Byla 2-221-504/2015
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant Inai Matulienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Jonui Stankevičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo AB „Rokiškio sūris“ pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja pareiškime nurodė ir teismo posėdyje jos atstovas paaiškino, kad 1999 m. gruodžio 13 d. AB "Rokiškio sūris” pirkimo - pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. IRRŠ-7417, iš UAB „Dimekas" nupirko poilsio namus, plane žymėtus lK2pm, poilsio namus plane žymėtus 2Klm, poilsio namus plane žymėtus 3K2m, siurblinę plane žymėtą 4Hlp, kiemo statinius (šulinį, transformatorinę), esančius ( - ). AB „Rokiškio sūris” buvo perduota ir medinė estrados aikštelė, plane žymėta „e" 60,14 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ). UAB „Dimekas” yra likviduota ir iš VĮ „Registrų centras” Juridinių asmenų registro išregistruota.

32014 m. lapkričio 27 d. VĮ „Registrų centras „Panevėžio filialas” sprendimu Nr. PAS-8684 atsisakė įregistruoti nuosavybės teises į estrados aikštelę AB" Rokiškio sūris” vardu. 2014-11-27 VĮ „Registrų centras „Panevėžio filialas” sprendimu Nr. PAS-8683 atsisakė įregistruoti estrados aikštelės „e" kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą AB " Rokiškio sūris” vardu.

4AB „Rokiškio sūris" nuo 1999 m. gruodžio 13 d. valdo medinę estrados aikštelę, unikalus Nr. ( - ), plane „e", statytą 1982 metais, 60,14 kv. m. ploto, esančią ( - ). Aukščiau paminėtą nekilnojamąjį turtą įgijo sąžiningai ir sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai kaip savą valdo daugiau kaip dešimt metų ir naudoja pagal paskirtį. Vienas iš poilsio elementų – pramogos, pasilinksminai. Tad tam naudojama estrados aikštelė, yra pagrindinių daiktų – poilsio namų, priklausinys.

52,6500 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ant kurio stovi estrados aikštelė, nuosavybės teise priklauso L. T., kuri neprieštarauja, kad nuosavybės teisės į estrados aikštelę butų pripažintos AB "Rokiškio sūris".

6Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.68 str. numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

7Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatomas teismo tvarka.

8Nėra jokių apribojimų nustatyti nuosavybės įgijimo į aukščiau paminėtus daiktus pagal įgyjamąją senatį faktą.

9Vadovaudamasis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CK 4,86 str., 4.70 str., 4.71 str., Lietuvos Respublikos CPK 530 str. 531 str., 532 str., Rokiškio rajono apylinkės teismą prašo:

10nustatyti faktą, kad AB „Rokiškio sūris", kodas 173057512, Pramonės - 3, Rokiškis, įgyjamąja senatimi nuosavybės teise valdo šį nekilnojamąjį turtą - pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą Nr. 73/8505 poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), priklausinį medinę estrados aikštelę, unikalus Nr. ( - ), plane žymėtą „e", statytą 1982 metais, 60,14 kv. m. ploto, esančią ( - ).

11Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

12AB „Rokiškio sūris“ prašo nustatyti, kad AB „Rokiškio sūris“, įgyjamąja senatimi nuosavybės teise valdo šį nekilnojamąjį turtą - pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą Nr. 73/8505 poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), priklausinį medinę estrados aikštelę, unikalus Nr. ( - ), plane žymėtą „e", statytą 1982 metais, 60,14 kv. m. ploto, esančią ( - ), tačiau iš pareiškimo konteksto, pareiškėjo atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad pareiškėjas siekia, kad būtų nustatytas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas AB „Rokiškio sūris“ į medinę estrados aikštelę, unikalus Nr. ( - ), plane žymėtą „e", statytą 1982 metais, 60,14 kv. m. ploto, esančią ( - ).

13Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimui įgyjamąja senatimi būtina sąlygų visuma: asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo kaip savą; yra daiktą sąžiningai įgijęs ir sąžiningai, teisėtai, atvirai nepertraukiamai kaip savą valdo ne mažiau kaip dešimt metų (CK 4.68str.).

14Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos, Nr. 73/8505, registro Nr. 90/6116 matyti, kad ( - ), esanti estrados aikštelė, un. Nr. ( - ), pastatyta 1982m.(b.l.19-46). Byloje nustatyta, kad ( - ), žemės sklype, priklausančiame nuosavybės teise L. T. (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2015-01-22, b. l. 16-17), yra pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai: poilsio namai, un. Nr. ( - ), poilsio namai, un. Nr. ( - ), poilsio namai, un. Nr. ( - ), siurblinė, un.Nr. ( - ), kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo statiniai (šulinys, transformatorinė, un. Nr. ( - ), įsigyti pagal pirkimo – pardavimo sutartį 1999-12-13, Nr. IRRŠ-7417( Nekilnojamojo turto registrinio duomenų banko išrašas, b.l.11-14).

15Iš pateiktos Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos 1999m. gruodžio 13d. matyti, kad pareiškėjas AB „Rokiškio sūris“ virš paminėtus poilsio namus ir kiemo statinius (šulinį, transformatorinę), nusipirko iš UAB „Dimetas“, kodas 7310298(b.l.10).

16Kaip nurodo pareiškėjas, kartu su nupirktais statiniais jam buvo perduotas ir poilsio namų priklausinys – poilsiavietėje buvusi estrados aikštelė, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 73/8505, reg. Nr. 90/6116, pažymėta „e“, un. Nr. ( - ).

17Liudytoja R. M. – T. nurodė, kad estrados aikštelę statė MSV, kai jos tėtis buvo MSV direktoriumi. Ji toje poilsiavietėje lankydavosi nuo 1986m. Ta pati aikštelė yra išlikusi, tik dabar ji apšiurusi, jai reikalingas remontas.

18Aplinkybę, kad kartu su poilsio namais ir kitais statiniais estrados aikštelę UAB „Dimekas“ perdavė AB „Rokiškio sūris“ patvirtino liudytojas G. B., dirbantis ( - ) poilsinių administratoriumi. Jis nurodė, kad prieš poilsiavietės pirkimą apžiūrėjo patalpas. Buvo du namukai ir pagrindinis pastatas su pirtimi. Tarp namukų buvo ir medinė aikštelė, siurblinė, šulinys, transformatorinė. Perduodant statinius, buvo surašytas dokumentas. Po pastatų nupirkimo estrados aikštelę remontavo – pakeitė sulūžusias grindis, tvoreles, ant metalinio karkaso viską darė naujai. Aikštelę remontavo UAB „Rokiškio apdaila“.

19Šias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai.

20UAB „Dimekas“, atstovaujamos J. S., ir AB „Rokiškio sūris“, atstovaujamos G. B., perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodyta, kad pagal UAB „Dimekas“ ir AB „Rokiškio sūris“ 1999 metų gruodžio 13d. pirkimo – pardavimo sutartį, AB „Rokiškio sūris“ priima, o „Dimekas“ perduoda: tris poilsio namų pastatus, siurblinę, transformatorinę, pantoninį tiltą, šulinį ir estrados aikštelę (b.l.61).

21UAB „Rokiškio apdaila“ 2006-07-31 AB „Rokiškio sūris“ pateiktoje PVM sąskaitoje – faktūroje, serija RA Nr. 00000672, nurodoma, kad sąskaita išrašyta dėl apmokėjimo už poilsiavietės remontą. Kartu pateiktoje Lokalinėje sąmatoje yra nurodyta – poilsiavietės remontas, metalinių laiptų ir aikštelės remontas.

22Į aikštelę, un. Nr. ( - ), nėra įregistruota kitų asmenų nuosavybės.

23Teismo posėdžio dienai nėra ginčijamas pareiškėjos pastato valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

24Iš byloje nustatytų aplinkybių viseto teismas sprendžia, kad pareiškėjas estrados aikštelę, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 73/8505, reg. Nr. 90/6116, pažymėtą „e“, un. Nr. ( - ), yra sąžiningai įgijęs ir jį valdo kaip nuosavą, nemanydamas, kad daikto savininkas yra kažkas kitas. Aikštelę valdo sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai daugiau kaip dešimt metų.

25Pareiškėja prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į estrados aikštelę kaip nekilnojamųjų daiktų - poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), poilsio namų, unikalus Nr. ( - ), priklausinį.

26Pagal materialiosios teisės normose įtvirtintus požymius ir kriterijus daiktai skirstomi į pagrindinius, antraeilius ir į jų rūšis. CK 4.12 str. pagrindiniai daiktai apibudinami kaip daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Priklausinys yra vienas iš antraeilių daiktų (CK 4.13str.2d.).

27Tam, kad daiktas būtų pripažintas pagrindinio daikto priklausiniu, reikalingas nuolatinis funkcinis šių daiktų ryšys, be kurio antraeilis daiktas negalėtų būti naudojamas.

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad estrados aikštelė buvo pastatyta 1982 m. tuometinės melioracijos statybos valdybos poilsiavietėje, (vėliau tapusios UAB „Dimekas“ nuosavybe) įvairių šventinių renginių organizavimui. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad estrados aikštelė atitinka priklausiniui teisėje – įstatyme, teisės moksle ir teismų praktikoje, įtvirtintus ir suformuotus požymius, t.y. kad ji negali būti naudojama kaip savarankiškas daiktas, ir kad trys poilsio namai yra nuolatiniame, nepertraukiamame ryšyje su aikštele. Esant nurodytam, estrados aikštelė nelaikytina priklausiniu.

29Žemės sklypo, kuriame yra estrados aikštelė savininkė L. T. neprieštarauja, kad AB „Rokiškio sūris“ būtų nustatytas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas į estrados aikštelė, esančią jos žemės sklype Un. Nr. ( - ) (b.l.5).

30Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, laikytina, kad pareiškėja estrados aikštelę, į kurią prašo nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktą, sąžiningai, teisėtai ir nepertraukiamai valdo daugiau kaip 10 metų, tad nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas AB „Rokiškio sūris“ nustatytinas į estrados aikštelę kaip į atskirą daiktą (CK 4.68str.1d., 4.71str.1d., 2d.).

31Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu tesudaro 1,09 Eur, t.y. mažiau nei 3 Eur, tad jos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

32Vadovaudamasis LR CPK 533 str., teismas

Nutarė

33Pareiškimą patenkinti iš dalies.

34Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą AB „Rokiškio sūris“, įmonės kodas 173057512, į estrados aikštelę, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 73/8505, reg. Nr. 90/6116, pažymėtą „e“, un. Nr. ( - ), esančią adresu ( - )

35Likusioje dalyje prašymo netenkinti.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė,... 2. Pareiškėja pareiškime nurodė ir teismo posėdyje jos atstovas paaiškino,... 3. 2014 m. lapkričio 27 d. VĮ „Registrų centras „Panevėžio filialas”... 4. AB „Rokiškio sūris" nuo 1999 m. gruodžio 13 d. valdo medinę estrados... 5. 2,6500 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ant kurio stovi estrados... 6. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.68 str. numato, kad fizinis ar... 7. Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatomas... 8. Nėra jokių apribojimų nustatyti nuosavybės įgijimo į aukščiau... 9. Vadovaudamasis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CK 4,86 str., 4.70 str.,... 10. nustatyti faktą, kad AB „Rokiškio sūris", kodas 173057512, Pramonės - 3,... 11. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 12. AB „Rokiškio sūris“ prašo nustatyti, kad AB „Rokiškio sūris“,... 13. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimui įgyjamąja senatimi... 14. Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos, Nr. 73/8505, registro... 15. Iš pateiktos Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos 1999m. gruodžio 13d.... 16. Kaip nurodo pareiškėjas, kartu su nupirktais statiniais jam buvo perduotas ir... 17. Liudytoja R. M. – T. nurodė, kad estrados aikštelę statė MSV, kai jos... 18. Aplinkybę, kad kartu su poilsio namais ir kitais statiniais estrados... 19. Šias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai.... 20. UAB „Dimekas“, atstovaujamos J. S., ir AB „Rokiškio sūris“,... 21. UAB „Rokiškio apdaila“ 2006-07-31 AB „Rokiškio sūris“ pateiktoje PVM... 22. Į aikštelę, un. Nr. ( - ), nėra įregistruota kitų asmenų nuosavybės.... 23. Teismo posėdžio dienai nėra ginčijamas pareiškėjos pastato valdymo... 24. Iš byloje nustatytų aplinkybių viseto teismas sprendžia, kad pareiškėjas... 25. Pareiškėja prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją... 26. Pagal materialiosios teisės normose įtvirtintus požymius ir kriterijus... 27. Tam, kad daiktas būtų pripažintas pagrindinio daikto priklausiniu,... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad estrados aikštelė buvo pastatyta 1982 m.... 29. Žemės sklypo, kuriame yra estrados aikštelė savininkė L. T.... 30. Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes,... 31. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 32. Vadovaudamasis LR CPK 533 str., teismas... 33. Pareiškimą patenkinti iš dalies.... 34. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą AB... 35. Likusioje dalyje prašymo netenkinti.... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...