Byla I-2893-629/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su J. G., UAB „Beržūna“, UAB „Ekoenergy“, UAB „Kriaunų malūnas plius“, UAB „Kriaunų malūnas“, UAB „Staja“, UAB „Vili“, ūkininko R. P., UAB „EJ energija“, UAB „Sun investments“, UAB „Švari saulė“, UAB „Solar Holding“, UAB „Tyra energija“, UAB „FV energija“, UAB „RD power“, UAB „FDR solar“, UAB „DV energija“, UAB „Spindulio energija“, UAB „Solar joy“ skundu atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai,

Nustatė

2J. G., UAB „Beržūna“, UAB „Ekoenergy“, UAB „Kriaunų malūnas plius“, UAB „Kriaunų malūnas“, UAB „Staja“, UAB „Vili“, ūkininkas R. P., UAB „EJ energija“, UAB „Sun investments“, UAB „Švari saulė“, UAB „Solar Holding“, UAB „Tyra energija“, UAB „FV energija“, UAB „RD power“, UAB „FDR solar“, UAB „DV energija“, UAB „Spindulio energija“, UAB „Solar joy“ (toliau – ir pareiškėjai) 2013 m. kovo 26 d. padavė teismui skundą, kuriame prašo:

31) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2013 m. vasario 22 d. nutarimą Nr. O3-41 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. O3-233) dalyje, kurioje nuspręsta pakeisti „skatinimo laikotarpis“ sąvoką (5 p.) ir elektros energijos jėgainėms taikomus technologinio pajėgumo koeficientus (42 p.) pareiškėjų atžvilgiu;

42) panaikinti Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. O3-58 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2013 metų II ketvirčiui“ (toliau – ir Nutarimas Nr. O3-58) dalyje, kurioje nuspręsta patvirtinti perteklinės energijos supirkimo tarifus ir maksimalius tarifus elektros energijos, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra 10 < ĮG ? 100 kW – 0,69 Lt/kWh (1.2.2 p.) pareiškėjų atžvilgiu.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 str. 13 d., norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) ne kartą yra pažymėjęs, jog daugelis šioje ABTĮ nuostatoje nurodytų požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas, spręsdamas, ar teisės aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į administracinį teismą, gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu, būtinai turi išsiaiškinti šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį, subjektų ratą, kuriems taikomas aktas, aktą priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes (LVAT 2006 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-78/2006; 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-01/2007).

7Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan.

8Ginčijamu Komisijos Nutarimu Nr. O3-41 buvo pakeistos tam tikros Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233, (toliau – ir Metodika) nuostatos.

9Pažymėtina, kad Metodika reglamentuoja fiksuotų tarifų didžiausio galimo dydžio aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams ir perteklinės elektros energijos supirkimo tarifų nustatymo tvarką. Komisija, vadovaudamasi Metodika, nustatė perteklinės elektros energijos supirkimo tarifus ir Maksimalius tarifus gamintojams, gaminantiems ir tiekiantiems į tinklą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus gamintojus, nurodytus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 str. 13 d. Metodikos 5 p. nustatyta, kad gamintojas – tai asmuo, nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdantis ir eksploatuojantis elektros energijos gamybos įrenginį, elektros energijai gaminti naudojantį atsinaujinančius energijos išteklius, turintis atitinkamą leidimą verstis elektros energijos gamybos veikla arba ketinantis plėtoti elektros energijos gamybą.

10Ginčijamu Komisijos Nutarimu Nr. O3-25 patvirtinti fiksuoti tarifai elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (be PVM), galiosiantys nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.

11Pažymėtina, kad Nutarimų Nr. O3-58 ir Nr. O3-41 nuostatos yra orientuotos į ateitį, yra nevienkartinio pobūdžio, šiais nutarimais įtvirtintos privalomos elgesio taisyklės, o subjektai, kuriems skirtos nurodytos taisyklės, yra apibūdinti rūšiniais požymiais, neišskiriant jų individualiais požymiais, todėl, teismo vertinimu, Nutarimai Nr. O3-58 ir Nr. O3-41 yra norminiai administraciniai aktai. Taigi pareiškėja, prašydami panaikinti minėtų nutarimų atitinkamus punktus, iš esmės prašo ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą.

12Tyrimo, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, pradžia siejama su abstraktaus prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 str.) arba prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla (ABTĮ 111 str.) pateikimu administraciniam teismui. Subjektų, turinčių teisę pateikti atitinkamą prašymą, ratas yra apibrėžtas. Šiuo atveju pareiškėjai nėra tinkami subjektai paduoti prašymą ištirti (panaikinti) norminio administracinio akto teisėtumą pagal ABTĮ 110 str., nes įstatymas juridiniams ir fiziniams asmenims tokios teisės nesuteikia.

13Individualioje administracinėje byloje norminio administracinio teisės akto teisėtumas gali būti tiriamas pareiškėjo prašymu, kai teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jo teisių pažeidimo, arba teismo iniciatyva. Šiuo atveju pareiškėjai nesuformulavo konkretaus savarankiško reikalavimo dėl galimai pažeistų jų teisių gynimo, kurį būtų galima laikyti individualiu ginču, todėl pareiškėjai nagrinėjamu atveju nevertintini ir kaip tinkami subjektai, galintys kreiptis į teismą dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo ištyrimo pagal ABTĮ 111 str.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjų skundą atsisakytina priimti vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p. kaip nenagrinėtiną teismų.

15Išaiškintina, jog pareiškėjai turėtų teisę prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą vadovaujantis ABTĮ 111 str., jeigu teisme būtų nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

17Atsisakyti priimti pareiškėjų J. G., UAB „Beržūna“, UAB „Ekoenergy“, UAB „Kriaunų malūnas plius“, UAB „Kriaunų malūnas“, UAB „Staja“, UAB „Vili“, ūkininko R. P., UAB „EJ energija“, UAB „Sun investments“, UAB „Švari saulė“, UAB „Solar Holding“, UAB „Tyra energija“, UAB „FV energija“, UAB „RD power“, UAB „FDR solar“, UAB „DV energija“, UAB „Spindulio energija“, UAB „Solar joy“ skundą.

18Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais bei žyminį mokestį grąžinti pareiškėjams.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai