Byla AS-438-81-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Romos Sabinos Alimienes, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešejas), teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo Kauno miesto savivaldybes skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, uždarosioms akcinems bendrovems „Dzutra“ bei „Kauno švara“ del nutarimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3I.

4pareiškejas Kauno miesto savivaldybe su skundu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma ir praše panaikinti Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 5 d. nutarima Nr. 2S-10 „Del Kauno miesto savivaldybes veiksmu atsisakant sudaryti sutarti su UAB „Dzutra" del komunaliniu (buitiniu) atlieku surinkimo ir vežimo Kauno mieste atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos istatymo 4 str. reikalavimams".

5Atsakovas Konkurencijos taryba praše pareiškejo skunda atmesti kaip nepagrista.

6Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Dzutra", Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su pareiškejo skundu nesutiko, praše ji atmesti kaip nepagrista.

7Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Kauno švara" atsiliepime palaike Kauno miesto savivaldybes skunde išdestyta pozicija.

8Pareiškejas 2008 m. gruodžio l d. pateike prašyma sustabdyti administracines bylos nagrinejima iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priims sprendima del Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimosi adm. byloje Nr. I-4049-602/2008, prašant ištirti, ar Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkricio 14 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto ir 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 pakeisto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 punkto nuostata, kurioje numatyta, kad „posedžio pirmininkas nutarimo rezoliucine dali paskelbia tuoj pat po jo priemimo. Šalys informuojamos, kad joms bus iteiktas motyvuotas tarybos nutarimas" ir 103 punkto nuostata, kurioje itvirtinta, kad „Konkurencijos tarybos nutarimus del istatymu pažeidimu ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylu nagrinejimo posedžio protokolo pasirašymo dienos parengia-ir teikia pasirašyti posedžio pirmininkui Teises skyriaus valstybes tarnautojas" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konkurencijos istatymo 36 straipsnio l ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai.

9Teismo posedyje pareiškejo atstovai ir treciojo suinteresuoto asmens UAB „Kauno švara" atstove palaike prašyma sustabdyti administracine byla.

10Kitu procesiniu šaliu atstovai teisminio nagrinejimo metu praše administracines bylos nestabdyti.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 9 d. nutartimi pareiškeju prašyma tenkino ir sustabde administracine byla Nr. I-3915-426/2008 iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priims sprendima del Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimosi adm. byloje Nr. I-4049-602/2008, prašant ištirti, ar Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkricio 14 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto ir 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 pakeisto konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 punkto nuostata, kurioje numatyta, kad „posedžio pirmininkas nutarimo rezoliucine dali paskelbia tuoj pat po jo priemimo. Šalys informuojamos, kad joms bus iteiktas motyvuotas tarybos nutarimas" ir 103 punkto nuostata, kurioje itvirtinta, kad „Konkurencijos tarybos nutarimus del istatymu pažeidimu ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylu nagrinejimo posedžio protokolo pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posedžio pirmininkui Teises skyriaus valstybes tarnautojas" neprieštarauja Konkurencijos istatymo 36 straipsnio l ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai.

13Teismas konstatavo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkricio 19d. nutartimi adm. byloje Nr. I-4049-602/2008 nutare Lietuvos vyriausiaji administracini teisma prašyti ištirti, ar Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkricio 14 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto ir 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 pakeisto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 punkto nuostata, kurioje numatyta, kad „posedžio pirmininkas nutarimo rezoliucine dali paskelbia tuoj pat po jo priemimo. Šalys informuojamos, kad joms bus iteiktas motyvuotas tarybos nutarimas" ir 103 punkto nuostata, kurioje itvirtinta, kad „Konkurencijos tarybos nutarimus del istatymu pažeidimu ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylu nagrinejimo posedžio protokolo pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posedžio pirmininkui Teises skyriaus valstybes tarnautojas" neprieštarauja Konkurencijos istatymo 36 straipsnio l ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai. Tiek paminetoje administracineje byloje, tiek šioje administracineje byloje keliamas klausimas del skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo priemimo proceduros teisetumo. Pareiškejo manymu, Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 2S-10 priemimas dalimis - iš pradžiu paskelbiant nutarimo rezoliucine dali ir tik veliau surašant motyvus -prieštarauja Konkurencijos istatymo nuostatoms, skirtoms užtikrinti priimamu sprendimu objektyvuma bei visapusiška reikšmingu bylai aplinkybiu ivertinima.

14Teismo nuomone, kadangi vienas iš Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnio l dalyje numatytu skundžiamo akto panaikinimo pagrindu yra tada, kai ji priimant buvo pažeistos pagrindines proceduros, ypac taisykles, turejusios užtikrinti objektyvu visu aplinkybiu ivertinima bei sprendimo pagristuma (3 punktas), atžvelgus i pareiškejo skundo motyvus, manytina, jog administracine byla Nr. 1-3915-426/2008 tikslinga stabdyti iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priims sprendima del Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimosi adm. byloje Nr. 1-4049-602/2008.

15III.

16Atskiruoju skundu atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 nutarti ir išspresti klausima del šios administracines bylos sustabdymo atmetant pareiškejo, Kauno miesto savivaldybes, prašyma sustabdyti šia byla. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

171. Paties pareiškejo veiksmai rodo, jog šia administracine byla iš tikro galima nagrineti ir nelaukiant, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priims sprendima del Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimosi i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma administracineje byloje Nr. I-4049-602/2008 Konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatu teisetumo. Tarp šiu administraciniu bylu nera prejudicinio ryšio, o tai rodo, jog ir pirmosios instancijos teismo sprendimas stabdyti nagrinejama administracine byla Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio l dalies 3 punkte nurodytu pagrindu yra nepagristas.

182. Pirmosios instancijos teismas nepagristai neivertino ir neatsižvelge i tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas del Konkurencijos tarybos darbo reglamente numatytu proceduru neturi prejudicinio ryšio su šia nagrinejama administracine byla, nes, pareiškejas nepateike svariu argumentu, kad nesant tariamu formaliu proceduru pažeidimo Konkurencijos taryba butu priemusi kitoki nutarima pareiškejo atžvilgiu.

193. Pirmosios instancijos teismas privalejo išsamiai ivertinti visas su bylos sustabdymo pagrindu susijusias aplinkybes, o ne apsiriboti išvada, kad kitoje administracineje byloje yra keliamas toks pat klausimas, nes, kaip paaiškinta aukšciau, to paties klausinio kelimas nebutinai salygoja prejudicini ryši tarp šiu bylu. Tuo tarpu, kai byla yra sustabdoma nesant tam tinkamo pagrindo ir motyvu, yra pažeidžiami teismo proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principai neapibrežtam laikui atidedant galutinio sprendimo byloje priemima bei tuo paciu pažeidžiant proceso šaliu ir kitu dalyviu interesa kaip imanoma greiciau tinkamai išspresti kilusi ginca.

20Atsiliepimu i atsakovo atskiraji skunda pareiškejas Kauno miesto savivaldybe prašo ji atmesti, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarti palikti galioti nepakeista. Atsiliepima grindžia šiais argumentais:

211. Pareiškejo nuomone, atsakovo atskirojo skundo argumentai neatitinka to, kaip teises teorijoje bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra suprantamas prejudicinis ryšys. Be to, pateikdamas pareiškejo elgesio vertinima, atsakovas neatsižvelgia i kai kurias svarbias bylos aplinkybes.

222. Anot pareiškejo, bylos aplinkybiu kontekste Vilniaus apygardos administracinis teismas padare pagrista išvada, jog atitinkamoje bylos nagrinejimo stadijoje yra protingas pagrindas manyti, kad atitinkamu Konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatu atitikimo Konkurencijos istatymui ivertinimas gali tureti itakos skundžiamo teises akto teisetumui.

23Atsiliepimu i atsakovo atskiraji skunda tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Dzutra“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 nutarti ir išspresti klausima iš esmes – Kauno miesto savivaldybes prašyma stabdyti administracine byla atmesti. Atsiliepima grindžia šiais argumentais:

241. Konkurencijos tarybos nutarimu priemimo proceduros teisetumo klausimo nagrinejimas administracineje byloje Nr. I-4049-602/2008 yra teises klausimas, bet ne prejudicinio fakto klausimas, todel priimtas sprendimas administracineje byloje Nr. I-4049-602/2008 nenustatys jokiu teisiškai reikšmingu faktiniu aplinkybiu, t. y. netures prejudicines galios nagrinejamoje administracineje byloje. Atsižvelgiant i tai, treciojo suinteresuotojo asmens nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taike Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punkta. Kadangi, pasak treciojo suinteresuotojo asmens, nera pagrindo nagrinejama administracine byla stabdyti, todel gincijama pirmosios instancijos teismo nutartis turi buti panaikinta.

252. Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta, jog teismas sustabdo byla, kai kreipiamasi i administracini teisma prašant ištirti norminio administracinio akto teisetuma arba kai pats administracinis teismas, nagrinedamas konkrecia byla, nusprendžia ištirti norminio administracinio akto teisetuma. Tretysis suinteresuotasis asmuo pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinejantis šia administracine byla, nesikreipe i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 punkto ir 103 punkto nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai. Vien ta aplinkybe, kad teismas kitoje byloje yra kreipesis su tokiu prašymu neipareigoja ir nesudaro pagrindo teismui stabdyti nagrinejama administracine byla.

26Teiseju kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad teismas sustabdo byla, kai negalima nagrineti tos bylos, kol bus išspresta kita byla, nagrinejama civiline, baudžiamaja ar administracine tvarka.

29Iš gincijamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog teismas nagrinejama administracine byla sustabde kol bus išsprestos kita administracine byla, t. y. byla pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimasi administracineje byloje Nr. I-4049-602/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašant ištirti, ar Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkricio 14 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto ir 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 pakeisto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 punkto nuostata, kurioje numatyta, kad „posedžio pirmininkas nutarimo rezoliucine dali paskelbia tuoj pat po jo priemimo. Šalys informuojamos, kad joms bus iteiktas motyvuotas tarybos nutarimas" ir 103 punkto nuostata, kurioje itvirtinta, kad „Konkurencijos tarybos nutarimus del istatymu pažeidimu ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylu nagrinejimo posedžio protokolo pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posedžio pirmininkui Teises skyriaus valstybes tarnautojas" neprieštarauja Konkurencijos istatymo 36 straipsnio l ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai.

30Bylos medžiaga patvirtina, jog šioje administracineje byloje (Nr. I-3915-426/2008) pareiškejas gincydamas Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 5 d. nutarima Nr. 2S-10 „Del Kauno miesto savivaldybes veiksmu atsisakant sudaryti sutarti su UAB „Dzutra" del komunaliniu (buitiniu) atlieku surinkimo ir vežimo Kauno mieste atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos istatymo 4 str. reikalavimams" pareiškejas kelia reikalavimus bei pateikia argumentus, kurie susije su gincijamo Konkurencijos tarybos nutarimo priemimo proceduru, apibrežtu Konkurencijos tarybos darbo reglamente, teisetumu (t. 2, b.l. 26 – 29). Taigi kitoje administracineje byloje sprendžiami klausimai del Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkricio 14 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto ir 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 pakeisto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 ir 103 punkto nuostatu teisetumo yra tiesiogiai susije ir su administracines bylos Nr. I-3915-426/2008 nagrinejimo dalyku.

31Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, jog nagrinejama administracine byla Nr. I-3915-426/2008 ir Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-4049-602/2008, kurioje prašoma ištirti, ar Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkricio 14 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto ir 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 pakeisto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 ir 103 punkto nuostatu teisetuma yra susijusios bei turi prejudicini ryši. Todel pirmosios instancijos teismas pagristai konstravo, jog administracines bylos Nr. I-3915-426/2008 nagrineti negalima, kol nebus išspresta kita byla, nagrinejama administracine tvarka.

32Del šiu priežasciu atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis paliekama galioti nepakeista.

33Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

34atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos atskiraji skunda atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarti palikti galioti nepakeista.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 3. I.... 4. pareiškejas Kauno miesto savivaldybe su skundu kreipesi i Vilniaus apygardos... 5. Atsakovas Konkurencijos taryba praše pareiškejo skunda atmesti kaip... 6. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Dzutra", Lietuvos Respublikos... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Kauno švara" atsiliepime palaike... 8. Pareiškejas 2008 m. gruodžio l d. pateike prašyma sustabdyti administracines... 9. Teismo posedyje pareiškejo atstovai ir treciojo suinteresuoto asmens UAB... 10. Kitu procesiniu šaliu atstovai teisminio nagrinejimo metu praše... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 9 d. nutartimi... 13. Teismas konstatavo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m.... 14. Teismo nuomone, kadangi vienas iš Administraciniu bylu teisenos istatymo 89... 15. III.... 16. Atskiruoju skundu atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba prašo... 17. 1. Paties pareiškejo veiksmai rodo, jog šia administracine byla iš tikro... 18. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagristai neivertino ir neatsižvelge i tai,... 19. 3. Pirmosios instancijos teismas privalejo išsamiai ivertinti visas su bylos... 20. Atsiliepimu i atsakovo atskiraji skunda pareiškejas Kauno miesto savivaldybe... 21. 1. Pareiškejo nuomone, atsakovo atskirojo skundo argumentai neatitinka to,... 22. 2. Anot pareiškejo, bylos aplinkybiu kontekste Vilniaus apygardos... 23. Atsiliepimu i atsakovo atskiraji skunda tretysis suinteresuotasis asmuo UAB... 24. 1. Konkurencijos tarybos nutarimu priemimo proceduros teisetumo klausimo... 25. 2. Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 5 punkte... 26. Teiseju kolegija... 27. IV.... 28. Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato,... 29. Iš gincijamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog teismas... 30. Bylos medžiaga patvirtina, jog šioje administracineje byloje (Nr.... 31. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, jog nagrinejama... 32. Del šiu priežasciu atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus... 33. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu,... 34. atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos atskiraji skunda atmesti.... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarti... 36. Nutartis neskundžiama....