Byla 2A-384/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant atsakovo atstovui Gediminui Šečkui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Telesta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2836-431/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Telesta“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“, trečiajam asmeniui Matematikos ir informatikos institutui dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Telesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams atsakovui VšĮ „Plačiajuostis internetas“, trečiajam asmeniui Matematikos ir informatikos institutui, prašydamas priteisti iš atsakovo 292 033,48 Lt užmokestį už atliktus rangos darbus, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Ieškovas nurodė, kad UAB „Telesta“ ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2006 m. liepos 4 d. sudarė rangos sutartį Nr. SVP-8 „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai Vilniaus apskrityje“, pagal kurią UAB „Telesta“ atliko šviesolaidinių kabelių linijų statybos darbus Vilniaus apskrityje. Ieškovo teigimu, UAB „Telesta“ nuo rangos sutarties pasirašymo dienos iki 2008 m. sausio 17 d. atliko rangos darbų iš viso už 5 840 669,60 Lt sumą su PVM, atliktų rangos darbų perdavimas-priėmimas buvo patvirtintas darbų perdavimo-priėmimo aktais, kuriuos pasirašydavo ieškovo ir atsakovo įgalioti atstovai. Ieškovas pažymėjo, kad už atliktus darbus išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. sausio 17 d. UAB „Telesta“ ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pasirašė rangos sutarties Nr. SVP-8 „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai Vilniaus apskrityje“ nutraukimo aktą, taip pat 2008 m. sausio 17 d. pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriuo patvirtino, kad atsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ iki 2008 m. sausio 17 d. yra sumokėjęs ieškovui už atliktus darbus 4 529 992,47 Lt sumą su PVM. Ieškovo teigimu, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte užfiksuota, kad atsakovo sulaikyta suma yra 5 procentai nuo visos ieškovui mokėtinos sumos, t.y. nuo 5 840 669,60 Lt, sudaro 292 033,48 Lt su PVM ir šios sumos atsakovas ieškovui iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos nėra sumokėjęs. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas vienašališkai be pagrindo atsisako mokėti šią sumą ieškovui, todėl ieškovas, vadovaudamasis CK 6.644 straipsnio 1 dalimi, 6.655 straipsnio l dalimi, turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 292 033,48 Lt sumą už atliktus rangos darbus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Teismas nurodė, kad pagal atviro konkurso „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbų pirkimas Vilniaus apskrityje“ pirkimo sąlygas įvykužius viešojo pirkimo procedūrą VšĮ „Plačiajuostis internetas“ (užsakovas), Matematikos ir informatikos institutas (mokėtojas) ir UAB „Telesta“ (rangovas) pasirašė 2006 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr. SVP-8.

8Teismas nurodė, kad UAB „Telesta“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį ir ketinimą toliau nevykdyti sutartinių įsipareigojimų patvirtino savo 2007 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 385 „Dėl rangos sutarties nutraukimo“, todėl akivaizdu, kad UAB „Telesta“ nevykdė CK 6.200 straipsnyje nustatytos pareigos sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai.

9Teismas nurodė, kad ieškovas neteisingai nurodė atliktų darbų pažymas kaip darbų perdavimo-priėmimo aktus, patvirtinančius, kad UAB „Telesta“ darbus atliko tinkamai ir laiku. Teismas pažymėjo, kad kiekvienoje atliktų darbų pažymoje nurodytas atliktų darbų įvykdymo procentas, skaičiuojant nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį. Teismo teigimu, prie ieškinio pridėta atliktų darbų pažyma patvirtina, kad UAB „Telesta“ per visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį nebuvo įgyvendinus nė vienos sudėtinės darbų dalies 100 procentų. Teismas nurodė, kad tik atlikus pastatyto statinio - šviesolaidinės kabelinės linijos - matavimus ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pripažinus tokį statinį tinkamu naudoti, užsakovas gali būti tikras dėl rangovo atlikto darbo kokybės.

10Teismas nurodė, kad nors ieškovas grindžia savo reikalavimą priteisti iš VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ieškinyje nurodytą sumą CK 6.655 straipsnio 1 dalies ir 6.644 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tačiau dar 2007 m. balandžio 25 d. RAIN projekto perkančiosios organizacijos, rangovo UAB „Telesta“ ir techninės pagalbos atstovų susirinkimo protokole Nr. 9 užfiksuota, kad perkančiosios organizacijos atstovas atkreipia dėmesį į tai, kad smarkiai vėluoja techninių darbo projektų ruošimas ir projekto įgyvendinimui skiriama labai mažai resursų (protokolo 6 klausimas „Užsakovo ir inžinieriaus komentarai apie rangovo veiklą). Teismo teigimu, nuolatiniai rangovo darbo trūkumai (terminų nesilaikymas ir t. t.) yra užfiksuoti ir vėlesniuose protokoluose.

11Teismas, įvertinęs atsakovo nurodytas ir ieškovo neginčytas aplinkybes, sprendė, kad nėra pagrindo nesutikti su atsakovo argumentu, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“, kuri dėl sutarties nutraukimo priversta perimti faktiškai atliktus darbus iš UAB „Telesta“, neturėjo galimybės įsitikinti atliktų darbų kokybe, todėl VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dėl sutarties nutraukimo aplinkybės buvo priversta prisiimti perduotų darbų defektų šalinimo riziką.

12Teismas nurodė, kad šalių sudaryta darbo grupė 2008 m. sausio 17d. protokolu Nr. 2 patvirtino UAB „Telesta“ atliktų ir neatliktų darbų įvertinimą pagal rangos sutarties Nr. SVP-8 veiklos sąrašą, įvertinant atliktus darbus ir nurodant neatliktų darbų likutį procentais bei jų vertę. Teismas pažymėjo, kad šiuo protokolu darbo grupė taip pat nutarė patvirtinti 2008 m. sausio 17 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir teikti jį tvirtinti užsakovo, rangovo ir mokėtojo atsakingiems asmenims, šį aktą UAB „Telesta“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir Matematikos ir informatikos instituto atstovai patvirtino 2008 m. sausio 17 d. rangos sutarties Nr. SVP-8 „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai Vilniaus apskrityje“ nutraukimo aktu.

13Teismas nurodė, kad tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte yra nurodyta, kad sulaikomi pinigai nebus mokami pagal Fédération Internationale des Ingéneurs-Conceils (toliau - FIDIC) Konkrečiųjų sąlygų 14.9 punktą, t. y. perduoti darbai nebuvo išbandyti, nebuvo galimybės nustatyti jų baigtumo ir atitikimo pirkimo sutarties sąlygoms.Teismas atkreipė dėmesį, kad tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, be užsakovo, mokėtojo ir inžinieriaus, patvirtino ir UAB „Telesta“ įgalioti keturi atstovai, taip patvirtindami savo sutikimą su šiame akte išdėstyta nuostata: „sulaikyta suma 5 procentai, t.y. be PVM 247 486,00 Lt ir PVM 44 547,48 iš viso 292 033,48 Lt, nebus išmokėta, vadovaujantis FIDIC specialių sąlygų 14.9 punktu, nes darbai neužbaigti ir perėmimo pažyma nebus išduodama“.

14Teismas nurodė, kad pagal pirkimo sutarties sąlygas, sulaikomi pinigai yra pirkimo sutarties šalių sutarta priemonė, užtikrinanti, kad rangovas faktiškai atliks pastatyto statinio (-ių) bandymus, taip įrodydamas, kad statinys yra pastatytas pilnai, ir yra tinkamas naudoti pagal jo funkcinę paskirtį, be to, sulaikomi pinigai yra priemonė, užtikrinanti, kad rangovas pašalins defektus per pirkimo sutartyje nustatytą terminą. Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų 5 priedo „FIDIC Konkrečios sąlygos (KS)“ 14.9 punkte „Sulaikomų pinigų mokėjimas“ nustatyta sulaikomų pinigų mokėjimo tvarka. Teismas pažymėjo, kad šiame FIDIC Konkrečių sąlygų punkte nustatyta privaloma sudėtinė sąlyga sulaikomų pinigų pirmajai pusei išmokėti - išduota darbų perėmimo pažyma ir atlikti visi darbų bandymai. Likusi dalis pagal FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą išmokama tik tuomet, kai rangovas pateikia sulaikomų pinigų banko garantija.

15Teismo teigimu, sulaikomų pinigų išmokėjimo sąsaja su įvykdytų darbų užbaigtumu nurodyta ir 2006 m. liepos 4 d. rangos sutartyje Nr. SVP-8, kurios 4 punkte yra nustatytas vienareikšmiškas rangovo įsipareigojimas atlikti darbus pilnai, iki galo („atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos mokėtojas privalo padaryti rangovui, kaip toliau minima, rangovas įsipareigoja užsakovui atlikti sutartyje numatytus darbus sujungiant 81 seniūnijas į 7 rajonų centrus ir baigti darbus bei ištaisyti jų defektus pagal sutarties sąlygas“), 5 punkte numatyta, kad iš atliktų darbų užbaigtumo kyla užsakovo pareiga sumokėti atitinkamą kainą („mokėtojas įsipareigoja sumokėti sutarties kainą rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų, ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje“).

16Teismo nuomone, atsakovas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad nuoroda į FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą, t. y. 5 procentų sulaikomų pinigų sumos sumokėjimo sąlygą buvo nurodyta kiekvienoje UAB „Telesta“ pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, taigi UAB „Telesta“ įgalioti atstovai sutiko su pirkimo sutartyje nustatytomis sulaikomų pinigų sumokėjimo sąlygomis ir joms neprieštaravo.

17Teismo teigimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „Telesta“, pateikdama pasiūlymą viešajame pirkime, sutiko su pirkimo sąlygomis, įskaitant ir sulaikomų pinigų išmokėjimo sąlygomis, sutarties vykdymo laikotarpiu niekada nereiškė pretenzijų dėl vykdomų atsiskaitymų ir patvirtino savo sutikimą dėl nustatyto dydžio sumos sulaikymo pagal sutarties sąlygas pasirašytuose minėtuose aktuose, o atsakovas, vadovaudamasis šalių pasirašytomis sutartimis ir kitais sutarties vykdymo dokumentais, nebuvo ir nėra įpareigota mokėti sutartyje numatytų sulaikomų pinigų, kadangi UAB „Telesta“ neįvykdė sutartyje nustatytų sulaikomų pinigų mokėjimo sąlygų. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

19Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Telesta“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai konstatavo, kad 292 033,48 Lt suma buvo sulaikyta teisėtai, kadangi FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punkte nustatyta privaloma sudėtinė sąlyga sulaikomų pinigų pirmajai pusei išmokėti - išduota darbų perėmimo pažyma ir atlikti visi darbų bandymai, o likusi dalis pagal FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą išmokama tik tuomet, kai rangovas pateikia sulaikomų pinigų banko garantiją. Apelianto įsitikinimu, nors UAB „Telesta“ neatliko visų pagal rangos sutartį numatytų darbų, tačiau tai nereiškia, jog savaime išnyko (pasibaigė) atsakovo prievolė sumokėti sulaikytą 5 procentų sumą. Apeliantas nurodo, kad FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktas sulaikytos sumos išmokėjimą sieja su tinkamai atliktais darbais, kurie patvirtinami darbų perėmimo pažyma bei darbų bandymais, o kadangi nutraukus rangos sutartį, nebuvo galimybės atlikti darbų bandymų, 5 procentų suma nuo darbų vertės buvo sulaikyta visiškai pagrįstai. Apeliantas pažymi, kad šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ieškinio padavimo teismui dieną visi pagal rangos sutartį numatyti darbai buvo atlikti (užbaigti), šiuos darbus iki rangos sutarties nutraukimo iš dalies atliko UAB „Telesta“, o likusius darbus atliko kiti atsakovo pasamdyti rangovai ir tai reiškia, jog šiai dienai visi pagal rangos sutartį numatyti darbai yra atlikti ir išbandyti. Apeliantas pažymi, kad atsakovas ieškovui UAB „Telesta“ nepareiškė jokių pretenzijų dėl netinkinamai/nekokybiškai atliktų darbų, kurie buvo vykdomi iki rangos sutarties nutraukimo, todėl atsakovas nepagrįstai yra sulaikęs 292 033,48 Lt sumos mokėjimą. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad UAB „BTA draudimas“ dėl rangos sutarties nutraukimo išmokėjo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 973 015 Lt sumą, ir tai reiškia, jog atsakovas dėl rangos sutarties nutraukimo yra gavęs 973 015 Lt išmoką iš UAB „BTA draudimas“, o taip pat sulaikęs 292 033,48 Lt sumą, nors visi darbai yra atlikti, o atsakovas nėra pareiškęs ieškovui jokių pretenzijų dėl netinkinamai/nekokybiškai atliktų darbų, kurie buvo vykdomi iki rangos sutarties nutraukimo.

20Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo BUAB „Telesta“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovo teigimu, apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad nors UAB „Telesta“ ir neatliko visų įsipareigojimų pagal rangos sutartį, tačiau tai nereiškia, jog savaime išnyko (pasibaigė) atsakovo prievolė sumokėti sulaikytą 5 procentų sumą ieškovui, kadangi toks teiginys neatitinka rangos sutarties nuostatų ir tikslo. Atsakovas pažymi, kad ieškovas, atsisakydamas įvykdyti rangos sutartį, kartu atsisakė savo įsipareigojimo užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą ir užtikrinimą, kad jos atlikti darbai bus tinkami naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Atsakovas nurodo, kad net rangovui atlikus visus darbus ir užsakovui priėmus visus atliktus darbus, sumokama tik pusė sulaikomų pinigų sumos, o kita pusė sulaikomų pinigų sumos yra sumokama rangovui tik esant visoms trims sąlygoms, išvardytoms FIDIC Konkrečiųjų sąlygų 14.9 punkte: išduota darbų perėmimo pažyma, atlikti visi bandymai ir rangovas pateikia užsakovui sulaikomų pinigų banko garantiją. Atsakovo teigimu, prievolė sumokėti sulaikomus pinigus užsakovui sietina su rangovo įsipareigojimų tinkamu vykdymu, o ne su užsakovo sandoriais su trečiaisiais asmenimis. Atsakovas nurodo, kad užsakovo sandorių su trečiaisiais asmenimis sudarymas ir jų vykdymas yra už šio apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų, todėl ieškovo argumentas, kad atsakovas privalo sumokėti rangovui sulaikomus pinigus, nes atsakovas sudarė ir tinkamai įgyvendino sutartis su trečiaisiais asmenimis, turėtų būti atmestas. Atsakovo teigimu, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, vadovaujantis šalių pasirašyta rangos sutartimi ir kitais šios sutarties vykdymo dokumentais, nebuvo ir nėra įpareigota mokėti rangos sutartyje numatytų sulaikomų pinigų, kadangi UAB „Telesta“ neįvykdė rangos sutartyje nustatytų sulaikomų pinigų mokėjimo sąlygų, dėl UAB „Telesta“ kaltės buvo nutraukta rangos sutartis, UAB „Telesta“ neįvykdė rangos sutartyje numatytų rangovo įsipareigojimų pilna apimtimi ir UAB „Telesta“ įgalioti atstovai patvirtino, kad sulaikomų pinigų numatytos sąlygos nėra įgyvendintos, todėl sulaikomi pinigai UAB „Telesta“ neturi būti mokami.

21Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Matematikos ir informatikos institutas prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo BUAB „Telesta“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. Mano, kad ieškovo BUAB „Telesta“ apeliacinis skundas yra nepagrįstas, nurodo, kad sutinka su atsakovo išdėstyta pozicija.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

24Byloje nustatyta, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įgyvendino projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ pagal 2005 m. rugsėjo 13 d. Paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ sutarties Nr. BPD2004- ERPF-3.3.0-03-04/0005 nuostatas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įvykdė atvirą konkursą „Šviesolaidinių kabelių linijų statybos darbai Vilniaus apskrityje“ ir 2006 m. liepos 4 d. su konkurso laimėtoja UAB „Telesta“ sudarė rangos sutartį Nr. SVP-8. UAB „Telesta“, pateikdama pasiūlymą, pripažino pirkimo sąlygas, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pretenzijų dėl pirkimo sąlygų nei UAB „Telesta“, nei kiti konkurse dalyvavę tiekėjai nepateikė.

25Rangos sutarties objektas - šviesolaidinių kabelinių linijų projektavimas ir statyba Vilniaus apskrityje, t. y. rangos sutartimi UAB „Telesta“ įsipareigojo per sutartyje nustatytą terminą suprojektuoti ir pastatyti statinius - šviesolaidines kabelines linijas Vilniaus apskrityje: Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse.

26UAB „Telesta“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį ir ketinimą toliau nevykdyti sutartinių įsipareigojimų patvirtino savo 2007 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 385 „Dėl rangos sutarties nutraukimo“. UAB „Telesta“ nevykdė CK 6.200 straipsnyje nustatytos pareigos sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai.

272008 m. sausio 17 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ su UAB „Telesta“ pasirašė rangos sutarties nutraukimo aktą. Pirkimo sutartis buvo nutraukta remiantis FIDIC Bendrųjų sąlygų 15.2 punkto b pastraipa, pagal kurią užsakovui turi būti suteikiama teisė nutraukti sutartį, jeigu rangovas nebevykdo darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį.

28VšĮ „Plačiajuostis internetas“, kuri dėl pirkimo sutarties nutraukimo priversta perimti faktiškai atliktus darbus iš UAB „Telesta“, neturėjo galimybės įsitikinti atliktų darbų kokybe. Todėl VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dėl pirkimo sutarties nutraukimo aplinkybės buvo priversta prisiimti perduotų darbų defektų šalinimo riziką.

29Šalių sudaryta darbo grupė 2008 m. sausio 17d. protokolu Nr. 2 patvirtino UAB „Telesta“ atliktų ir neatliktų darbų įvertinimą pagal rangos sutarties Nr. SVP-8 veiklos sąrašą įvertinant atliktus darbus ir nurodant neatliktų darbų likutį procentais bei jų vertę. Taip pat šiuo protokolu darbo grupė nutarė patvirtinti 2008 m. sausio 17 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir teikti jį tvirtinti užsakovo, rangovo ir mokėtojo atsakingiems asmenims. Šį aktą UAB „Telesta“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir Matematikos ir informatikos instituto atstovai patvirtino 2008 m. sausio 17 d. rangos sutarties Nr. SVP-8 „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai Vilniaus apskrityje“ nutraukimo aktu.

30Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte yra nurodyta, kad sulaikomi pinigai nebus mokami pagal FIDIC Konkrečiųjų sąlygų 14.9 punktą, t. y. perduoti darbai nebuvo išbandyti, nebuvo galimybės nustatyti jų baigtumo ir atitikimo pirkimo sutarties sąlygoms. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą be užsakovo, mokėtojo ir inžinieriaus, patvirtino ir UAB „Telesta“ įgalioti keturi atstovai, taip patvirtindami savo sutikimą su šiame akte išdėstyta nuostata, kad sulaikyta suma 5% t.y. be PVM 247 486,00 Lt ir PVM 44 547,48, iš viso 292 033,48 Lt, nebus išmokėta, vadovaujantis FIDIC Specialių sąlygų 14.9 punktu, nes darbai neužbaigti ir perėmimo pažyma nebus išduodama.

31Pagal pirkimo sutarties sąlygas, sulaikomi pinigai yra pirkimo sutarties šalių sutarta priemonė, užtikrinanti, kad rangovas faktiškai atliks pastatyto statinio bandymus, taip įrodydamas, kad statinys yra pastatytas pilnai, ir yra tinkamas naudoti pagal jo funkcinę paskirtį. Be to, sulaikomi pinigai yra priemonė, užtikrinanti, kad rangovas pašalins defektus per pirkimo sutartyje nustatytą terminą. Pirkimo sąlygų 5 priedo „FIDIC Konkrečios sąlygos (KS)“ 14.9 punkte „Sulaikomų pinigų mokėjimas“ nustatyta sulaikomų pinigų mokėjimo tvarka. Šiame FIDIC Konkrečių sąlygų punkte nustatyta privaloma sudėtinė sąlyga sulaikomų pinigų pirmajai pusei išmokėti - išduota darbų perėmimo pažyma ir atlikti visi darbų bandymai. Likusi dalis pagal FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą išmokama tik tuomet, kai rangovas pateikia sulaikomų pinigų banko garantija.

32Nuoroda į FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą t. y. į 5% sulaikomų pinigų sumos sumokėjimo sąlygas, buvo nurodytos kiekvienoje UAB „Telesta“ pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, taigi UAB „Telesta“ sutiko su pirkimo sutartyje nustatytomis sulaikomų pinigų sumokėjimo sąlygomis ir joms neprieštaravo.

33UAB „Telesta“, pateikdama pasiūlymą viešajame pirkime, sutiko su pirkimo sąlygomis, įskaitant ir sulaikomų pinigų išmokėjimo sąlygas, sutarties vykdymo laikotarpiu niekada nereiškė pretenzijų dėl vykdomų atsiskaitymų ir tokiu būdu patvirtino savo sutikimą dėl nustatyto dydžio sumos sulaikymo.

34Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.

35CK 6.697 straipsnyje nustatyta rangovo pareiga visą garantinį laiką užtikrinti, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti darbų defektus arba atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas.

36Teisėjų kolegijos nuomone, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. sprendime pagrįstai konstatavo, kad 292 033,48 Lt suma buvo sulaikyta teisėtai ir yra sulaikoma teisėtai, kadangi FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punkte nustatyta privaloma sudėtinė sąlyga sulaikomų pinigų pirmajai pusei išmokėti - išduota darbų perėmimo pažyma ir atlikti visi darbų bandymai, o likusi sumos dalis pagal FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą išmokama tik tuomet, kai rangovas pateikia sulaikomų pinigų banko garantiją. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad, nors ir UAB „Telesta“ neatliko visų įsipareigojimų pagal rangos sutartį (tai ieškovas pripažįsta ir neginčija), tačiau tai nereiškia, jog savaime išnyko (pasibaigė) atsakovo prievolė sumokėti sulaikytą procentų sumą ieškovui. Toks ieškovo teiginys neatitinka rangos sutarties sąlygų ir tikslo.

37CK 6.193 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad sutarčių sąlygos turi būti aiškinamos pagal tikruosius jos šalių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, taip pat atsižvelgti į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei sudarymo aplinkybes. Be to, CK 6.706 straipsnyje nustatyta, kad, jeigu rangos sutartis buvo sudaryta konkurso tvarka, sutarties turinys nustatomas pagal paskelbtas konkurso sąlygas ir konkurso metu pateiktus rangovo, laimėjusio konkursą, pasiūlymus. Pirkimo sąlygų 1.8 punkte nustatyta, kad pirkimas skirtas įgyvendinti projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, kurį bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas. Taigi UAB „Telesta“, pateikdama pasiūlymą šiame pirkime, sutiko su pirkimo sąlygomis, įskaitant ir sulaikomų pinigų išmokėjimo sąlygomis. Be to, UAB „Telesta“, dalyvaudama viešajame pirkime, iš pirkimo sąlygų 1.8 punkto turėjo žinoti ir žinojo, kad pirkimo sutartis yra skirta iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamam projektui įgyvendinti, todėl dėl griežtų tokio pobūdžio projektų terminų bei atliktų darbų kokybės kontrolės, pirkimo sutarčiai bus taikomos griežtos pirkimo sutarties sąlygos. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis įpareigoja atlikti ne tiktai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Atsisakydama įvykdyti rangos sutartį, UAB „Telesta“ kartu atsisakė savo įsipareigojimo užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą ir užtikrinimą, kad jos atlikti darbai bus tinkami naudoti pagal paskirtį protingą terminą.

38Rangos sutarties sąlygų pagrindą sudaro FIDIC Geltonoji knyga. FIDIC Geltonojoje knygoje yra numatomi sulaikomi pinigai - tai šalių susitarimu nustatyta rangos sutarties kainos dalis, kuri išmokama tik tuo atveju, kai rangovas atlieka visus darbus ir atlikti visi nurodyti darbų bandymai. Taigi sulaikomi pinigai yra rangos sutarties šalių sutarta priemonė, užtikrinanti, kad rangovas faktiškai atliks pastatyto statinio bandymus, taip įrodydamas, kad statinys yra pastatytas pilnai ir yra tinkamas naudoti pagal jo funkcinę paskirtį. Be to, sulaikomi pinigai yra priemonė, užtikrinanti, kad rangovas pašalins defektus per rangos sutartyje nustatytą terminą. Taigi sulaikomi pinigai savo prigimtimi yra ir vienas iš prievolių užtikrinimo būdų.

39Pirkimo sąlygų l a priede „Pasiūlymo priedas“ numatyta, kad sulaikymo procentas yra 5 % priimtos sutarties sumos. Pirkimo sąlygų 5 priedo „FIDIC Konkrečios sąlygos (KS)“ 14.9 punkte „Sulaikomų pinigų mokėjimas“ nustatyta sulaikomų pinigų mokėjimo tvarka: „Kai išduodama darbų perėmimo pažyma ir atlikti visi nurodyti darbų bandymai (įskaitant, jeigu yra, bandymus po baigimo). Inžinierius privalo patvirtinti sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą rangovui. Jeigu perėmimo pažyma išduodama grupei, tai atitinkamas pirmosios pusės sulaikomų pinigų procentas turi būti patvirtintas ir išmokėtas, kai atlikti visi šios grupės bandymai. Išdavus darbų perėmimo pažymą ir pateikus sulaikomų pinigų banko garantiją, inžinierius iškart privalo patvirtinti visą sulaikomų pinigų nesumokėto likučio mokėjimą rangovui.“ Šiame FIDIC Konkrečių sąlygų punkte nustatyta privaloma sudėtinė sąlyga sulaikomų pinigų pirmajai pusei išmokėti - išduota darbų perėmimo pažyma ir atlikti visi darbų bandymai. Likusi dalis pagal FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą išmokama tik tuomet, kai rangovas pateikia sulaikomų pinigų banko garantija.

40Pagal minėtus reikalavimus net rangovui atlikus visus darbus ir užsakovui priėmus visus atliktus darbus, sumokama tik pusė sulaikomų pinigų sumos. Kita pusė sulaikomų pinigų sumos yra sumokama rangovui tik esant visoms tris sąlygoms, išvardytoms FIDIC Konkrečiųjų sąlygų 14.9 punkte: išduota darbų perėmimo pažyma ir atlikti visi bandymai, rangovas pateikia užsakovui sulaikomų pinigų banko garantiją. Nesant bent vienai iš šių trijų sąlygų, užsakovas neprivalo mokėti rangovui sulaikomų pinigų.

41Tai patvirtina ir FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punkto nuostata: „tačiau jei lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį (atsakomybė už defektus) arba 12 straipsnį (bandymai po baigimo), tai inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.“

42Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuoroda į FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą, t. y. į 5 % sulaikomų pinigų sumos sumokėjimo sąlygas, buvo nurodytos kiekvienoje UAB „Telesta“ pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, taigi UAB „Telesta“ sutiko su rangos sutartyje nustatytomis sulaikomų pinigų sumokėjimo sąlygomis ir joms neprieštaravo.

43Sulaikomų pinigų išmokėjimo sąsaja su įvykdytų darbų užbaigtumu nurodyta ir 2006 m. liepos 4 d. rangos sutartyje Nr. SVP-8. Šios sutarties 4 punkte yra nustatytas rangovo įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos mokėtojas privalo padaryti rangovui, kaip toliau minima, rangovas įsipareigoja užsakovui atlikti sutartyje numatytus darbus sujungiant 81 seniūnijas į 7 rajonų centrus ir baigti darbus bei ištaisyti jų defektus pagal sutarties sąlygas, t. y. vienareikšmis įsipareigojimas atlikti darbus visiškai. Rangos sutarties 5 punkte numatyta, kad mokėtojas įsipareigoja sumokėti sutarties kainą rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje, t. y. pagal atliktų darbų baigtumą atsirado užsakovo pareiga mokėti atitinkamą kainą už darbus.

44Nutraukus rangos sutartį atsakovas įgijo teisę pasinaudoti rangos sutartyje nustatytais prievolių užtikrinimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, mokėtinų sumų sulaikymu. Minėta, rangos sutartis yra sandoris, kuriame nustatytų prievolių vykdymas nėra siejamas su atsakovo sudarytais sandoriais su trečiaisiais asmenimis ir tų sandorių faktiniu vykdymu. Prievolės sumokėti sulaikomus pinigus užsakovui sietinas su rangovo įsipareigojimų tinkamu vykdymu, o ne su užsakovo sandoriais su trečiaisiais asmenimis. Užsakovo sandorių su trečiaisiais asmenimis sudarymas ir jų vykdymas yra už šio apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų, todėl ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovas privalo sumokėti rangovui sulaikomus pinigus, nes atsakovas sudarė ir tinkamai įgyvendino sutartis su trečiaisiais asmenimis, turėtų būti atmestas.

45Ieškiniu ginčydamas rangos sutartyje nustatytas sulaikomų pinigų sumokėjimo sąlygas ir 2008 m. sausio 17 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kurį pasirašė ir UAB „Telesta“, ieškovas ignoruoja CK 6.189 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, t. y. kad sulaikomų pinigų mokėjimo sąlygos yra privalomos rangos sutarties šalims ir nė viena neturi teisės sutartį vykdyti pažeidžiant rangos sutartyje nustatytas sąlygas. Pasirašydamos 2008 m. sausio 17 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, rangos sutarties šalys patvirtino vienodai suprantančios, interpretuojančios rangos sutarties nuostatas ir jų neginčijo. Ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, kad UAB „Telesta“ įgalioti atstovai, pasirašydami 2008 m. sausio 17 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, viršijo savo įgaliojimus, pažeidė rangos sutarties nuostatas, Lietuvos Respublikos įstatymus.

46VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pagal minėtą rangos sutartį ir teisės aktus nebuvo ir nėra įpareigota mokėti rangos sutartyje numatytų sulaikomų pinigų, kadangi dėl UAB „Telesta“ kaltės buvo nutraukta rangos sutartis, UAB „Telesta“ neįvykdė rangos sutartyje numatytų rangovo įsipareigojimų visa apimtimi ir UAB „Telesta“ įgalioti atstovai patvirtino, kad sulaikomų pinigų numatytos sąlygos nėra įgyvendintos, todėl sulaikomi pinigai UAB „Telesta“ neturi būti mokami.

47Pateikti į bylą įrodymai ir byloje nustatytos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas dėl ieškinio atmetimo.

48Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Telesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Teismas nurodė, kad pagal atviro konkurso „Šviesolaidinių kabelinių... 8. Teismas nurodė, kad UAB „Telesta“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal... 9. Teismas nurodė, kad ieškovas neteisingai nurodė atliktų darbų pažymas... 10. Teismas nurodė, kad nors ieškovas grindžia savo reikalavimą priteisti iš... 11. Teismas, įvertinęs atsakovo nurodytas ir ieškovo neginčytas aplinkybes,... 12. Teismas nurodė, kad šalių sudaryta darbo grupė 2008 m. sausio 17d.... 13. Teismas nurodė, kad tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte yra nurodyta, kad... 14. Teismas nurodė, kad pagal pirkimo sutarties sąlygas, sulaikomi pinigai yra... 15. Teismo teigimu, sulaikomų pinigų išmokėjimo sąsaja su įvykdytų darbų... 16. Teismo nuomone, atsakovas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad nuoroda į... 17. Teismo teigimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 19. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Telesta“ prašo apeliacinės instancijos... 20. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Plačiajuostis... 21. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Matematikos ir informatikos... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio... 24. Byloje nustatyta, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įgyvendino... 25. Rangos sutarties objektas - šviesolaidinių kabelinių linijų projektavimas... 26. UAB „Telesta“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį ir... 27. 2008 m. sausio 17 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ su UAB „Telesta“... 28. VšĮ „Plačiajuostis internetas“, kuri dėl pirkimo sutarties nutraukimo... 29. Šalių sudaryta darbo grupė 2008 m. sausio 17d. protokolu Nr. 2 patvirtino... 30. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte yra nurodyta, kad sulaikomi pinigai... 31. Pagal pirkimo sutarties sąlygas, sulaikomi pinigai yra pirkimo sutarties... 32. Nuoroda į FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punktą t. y. į 5% sulaikomų... 33. UAB „Telesta“, pateikdama pasiūlymą viešajame pirkime, sutiko su pirkimo... 34. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.... 35. CK 6.697 straipsnyje nustatyta rangovo pareiga visą garantinį laiką... 36. Teisėjų kolegijos nuomone, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d.... 37. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad sutarčių sąlygos turi būti... 38. Rangos sutarties sąlygų pagrindą sudaro FIDIC Geltonoji knyga. FIDIC... 39. Pirkimo sąlygų l a priede „Pasiūlymo priedas“ numatyta, kad sulaikymo... 40. Pagal minėtus reikalavimus net rangovui atlikus visus darbus ir užsakovui... 41. Tai patvirtina ir FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9 punkto nuostata: „tačiau... 42. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuoroda į FIDIC Konkrečių sąlygų 14.9... 43. Sulaikomų pinigų išmokėjimo sąsaja su įvykdytų darbų užbaigtumu... 44. Nutraukus rangos sutartį atsakovas įgijo teisę pasinaudoti rangos sutartyje... 45. Ieškiniu ginčydamas rangos sutartyje nustatytas sulaikomų pinigų... 46. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pagal minėtą rangos sutartį ir teisės... 47. Pateikti į bylą įrodymai ir byloje nustatytos aplinkybės patvirtina... 48. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimą palikti...