Byla I-1782-142/2009
Dėl sprendimų panaikinimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija

1

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Irenos Paulauskienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokato padėjėjai Vilmai Dovidauskienei, atsakovo atstovei Kristinai Grinevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ skundą atsakovams Valstybės įmonei Registrų centrui ir Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl sprendimų panaikinimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija, ir

Nustatė

3UAB „SKR Baltic“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. IN(5.1.15.)-5720, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 10 d. sprendimą Nr. 115 ir įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Vilniaus filialą atlikti pareiškėjos prašomos veiksmus: atidėti sprendimo dėl 2007 02 12 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-168 ir 2007 02 12 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-169 išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro priėmimą iki Vilniaus miesto antro apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3907-592/2009 bus priimtas ir įsiteisės galutinis sprendimas arba atsisakyti išregistruoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotus juridinius faktus apie 2007 02 12 sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-168 ir Nr. N01/2007-169, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Skunde paaiškino, kad pareiškėjas su Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA) 2007 02 12 sudarė valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-168 ir Nr. N01/2007-169, kurios buvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Vilniaus apskrities viršininkas 2009 01 28 priėmė įsakymą Nr. 2.3.-1121-(01), kuriuo nutrauktos 2007 02 12 valstybinės žemės nuomos sutartys. Vilniaus apskrities viršininkas 2009 01 28 įsakymu pavedė Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui įregistruoti sutarčių pasibaigimą valstybės įmonėje Registrų centre.

5Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apskrities viršininko 2009 01 28 įsakymu, 2009 02 06 kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto antrą apylinkės teismą (civilinė byla Nr. 2-3907-592/2009). Pareiškėjas teismo prašo panaikinti 2009 01 28 įsakymą. Apie civilinę bylą pareiškėjas 2009 02 10 ir 2009 02 11 raštais informavo Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą (toliau – ir Teritorinis registratorius) ir prašė atidėti juridinių faktų apie pasibaigusias nuomos sutartis išregistravimą.

6Teritorinis registratorius 2009 02 17 priėmė sprendimą Nr. IN(5.1.15)-5720, kuriuo atmetė pareiškėjo prašymus atidėti juridinių faktų išregistravimą.

7VĮ registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija (toliau – ir Centrinis registratorius) 2009 04 10 priėmė sprendimą Nr. 115, kuriuo atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nes skundo turinys ir forma neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų.

8Mano, kad Teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl naikintini.

9Dėl 2009 04 10 Centrinio registratoriaus sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo paaiškina, kad nesutinka su jame išdėstyta nuomone, kad Teritorinio registratoriaus sprendimas nėra individualus administracinis aktas ir pareiškėjui jokių teisių ir pareigų nesukuria. Nurodo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus individualiam administraciniam aktui ir aiškina, kad skundžiamas Teritorinio registratoriaus 2009 02 17 sprendimas atitinka visus individualaus administracinio akto požymius. Remiasi ABTĮ 2 straipsnio 14 dalimi, 15 dalimi, VAĮ 2 straipsnio 9 ir 10 dalimis.

10Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, nustatančia, kad pagrindinis individualaus administracinio akto požymis yra tai, kad tai yra teisės taikymo aktas. Tai reiškia, kad tokiame akte išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, turintis įtaką šio subjekto teisėms ir pareigoms (LVAT 2009 03 17 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143-67/2009).

11Teritorinio registratoriaus sprendimas sukėlė tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui, nes buvo sustabdytos pareiškėjo vykdomos detaliojo planavimo procedūros. Dėl to pareiškėjas patyrė ir dabar patiria didelius finansinius nuostolius.

12Pareiškėjas paaiškina, jog Teritorinio registratoriaus 2009 02 17 sprendimas yra neteisėtas. Centrinis registratorius visai nevertino pareiškėjo skundo argumentų dėl teritorinio registratoriaus sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Paaiškina, kad 2009 02 17 sprendimo motyvai nepagrįsti. Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 3 punktu, aiškina, kad jame nėra nurodyta, kad sprendimo priėmimą galima atidėti tik šio įstatymo 29 straipsnyje numatytais atvejais. Teigia, kad šiuo atveju buvo visi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 29 straipsnyje numatyti pagrindai atidėti sprendimo priėmimą.

13Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi ir aiškina, kad šiuo atveju nebuvo pagrindo teigti, kad juridinis faktas pasibaigė. Be to, pateiktas dokumentas neatitiko įstatymo reikalavimų. VAVA pateiktame dokumente buvo nurodyta, kad nuomos sutartys nutraukiamos tuo pagrindu, kad nuomininkas, kaip juridinis asmuo, likviduotas.

14Atstovė teismo posėdyje palaikė skundą ir prašė tenkinti.

15Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į skundą (b. l. 146-147) nesutinka, kad būtų naikinamas 2009 04 10 sprendimas Nr. 115, nes nėra jo panaikinimo pagrindo, numatyto Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje.

16Paaiškina, kad 2009 03 16 gavo pareiškėjo atstovo skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2009 02 17 rašto Nr. IN(5.1.15)-5720, o Centrinis registratorius 2009 04 10 sprendimu Nr. 115 atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kadangi skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų. Tai atitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalį.

17Paaiškina, kad pareiškėjas teismui skundžia ne tik Centrinio registratoriaus sprendimą atsisakyti priimti skundą, bet tiesiogiai teismo prašo panaikinti ir Teritorinio registratoriaus 2009 02 17 raštą.

18Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir aiškina, kad tik Centrinio registratoriaus sprendimas skundžiamas teismui. Paaiškina, kad Centrinis registratorius atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą, nenagrinėjęs skundo materialinio teisinio pobūdžio aplinkybių. Tuo tarpu pareiškėjas ir skunde teismui remiasi šiomis aplinkybėmis, nors turėtų nurodyti aplinkybes, kodėl mano, kad Centrinio registratoriaus sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Paaiškina, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsnius Centrinis registratorius atlieka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkciją. Todėl esminis tokio nagrinėjimo procedūros pradėjimo bei vykdymo elementas yra teritorinio registratoriaus atitinkamo sprendimo buvimas. Centrinis registratorius ginčo nagrinėjimo procedūrą gali pradėti tik esant teritorinio registratoriaus sprendimui (individualiam teisės aktui) ir dėl jo paduotam skundui.

19Teigia, kad skundžiamas Vilniaus filialo raštas nėra individualus teisės aktas, jis nesukelia teisinių pasekmių pareiškėjui, tai tėra tik informacija. Raštas jokių pasekmių sukelti negali. Juo nepanaikinamas 2009 02 11 sprendimas išregistruoti juridinius faktus.

20Atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo netenkinti.

21Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 170-173) pasisakoma, kad skundas yra nepagrįstas.

22Paaiškina, kad VAVA Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritoriniam registratoriui pateikė 2009 02 03 prašymą bei nuomos pasibaigimo faktą patvirtinantį Vilniaus apskrities viršininko 2009 01 28 įsakymą, prašė per 5 darbo dienas išregistruoti žemės sklypų nuomos sutartis. Pareiškėjas Teritoriniam registratoriui pateikė 2009 02 10 ir 2009 02 11 prašymus atidėti sprendimo priėmimą, grindė tuo, kad apskrities viršininko įsakymą dėl sutarčių pasibaigimo ginčija Vilniaus miesto 2-me apylinkės teisme.

23Paaiškina, kad atliekant veiksmus Teritorinis registratorius vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymu ir Vyriausybės 2002 07 12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintais Nekilnojamojo turto registro nuostatais. Remiasi įstatymo 29 straipsniu, 26 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kur imperatyviai nurodyta, jog Teritorinis registratorius sprendimo priėmimą atideda tik tuo atveju, jeigu nustato bent vieną aplinkybę, trukdančią išregistruoti juridinį faktą. Teritorinis registratorius išnagrinėjo VAVA prašymą, nenustatė nei vienos iš įstatymo 29 straipsnyje nurodytų aplinkybių, išregistravo juridinius faktus apie sudarytas nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis. Paaiškina, kad kol nėra teismo sprendimo dėl nuomos sutarčių, tai tik ieškinio padavimas nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą. Paaiškina, kad vadovavosi teisės normomis ir jų neaiškino, nes neturi tokios teisės. Dėl klaidos, kuri buvo VAVA įsakyme, paaiškina, kad neatsako už dokumentų teisėtumą.

24Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, mano, kad Teritorinis registratorius pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą atidėti sprendimo priėmimą dėl juridinių faktų išregistravimo. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

26Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą pasisako, kad su skundu nesutinka (b. l. 158-160).

27Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsniu, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsniu, 4 straipsnio 2 dalimi ir paaiškina, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktų duomenų vertinimas yra nepriskirtas. Teigia, kad VĮ Registrų centras pasielgė tinkamai, neviršijo kompetencijos ribų. Registratoriui buvo pateiktas apskrities viršininko įsakymas dėl nuomos sutarčių nutraukimo, dėl to juridiniai faktai pagrįstai išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro. Pareiškėjo nurodyta korektūros klaida ištaisyta Vilniaus apskrities viršininko 2009 02 19 įsakymu Nr. 2.3-2260-(01). Paaiškina, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 02 10 nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų priemonių taikymo toje dalyje, kur buvo prašoma uždrausti VAVA įregistruoti sutarčių pasibaigimą. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

29Skundas tenkinamas iš dalies.

30Ginčo dalykas yra VĮ Registrų centro Vilniaus filialo ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas.

31Šis ginčas šioje nagrinėjimo stadijoje yra ginčas dėl ikiteisminės procedūros, privalomos pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas taikymo teisingumo. Kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje 2009 06 19 nutartimi (adm. byla Nr. AS-261-397/2009, b. l. 138-140) aiškiai pasisakė, jog: „Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčui privaloma Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka“, teismas daro išvadą, kad VĮ Registrų centro pozicija, kad šio ginčo metu buvo nagrinėjama tik dėl Teritorinio registratoriaus informacinio pobūdžio rašto, yra nepagrįsta.

32Tai, kad ginčas turėjo būti iki galo išnagrinėtas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 – 32 straipsniuose nustatyta tvarka, patvirtina ir faktinės bylos aplinkybės.

33Nustatyta, kad pareiškėjas 2009 02 10 ir 2009 02 11 prašymais kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą ir prašė atidėti sprendimo dėl žemės nuomos sutarčių išregistravimo priėmimą iki Vilniaus 2 apylinkės teismo civilinėje byloje bus priimtas ir įsiteisės galutinis sprendimas. Tokio prašymo nagrinėjimas bet kuriuo atveju sukelia pareiškėjui teisinius padarinius, nes Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota pareiškėjo daiktinė teisė (b. l. 27-28 ir kt.), kuri jau sukėlė pareiškėjui teisinius padarinius, o VAVA įsakymu ši daiktinė teisė buvo panaikinta, kartu nurodant ją išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro. Teismas nenagrinėja klausimo, ar pagrįstas buvo pareiškėjo prašymas, o nagrinėja klausimą, ar šiuo prašymu prasidėjo privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra, numatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnyje. Pagal pareiškėjo pirminius prašymus matyti, kad buvo prašoma tik atidėti sprendimo priėmimą pagal VAVA prašymą.

34Dėl to, tokių prašymų nagrinėjimo rezultatas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009 02 17 raštas Nr. IN(5.1.15.)-5720 (b. l. 12) – negali būti laikomas tik informaciniu pranešimu, kuris pareiškėjui nesukelia jokių teisinių padarinių. Iš šio rašto matyti, kad juo išnagrinėti pareiškėjo prašymai, nurodyta, kad jie nėra juridiniu pagrindu teritoriniam registratoriui atsisakyti išregistruoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotus juridinius faktus. Šiuo raštu pranešama tik apie tai, kad juridiniai faktai išregistruoti 2009 02 11. Tik ši rašto dalis yra informacinio pobūdžio, tačiau tai nedaro viso rašto tik informaciniu. Visos šios aplinkybės turėjo būti vertinamos Centriniam registratoriui nagrinėjant pareiškėjo skundą. Skundžiamu raštu atmestas konkretus pareiškėjo prašymas dėl juridinių faktų išregistravimo, todėl raštas pareiškėjui sukelia teisines pasekmes. Tačiau netgi informacinio pobūdžio rašto skundimas nebūtų įstatyminiu pagrindu atsisakyti priimti skundą, o būtų tik pagrindu skundo netenkinti. Šio ginčo esmės neliečia tai, kad pareiškėjas galėjo skųsti ir Teritorinio registratoriaus 2009 02 11 sprendimą išregistruoti juridinius faktus. Ši aplinkybė taip pat galėjo būti įvertinta Centriniam registratoriui nagrinėjant pareiškėjo skundą.

35Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnis suteikia teisę registro tvarkytojui atsisakyti registruoti juridinius faktus, o 26 straipsnyje numatyta galimybė sprendimo priėmimą atidėti. Jeigu galimas toks registratoriaus veiksmas, tai turi būti galimas ir skundo padavimas dėl tokio veiksmo atlikimo ar neatlikimo. Teritorinis registratorius skundžiamame sprendime rėmėsi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsniu ir 26 straipsnio 3 dalies 3 punktu, reiškia pareiškėjo prašymą suprato teisingai. Kadangi prašymas buvo netenkinamas, pareiškėjas turėjo teisę tokį sprendimą skųsti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka. Tai buvo nurodyta ir skundžiamame Teritorinio registratoriaus sprendime.

36Pareiškėjas šia savo teise pasinaudojo ir padavė skundą Centriniam registratoriui (b. l. 151-155). Skunde keliamo reikalavimo esmė – Teritorinio registratoriaus sprendimo panaikinimas ir naujo sprendimo priėmimas.

37Dėl šio skundo VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija priėmė sprendimą „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. 115 (b. l. 149-150). Vien tik sprendimo pavadinimas jau reiškia, kad tai sprendimas dėl Teritorinio registratoriaus priimto sprendimo. Tačiau šis sprendimas yra prieštaringas, jame painiojami skundo formos ir skundo esmės dalykai, dėl to padarytos neteisingos išvados.

38Skundžiamame Centrinio registratoriaus sprendime nurodoma, kad, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) 31 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 3 dalimi ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsniu, Centrinis registratorius nusprendė atsisakyti priimti UAB „SKR Baltic“ skundą, nes skundo turinys, forma neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų.

39NTRĮ 31 straipsnyje pasakyta, kad Centriniam registratoriui paduoto skundo forma ir turinys turi atitikti ABTĮ reikalavimus. ABTĮ 23 straipsnis nustato reikalavimus skundo formai ir turiniui, šiuo straipsniu rėmėsi Centrinis registratorius, todėl būtina įvertinti, ar pagrįsta išvada, kad skundą atsisakytina priimti. NTRĮ 32 straipsnio 3 dalis leidžia Centriniam registratoriui atsisakyti priimti skundą, jei skundo turinys, forma neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų. Iš Centrinio registratoriaus sprendimo turinio matyti, kad vienintelis neatitikimas ABTĮ nustatytai formai ir turiniui yra tai, kad pareiškėjas skundžia informacinio pobūdžio raštą, kuris nėra individualus teisės administracinis aktas. ABTĮ 23 straipsnyje nėra tokio reikalavimo, kad teismui (šiuo atveju Centriniam registratoriui) galima skųsti tik individualų administracinį aktą, o informacinio rašto skųsti negalima. Kitų formos ir turinio reikalavimų neatitikimo Centrinis registratorius nenustatė. Be to, šio ginčo sprendimui svarbu ir tai, kad Centrinis registratorius skundžiamame sprendime pareiškėjo skundą nagrinėjo ir iš esmės dėl jo pasisakė, tačiau padarė išvadą, prieštaraujančią sprendimo turiniui – skundą priimti atsisakė.

40Dėl išdėstytų aplinkybių daroma išvada, kad Centrinis registratorius be įstatyme numatyto pagrindo atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Teismas šiuo atveju nevertina, ar nėra kitų pagrindų atsisakyti priimti skundą (praleistas terminas ar kt.). Centrinio registratoriaus nurodytas įstatyminis pagrindas atsisakyti priimti skundą taikytas neteisėtai ir nepagrįstai, įstatymo normos išaiškintos sprendime neteisingai (ABTĮ 23 straipsnis, NTRĮ 31 straipsnio 1 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis). Dėl to Centrinio registratoriaus 2009 04 10 sprendimas naikinamas ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu – sprendimas neteisėtas iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

41Kadangi nustatyta, kad šis ginčas visa apimtimi, tame tarpe ir dėl prašymų įpareigoti atlikti veiksmus, turi būti išnagrinėtas privaloma ikiteismine tvarka, o tai tinkamai nebuvo padaryta, teismas nepasisako dėl Teritorinio registratoriaus sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl šios priežasties negali būti tenkinami pareiškėjo reikalavimai įpareigoti Teritorinį registratorių atidėti sprendimo priėmimą ar atsisakyti išregistruoti juridinius faktus. Šie prašymai nenagrinėjami, nes tai prieštarautų NTRĮ 30 – 32 straipsnių reikalavimui dėl ginčo privalomo sprendimo ne teismo tvarka ir ABTĮ 25 straipsnio 1 dalies reikalavimams. Kadangi šie prašymai paliekami nenagrinėti ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu, teismas nepasisako dėl pareiškėjo argumentų ir motyvų, susijusių su pareiškėjo prašymu Teritoriniam ir Centriniam registratoriui, pagrindimu (dėl VAVA įsakymo ginčijimo teisme ir kt.). Šiuos klausimus turi spręsti registratoriai NTRĮ nustatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Po to, kai Centrinis registratorius priims sprendimą, pareiškėjas turės galimybę vėl kreiptis į teismą (ABTĮ 104 straipsnio 2 dalis). Pareiškėjas skunde prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis pareiškėjas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą proporcingai patenkintiems reikalavimams. Tačiau pareiškėjas nedetalizavo, kokių bylinėjimosi išlaidų patyrė, nepagrindė jų įrodymais, taip, kaip to reikalauja ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis. Todėl šis prašymas nenagrinėjamas ir nėra galimybės teismo išlaidas priteisti šiuo sprendimu. Tačiau tokį prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, galės raštu paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo ir toks prašymas bus teismo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka priimant nutartį.

42Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 103 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

43panaikinti Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 10 d. sprendimą „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. 115.

44Pareiškėjo UAB „SKR Baltic“ kitus reikalavimus palikti nenagrinėtus.

45Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija,... 3. UAB „SKR Baltic“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą,... 4. Skunde paaiškino, kad pareiškėjas su Vilniaus apskrities viršininko... 5. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apskrities viršininko 2009 01 28... 6. Teritorinis registratorius 2009 02 17 priėmė sprendimą Nr. IN(5.1.15)-5720,... 7. VĮ registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija... 8. Mano, kad Teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus sprendimai... 9. Dėl 2009 04 10 Centrinio registratoriaus sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo... 10. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT)... 11. Teritorinio registratoriaus sprendimas sukėlė tiesiogines teisines pasekmes... 12. Pareiškėjas paaiškina, jog Teritorinio registratoriaus 2009 02 17 sprendimas... 13. Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi ir... 14. Atstovė teismo posėdyje palaikė skundą ir prašė tenkinti.... 15. Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į skundą (b. l.... 16. Paaiškina, kad 2009 03 16 gavo pareiškėjo atstovo skundą dėl valstybės... 17. Paaiškina, kad pareiškėjas teismui skundžia ne tik Centrinio... 18. Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir... 19. Teigia, kad skundžiamas Vilniaus filialo raštas nėra individualus teisės... 20. Atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo... 21. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atsiliepime į... 22. Paaiškina, kad VAVA Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritoriniam... 23. Paaiškina, kad atliekant veiksmus Teritorinis registratorius vadovavosi... 24. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, mano, kad Teritorinis... 25. Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.... 26. Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą... 27. Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsniu, Nekilnojamojo... 28. Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.... 29. Skundas tenkinamas iš dalies.... 30. Ginčo dalykas yra VĮ Registrų centro Vilniaus filialo ir VĮ Registrų... 31. Šis ginčas šioje nagrinėjimo stadijoje yra ginčas dėl ikiteisminės... 32. Tai, kad ginčas turėjo būti iki galo išnagrinėtas Nekilnojamojo turto... 33. Nustatyta, kad pareiškėjas 2009 02 10 ir 2009 02 11 prašymais kreipėsi į... 34. Dėl to, tokių prašymų nagrinėjimo rezultatas – VĮ Registrų centro... 35. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnis suteikia teisę registro... 36. Pareiškėjas šia savo teise pasinaudojo ir padavė skundą Centriniam... 37. Dėl šio skundo VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 38. Skundžiamame Centrinio registratoriaus sprendime nurodoma, kad, vadovaudamasis... 39. NTRĮ 31 straipsnyje pasakyta, kad Centriniam registratoriui paduoto skundo... 40. Dėl išdėstytų aplinkybių daroma išvada, kad Centrinis registratorius be... 41. Kadangi nustatyta, kad šis ginčas visa apimtimi, tame tarpe ir dėl prašymų... 42. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 43. panaikinti Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus... 44. Pareiškėjo UAB „SKR Baltic“ kitus reikalavimus palikti nenagrinėtus.... 45. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 14 dienų nuo jo...