Byla 1A-218-579-2011

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Gražio, teisėjų Reginos Cemnolonskienės, Kęstučio Dargužio, sekretoriaujant Vaidai Pupšytei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Šukiui, nuteistajam N. Z., jo gynėjai advokatei Kristinai Česnauskienei, nukentėjusiajai L. S., jos atstovui adv. Artūrui Baužai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal N. Z. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nuosprendžio, kuriuo N. Z. nuteistas pagal BK 176 str. 1 d. laisvės atėmimu 3 metams. Paskirta bausmė subendrinta BK 63 str. 1d., 3d. tvarka su 2010-04-07 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams su 5 MGL (650 Lt) dydžio bauda. Laisvės atėmimo bausmės vykdymas, vadovaujantis BK 75 str. atidėtas 2 metams, įpareigojant N. Z. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant juos atlikti per 6 mėnesius

2Skundžiamu nuosprendžiu tenkintas civilinis ieškinys ir iš N. Z. priteista Valstybinei ligonių kasai 25 429,40 Lt turtinei žalai atlyginti, o L. S. – 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4N. Z. nuteistas pagal BK 176 str. 1 d. už tai, kad būdamas VšĮ „( - )“ direktoriumi ir pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 str. 2 d. atsakingas už saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų darbuotojams sudarymą ir privalėdamas užtikrinti darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, savo pareigų neįvykdė, darbus leido vykdyti darbuotojai, kuri nebuvo oficialiai įdarbinta, nesupažindinta su darbo funkcijomis ir darbų sauga, nebuvo aprūpinta būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis, tuo pažeidė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 str. 1 d., 11 str. 1 d. reikalavimus, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos (patvirtintos 2002-12-05 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr.282) 4 p. ir 36 p. reikalavimus, ir tai sukėlė nelaimingą atsitikimą darbe – 2008 m. vasario 27 d., apie 2215 val. VšĮ „( - )“ teritorijoje, esančioje ( - ), Kaune, kurią saugojo ir prižiūrėjo L. S., ją užpuolė ir sužalojo minimam cirkui priklausanti meška, padarydama letenos nagais ir dantimis nukentėjusiajai L. S. nesunkų sveikatos sutrikdymą – plėštinę žaizdą momeninėje-pakaušinėje srityje, plėštinę žaizdą dešinėje plaštakoje, kąstinę žaizdą kairėje plaštakoje su kairės plaštakos II-o piršto galinio pirštikaulio amputacija bei sukėlė potrauminį psichikos sutrikimą.

5Apeliaciniu skundu N. Z. prašo skundžiamą nuosprendį panaikinti ir priimti naują nuosprendį, kuriuo jį pagal BK 176 str. 1 d. išteisinti.

6Skunde N. Z. nurodo, kad šioje byloje netinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas, t.y. BK 176 str. 1 d., nes nusikalstama veika neteisingai kvalifikuota, kas įtakojo ir neteisingą bausmės paskyrimą. Apeliantas teigia, kad šiuo atveju nėra nustatyta nusikaltimo sudėtis pagal BK 176 str. 1 d., t.y. nenustatytas subjektas, sunkūs padariniai, objektyvioji pusė, priežastinis ryšys su L. S. nustatytu nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Jis pažymi, kad kaltinamajame akte buvo nukreipiama į Darbuotojų saugos ir sveikatos įst. 11 str. l d. 3 str. pažeidimus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymo nevykdymą. Tačiau pagal susiformavusią teismų praktiką, apkaltinamajame nuosprendyje nepakanka to deklaratyviai nurodyti, kad nevykdė, nes turi būti konkrečiai įvardinti konkretūs nusikalstami veiksmai (objektyviosios pusės požymiai).

7Skundo autorius teigia, kad nuosprendžiu pripažįstama susiklostę darbiniai santykiai tarp nukentėjusiosios ir VšĮ „( - )“, todėl tai yra Darbo teisės reglamentavimo dalykas, o dėl nelegalaus darbo nėra jokių oficialių, leistinų įrodymų (nėra surašytas ATP protokolas, iškelta civilinė byla ar kita). Tačiau šioje byloje darbinių teisinių santykių nustatymas negalimas bei yra teisiškai nereikšmingas. Skunde teigiama, kad teismas be pagrindo vadovavosi vien nukentėjusiosios, jos šeimos narių, dirbusių nepilnamečių merginų ir sutuoktinės parodymais, pastaroji šiuo metu konfliktiškai nusiteikusi prieš N. Z., vyksta santuokos nutraukimo procesas.

8N. Z. pažymi, kad BK 176 str. sudėtis susieta su darbiniais santykiais, todėl svarbu akcentuoti, kad meška nėra darbo priemonė, įrenginys, su kurių darbu reikalauja supažindinti norminiai aktai. Apelianto teigimu nuosprendyje padaryta neteisinga išvada, kad meška yra cirko nuosavybė, tuo pačiu toliau nurodant, kad meška yra N. Z. nuosavybė. Jis teigia, kad iš prie skundo pridėtų duomenų matyti, jog meška yra išimtinai N. Z. asmeninė nuosavybė ir dėl meškos priežiūros, jos saugaus laikymo yra atsakingas jos savininkas kaip fizinis asmuo. Todėl žalos klausimai privalo būti sprendžiami pagal CK deliktinės atsakomybės institutą, bet ne BPK tvarka, o žala nukentėjusiajai bus atlyginta.

9Apeliantas teigia, kad teismas nesvarstė priežastinio ryšio tarp N. Z. veiksmų ir atsiradusių pasekmių, kadangi N. Z. nėra atlikęs jokių nusikalstamų veiksmų tyčia, kurie būtų sukėlę nesunkų sveikatos sutrikdymą. Jis įvykio metu buvo išvykęs į užsienį su sutuoktine ir gavęs pranešimą apie sužalojimą grįžo į Kauną. Nuteistasis nurodo, kad byloje atlikus įvykio vietos apžiūrą nustatyta, jog meškos narvas tvarkingas, grindys neskylėtos, o kokiu būdu, dėl kieno kaltės meška išėjo iš narvo nebuvo nustatyta. Todėl šioje byloje nenustatyti nei tyčiniai veiksmai, nei priežastinis ryšys su pasekmėmis. Apeliantas teigia, kad teismas vertino N. Z. parodymus tyrimo metu, tačiau pastarasis, kaip ir A. Z., nurodė tikėtinas išvadas, nes įvykio metu jie nematė aplinkybių, kaip, kas ir kokiu tikslu paleido mešką iš narvo. Todėl remtis prielaidomis nuosprendyje negalima, o abejonės turi būti vertinamos gynybos naudai. Apklausti specialistai, įvykio apžiūroje dalyvavę asmenys nepatvirtino meškos išėjimo iš narvo aplinkybių, t.y. kad ji išlindo pro supuvusias grindis ar kita.

10Skundo autorius teigia, kad darbų saugos reikalavimų nesupažindinimas neturi jokios įtakos atsiradusioms pasekmėms, nes nėra darbinių santykių, o pastariesiems esant už žalą būtų atsakingą įmonė, tačiau civilinis ieškinys jai nebuvo pareikštas. Jis nurodo, kad pagal BK ir baudžiamosios teisės teoriją tik sunkus sveikatos sutrikdymas yra sunkus padarinys, todėl BK 176 str. 1 d. taikyta netinkamai. Be to, dėl gyvūno, priklausančio fiziniam asmeniui, nepriežiūros šiuo atveju negalima baudžiamoji atsakomybė pagal minėtą straipsnį.

11Apeliantas nurodo, kad L. S. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nesumažėjo darbingumas, jai žala padaryta ne N. Z. tyčia ir atsižvelgus į pastarojo materialinę padėtį, 50 000 Lt neturtinės žalos priteisimas nepagrįstas, todėl panaikinamas. Be to, tokios didelės sumos priteisimas prieštarauja suformuotai teismų praktikai, nes už nesunkų sveikatos sutrikdymą nėra priteisiama tokios sumos.

12N. Z. pažymi, kad jam pagal BK 176 str. 1 d. paskirta bausmė yra neadekvati veikos pavojingumui, pasekmėms, neatsižvelgta į jo asmenybę. Kadangi apeliantas yra garbaus amžiaus, nelinkęs nusikalsti, teigiamai charakterizuojamas asmuo, o teismas be pagrindo nepripažino lengvinančia aplinkybe tai, kad jis po įvykio sumokėjo 500 Lt grynais ir 500 Lt pervedė į sąskaitą. Apeliantas neneigia padarytos žalos ir ją atlygins, tačiau protingumo ribose, nes šiuo metu jis negali disponuoti jokiu turtu dėl vykstančio santuokos nutraukimo proceso ir turto padalinimo. Skundo autorius teigia, kad jo veika nėra priskiriama prie sunkių, padaryta netyčiniais veiksmais, jis paskutinio žodžio metu nuoširdžiai atsiprašė nukentėjusios ir ėmėsi priemonių užkirsti kelią galimiems analogiškiems atvejams. Tačiau teismas parinko pačią griežčiausią laisvės atėmimo bausmę, nors iš byloje nustatytų aplinkybių apeliantas daro išvadą, kad bausmė galėjo būti paskirta ir bauda. Be to, 2010-04-07 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 284 str. 1 d. paskirta 5 MGL dydžio bauda yra sumokėta.

13Apeliacinės instancijos teismo posėdyje N. Z. ir jo gynėja prašė baudžiamąją bylą nutraukti, kadangi nuteistasis ir nukentėjusioji susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo. Nukentėjusioji ir jos atstovas taip pat prašė baudžiamąją bylą nutraukti L. S. susitaikius su N. Z.. Prokuroras neprieštaravo baudžiamosios bylos nutraukimui apeliantui susitaikius su nukentėjusiąja.

14N. Z. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Nuteistasis pripažino savo kaltę ir atsisakė nuo šios skundo dalies, todėl apeliacinio skundo argumentai, susiję su nuteistojo kaltės nustatymu paliktini nenagrinėti.

16Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nuosprendį, jame išdėstytos teismo išvados atitinka visas faktines bylos aplinkybes. Apeliantas nuteistas už Darbų saugos ir sveikatos įstatymo 3 str. 1 d., 11 str. 1 d. pažeidimus, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos 4 ir 36 punktų pažeidimus, dėl ko įvyko nelaimingas atsitikimas darbe – L. S. užpuolė ir sužalojo meška. Kauno m. apyl. teismas nuosprendyje pagrįstai konstatavo, kad nukentėjusioji L. S. dirbo N. Z. vadovaujamoje VšĮ „( - )“. Kaip matyti iš pačios nukentėjusiosios, liudytojų J. P., G. J., I. K.-K., A. Z. parodymų, L. S. atliko naktinės budėtojos (sargės) ir gyvūnų prižiūrėtojos funkcijas, taigi ji dirbo realiai. Iš šių parodymų taip pat matyti, kad dėl darbo N. Z., kaip VšĮ „( - )“ direktorius, su nukentėjusiąja buvo susitaręs, L. S. dirbo pagal tam tikrą grafiką (arba direktoriui nurodžius), už ką gaudavo piniginį atlygį. Taigi buvo visos Darbo kodekse numatytos darbo sutarties sąlygos (D. K. (2002 m. birželio 4 d. įstatymas Nr. IX-926) 93 str.). Netikėti paminėtų asmenų parodymais pagrindo nėra. Juos patvirtina ir duomenys gauti bylą nagrinėjant apeliacine tvarka atlikus įrodymų tyrimą. Šio tyrimo metu pats nuteistasis parodė, kad savo kaltę pripažįsta, kad atlygino dalį L. S. padarytos turtinės žalos, susitarė su nukentėjusiąja dėl kitos dalies atlyginimo iki 2011-10-01.

17Baudžiamojo kodekso 176 str. 1 d. numatyta atsakomybė darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui, pažeidusiam darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių. N. Z. įvykio metu pagal savo pareigas buvo atsakingas už įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą ir privalėjo užtikrinti jiems saugias darbo sąlygas, tačiau to nepadarė, dėl ko L. S. sužalojo iš narvo ištrūkusi meška. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog N. Z. padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal BK 176 str. 1 d.

18BPK 327 str. 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį ir nutraukia bylą, jeigu yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 36–40 straipsniuose numatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės.

19BK 38 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu:

201) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir

212) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir

223) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir

234) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

24Šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės recidyvistas, pavojingas recidyvistas, taip pat asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai.

25Kaip matyti N. Z. kaltu prisipažino pilnai, su nukentėjusiu asmeniu susitaikė, dalį padarytos žalos (10000 Lt) atlygino ir susitarė dėl likusios padarytos žalos (40000 Lt) atlyginimo iki 2011-10-01, jo įvykdyta nusikalstama veika yra neatsargi, padaryta dėl nusikalstamo nerūpestingumo (BK 11 str., 16 str. 3 d.). Apeliantas anksčiau nebuvo teistas, dirba, charakterizuojamas išimtinai teigiamai (b.l. 114 T. 2), gailisi padaręs nusikaltimą, nėra duomenų, kad jis baustas administracinėmis nuobaudomis, nusikalstama veika, kaip minėta, padaryta netyčiniais N. Z. veiksmais, todėl yra pagrindo manyti, kad ateityje N. Z. nedarys naujų nusikalstamų veikų. Anksčiau jis nėra buvęs atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu.

26Įvertinus baudžiamojo įstatymo reikalavimus ir bylos aplinkybes kolegija pripažįsta, kad yra visi įstatyme nurodyti pagrindai ir sąlygos N. Z. atžvilgiu taikyti BK 38 str. 1 d. ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus (BK 67 str., 70 str.).

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 2 d. 1 p., 327 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

28nuteistojo N. Z. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

29Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-29 nuosprendį. Vadovaujantis BK 38 str. l d. l p - 4 p N. Z. pagal BK 176 str. 1 d. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, o baudžiamąją bylą nutraukti.

30Patvirtinti susitarimą tarp N. Z. ir L. S., pagal kurį N. Z. įsipareigoja iki 2011-10-01 atlyginti nukentėjusiajai likusią neatlygintą padarytos žalos dalį – 40000 (keturiasdešimt tūkstančių) Lt.

31Remiantis BK 67 str. 1, 2 dalimis, 70 str. paskirti N. Z. 100 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose. Nemokamus darbus atlikti iki 2012-02-29.

32Išieškoti iš N. Z. 25429,40 (dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt devynis litus 40 cnt) Lt. Valstybinės ligonių kasos naudai.

33Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

34Nutartis įsigalioja nuo priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Skundžiamu nuosprendžiu tenkintas civilinis ieškinys ir iš N. Z. priteista... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. N. Z. nuteistas pagal BK 176 str. 1 d. už tai, kad būdamas VšĮ „( - )“... 5. Apeliaciniu skundu N. Z. prašo skundžiamą nuosprendį panaikinti ir priimti... 6. Skunde N. Z. nurodo, kad šioje byloje netinkamai taikytas baudžiamasis... 7. Skundo autorius teigia, kad nuosprendžiu pripažįstama susiklostę darbiniai... 8. N. Z. pažymi, kad BK 176 str. sudėtis susieta su darbiniais santykiais,... 9. Apeliantas teigia, kad teismas nesvarstė priežastinio ryšio tarp N. Z.... 10. Skundo autorius teigia, kad darbų saugos reikalavimų nesupažindinimas neturi... 11. Apeliantas nurodo, kad L. S. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas,... 12. N. Z. pažymi, kad jam pagal BK 176 str. 1 d. paskirta bausmė yra neadekvati... 13. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje N. Z. ir jo gynėja prašė... 14. N. Z. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Nuteistasis pripažino savo kaltę ir atsisakė nuo šios skundo dalies, todėl... 16. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, priėmė teisėtą ir... 17. Baudžiamojo kodekso 176 str. 1 d. numatyta atsakomybė darbdaviui ar jo... 18. BPK 327 str. 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina... 19. BK 38 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 20. 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir... 21. 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą... 22. 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės... 23. 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.... 24. Šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais negali būti atleistas nuo... 25. Kaip matyti N. Z. kaltu prisipažino pilnai, su nukentėjusiu asmeniu... 26. Įvertinus baudžiamojo įstatymo reikalavimus ir bylos aplinkybes kolegija... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 2 d. 1... 28. nuteistojo N. Z. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 29. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-29 nuosprendį. Vadovaujantis... 30. Patvirtinti susitarimą tarp N. Z. ir L. S., pagal kurį N. Z. įsipareigoja... 31. Remiantis BK 67 str. 1, 2 dalimis, 70 str. paskirti N. Z. 100 val. nemokamų... 32. Išieškoti iš N. Z. 25429,40 (dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus... 33. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.... 34. Nutartis įsigalioja nuo priėmimo dienos ir yra neskundžiama....