Byla I-8121-580/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Mefodijos Povilaitienės ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), susipažinusi su atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros prašymu sujungti administracines bylas,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-05-14 nutartimi priėmė nagrinėti pareiškėjo Amalių bendruomenės centro skundą dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2014-04-07 sprendimo Nr. (2.6)-A4-1395 ir 2014-04-16 sprendimo Nr. (2.6)-A4-1515 su ištaisytomis techninėmis klaidomis panaikinimo bei Aplinkos apsaugos agentūros įpareigojimo įpareigoti UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir UAB „Sweco Lietuva“ pataisyti ir papildyti planuojamos ūkinės veiklos – Kauno kogeneracinės jėgainės statyba ir veikla – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kad ji neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, bei pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita.

3Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra 2014-12-18 pateikė prašymą sujungti administracines bylas Nr. I-8121-580/2014 ir Nr. I-8119-764/2014 į vieną bylą. Paaiškino, kad piliečių teisių gynimo asociacija „Mūsų teisė“ administracinėje byloje Nr. I-8119-764/2014 ir Amalių bendruomenės centras administracinėje byloje Nr. I-8121-580/2014 pateikė skundus dėl tos pačios atsakovės to paties akto. Abu pareiškėjai administracinėse bylose Nr. I-8121-580/2014 ir Nr. I-8119-764/2014 prašo panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2014-04-07 sprendimą Nr. (2.6)-A4-1395 dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Atsakovės nuomone, sujungus nurodytas administracines bylas, būtų greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai.

4Bylos sujungtinos.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

6Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme pagal pareiškėjos piliečių teisių gynimo asociacijos „Mūsų teisė“ skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir UAB „Sweco Lietuva“ yra pradėta byla dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2014-04-07 sprendimo Nr. (2.6)-A4-1395 dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Fortum Heat Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos panaikinimo.

7Nustatyta, kad administracinėse bylose Nr. I-8119-764/2014 ir Nr. I-8121-580/2014 prašoma panaikinti tą patį administracinį aktą – Aplinkos apsaugos agentūros 2014-04-07 sprendimą Nr. (2.6)-A4-1395, t. y. du skundai paduoti dėl tos pačios atsakovės to paties akto, todėl tikslinga tenkinti Aplinkos apsaugos agentūros prašymą ir pareiškėjų skundus, pateiktus minėtose bylose, sujungti į vieną administracinę bylą.

8Teismas, vadovaudamasis Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, proceso operatyvumo, koncentruotumo ir ekonomiškumo principais, daro išvadą, kad administracinė byla pagal pareiškėjos piliečių teisių gynimo asociacijos „Mūsų teisė“ skundą galės būti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėta tik nagrinėjant ją kartu su administracine byla pagal pareiškėjo Amalių bendruomenės centro skundą.

9Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2011-05-10 įsakymu Nr. T-23 patvirtinto Darbo su skundais (prašymais), dokumentais, bylomis Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos aprašo III skyriaus „Bylų formavimas“ 5 punkte nustatyta, kad sujungus bylas, bylai suteikiamas vienas bylos numeris, kuris pagal bylų numeravimo eiliškumą buvo pirmesnis. Pagal bylų numeravimo eiliškumą pirmesnis yra numeris administracinės bylos pagal pareiškėjos piliečių teisių gynimo asociacijos „Mūsų teisė“ skundą Nr. I-8119-764/2014, todėl administracinė byla pagal pareiškėjos piliečių teisių gynimo asociacijos „Mūsų teisė“ skundą sujungiama su administracine byla pagal pareiškėjo Amalių bendruomenės centro skundą Nr. I-8121-580/2014 ir bylai suteiktinas Nr. I-8119-764/2014.

10Sujungus pareiškėjų skundus minėtose administracinėse bylose, administracinėje byloje Nr. I-8119-764/2014 trečiaisiais suinteresuotais asmenimis laikytini UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Sweco Lietuva“, Kauno visuomenės sveikatos centras ir Kauno rajono savivaldybės administracija.

11Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi, 105–106 straipsniais,

Nutarė

12Sujungti pareiškėjos piliečių teisių gynimo asociacijos „Mūsų teisė“ skundą, pateiktą administracinėje byloje Nr. I-8119-764/2014, ir pareiškėjo Amalių bendruomenės centro skundą, pateiktą administracinėje byloje Nr. I-8121-580/2014, į vieną administracinę bylą.

13Administracinei bylai suteikti Nr. I-8119-764/2014.

14Trečiaisiais suinteresuotais asmenimis administracinėje byloje Nr. I-8119-764/2014 laikyti UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Sweco Lietuva“, Kauno visuomenės sveikatos centrą ir Kauno rajono savivaldybės administraciją.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai