Byla I-467-386/2009
Dėl ekonominės sankcijos pakeitimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Jokubauskaitės, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės ir Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant pareiškėjos Z. E. įmonės atstovei Z. E. , atsakovės Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui S. K. , 2009-10-29 viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Z. E. įmonės skundą atsakovei Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl ekonominės sankcijos pakeitimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja teismo prašo pakeisti Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-08-13 nutarimą Nr. 5-16-4 dėl ekonominių sankcijų taikymo.

4Pareiškėja nurodo, kad Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimu Nr. 5-16-4 jai buvo taikyta ekonominė sankcija už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pažeidimus ir paskirta 10 000 litų bauda. Minėta sankcija įmonei paskirta už tai, kad 2009-07-21 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų administravimo skyriaus vyriausieji specialistai operatyvaus patikrinimo metu nustatė, kad Z. E. įmonei priklausančioje parduotuvėje, esančioje įmonės registracijos vietoje pardavėja J. R. pardavė 5 pakelius cigarečių „Saint George“, paženklintų rusiško pavyzdžio banderolėmis. Taip pat patalpoje, esančioje šalia parduotuvės, buvo rasta 22 pakeliai cigarečių „Saint George“ su rusiško pavyzdžio banderolėmis be jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų.

5Pareiškėja neginčija nutarime konstatuotų faktinių aplinkybių, tačiau mano, kad jis neteisėtas, paskirta bauda neproporcinga padarytam pažeidimui, neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų.

6Pareiškėjos atstovė pripažįsta kaltę ir nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo. Pažymi, jog 27 pakelius cigarečių buvo įsigijusi iš nepažįstamo žmogaus savo asmeninėms reikmėms, kadangi šeimos nariai yra rūkantys. Turi licenciją prekiauti tabako gaminiais, tačiau neprekiauja, nes negali su tiekėjais iš karto atsiskaityti už prekes. Negali paaiškinti, kodėl įmonės pardavėja pardavė cigaretes.

7Nurodo, jog įmonė buvo įregistruota 1997-10-03 ir savo veiklą vykdo beveik 12 metų. Įmonė nėra įsigijusi jokio nekilnojamojo turto. Įmonės pelnas už 2007 m. sudarė 543 Lt. Įmonė neturi ilgalaikio turto, finansinės skolos už neparduotą produkciją sudaro 15 000 Lt, turi kreditorinių įsipareigojimų bankui. Pažeidimo padarymo dieną priėmė dirbti pardavėją J. R. , kadangi pačios jos sveikata bloga ir reikėjo važiuoti pas gydytojus. Mano, jog paskirta bauda yra per griežta, tokio dydžio baudos sumokėjimas įmonei reikštų visišką jos vykdomos ūkinės komercinės veiklos sužlugdymą ir bankrotą.

8Pareiškėjos atstovė Z. E. prašo skundą patenkinti. Nurodo, jog yra išsituokusi, viena rūpinasi vaikais ir įmonės veikla. Įmonės veiklos apyvarta labai maža, parduotuvė yra nuošalioje vietoje - kaime.

9Atsakovės Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas S. K. neprieštarauja dėl baudos sumažinimo, baudos dydžio skyrimo klausimą palieka spręsti teismo diskrecijai.

10Atsiliepime (b.l. 16-17) atsakovė nurodo, kad Z. E. įmonei pagrįstai paskirta ekonominė sankcija, nes ji pažeidė Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punktų reikalavimus, draudžiančius Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius be tabako įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ir be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialiųjų ženklų – banderolių. Atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, įmonei buvo paskirta minimali sankcija – 10 000 litų bauda. Teisėjų kolegija konstatuoja

11

12Skundas tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 4 punktas).

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat - ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

14Nagrinėjamo ginčo esmė − nustatyti, ar skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, ar yra teisinis pagrindas pareiškėjai sumažinti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą.

15Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (toliau – ir Tabako kontrolės įstatymas).

16Proceso šalių paaiškinimais ir bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-07-21 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai patikrino Z. E. įmonę, esančią Rūtelių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. Parduotuvėje kontrolinio patikrinimo metu buvo nupirktas vienas butelis vyno „Trys malūnininkai“ 0,7 l talpos ir 5 pakeliai cigarečių „Saint George“ su rusiško pavyzdžio banderolėmis. Patikrinus patalpą, esančią šalia parduotuvės, virtuvinio kapo sėdimoje vietoje rasti 22 pakeliai cigarečių „Saint George“ be įsigijimą patvirtinančių dokumentų, su Rusijos Federacijos banderolėmis.

17Pareiškėjos pažeidimas įrodytas operatyvaus patikrinimo pažyma (b.l. 23-25), nefiskaliniu kvitu (b.l. 26), kasos operacijų atlikimo vietoje rastų grynųjų pinigų suskaičiavimo aktu (b.l. 27-28), daiktų paėmimo protokolu (b.l. 30-31), įmonės savininkės Z. E. ir pardavėjos J. R. rašytiniais paaiškinimais (b.l. 29, 32-33) bei kitais bylos duomenimis.

18Atsakovė, skundžiamu 2009-08-13 nutarimu Nr. 5-16-4 (b.l. 18) nustačiusi, kad Z. E. įmonės parduotuvėje, esančioje Rūtelių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r., turinčioje licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, pardavėja J. R. pardavė 5 pakelius cigarečių „Saint George“, paženklintų rusiško pavyzdžio banderolėmis, bei patikrinusi patalpą, esančią šalia parduotuvės, rado 22 pakelius cigarečių „Saint George“ su rusiško pavyzdžio banderolėmis be įsigijimo dokumentų, todėl paskyrė įmonei ekonominę sankciją – 10 000 litų baudą. Skundžiamame nutarime nurodyta, jog pareiškėja pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punkto reikalavimus.

19Už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą įmonei baudą skyrusi Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija tokią teisę turėjo (Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 13 dalies 5 punktas). Paskirtoji ekonominė sankcija atitinka sankcijos už padarytą pažeidimą minimumą. Pažymėtina, kad už Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punktuose nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas (Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalis). Pareiškėjai paskirtos baudos dydis yra minimali šioje sankcijoje nustatyta bauda.

20Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas draudžia Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų; 4 punktas – be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu ir kitais teisės aktais tabako gaminių specialūs ženklai – banderolės nėra privalomos. Tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai turi būti visose tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietose. Gabenant tabako gaminius privaloma turėti gabenimo dokumentus arba tabako gaminių įsigijimą patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus. Iš minėtų nuostatų matyti, kad už pareiškėjos padarytą pažeidimą Tabako kontrolės įstatymas numato itin griežtas ekonomines sankcijas.

21Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes (dėl kurių atitinkama piniginė bauda teisės pažeidėjui būtų akivaizdžiai per didelė, nes neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga) ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę piniginę baudą nei atitinkamoje šio straipsnio dalyje nustatytos minimalios piniginės baudos. Pagal minėto įstatymo 26 straipsnio 15 dalį atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ar ūkininkai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, padėjo kompetentingoms institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ar ūkininkai kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą nepaisydami kompetentingos institucijos nurodymo nutraukti neteisėtus veiksmus. Skirianti baudą institucija gali pripažinti atsakomybę lengvinančiomis ar sunkinančiomis aplinkybėmis ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.

22Teisėjų kolegija, ištyrusi pareiškėjos atsakomybės dydį lemiančias sąlygas, nustatė, kad už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pažeidimus įmonė baudžiama pirmą kartą. Pareiškėja talkino tyrimą atliekančiai institucijai, ginčo eigoje laikėsi nuoseklios pozicijos ir pripažino savo veiksmų neteisėtumą. Veika sunkių padarinių nesukėlė, jos mastas nedidelis (5 parduoti cigarečių pakeliai ir 22 rasti cigarečių pakeliai). Z. E. nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaip matyti iš pateikto metinės pelno mokesčio deklaracijos 2007 metais, Z. E. įmonės metinės pajamos yra mažos, pelnas 2007 m. buvo tik 543 Lt. Per 2009 m. pirmąjį pusmetį pareiškėja turi įsiskolinimų už parduodamą produkciją beveik 20 tūkstančių litų. Pareiškėjos atstovė paaiškino, jog įmonės parduotuvė yra jos šeimos gyvenamajame name, kuris po Z. E. ir vyro santuokos nutraukimo yra jos nuosavybė, tačiau ji turi vyrui sumokėti dalį pinigų. AB „Swedbank“ pažyma (b.l. 13) patvirtina, jog Z. E. turi kreditorinių įsipareigojimų bankui, kas mėnesį moka 858 Lt. būsto paskolą, skirtą gyvenamojo namo remontui. Įmonė jokio nekilnojamojo ir (ar) kilnojamojo turto neturi. Dėl paskirtos piniginės baudos ne tik galimai bankrutuotų Z. E. prekybos firma, bet ties skurdo riba atsidurtų visa šeima.

23Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamu nutarimu pareiškėjai paskirta 10 000 Lt dydžio bauda yra neproporcinga jos padarytam pažeidimui, individualios įmonės verslo apimčiai ir gaunamoms pajamoms, yra akivaizdžiai per didelė ir dėl to neteisinga. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pareiškėjos prašoma paskirti bauda 500 Lt šiuo atveju yra per maža. Atsakovės nutarimu paskirta 10 000 Lt dydžio bauda keistina į mažesnę piniginę baudą nei Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje numatyta minimali, t. y. pareiškėjai už Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punktų reikalavimų pažeidimą skirtina 700 Lt dydžio bauda.

24Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsniu, 87 straipsniu, 88 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26skundą patenkinti iš dalies.

27Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-08-13 nutarimą Nr. 5-16-4 pakeisti ir Z. E. įmonei paskirtą 10 000 litų baudą sumažinti iki 700 (septynių šimtų) litų.

28Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėja teismo prašo pakeisti Tauragės apskrities valstybinės... 4. Pareiškėja nurodo, kad Tauragės apskrities valstybinės mokesčių... 5. Pareiškėja neginčija nutarime konstatuotų faktinių aplinkybių, tačiau... 6. Pareiškėjos atstovė pripažįsta kaltę ir nuoširdžiai gailisi dėl... 7. Nurodo, jog įmonė buvo įregistruota 1997-10-03 ir savo veiklą vykdo beveik... 8. Pareiškėjos atstovė Z. E. prašo skundą patenkinti.... 9. Atsakovės Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas 10. Atsiliepime (b.l. 16-17) atsakovė nurodo, kad Z. E.... 11. ... 12. Skundas tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 13. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2... 14. Nagrinėjamo ginčo esmė − nustatyti, ar skundžiamas nutarimas yra... 15. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos tabako kontrolės... 16. Proceso šalių paaiškinimais ir bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 17. Pareiškėjos pažeidimas įrodytas operatyvaus patikrinimo pažyma (b.l.... 18. Atsakovė, skundžiamu 2009-08-13 nutarimu Nr. 5-16-4 (b.l. 18) nustačiusi,... 19. Už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą įmonei baudą skyrusi Tauragės... 20. Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas draudžia Lietuvos... 21. Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad skundą... 22. Teisėjų kolegija, ištyrusi pareiškėjos atsakomybės dydį lemiančias... 23. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo... 24. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 26. skundą patenkinti iš dalies.... 27. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-08-13 nutarimą... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...