos leidimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Sigitos Rudėnaitės (pranešėja) ir Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-125-14/2006 pagal pareiškėjos visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja visuomeninė organizacija (toliau – VO) „Žvėryno bendruomenė“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. rugpjūčio 10 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181. Pareiškėja nurodė, kad ji kreipiasi į teismą, gindama viešąjį interesą, taip pat savo ir organizaciją sudarančių narių subjektines teises ir interesus, t. y. teisę dalyvauti detaliojo planavimo procese ir viešame detaliojo planavimo dokumentų svarstyme.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu pareiškėjos skundo netenkino. Pirmosios instancijos nenagrinėjo pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimų panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą, kurio pagrindu buvo parengtas statybos techninis projektas ir išduotas statybos leidimas Nr. GN/996/05-1181, bei Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokolinį nutarimą rekomenduoti išduoti minėtą statybos leidimą, kadangi pareiškėja nenurodė skundžiamo protokolinio nutarimo datos ir numerio, jo nepateikė ir nenurodė konkrečių aplinkybių, kuriomis grindžiami reikalavimai, bei tai patvirtinančių įrodymų, taip pat nenurodė, kaip konkrečiai projektavimo sąlygų sąvadas pažeidžia jos teises. Vilniaus apygardos administracinis teismas, remdamasis Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A3-11-04, 2004 m. birželio 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-720-04, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punktu bei 56 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad pareiškėja turi teisę šioje byloje ginti viešą interesą, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su aplinkos elementais (oru, atmosfera, vandeniu, dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, gamtos objektais, biologine įvairove). Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalimi, teismas konstatavo, kad pareiškėjos skundo argumentai dėl tariamų aplinkosaugos pažeidimų yra bendro pobūdžio, nepagrįsti jokiais objektyvaus pobūdžio įrodymais arba įrodymais, grindžiamais specialiomis žiniomis, patvirtinančiomis realų žalingą arba kenksmingą poveikį gyvenimo kokybei, galimą teisės aktų nustatytą triukšmo ar užterštumo normų viršijimą ir pan., nenurodyta, kokie konkrečiai želdynai bus sunaikinti ar sumenkinti, kaip ir kiek tai paveiks Žvėryno rajono gyventojų gyvenimo sąlygas. Teismo nuomone, skunde nurodytos kitos aplinkybės, tokios kaip detaliojo plano nebuvimas ar jo negaliojimas, neatsižvelgimas į statybos techninių reglamentų nuostatas ir pan., yra susijusios su administracinių procedūrų viešojo administravimo srityje pažeidimu, o ne su pažeidimais aplinkosaugos srityje. Nekonstatavus pažeidimų aplinkosaugos srityje, nurodyti pažeidimai nagrinėjamu atveju reikšmės neturi, kadangi jais pareiškėjos įstatyme numatyta subjektinė teisė, ginant viešą interesą, nepažeidžiama. Pareiškėja skunde nurodė ginanti ir organizacijos narių teises bei teisėtus interesus, tačiau, teismo konstatavimu, kaip matyti iš skundo, ji kreipėsi į teismą užimdama pareiškėjo, o ne atstovo procesinę padėtį. Šiuo pagrindu konstatuota, kad organizacija savo narių vardu gindama jų pažeistas teises bei teisėtus interesus, veikia be teisėto pagrindo, todėl neturi reikalavimo teisės ir jos skundas atmestinas. Teismas nurodė, jog nustatyta tvarka patvirtintas bei įregistruotas Žvėryno rajono planas yra pagrindas vykdyti statinių projektavimo darbus pagal šiame teritorijų planavimo dokumente nustatytus teritorijų tvarkymo bei naudojimo režimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimą panaikino ir skundą paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, jog skundą teismui visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ vardu padavė šios bendruomenės valdybos pirmininko pavaduotojas V.D. Pasirašyti skundą teismui jį įgaliojo visuomeninės organizacijos valdybos pirmininkė (b. l. 18). Tačiau, vadovaujantis visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ įstatų 5.9.1, 5.14 punktais, skundą teismui bendruomenės vardu galėjo paduoti tik jos valdyba arba bendruomenės valdybos primininkas. Kiti asmenys skundui paduoti turi turėti bendruomenės valdybos įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus. Teismo konstatavimu, bendruomenės valdybos pirmininkui nėra suteikti įgalinimai išduoti įgaliojimą kitiems asmenims pasirašyti ir paduoti skundą teismui bendruomenės vardu. Valdyba nedavė V. D. įgaliojimo paduoti teismui skundą visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ vardu. Todėl skundą visuomeninės organizacijos vardu pasirašė ir teismui padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo ir, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 3 punktu, skundas paliktinas nenagrinėtu. Šiai aplinkybei paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimas panaikintas, o pareiškėjo skundas paliktas nenagrinėtas.

7III.

82006 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje. Pareiškėjos atstovas nurodo, jog byloje yra VO „Žvėryno bendruomenė"' valdybos 2005 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolas (b. l. 10), patvirtinantis, kad valdyba nutarė įgalioti V.D. atstovauti organizaciją teisme ir suteikė jam teisę paduoti (pasirašyti) skundą pirmos instancijos teismui. Pareiškėjos atstovas paaiškina, jog prieš posėdį pirmos instancijos teismui pateiktas įgaliojimas buvo klaidingai surašytas, nurodant, kad V. D. įgalioja VO „Žvėryno bendruomenė" valdybos pirmininkė, o ne pati valdyba, tačiau iš protokolo teksto akivaizdu, kad valdyba buvo jam suteikusi atitinkamus įgaliojimus. Pareiškėjos atstovo teigimu, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai neištyrė šio byloje esančio dokumento ir padarė neteisėtą ir nepagristą išvadą, kad V. D. nebuvo įgaliotas paduoti skundą. Prašyme nurodoma, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 3 dalis leidžia atstovui pateikti ne tik įgaliojimą, bet ir kitokį dokumentą, patvirtinantį jo įgaliojimus. Pareiškėjos atstovas prašo atnaujinti procesą byloje, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 10 bei 12 dalimis. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas. Administracinių bylų teisenos įstatymas numato, kad procesas byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, gali būti atnaujintas šio įstatymo 153 straipsnyje nustatytais pagrindais. Šiuo atveju prašoma atnaujinti procesą Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 bei 12 punktuose nurodytais pagrindais. Prašyme atnaujinti procesą byloje remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu, numatančiu proceso atnaujinimą, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą, pareiškėjos atstovas konkrečių administracinių teismų sprendimų, kuriems šioje byloje teismo priimtas sprendimas prieštarauja, nenurodo, todėl pareiškėjos atstovo prašymas atnaujinti procesą byloje šiuo pagrindu atmestinas kaip nepagrįstas. Pareiškėjos atstovas prašo atnaujinti procesą byloje ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu dėl padaryto esminio materialinės teisės normų pažeidimo jas taikant, galėjusio įtakoti neteisėto sprendimo priėmimą. Pareiškėjos atstovo teigimu, materialinės teisės normos šiuo atveju netinkamai pritaikytos, nes V.D., kaip matyti iš VO „Žvėryno bendruomenė" valdybos 2005 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolo (b. l. 10), buvo įgaliotas atstovauti VO „Žvėryno bendruomenė" teisme, jos vardu paduoti skundą pirmosios instancijos teismui. Prašyme pažymima, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 3 dalis leidžia atstovui pateikti ne tik įgaliojimą, bet ir kitokį dokumentą, patvirtinantį jo įgaliojimus. Tačiau šiuo atveju teisės normos, kuriomis pareiškėjos atstovas remiasi, prašydamas atnaujinti procesą, yra ne materialinės, o procesinės, proceso byloje atnaujinimas dėl netinkamai įvertintų teismui pateiktų dokumentų įstatymo nenumatytas, todėl pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu taip pat atmestinas. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

11Pareiškėjos visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-125-14/2006 pagal pareiškėjos visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo atmesti.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai