Byla 2-452-213/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Ingai Bagdonavičienei, dalyvaujant pareiškėjai I. T., pareiškėjos I. T. atstovei advokatei Dainorai Saulienei, antstolei, kurios veiksmai skundžiami, Birutei Čereškienei, suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovei Onai Genovaitei Madevičienei, suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovei Jovitai Gedgaudaitei – Fiodorovienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos I. T. skundą dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

3pareiškėja I. T. prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti; panaikinti antstolės Birutės Čereškienės 2010-12-05 turto arešto aktą.

4Pareiškėja nurodė, kad 2010-12-15 antstolė Birutė Čereškienė areštavo jai priklausantį nekilnojamąjį turtą – 0,35 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (toliau – Žemės sklypai). Nurodė, kad Žemės sklypai buvo areštuoti vykdant Vilniaus apskrities Trakų rajono PK 2002-09-30 nutarimą, vykdomojo dokumento Nr. 883. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad apie jos atžvilgiu priimtą 2002-09-30 nutarimą nieko nežinojo, apie jį sužinojo tik 2010 gruodžio mėnesį, kai iš antstolės Birutės Čereškienės gavo pranešimą apie turto areštą ir tada nuvyko pas antstolę. Nurodė, kad jai 2002-09-30 paskirtos 1000,00 Lt baudos nesumokėjo, nes nežinojo, kad ji jai paskirta. Nurodė, kad kita 500,00 Lt bauda jai paskirta 2009-10-26 nutarimu ir kad šios baudos taip pat nesumokėjo, o nutarimo neskundė, nes nežinojo apie tokią galimybę. Paaiškino, kad šitos baudos nesumokėjo, kadangi neturi pinigų. Nurodė, kad prižiūri nuo vaikystės sergantį, invalidumą turintį sūnų, gauna 540,00 Lt pašalpą. Sūnus taip pat gauna 1400,00 Lt invalidumo pašalpą ir šios pajamos yra vienintelis jų šeimos pragyvenimo šaltinis. Nurodė, kad norėjo dirbti viešuosius darbus, ėjo pas antstolę ir kalbėjosi šiuo klausimu. Nurodė, kad antstolė vykdydama aukščiau nurodytus nutarimus areštavo jai nuosavybės teise priklausančius Žemės sklypus, tačiau pažymėjo, kad jų vertė yra žymiai didesnė negu reikia skolai bei vykdymo išlaidoms padengti, todėl prašė atsižvelgiant į šias aplinkybes panaikinti Žemės sklypų areštą. Nurodė, kad neatliko Žemės sklypų įkainojimo, nes neturi pinigų. Nurodė, kad skundžiamus antstolės patvarkymus gavo 2010-12-23 ir praleido jų apskundimo terminą dėl šeimyninių aplinkybių. Nurodė, kad prižiūri savo neįgalų sūnų G. T., kuris turi sunkią negalią nuo vaikystės.

5Antstolė Birutė Čereškienė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad vykdo du nutarimus, t.y. 2002-09-30 Trakų rajono PK Rūdiškių PN nutarimą Nr. 883 dėl 1000,00 Lt baudos išieškojimo ir 2009-10-26 Vilniaus apskritis VPK Trakų rajono PK nutarimą Nr. N395251 dėl 500,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės (pareiškėjos) I. T.. Paaiškino, kad vykdomąją bylą Nr. 0129/09/00546 dėl 1000,00 Lt baudos išieškojimo 2009-04-23 perėmė vykdyti iš antstolio Gražvydo Mickaus. Nurodė, kad antstolis Gražvydas Mickus nėra praleidęs vykdymo terminų. Nurodė, kad vykdant aukščiau nurodytus nutarimus 2010-12-15 areštavo pareiškėjai priklausančius Žemės sklypus ir nors pareiškėja nežino, už ką jai yra paskirta 1000,00 Lt dydžio bauda, pažymėjo, jog vykdomojoje byloje yra antstolio siųstas grąžinamasis pranešimas apie raginimo įteikimą, kuriame 2002-11-08 pasirašė asmeniškai pati pareiškėja. Nurodė, kad pagal 2011-01-01 VĮ „Registrų centras“ duomenis areštuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, 0,53 ha ploto, vidutinė rinkos vertė yra 1400,00 Lt, miško ūkio paskirties žemės sklypo, 0,35 ha ploto, - 240,00 Lt, o šiame žemės sklype esančio miško indeksuota medynų vertė yra 4819,00 Lt. Kadangi bendra išieškoma suma (abiejų baudų ir vykdymo išlaidų) yra 2357,00 Lt, o arešto akto surašymo metu nebuvo informacijos apie mišką (ar jis yra iškirstas, ar ne), buvo areštuoti abu Žemės sklypai be įkainavimo. Patvirtino, kad skolininkė buvo atvykusi į antstolių kontorą. Nurodė, kad jai buvo pasiūlyta baudas sumokėti dalimis, tačiau pareiškėja iki šiol nepradėjo mokėti jai paskirtų baudų. Nurodė, kad negali skolininkei baudos pakeisti viešaisiais darbais, o baudos išieškoti iš pareiškėjos gaunamų šalpų negalima, nebent yra skolininko sutikimas. Nurodė, kad tuo atveju, jei pareiškėja baudos ir toliau nemokės, areštuoti Žemės sklypai bus įvertinti ir pardavinėjami iš varžytinių. Pažymėjo, jog pareiškėja bus informuota apie atliktą Žemės sklypų vertinimą.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VPK nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2002-09-30 Trakų rajono policijos komisariato Rūdiškių policijos nuovados vyr. inspektorius Aleksandr Božičko išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą dėl pareiškėjos I. T. neteisėtų veiksmų ir nustatė, kad ji savo veiksmais pažeidė ATPK 1772 str. 2 d., už ką jai paskyrė 1000,00 Lt baudą. Nurodė, kad pareiškėja, jai paskirtos baudos nesumokėjo, todėl vadovaujantis CPK 590 str. 1 d. bei 650 str. 2 d., 2002-09-30 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 883 2002-10-28 buvo persiųstas Antstolių kontorai prie Trakų rajono apylinkės teismo. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities VPK atstovė nurodė, kad administracinė byla policijoje nagrinėjama kviečiant žmogų, tačiau įstatymas suteikia teisę nagrinėti bylą nedalyvaujant pažeidėjui, o priimtas nutarimas išsiunčiamas nedalyvavusiam asmeniui. Nurodė, kad neturi įrodymų, kad 2002 metų nutarimas pareiškėjai buvo išsiųstas registruotu laišku, nes administracinio teisės pažeidimo bylos saugomos 5 metus ir ši byla jau yra sunaikinta. Pažymėjo, kad pažeidėjas turi būti aktyvus ir domėtis bylos eiga. Pabrėžė, kad dažnai policija gali pasirašyti susitarimą su pažeidėju ir nebūtinai byla perduodama antstoliui.

7Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėja jai paskirtų baudų nesumokėjo ir nerodė jokios iniciatyvos jas sumokėti. Nurodė, kad pareiškėjai priklausantys Žemės sklypai areštuoti pagrįstai.

8Skundas tenkintinas visiškai.

9Iš skolininkės I. T. yra vykdomas 1000,00 Lt dydžio baudos pagal 2002-09-30 administracinio teisės pažeidimo bylos nutarimą Nr. 883 (vykdomoji byla Nr. 0129/09/00546) ir 500,00 Lt dydžio baudos pagal 2009-10-26 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N395251 (vykdomoji byla Nr. 0129/09/0200).

10Vykdant 1000,00 Lt dydžio baudos pagal 2002-09-30 administracinio teisės pažeidimo bylos nutarimą Nr. 883 (vykdomoji byla Nr. 0129/09/00546) išieškojimą 2010-12-15 turto arešto aktu buvo areštuoti pareiškėjai (skolininkei) nuosavybės teise priklausantys Žemės sklypai (b.l. 5-6). Minėtą turto arešto aktą pareiškėja gavo 2010-12-23 (b.l. 15, 22).

11Dėl termino skundui dėl antstolio veiksmų pateikimo atnaujinimo

12Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.).

13Pareiškėja skundžia antstolės Birutės Čereškienės 2010-12-15 turto arešto aktą, kurį gavo 2010-12-23. Taigi, skundas dėl Antstolio veiksmų turėjo būti paduotas iki 2011-01-12, o yra paduotas 2011-01-14, t.y. praleidus įstatymo numatytą terminą.

14CPK 75 str. 1 d. nurodyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Kaip ir bet kuri kita asmens procesinė teisė, taip ir teisė paduoti skundą dėl antstolio veiksmų turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamų teisės kreiptis į teismą, šiuo atveju, paduoti skundą dėl antstolio veiksmų, įgyvendinimo sąlygų. Asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą procesinį skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminą, suteikiama galimybė ir procesinė teisė motyvuotai prašyti šį terminą atnaujinti. Teismas, CPK 78 str. nustatyta tvarka, turi teisę atnaujinti praleistą terminą, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Teismo diskrecijai palikta teisė spręsti, kokias priežastis pripažinto svarbiomis, o kokias – ne.

15Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, atsižvelgdamas į pareiškėjos išsilavinimą, į tai, kad ji viena auginą neįgalų sūnų, kuriam yra reikalinga pastovi priežiūra, daro išvadą, kad ji terminą paduoti skundui dėl antstolio veiksmų praleido dėl svarbių priežasčių, nes yra akivaizdu, kad savo teisių apginti savarankiškai be advokato pagalbos pareiškėja negali. Be to, terminas skundui paduoti yra praleistas nežymiai, t.y. pareiškėja pavėlavo skundą paduoti tik dvi dienas. Todėl teismas, siekdamas užtikrinti maksimaliai teisingą procesą ir vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, atnaujina pareiškėjai terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti.

16Dėl 2010-12-15 turto arešto akto panaikinimo

17Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.).

18Kaip jau buvo minėta, vykdant 1000,00 Lt dydžio baudos pagal 2002-09-30 administracinio teisės pažeidimo bylos nutarimą Nr. 883 (vykdomoji byla Nr. 0129/09/00546) išieškojimą 2010-12-15 turto arešto aktu buvo areštuoti pareiškėjai (skolininkei) nuosavybės teise priklausantys Žemės sklypai (b.l. 5-6). Kaip matyti iš vykdomojoje byloje Nr. 0129/09/00546 esančio Trakų rajono policijos komisariato Rūdiškių nuovados 2002-10-28 lydraščio 2002-09-30 administracinio teisės pažeidimo bylos nutarimas Nr. 883 buvo perduotas vykdyti 2002-10-28. Taigi, išieškojimas iš pareiškėjos pagal šį nutarimą yra vykdomas jau beveik 9 metus.

19Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0129/09/00546 medžiagos, vykdant išieškojimą 2002m. lapkričio mėnesį buvo daromos užklausos apie pareiškėjos (skolininkės) bankuose esančias sąskaitas, piniginius indėlius, jai priklausantį nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones. Neradus turto, iš kurio būtų galima išieškoti pareiškėjai paskirta baudą, tik 2004-06-22 pakartotinai buvo užklausiamas AB Vilniaus bankas (šiuo metu AB SEB bankas) ar pareiškėjos (skolininko) vardu yra piniginių lėšų. Vėliau laikotarpiu nuo 2006-07-18 iki 2010-11-19 periodiškai buvo užklausiami bankai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba apie pareiškėjos vardu atidarytas sąskaitas bei gaunamas pajamas. Jokių kitų vykdymo veiksmų laikotarpiu nuo 2002-10-28 iki 2010-11-19 nei antstolis Gražvydas Mickus, nei vėliau vykdomąją bylą perėmusi antstolė Birutė Čereškienė neatliko. Tik 2010-12-14 atlikus VĮ „Registrų centras“ paiešką pagal fizinį asmenį buvo nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 5 žemės sklypai, esantys ( - ) ir tuomet buvo surašytas 2010-12-15 turto arešto aktas. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog į areštuotus Žemės sklypus nuosavybės teises pareiškėja įgijo 2006-07-20 Apskrities viršininko sprendimo Nr. 2.7-79-15382 ir 2006-04-11 Apskrities viršininko sprendimo Nr. 2.7-79-15162 pagrindu, įrašai apie tai Nekilnojamojo turto registre galioja nuo 2007-05-29, tačiau areštuoti jie buvo tik 2010-12-15 (b.l. 24, 29).

20Vykdomoji byla nutraukiama, jeigu šiam išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas (CPK 629 str. 1 d. 4 p.). Vykdomąją bylą nutraukia antstolis savo patvarkymu, išskyrus tuos atvejus, kai vykdomoji byla nutraukiama dėl taikos sutarties sudarymo (CPK 595 str.). Šį patvarkymą tvirtina teisėja rezoliucija (CPK 630 str. 1 d.).

21Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas konsultacijoje yra nurodęs, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. 2003m. gegužės 1 d. įsigaliojančio Baudžiamojo kodekso 96 str. 1 d. nustato, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą. Baudžiamojo kodekso 96 str. 3 d. numato, kad jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja. Šiuo atveju senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią nuteistasis pats atvyko atlikti bausmės ar buvo sulaikytas. Analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo (200m. sausio 22 d. Nr. 26.1-k Biuletenis Nr. 4, p. 421).

22Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad baudos mokėjimas iš pareiškėjos nuo 2002-10-28 buvo neįmanomas dėl pateisinamų priežasčių (pareiškėja slapstėsi, jai buvo paskelbta paieška ar buvo kitos svarbios priežastys).

23Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad vykdant 1000,00 Lt dydžio baudos pagal 2002-09-30 administracinio teisės pažeidimo bylos nutarimą Nr. 883 išieškojimą, antstoliai nesiėmė visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, neatsižvelgė į tai, jog pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas, ir toliau vykdė išieškojimo veiksmus. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes bei vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, 2010-12-15 turto arešto aktas vykdomojoje byloje Nr. 0129/09/00546 naikintinas.

24Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei byloje esantys įrodymai yra nereikšmingi sprendžiant klausimą dėl 2010-12-15 turto arešto akto panaikinimo, todėl teismo plačiau neanalizuojami ir nevertinami.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 78 str., 442 str. 6 p., 443 str. 5 d., 510, 512 –513 str. str., 629 str. 1 d. 4 p., 630 str. 1 d., 634 str. 2 d., teismas

Nutarė

26atnaujinti pareiškėjai I. T. terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti.

27Skundą tenkinti visiškai.

28Panaikinti antstolės Birutės Čereškienės 2010 m. gruodžio 15 d. turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0129/09/00546.

29Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos I.... 3. pareiškėja I. T. prašo atnaujinti praleistą terminą... 4. Pareiškėja nurodė, kad 2010-12-15 antstolė Birutė Čereškienė areštavo... 5. Antstolė Birutė Čereškienė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį... 6. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VPK nurodė, kad su pareiškėjos... 7. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos... 8. Skundas tenkintinas visiškai.... 9. Iš skolininkės I. T. yra vykdomas 1000,00 Lt dydžio... 10. Vykdant 1000,00 Lt dydžio baudos pagal 2002-09-30 administracinio teisės... 11. Dėl termino skundui dėl antstolio veiksmų pateikimo atnaujinimo ... 12. Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau... 13. Pareiškėja skundžia antstolės Birutės Čereškienės 2010-12-15 turto... 14. CPK 75 str. 1 d.... 15. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, atsižvelgdamas į... 16. Dėl 2010-12-15 turto arešto akto panaikinimo ... 17. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad... 18. Kaip jau buvo minėta, vykdant 1000,00 Lt dydžio baudos pagal 2002-09-30... 19. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0129/09/00546 medžiagos, vykdant... 20. Vykdomoji byla nutraukiama, jeigu šiam išieškojimui pasibaigė įstatymų... 21. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas konsultacijoje yra nurodęs, kad... 22. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nėra jokių įrodymų,... 23. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad vykdant... 24. Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei byloje esantys įrodymai yra... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 78 str., 442 str. 6 p., 443 str. 5 d.,... 26. atnaujinti pareiškėjai I. T. terminą skundui dėl... 27. Skundą tenkinti visiškai.... 28. Panaikinti antstolės Birutės Čereškienės 2010 m. gruodžio 15 d. turto... 29. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...