Byla eB2-405-372/2020
Dėl 2020 m. vasario 13 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal BUAB „Žemkasa“ bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ ir kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ skundus dėl 2020 m. vasario 13 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų ir

Nustatė

21.

3Kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ prašo : 1) pripažinti negaliojančiais IĮ „Stiksas“ surašytame protokole nurodytus nutarimus Nr. 2, Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3. 2) pripažinti susirinkimo rezultatus darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3., Nr. 7.4., priimtus pagal pareiškėjo ir kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ pateiktose pastabose dėl protokolo nurodytus susirinkimo metu administratoriaus pagarsintus nutarimus pagal administratoriaus sudarytą teisėtą dalyvių sąrašą.

42.

5Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti panaikintas, tik esant žemiau nurodytiems pagrindams:

6- nustatomi esminiai procedūriniai pažeidimai, galėję lemti neteisėtų nutarimų priėmimą;

7- priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ (JANĮ), kitų įstatymų normoms; juridinio asmens steigimo dokumentams bei CK 1.5 str. įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus.

83.

9Nustačius nors vieną iš aukščiau nurodytų pažeidimų, nutarimas laikomas neteisėtu, todėl egzistuoja pagrindas neteisėtą nutarimą panaikinti. Pažymėtina, jog vadovaujantis JANĮ 51 str. 4 d. ir 5 d. nuo 2020 m. sausio 1 d. kreditoriai gali naudotis išankstine balsavimo tvarka kreditorių susirinkime t.y. balsuoti raštu iki kreditorių susirinkimo, tačiau naudojantis išankstine balsavimo tvarka kreditoriai privalo užtikrinti perduodamos informacijos saugumą ir kreditoriaus tapatybės nustatymą. BUAB „Žemkasa“ administratorius, šaukiant 2020-02-06 neįvykusį, atitinkamai 2020-02-13 pakartotinį kreditorių susirinkimą, nurodė visus administratoriui žinomos būdus dėl išankstinio balsavimo laikantis JANĮ nustatytų reikalavimų t.y.:

101) balsavimas atsiunčiant/atnešant balsavimo raštu biuletenio originalą;

112) siunčiant balsavimo raštu biuletenį pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu;

123) suformuojant, t.y. pasirašant balsavimo raštu biuletenį kaip ADOC formato elektroninį dokumentą.

134.

14Administratoriaus pateiktose pastabose nurodyta, jog dalis kreditorių susirinkime balsavo nesilaikant nurodytos išankstinės balsavimo tvarkos, t. y. kreditorių dalis administratoriui iš elektroninio pašto adresų atsiuntė skenuotus balsavimo biuletenius, kurie nebuvo nei pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu, nei suformuoti kaip ADOC formato elektroninis dokumentas, dėl ko administratorius negalėjo neginčijamai nustatyti pasirašiusių asmenų tapatybės. Atitinkamai, tokie balsavimo biuleteniai negali būti laikomi tinkamais pagal JANĮ nuostatas, kadangi objektyviai nėra įmanoma neginčijamai nustatyti kreditoriaus tapatybės. Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų motyvų ir argumentų, egzistuoja aukščiau nurodytas susirinkimo protokole pagal IĮ „Stiksas“ dalyvių sąrašą nurodytų priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, pagrindas – esminiai procedūriniai pažeidimai, kurie lėmė neteisėto nutarimo Nr. 2 priėmimą bei neteisėtą Susirinkimo nutarimų Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3 nepriėmimą.

155.

16BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pagarsinta susirinkime dalyvaujančių asmenų finansinių reikalavimų suma – 1.956.232,17 Eur. IĮ „Stiksas“ pasiskelbus save susirinkimo sekretoriumi po balsavimo susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 1 ir Nr. 2 pagal BUAB „Žemkasa“ administratoriaus sudarytą dalyvaujančių asmenų sąrašą (1.956,232,17 Eur). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog BUAB „Žemkasa“ administratoriaus sudarytas dalyvių registracijos sąrašas nėra nurodytas protokole, nors sąrašas pasirašytas tiek IĮ “Stiksas”, tiek UAB “Intrum Lietuva” bei paties BUAB „Žemkasa“ administratoriaus ir iki IĮ “Stiksas” perimant pirmininkavimą bei sekretoriavimą, BUAB „Žemkasa“ administratoriaus sudarytas Susirinkimo dalyvių buvo laikytas tinkamu sąrašu.

176.

18Susirinkime, po balsavimo darbotvarkės klausimu Nr. 2, save išsirinkęs sekretoriumi, IĮ „Stiksas“ pagarsino susirinkime dalyvaujančių asmenų finansinių reikalavimų sumą pagal naujai sudarytą dalyvių sąrašą, į kurį įtraukti ir netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudoję kreditoriai – 2.341.252,00 Eur. Akivaizdu, jog IĮ „Stiksas“ po įvykusio susirinkimo surašytame protokole nurodyta dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų suma dėl nežinomų priežasčių padidėjo ir yra 2.515.022,78 Eur. Pareiškėjo nuomone, IĮ “Stiksas” veiksmai, pirmininkaujant bei sekretoriaujant susirinkimui bei susirinkime garsinant vienus rezultatus, tačiau surašant protokolą nurodant visiškai kitus rezultatus, yra laikytini protokolo klastojimu.

197.

20Atkeiptinas dėmesys ir į tai, jog kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ dalyvavo susirinkime gyvai, tačiau protokole nurodytame dalyvių sąraše kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ įrašytas kaip balsavęs raštu.

218.

22Susipažinus su IĮ „Stiksas“ 2020-02-20 Šiaulių apygardos teismui prie surašyto protokolo pateiktais priedais – tinkamai ir netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudojusių kreditorių balsavimo raštu biuleteniais, vadovaujantis kuriais IĮ „Stiksas“ savavališkai sudarė netinkamą dalyvių sąrašą susirinkimo metu, BUAB „Žemkasa administratorius atkreipia dėmesį į tai, jog tarp dokumentų yra pridėtas suklastotas dokumentas. Po balsavimo susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 2, dėl susirinkime jau priimtų nutarimų darbotvarkės klausimais Nr. 1 ir Nr. 2 pagal administratoriaus sudarytą tinkamą ir galiojantį dalyvių registracijos sąrašą susirinkimo metu perbalsuojama nebuvo.

239.

24Kreditorių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius IĮ „Stiksas“, surašydamas protokolą darbotvarkės klausimais Nr. 1 ir Nr. 2, po įvykusio susirinkimo, protokole savavališkai perskaičiavo kreditorių balsavimo procentines išraiškas ne tik darbotvarkės klausimais Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3., Nr. 7.4., tačiau ir Nr. 1, ir Nr. 2, vadovaudamasis po balsavimo darbotvarkės klausimu Nr. 2 savavališkai sudarytu nauju dalyvių registracijos sąrašu (į kurį įtraukti ne tik netinkamai išankstine tvarka pasinaudoję kreditoriai, kurių tapatybė neginčijamai negali būti nustatyta, tačiau susirinkime iš viso nebalsavę kreditoriai). Akivaizdu, jog IĮ „Stiksas“ į protokolą įrašė netinkamai, pažeidžiant JANĮ 51 str. 4 d. ir 5 d. nurodytus reikalavimus, išankstine balsavimo tvarka pasinaudojusius, JANĮ 51 str. kreditorius – B. R., S. A., S. A., R. S., UAB „BALTIC PETROLEUM“, Č. S. IĮ, D. J., R. J., S. J., L. J., E. M., AB „Naujasis kalcitas“, UAB „Perdanga“, UAB „Preilos uostas“, R. R., UAB „Simuva“, UAB „Skauduva“, UAB „Viadukas“, J. S., S. V., dėl ko nurodytas dalyvių registracijos sąrašas sudarytas padarant grubius procedūrinius pažeidimus.

2510.

26Prie protokolo pridėtas el. pašto išrašas, neva įrodantis, jog kreditorius UAB „Jozita“ 2020-02-13 09:58 val. siuntė, nors ir netinkamai naudojantis išankstine balsavimo tvarka – neužtikrinant siunčiamų duomenų saugumo bei kreditoriaus tapatybės nustatymo -, balsavimo raštu biuletenį BUAB „Žemkasa“ administratoriui el. paštu ( - ). Tačiau BUAB „Žemkasa“ administratorius savo pastabose pabrėžia ir patvirtina, jog iš kreditoriaus UAB „Jozita“ nei paštu, nei el. paštu nėra gavęs jokio balsavimo biuletenio, susijusio su 2020-02-06 šauktu neįvykusiu ar 2020-02-13 šauktu pakartotiniu kreditorių susirinkimu, dėl ko BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pagrįsta nuomone, šis el. laiško išrašas, neva patvirtinantis, jog kreditorius UAB „Jozita“ balsavo 2020-02-13 šauktame pakartotiniame kreditorių susirinkime, ir dėl to buvo įtrauktas į protokole nurodytą savavališkai sudarytą dalyvių sąrašą, yra neteisėtai sukurtas, t. y. padirbtas dokumentas.

2711.

28Kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ dėl kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ procedūrinių pažeidimų – savavališko išsirinkimo sekretoriumi bei naujo dalyvių registracijos sąrašo sudarymo – reiškė pastabas, kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ taip pat nurodė, jog administratoriaus sudarytas sąrašas yra tinkamas ir galiojantis, dėl ko kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ atsisako pasirašyti kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“, pažeidžiant procedūrinius reikalavimus, sudarytame naujame dalyvių registracijos sąraše. Pabrėžtina, jog nė viena pastaba protokole nėra nurodyta. IĮ „Stiksas“ į pastabas nereagavo ir vis tiek savavališkai sudarė naują dalyvių registracijos sąrašą, ir toliau, vadovaudamasis savavališkai sudarytu nauju dalyvių registracijos sąrašu, kuriame kaip dalyvaujantys kreditorių susirinkime buvo nurodyti ir netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudoję kreditoriai, ir iš viso susirinkime nebalsavę kreditoriai, kaip pirmininkaujantis ir sekretorius, vedė susirinkimą nuo darbotvarkės klausimo Nr. 3.

2912.

30UAB „Intrum Lietuva“ susipažinus su 2020-02-20 Šiaulių apygardos teismui pateiktu protokolu, tapo akivaizdu, jog IĮ „Stiksas“ ne tik savavališkai sudarė tikrovės neatitinkantį dalyvių sąrašą ir jame įtraukė kreditorius, netinkamai pasinaudojusius išankstine balsavimo tvarka kreditorių susirinkime, kuriuo vadovaujantis Susirinkime skaičiavo balsavimo rezultatus darbotvarkės klausimais Nr. 3-7, o protokole – Nr. 1-7, tačiau dar ir sugebėjo protokole suklastoti savo paties susirinkimo metu sudaryto ir paskelbto dalyvių sąrašo duomenis, dėl ko įvertinus padarytus grubius procedūrinius pažeidimus, pripažintini negaliojančiais protokole darbotvarkės klausimais Nr. 1-7 nurodyti balsavimo rezultatai.

3113.

32Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.1. nutarimas buvo priimtas dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma pagal UAB „Intrum Lietuva“ pasiūlymą ir nutarta „Atlikti įmonei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą – įpareigoti administratorių kreiptis į mažiausiai tris turto vertinimo paslaugas teikiančias turto vertinimo įmones ir surinkti pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto vertinimo atlikimo kainų. Surinkus komercinius pasiūlymus dėl turto vertinimo, sušaukti kreditorių susirinkimą pateikiant kreditoriams svarstyti turto vertintojų kandidatūrą“.

3314.

34Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.2. nutarimas buvo priimtas dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma pagal UAB „Intrum Lietuva“ pasiūlymą ir nutarta „Atlikti įmonei nuosavybės teise priklausančio turto – asfaltbetonio gamyklos – komplektacijos ir defektacijos nustatymą - įpareigoti administratorių kreiptis į mažiausiai su asmenis besispecializuojančius minėto įmonės turto srityje ir surinkti pasiūlymus dėl asfaltbetonio gamyklos komplektacijos ir galimų defektų nustatymo, esant galimybei nustatyti dėl kokių priežasčių atsirado komplektacijos trūkumai ir/ ar defektai. Surinkus komercinius pasiūlymus dėl komplektacijos ir defektacijos nustatymo, sušaukti kreditorių susirinkimą pateikiant kreditoriams svarstyti specialisto kandidatūrą.“.

3515.

36Grubūs kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ padaryti procedūriniai pažeidimai protokole, išskiriant identiškus kreditorių pasiūlymus, nors susirinkime dėl jų buvo balsuojama kaip dėl vieno, UAB „Intrum Lietuva“ pasiūlymo, bei suklastojant balsavimo rezultatus ir nurodant, neva darbotvarkės klausimais Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. nutarimai nėra priimti, lėmė neteisėtą įrašą protokole, neva nutarimai Nr. 7.1. ir 7.2. nėra priimti.

3716.

38Atitinkamai, protokole nurodyti nutarimai Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. pripažintini negaliojančiais, kadangi IĮ „Stiksas“ padaryti akivaizdūs ir grubūs procedūriniai pažeidimai lėmė neteisėtą, protokole suklastotai įrašytų nutarimo Nr. 7.1. ir nutarimo Nr. 7.2., nepriėmimą.

3917.

40Nors suklastojus protokolą jame nurodyta, neva 7.3. nutarimas nepriimtas nė vienu iš susirinkime svarstytų pasiūlymų, tačiau pareiškėjas mato būtinybę atkreipti dėmesį ir į tai, jog susirinkimo metu IĮ „Stiksas“ garsinant balsavimo rezultatus pagal savo paties savavališkai sudarytą netinkamą dalyvių registracijos sąrašą (į kurį įtraukti ne tik netinkamai balsavę, tačiau ir susirinkime iš viso nedalyvavę kreditoriai), susirinkimo metu IĮ „Stiksas“ paskelbė, jog susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.3. nutarimas priimtas pagal IĮ „Stiksas“ pasiūlymą, „už“ jį neva balsavus 59,597 proc. kreditorių, tačiau po susirinkimo surašydamas protokolą, akivaizdu, jog persigalvojo ir grubiai pažeisdamas procedūrinius reikalavimus bei protokole neįrašydamas pagal tinkamą dalyvių registracijos sąrašą BUAB „Žemkasa“ administratoriaus garsintų balsavimo rezultatų, suklastojo protokolą. Atitinkamai, protokole nurodytas nutarimas Nr. 7.3. pripažintinas negaliojančiu, kadangi IĮ „Stiksas“ padaryti akivaizdūs ir grubūs procedūriniai pažeidimai lėmė neteisėto, protokole suklastotai įrašyto nutarimo Nr. 7.3. nepriėmimą.

4118.

42Bankroto administratorius prašė pripažinti negaliojančiais IĮ „Stiksas“ surašytame protokole nurodytus nutarimus Nr. 2, Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3.; pripažinti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3., Nr. 7.4. priimtus pagal pareiškėjo ir kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ pateiktose pastabose dėl protokolo nurodytus susirinkimo metu administratoriaus pagarsintus nutarimus pagal administratoriaus sudarytą teisėtą dalyvių sąrašą; pripažinti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 4 ir Nr. 5 negaliojančiais ir klausimą išspręsti iš esmės - patvirtinti pavedimo sutarties sąlygas ir įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti pavedimo sutartį su BUAB „Žemkasa“ administratoriumi; pripažinti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 6 negaliojančiu ir klausimą išspręsti iš esmės - patvirtinti papildytą administratoriaus veiklos ataskaitą nuo 2019 m. rugpjūčio 22 d. iki 2019 m. gruodžio 27 d.; paskirti kreditorių susirinkimo pirmininkui IĮ „Stiksas“ 1.000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų nulis euro centų) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. iš šios baudos skiriant BUAB „Žemkasa“; priteisti BUAB „Žemkasa“ patirtas bylinėjimosi išlaidas iš kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“.

4319.

44Teismų praktikoje nurodoma, jog kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti panaikintas, tik esant žemiau nurodytiems pagrindams: nustatomi esminiai procedūriniai pažeidimai, galėję lemti neteisėtų nutarimų priėmimą; priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ (JANI), kitų įstatymų normoms; priimti nutarimai prieštarauja juridinio asmens steigimo dokumentams; priimti nutarimai prieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus.

4520.

46Nustačius nors vieną iš aukščiau nurodytų pažeidimų, nutarimas laikomas neteisėtu, todėl egzistuoja pagrindas neteisėtą nutarimą panaikinti. Kaip matyti iš BUAB „Žemkasa“ skunde žemiau išdėstytų motyvų ir argumentų, egzistuoja aukščiau nurodytas susirinkimo protokole pagal IĮ „Stiksas“ dalyvių sąrašą nurodytų priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, pagrindas - esminiai procedūriniai pažeidimai, kurie lėmė neteisėto nutarimo Nr. 2 priėmimą bei neteisėtą Susirinkimo nutarimų Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3 nepriėmimą.

4721.

482020 m. sausio 23 d. pranešimu visi įmonės kreditoriai buvo informuoti apie 2020 m. vasario 6 d. šaukiamą BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimą. Įvertinus JANĮ 51 str. 4 d., kurioje įtvirtinta, jog kreditorių susirinkimuose iš anksto balsuojama raštu arba, jeigu tokia galimybė sudaroma, elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat 51 str. 5 d., kurioje įtvirtinta, jog kreditoriams gali būti sudaryta galimybė dalyvauti kreditorių susirinkime ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti kreditoriaus tapatybę, BUAB „Žemkasa“ nemokumo administratorius sudarė galimybę visiems BUAB „Žemkasa“ kreditoriams balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis išlaikant kreditoriaus tapatybės nustatymo reikalavimą ir išaiškino kreditoriams išankstinę balsavimo kreditorių susirinkime tvarką, ją aiškiai ir nedviprasmiškai nurodant 2020 m. sausio 23 d. pranešime dėl šaukiamo 2020 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimo.

4922.

50Dalis kreditorių 2020-02-06 šauktame kreditorių susirinkime balsavo nesilaikant nurodytos išankstinės balsavimo tvarkos, t. y. kreditorių dalis administratoriui iš elektroninio pašto adresų atsiuntė skenuotus balsavimo biuletenius, kurie nebuvo nei pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu, nei suformuoti kaip ADOC formato elektroninis dokumentas, todėl administratorius negalėjo neginčijamai nustatyti pasirašiusių asmenų tapatybės. Tokie balsavimo biuleteniai negali būti laikomi tinkamais pagal JANĮ nuostatas, kadangi objektyviai nėra įmanoma neginčijamai nustatyti kreditoriaus tapatybės. Nurodyti argumentai tik patvirtinta, jog JANĮ 51 str. 4 d. ir 5 d. nuostatų neatitinkančius balsavimo raštu biuletenius atsiuntę kreditoriai jų nepildė, t. y. kreditorių balsavimo raštu biuletenius pildė, o galimai už kreditorius ir pasirašė kitas, su įmone susijęs ir akivaizdžiai nesąžiningai veikiantis asmuo, apie kurio tapatybę BUAB „Žemkasa“ administratoriui tapo žinoma atsitiktiniu būdu.

5123.

52Vadovaujantis JANĮ 51 str. 4 d., 5 d., nuo 2020 m. sausio 1 d. kreditoriai gali naudotis išankstine balsavimo tvarka kreditorių susirinkime, t. y. balsuoti raštu iki kreditorių susirinkimo, tačiau naudojantis išankstine balsavimo tvarka kreditoriai privalo užtikrinti perduodamos informacijos saugumą ir kreditoriaus tapatybės nustatymą. BUAB „Žemkasa“ administratorius, šaukiant 2020-02-06 sussirinkimą neįvykus, atitinkamai 2020-02-13 pakartotinį kreditorių susirinkimą, nurodė visus administratoriui žinomus būdus dėl išankstinio balsavimo, laikantis JANI 51 str. 4 d. ir 5 d. nustatytų reikalavimų, t. y.: 1) balsavimas atsiunčiant/ atnešant balsavimo raštu biuletenio originalą; 2) siunčiant balsavimo raštu biuletenį pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu; 3) suformuojant, t. y. pasirašant balsavimo raštu biuletenį kaip ADOC formato elektroninį dokumentą.

5324.

54Nustačius, jog tinkamai pasinaudojusių išankstine balsavimo tvarka kreditorių, t. y. kreditorių, kurių balsavimo raštu biuleteniai atsiųsti užtikrinant saugumą bei iš balsavimo biuletenių galima neginčijamai identifikuoti balsavusio kreditoriaus tapatybę, o bei atvykusių į 2020-02-06 kreditorių susirinkimą kreditorių turimų finansinių reikalavimų procentinė išraiška sudaro 40,89 % bendros Šiaulių apygardos teismo patvirtintos BUAB „Žemkasa“ kreditorių finansinių reikalavimų sumos, buvo nustatyta, kad 2020-02-06 kreditorių susirinkime kvorumo nėra ir kreditorių susirinkimas vykti negali.

5525.

56Pareiškėjas pažymi, jog BUAB „Žemkasa“ administratorius, įvertinęs tinkamai išankstine balsavimo tvarka iki pranešimuose nurodytos susirinkimo pradžios 10:00 vai. pasinaudojusių kreditorių pateiktus balsavimo raštu biuletenius (gauti kreditorių balsavimo raštu biuletenių originalai arba atsiųsti balsavimo raštu biuleteniai pasirašyti elektroniniu parašu arba atsiųsti balsavimo raštu biuleteniai suformuoti kaip ADOC formato elektroniniai dokumentai), iš kurių galima neginčijamai nustatyti balsavusio kreditoriaus tapatybę, bei į susirinkimą atvykusių kreditorių IĮ „Stiksas“ ir UAB „Intrum Lietuva“ atstovų dalyvavimą, sudarė susirinkimo dalyvių registracijos sąrašą, jame nurodant tinkamai pasinaudojusius išankstine balsavimo tvarka kreditorius, kaip balsavusius raštu, bei susirinkime dalyvaujantiems kreditorių IĮ „Stiksas“ ir UAB „Intrum Lietuva“ atstovams pasirašant minėtame dalyvių sąraše.

5726.

58Įvertinus imperatyvias JANĮ nuostatas dėl išankstinio balsavimo kreditorių susirinkime naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis tvarkos, susirinkimo pradžioje nustatyta, jog tinkamai pasinaudojusių šia tvarka kreditorių bei į susirinkimą atvykusių kreditorių bendra finansinių reikalavimų suma sudarė 1.956,232,17 Eur, kuri ir yra nurodyta BUAB „Žemkasa“ administratoriaus sudarytame tinkamame susirinkimo dalyvių registracijos sąraše.

5927.

60Susirinkimo metu darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2 buvo balsuojama ir balsavimo rezultatai dėl nutarimų Nr. 1, Nr. 2 priėmimo buvo skelbiami vadovaujantis BUAB „Žemkasa“ administratoriaus iki susirinkimo pradžios sudarytu dalyvių registracijos sąrašu ir jame nurodyta kreditorių finansinių reikalavimų procentine išraiška. Susirinkimo metu priėmus nutarimą Nr. 2 pagal pasiūlymą, inicijuotą kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“, sekretoriumi nebuvo išrinktas BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pasiūlytas UAB „Adminova“ įgaliotas asmuo, t. y. nebuvo išrinktas sekretorius, iš esmės atliekantis balsų skaičiuotojo ir vykstančio susirinkimo protokolavimo funkciją, dėl ko pirmininkas IĮ „Stiksas“, pažeidžiant procedūrinius reikalavimus savavališkai pasiskelbė save susirinkimo sekretoriumi ir sudarė naują, netinkamą dalyvių registracijos sąrašą, į kurį įtraukė netinkamai išankstine tvarka pasinaudojusius kreditorius, kurių tapatybė neginčijamai negalėjo būti nustatyta, ir vadovaujantis minėtu nauju sąrašu nuo susirinkimo darbotvarkės klausimo Nr. 3, susirinkime neteisėtai skaičiavo balsavimo rezultatus susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 3-7, o kaip tapo žinoma įvertinus protokolą, po susirinkimo savavališkai perskaičiavo susirinkime skelbtus rezultatus visais darbotvarkės klausimais.

6128.

62Apie susiklosčiusią situaciją, kuomet kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“, savavališkai išsirinkęs save sekretoriumi, sudarė iš esmės suklastotą dokumentą - protokolą, jame grubiai ir piktybiškai iškraipydamas susirinkimo metu įvykusius faktus bei balsavimo rezultatus, taip pat neįtraukė nė vienos UAB „Intrum Lietuva“ ir BUAB „Žemkasa“ nemokumo administratoriaus pastabos ir/ ar klausimų/ atsakymų, kuriuos buvo prašoma įtraukti į protokolą, BUAB „Žemkasa“ nemokumo administratoriui tapo žinoma tik 2020-02-19, kreditoriui UAB „Intrum Lietuva“ - 2020- 02-20, gavus protokolą (be priedų) iš kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“.

6329.

64Nors IĮ „Stiksas“ dalyvavo susirinkime ir jame atliktais veiksmais pažeidė eilę procedūrinių reikalavimų, protokole IĮ „Stiksas“ nurodytas kaip balsavęs raštu, kas akivaizdžiai neatitinka tikrovės. Pažymėtina, jog IĮ „Stiksas“ tinkamai nepasinaudojo išankstine balsavimo tvarka ir nepateikė BUAB „Žemkasa“ administratoriui balsavimo biuletenio, iš kurio neginčijamai būtų galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę, dėl ko IĮ „Stiksas“, vadovaujantis protokolu, laikytinas kaip iš viso susirinkime nedalyvavęs asmuo.

6530.

66Tiek BUAB „Žemkasa“ administratoriaus įgaliotas asmuo, tiek susirinkime dalyvavęs kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ dėl kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ procedūrinių pažeidimų - savavališko išsirinkimo sekretoriumi bei naujo dalyvių registracijos sąrašo sudarymo - reiškė pastabas, kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ taip pat nurodė, jog administratoriaus sudarytas sąrašas yra tinkamas ir galiojantis, dėl ko kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ atsisako pasirašyti kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“, pažeidžiant procedūrinius reikalavimus, sudarytame naujame dalyvių registracijos sąraše. IĮ „Stiksas“ į pastabas nereagavo ir vis tiek savavališkai sudarė naują dalyvių registracijos sąrašą, ir toliau, vadovaudamasis savavališkai sudarytu nauju dalyvių registracijos sąrašu, kuriame kaip dalyvaujantys kreditorių susirinkime buvo nurodyti ir netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudoję kreditoriai, ir iš viso Susirinkime nebalsavę kreditoriai, kaip pirmininkaujantis ir sekretorius, vedė Susirinkimą nuo darbotvarkės klausimo Nr. 3.

6731.

68BUAB „Žemkasa“ administratorius, siekdamas apginti BUAB „Žemkasa“ ir visu jos kreditorių teises ir teisėtus interesus i sklandu ir sąžininga bankroto procedūrų vy kdymą, mato būtinybe pasidalinti su gerb. Teismu turima informacija, jog kreditorius II „Stiksas“, aktyviai siūlydamas nutarimu projektus BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimuose, ragindamas kitus kreditorius balsuoti už II „Stiksas“ teikiamus pasiūlymus bei kitais akty viais veiksmais iš esmės trukdydamas BUAB „Žemkasa“ administratoriui sklandžiai ir operatyviai vykdyti BUAB „Žemkasa“ bankroto procedūras civiliniuose teisinininse santykiuose vra atstovaujamas ?galioto asmens - nemokumo administratoriaus A. K., tačiau iš tikrųjų už IĮ „Stiksas“ veikia kitas asmuo - buvusio įmonės akcininko J. S. tėvas R. S,, kuris buvusiu įmonės darbuotoju pateiktais duomenimis, iki nutarties iškelti bankroto byla UAB „Žemkasa“ isiteisėjimo dienos buvo de facto įmonės vadovas.

6932.

70IĮ „Stiksas“ nesąžiningumą ir BUAB „Žemkasa“ ir jos kreditorių interesams akivaizdžiai prieštaraujančius tikslus patvirtina susirinkimo metu padaryti grubūs procedūriniai pažeidimai bei IĮ „Stiksas“ surašytas protokolas.

7133.

72Jog IĮ „Stiksas“, surašydamas protokolą, ne tik savavališkai sudarė tikrovės neatitinkantį dalyvių sąrašą ir jame įtraukė kreditorius, netinkamai pasinaudojusius išankstine balsavimo tvarka kreditorių susirinkime, tačiau dar ir sugebėjo protokole suklastoti savo paties susirinkimo metu sudaryto ir paskelbto dalyvių sąrašo duomenis, dėl ko įvertinus padarytus grubius procedūrinius pažeidimus, pripažintini negaliojančiais protokole darbotvarkės klausimais Nr. 1-7 nurodyti balsavimo rezultatai ir dėl to neteisėtai protokole nurodytas kaip priimtas nutarimas Nr. 2 ir protokole nurodyti kaip neva nepriimti nutarimai Nr. 7.1., 7.2., 7.3.

7334.

74Kreditoriaus IĮ „Stiksas“ atstovas A. K. susirinkimo metu, po balsavimo 2-uoju darbotvarkės klausimu (pagal administratoriaus sudarytą tinkamą dalyvių registracijos sąrašą), savavališkai pasiskelbė save susirinkimo sekretoriumi ir nurodė, jog vadovaujantis IĮ „Stiksas“ naujai sudarytu dalyvių registracijos sąrašu, į kurį įtraukti visi kreditoriaus IĮ „Stiksas“ atstovui žinomi netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudoję kreditoriai, 2020-02-13 pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavę kreditorių finansiniu reikalavimu suma sudaro 2.341.252.00 Eur, kas atitinka 100 proc. dalyvaujančiu susirinkime. Susirinkime balsavimo rezultatus darbotvarkės klausimais Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1., Nr. 7.2, Nr. 7.3., Nr. 7.4. kreditorių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius IĮ „Stiksas“ skelbė vadovaujantis būtent minėtu sąrašu ir jame atspindėta kiekvieno, ir netinkamai pasinaudojusių išankstine balsavimo tvarka, kreditoriaus procentine išraiška, kurių bendra suma sudarė 100 proc. arba IĮ „Stiksas“ Susirinkime pagarsintą sumą - 2.341.252,00 Eur.

7535.

76Įvertinus IĮ „Stiksas“ surašytą protokolą, akivaizdu, jog 2020 m. vasario 13 d. 10:00 vai. įvyko pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriame balsavusių teismo įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintas reikalavimo dydis yra 2.515.022,78 eur (100.000 % dalyvavę)., t. y. po įvykusio susirinkimo ir jame paskelbtų balsavimo rezultatų, IĮ “Stiksas” surašius protokolą, protokole atspindėtų dalyvaujančių susirinkime kreditorių finansinių reikalavimų suma padidėjo net 173.770,78 Eur. Atitinkamai, jau po įvykusio susirinkimo ir jame užfiksuotų, IĮ “Stiksas” skelbtų balsavimo rezultatų, protokole, surašytame IĮ “Stiksas”, pasikeitė ir visais nutarimais nurodyti “už” ir “prieš” balsavimo rezultatai, t. y . protokole nurodyti balsavimo rezultatai nutarimais Nr. 1-7 yra susirinkime neįvykę juridiniai faktai, o pats protokolas laikytinas suklastotu.

7736.

78IĮ „Stiksas“ susirinkimo metu neprašė administratoriaus pagarsinti/ parodyti administratoriaus gautų, netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudojusių kreditorių, balsavimo raštu biuletenių ir savavališkai sudarytą naują kreditorių sąrašą paskelbė vadovaudamasis savo turimais duomenimis. IĮ „Stiksas“ susirinkimo metu skelbdamas balsavimo rezultatus susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 3-7 taip pat vadovavosi savo turimais duomenimis, t. y. savo žinioje turimais išankstine balsavimo tvarka netinkamai pasinaudojusių kreditorių balsavimo biuleteniais, kurie visi balsavo išimtinai už kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ pasiūlymus.

7937.

80Nors vykstančio susirinkimo metu administratoriaus įgaliotas asmuo atkreipė kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ dėmesį į faktinę aplinkybę, jog kreditorius UAB „Brostos keliai“ iš viso nebalsavo kreditorių susirinkime (nei 2020-02-06 neįvykusiame, nei 2020-02-13 šauktame pakartotiniame) ir iš kreditoriaus UAB „Brostos keliai“ administratorius jokių balsavimo dokumentų nėra gavęs, kreditoriaus IĮ „Stiksas“ surašytame protokole kreditorius UAB „Brostos keliai“ neteisėtai yra nurodytas kaip dalyvavęs kreditorių susirinkime raštu. Pabrėžtina, jog prie protokolo pateiktas UAB „Brosta“ (j.a. k. 303248413, reg. adresas: ( - ) balsavimo raštu biuletenis, kuris nėra BUAB „Žemkasa“ kreditorius.

8138.

82IĮ „Stiksas“ surašytame protokole nurodytame procedūriškai ydingame dalyvių sąraše neteisėtai yra nurodytas ir kreditorius UAB „Jozita“. Pabrėžtina, jog pareiškėjui susipažinus su IĮ „Stiksas“ 2020-02-20 Šiaulių apygardos teismui prie surašyto protokolo pateiktais priedais - kartu sudėtais tinkamai (kuriuos IĮ „Stiksas“ pateikė BUAB „Žemkasa“ administratorius) ir netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudojusių kreditorių (kurių biuletenius IĮ „Stiksas“ turėjo savo žinioje) balsavimo raštu biuleteniais, vadovaujantis kuriais IĮ „Stiksas“ savavališkai sudarė naują dalyvių sąrašą susirinkimo metu, administratorius atkreipia dėmesį į tai, jog tarp dokumentų yra pridėtas padirbtas dokumentas. Prie protokolo pridėtas el. pašto išrašas, neva įrodantis, jog kreditorius UAB „Jozita“ 2020-02-13 09:58 vai. siuntė, nors ir netinkamai naudojantis išankstine balsavimo tvarka, balsavimo raštu biuletenį BUAB „Žemkasa“ administratoriui ek. paštu ( - ). Administratorius pabrėžia ir patvirtina, jog iš kreditoriaus UAB „Jozita“ nei paštu, nei ei. paštu nėra gavęs jokio balsavimo biuletenio, susijusio su 2020-02-06 šauktu neįvykusiu, ar 2020-02-13 šauktu pakartotiniu kreditorių susirinkimu, dėl ko BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pagrįsta nuomone, šis el. laiško išrašas, neva patvirtinantis, jog kreditorius UAB „Jozita“ balsavo 2020-02-13 šauktame pakartotiniame kreditorių susirinkime, ir dėl to buvo ?trauktas į protokole nurodyta savavališkai sudaryta dalyvių sąrašą, yra neteisėtai sukurtas, t. v. padirbtas dokumentas.

8339.

84IĮ „Stiksas“ surašytame protokole padaryti grubūs pažeidimai, į naujai ir neteisėtai susirinkimo metu sudarytą kreditorių sąrašą jau po įvykusio susirinkimo ne tik įtraukiant kreditorių susirinkime nebalsavusius kreditorius, tačiau ir suklastojant dokumentus, neva įrodančius, jog kreditorius UAB „Jozita“, nors ir netinkamai pasinaudojęs išankstine balsavimo tvarka, siuntė balsavimo raštu biuletenį 2020-02-13 09:58 val.

8540.

86IĮ „Stiksas“ savavališkai pasiskelbus save susirinkimo sekretoriumi ir sudarius naują dalyvių registracijos sąrašą po balsavimo susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 2, dėl susirinkime jau priimtų nutarimų darbotvarkės klausimais Nr. 1 ir Nr. 2 pagal administratoriaus sudarytą tinkamą ir galiojantį dalyvių registracijos sąrašą susirinkimo metu perbalsuojama nebuvo. Protokole savavališkai perskaičiavo kreditorių balsavimo procentines išraiškas ne tik darbotvarkės klausimais Nr. 3, Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6, Nr. 7.1.. Nr. 7.2., Nr, 7.3., Nr.7.4,tačiau ir Nr. 1, ir Nr. 2. vadovaudamasis po balsavimo darbotvarkės klausimu Nr. 2 savavališkai sudarytu nauju dalyvių registracijos sąrašu (į kurį įtraukti ne tik netinkamai išankstine tvarka pasinaudoję kreditoriai, kurių tapatybė neginčijamai negali būti nustatyta, tačiau, kaip jau minėta aukščiau, Susirinkime iš viso nebalsavę kreditoriai).

8741.

88Susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 1 ir Nr. 2 buvo balsuojama tik pagal administratoriaus sudarytą tinkamą dalyvių registracijos sąrašą, pagal IĮ „Stiksas“ naujai sudarytą dalyvių registracijos sąrašą susirinkimo metu perbalsuojama ir/ ar perskaičiuojami balsavusių kreditorių balsai nebuvo, dėl to protokole darbotvarkės klausimais Nr. 1 ir Nr. 2 atspindėti balsavimo rezultatai yra grubus procedūrinis pažeidimas, kadangi protokole nurodyti balsavimo rezultatai yra iš tikrųjų yra neįvykę juridiniai faktai. Pagrįsta teigti, jog susirinkimo protokole padarytas grubus procedūrinis pažeidimas, protokole klastojant dėl susirinkimo nutarimų Nr. 1 ir Nr. 2, kartu ir dėl nutarimų Nr. 3 -7, balsavusių kreditorių balsų rezultatus, t. y. nurodant neįvykusius juridinius faktus.

8942.

90IĮ „Stiksas“ pasiskelbė save susirinkimo sekretoriumi ir nurodė, jog bus sudaromas naujas susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas, kuriame bus nurodyti ir IĮ „Stiksas“ žinomi, nors ir netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudoję kreditoriai bei jų procentinė finansinių reikalavimų išraiška, vadovaujantis kuria bus skaičiuojami balsavimo rezultatai tolimesniais susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 3-7. Šiame kontekste dar kartą pažymėtina, jog IĮ „Stiksas“ susirinkimo metu sudarydamas naują dalyvių registracijos sąrašą, į jį įtraukė ne tik netinkamai balsavusius, tačiau ir susirinkime iš viso nedalyvavusius kreditorius, o protokole įtraukė ir dar kitus susirinkime nedalyvavusius kreditorius.

9143.

92Nei iki susirinkimo, nei susirinkimo metu darbotvarkės klausimu Nr. 2 pasiūlymas išrinkti susirinkimo sekretoriumi kreditorių susirinkimo pirmininką IĮ „Stiksas“ nebuvo pateiktas, tačiau akivaizdu, jog protokole įrašytas neva 66,652 proc. kreditorių balsais „už“ priimtas IĮ „Stiksas“ pasiūlytas ir priimtas nutarimo projektas: ,Nerinkti susirinkimo sekretoriumi administratoriaus UAB „Adminova“ įgaliotą asmenį. Susirinkimo sekretoriumi tampa kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“. Įpareigoti pateikti balsavimo biuletenius kreditorių susirinkimo pirmininkui. Laikytis JANĮ nustatytų terminų pateikiant kreditorių susirinkimo protokolą pirmininkui susipažinti.“ Protokole darbotvarkės klausimu Nr. 2 padarytas akivaizdus ir grubus procedūrinis pažeidimas, kadangi nutarimu Nr. 2 priimtas nutarimo projektas nebuvo pateiktas ir su juo nebuvo supažindintas nė vienas kreditorius, juo labiau, dėl jo nebuvo balsuojama.

9344.

94IĮ „Stiksas“, grubiai iškraipydamas susirinkimo eigą bei balsavimo rezultatus ir iš esmės suklastodamas protokolą, protokole darbotvarkės klausimais Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. išskyrė Luminor Bank AS ir UAB „Intrum Lietuva“ pateiktus identiškus pasiūlymus į neva atskirus pasiūlymus, atitinkamai išskyrė neva už du pasiūlymus balsuojančių kreditorių balsus (neaišku kokių kreditorių „už“ balsus skaičiuodamas), dėl ko protokole nurodyta, jog nutarimai darbotvarkės klausimais Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. nėra priimti - t. y. grubūs IĮ „Stiksas“ protokole padaryti procedūriniai pažeidimai lėmė neteisėtą nutarimų Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. nepriėmimą.

9545.

96Susirinkimo metu paties IĮ „Stiksas“ buvo pagarsinta, jog UAB „Intrum Lietuva“ ir Luminor Bank AS pasiūlymai yra identiški, dėl ko susirinkime dėl šių pasiūlymų balsuojama kaip dėl vieno - UAB „Intrum Lietuva“ pasiūlymo. Atitinkamai, protokole nesąžiningai, IĮ „Stiksas“ suklastojus Susirinkime faktiškai įvykusį balsavimą, nurodyta, neva darbotvarkės klausimais Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. nutarimai nėra priimti, nepakakus balsų nutarimams priimti.

9746.

98Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.1. nutarimas buvo priimtas dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma pagal UAB „Intrum Lietuva“ pasiūlymą ir nutarta atlikti įmonei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą - įpareigoti administratorių kreiptis į mažiausiai tris turto vertinimo paslaugas teikiančias turto vertinimo įmones ir surinkti pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto vertinimo atlikimo kainų. Surinkus komercinius pasiūlymus dėl turto vertinimo, sušaukti kreditorių susirinkimą pateikiant kreditoriams svarstyti turto vertintojų kandidatūrą.

9947.

100Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.2. nutarimas buvo priimtas dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma pagal UAB „Intrum Lietuva“ pasiūlymą ir nutarta atlikti įmonei nuosavybės teise priklausančio turto - asfaltbetonio gamyklos - komplektacijos ir defektacijos nustatymą - įpareigoti administratorių kreiptis į mažiausiai su asmenis besispecializuojančius minėto įmonės turto srityje ir surinkti pasiūlymus dėl asfaltbetonio gamyklos komplektacijos ir galimų defektų nustatymo, esant galimybei nustatyti, dėl kokių priežasčių atsirado komplektacijos trūkumai ir/ ar defektai. Surinkus komercinius pasiūlymus dėl komplektacijos ir defektacijos nustatymo, sušaukti kreditorių susirinkimą pateikiant kreditoriams svarstyti specialisto kandidatūrą.

10148.

102Grubūs IĮ „Stiksas“ padaryti procedūriniai pažeidimai protokole, išskiriant identiškus kreditorių pasiūlymus, nors susirinkime dėl jų buvo balsuojama kaip dėl vieno, UAB „Intrum Lietuva“, pasiūlymo, bei suklastojant balsavimo rezultatus ir nurodant, neva darbotvarkės klausimais Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. nutarimai nėra priimti, lėmė neteisėtą įrašą protokole, neva nutarimai Nr. 7.1. ir 7.2. nėra priimti.

10349.

104Nors suklastojus protokolą jame nurodyta, neva 7.3. nutarimas nepriimtas nė vienu iš susirinkime svarstytų pasiūlymų, vadovaujantis BUAB „Žemkasa“ administratoriaus susirinkimo metu garsintais ir prašytais į protokolą įtraukti balsavimo rezultatais darbotvarkės klausimu Nr. 7.3. pagal tinkamai sudarytą susirinkimo dalyvių registracijos sąrašą, susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.3. nutarimas buvo priimtas dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma pagal BUAB „Žemkasa“ administratoriaus B pasiūlymo variantą ir nutarta įpareigoti bankroto administratorių nustatyti BUAB „Žemkasa“ nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių vertes, įvertinus akivaizdžius defektus ir įvertinus rinkoje skelbiamas aktualias analogiškų ir/ ar panašaus modelio transporto priemonių kainas, vadovaujantis ( - ) ir/ ar panašių skelbimų portalų skelbiamais duomenimis. Nustačius vertes, šaukti kreditorių susirinkimą (komitetą) dėl transporto priemonių realizavimo tvarkos ir kainų nustatymo.

10550.

106Susirinkimo metu IĮ „Stiksas“ garsinant balsavimo rezultatus pagal savo paties savavališkai sudarytą netinkamą dalyvių registracijos sąrašą (į kurį įtraukti ne tik netinkamai balsavę, tačiau ir susirinkime iš viso nedalyvavę kreditoriai), susirinkimo metu II „Stiksas“ paskelbė, jog susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.3. nutarimas priimtas pagal II „Stiksas“ pasiūlymą. ..už“ ir neva balsavus 59,597 % kreditorių, tačiau po susirinkimo surašydamas protokolą, akivaizdu, jog persigalvojo ir savavališkai, grubiai pažeisdamas procedūrinius reikalavimus bei protokole neįrašydamas pagal tinkama dalyviu registracijos sąrašą BUAB „Žemkasa“ administratoriaus garsintu balsavimo rezultatu, suklastojo protokolą.

10751.

108Nors protokole balsavimo rezultatai darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7.4. yra nurodyti padarius procedūrinius pažeidimus, apie kuriuos išdėstyta aukščiau šiame skunde ir neatitinka susirinkimo eigos bei jame skelbtų balsavimo rezultatų, tačiau įvertinus faktinę aplinkybę, jog pagal pastabose dėl protokolo nurodytus teisingus balsavimo rezultatus minėti nutarimai Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7.4. yra priimti tokie, kokie nurodyti protokole, tik kitokiais balsavimo rezultatais, kurie nekeičia nutarimo (ne) priėmimo fakto, protokole padaryti procedūriniai pažeidimai, kaip nelėmę neteisėto nutarimų (ne) priėmimo, negali būti kvalifikuojami kaip pagrindas panaikinti minėtus nutarimus Nr. 1, Nr. 3, Nr.4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7.4.

10952.

110Prašymas pripažinti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr.7.3., Nr. 7.4. priimtus pagal pareiškėjo ir kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ pateiktose pastabose dėl protokolo nurodytus susirinkimo metu administratoriaus pagarsintus nutarimus pagal administratoriaus sudarytą teisėtą dalyvių sąrašą.

11153.

112Viso susirinkimo metu BUAB „Žemkasa“ administratoriaus įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime be balso teisės, pagal tinkamai sudarytą susirinkimo dalyvių sąrašą bei jame atspindėtą kreditorių balsų išraišką procentais, kuriame pasirašė tiek IĮ „Stiksas“, tiek UAB „Intrum Lietuva“, skaičiavo ir garsino kreditorių balsavimo rezultatus visais Susirinkimo darbotvarkės klausimais, t.y . darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3., Nr. 7.4. ir atitinkamai skelbė apie priimtus nutarimus, kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ ir BUAB „Žemkasa“ administratorius kreditorių susirinkimui IĮ „Stiksas“ teikė pastabas bei klausimus, kuriuos susirinkime nurodė kaip įtrauktinus į susirinkimo protokolą (žr. Pastabas dėl Protokolo).

11354.

114Susirinkimo metu, po balsavimo darbotvarkės klausimu Nr. 2, IĮ „Stiksas“ savavališkai išsirinkus save sekretoriumi bei paskelbus, jog bus sudaromas naujas dalyvių sąrašas, kuriame bus įtraukiami ir netinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudoję kreditoriai pagal IĮ „Stiksas“ turimus duomenis ir dokumentus, BUAB „Žemkasa“ nemokumo administratorius nurodė, jog darys susirinkimo garso įrašą, kuris pridedamas. Šiame kontekste pažymėtina, jog IĮ „Stiksas“ susirinkimo garso įrašą darė nuo pat susirinkimo pradžios, tačiau jo kartu su protokolu, pateiktu Šiaulių apygardos teismui, nepridėjo, galimai siekdamas nesąžiningai nuslėpti realią susirinkimo eigą ir protokolu siekdamas suklaidinti tiek teismą, tiek BUAB „Žemkasa“ kreditorius.

11555.

116Protokole nurodytas nutarimas Nr. 4. kuriuo nutarta „Netvirtinti pavedimo sutarties sąlygų, nes nesuderinta su kreditorių susirinkimo pirmininku.“ ir nutarimas Nr. 5, kuriuo nutarta ,, Kol pavedimo sutarties sąlygos nesuderintos su kreditorių s. pirmininku, klausimas nėra aktualus“, yra neteisėti bei prieštarauja CK 1.5. str. įtvirtintiems principams, būtent dėl to pažeidžia BUAB „Žemkasa“ ir jos kreditorių interesus, todėl BUAB „Žemkasa“ administratorius skundu prašo teismo panaikinti ginčijamą nutarimą Nr. 4 ir ginčijamą nutarimą Nr. 5 bei klausimą išspręsti iš esmės.

11756.

118Tinkamame protokole nurodytas darbotvarkės klausimu Nr. 6 priimtas nutarimas, kuriuo nutarta netvirtinti papildytos administratoriaus ataskaitos, nes duomenys neišsamūs, slepiant aktualią informaciją. Administratorių įpareigoti pateikti didžiąją knygą pamėnesiui nuo 2019-08-22 iki 2019-12-27 d. (toliau - Ginčijamas nutarimas Nr. 6), yra neteisėtas bei prieštarauja CK 1.5. str. įtvirtintiems principams, būtent dėl to pažeidžia BUAB „Žemkasa“ ir jos kreditorių interesus, todėl BUAB „Žemkasa“ administratorius šiuo skundu kreipiasi į teismą dėl ginčijamo nutarimo Nr. 6, panaikinimo ir klausimo išsprendimo iš esmės.

11957.

120Įvertinus faktinę aplinkybę, jog pirmasis kreditorių susirinkimas, įvykęs 2019- 12-27, buvo sušauktas ir įvyko vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, t. y. tiek 2019-12-27 pirmajame, tiek susirinkime buvo siūloma patvirtinti pirmąją administratoriaus veiklos ataskaitą, patvirtinti pavedimo sutarties sąlygas ir suteikti įgaliojimą kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su BUAB „Žemkasa“ administratoriumi, ginčijamo nutarimo Nr. 4 ir Ginčijamo nutarimo Nr. 5 neteisėtumo ir nepagrįstumo klausimui nagrinėti taikomos ĮBĮ nuostatos.

12158.

122ĮBĮ nuostatos imperatyviai nurodo, kad kreditorių susirinkimas įgalioja kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį (ĮBĮ 11 str. 7 d.). ĮBĮ normų analizė leidžia spręsti, kad pavedimo sutartis su bankroto procedūras vykdančiu administratoriumi nesudaroma vieninteliu atveju, t. y. tik supaprastinto bankroto proceso metu (ĮBĮ 131 str. 4 d.). Bankroto procesas turi vykti operatyviai ir sklandžiai, todėl ĮBĮ 23 str. 10 p. yra nustatyta kreditorių susirinkimo teisė įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį bei kreiptis į teismą dėl administratoriaus pavadavimo jo laikino nedarbingumo metu, jeigu administratorius dėl ligos to negali padaryti pats. Išdėstytų normų analizė leidžia spręsti, kad nutarimas įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką sudaryti pavedimo sutartį su bankroto procedūras vykdančiu administratoriumi iš esmės yra įstatymo imperatyvas, todėl, nutarus dėl pavedimo sutarties sąlygų, toks nutarimas turi būti priimtas.

12359.

124Pirmojo BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2019-12-27, metu, nutarimu Nr. 5 buvo nutarta netvirtinti pavedimo sutarties sąlygų, kol nebus suderinta administravimo išlaidų sąmata, nutarimu Nr. 6 buvo nutarta netvirtinti įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi, kol nebus patvirtintos pavedimo sąlygos. Šiaulių apygardos teismui neskundžiama 2020 m. vasario 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-352-372/2020 patvirtinus administravimo išlaidų sąmatą, neliko nei teisinio, nei faktinio pagrindo netvirtinti pavedimo sutarties sąlygų ir suteikti įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkui, šiuo atveju IĮ „Stiksas“, pasirašyti pavedimo sutartį su BUAB „Žemkasa“ administratoriumi.

12560.

126Kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ nesąžiningai inicijavo ginčijamo nutarimo Nr. 4 ir ginčijamo nutarimo Nr. 5 priėmimą, todėl pavedimo sutarties sąlygos nebuvo patvirtintos ir įgaliojimai kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su nemokumo administratoriumi suteikti nebuvo.

12761.

128IĮ „Stiksas“ pasiūlytas nutarimo projektas „ Netvirtinti pavedimo sutarties sąlygų, nes nesuderinta su kreditorių susirinkimo pirmininku“, kuris neteisėtai ir nepagrįstai buvo priimtas darbotvarkės klausimu Nr. 4, yra akivaizdus tolimesnis IĮ „Stiksas“ piktnaudžiavimas turimomis procesinėmis teisėmis. Pabrėžtina, jog kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“, kaip ir visi kiti BUAB „Žemkasa“ kreditoriai, pavedimo sutarties sąlygų projektą turi dar nuo 2019-12- 17, kuomet visiems kreditoriams buvo išsiųsti pranešimai dėl šaukiamo pirmojo BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo, t. y. kreditorių susirinkimo pirmininkas II „Stiksas“ iki susirinkimo beveik 2 (du) mėnesius turėdamas pavedimo sutarties sąlygų projektą, dėl jo nereiškė jokiu pastabu ir neišreiškė jokio noro derinti kokius nors klausimus. Priešingai, kreditorius IĮ „Stiksas“, suvokdamas ir žinodamas, jog akivaizdžiai piktnaudžiauja turimomis kreditoriaus teisėmis, inicijavo Ginčijamo nutarimo Nr. 4, atitinkamai ir Ginčijamo nutarimo Nr. 5, priėmimą, dėl to pavedimo sutarties sąlygos nebuvo patvirtintos ir nebuvo suteikti įgaliojimai kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutarties sąlygas, nors kreditorius IĮ „Stiksas“ per beveik 2 (du) mėnesius dėl sąlygų nenurodė jokių pastabų ir neišreiškė noro ką nors derinti.

12962.

130Vadovaujantis teismų praktika kreditoriai, teikiantys kreditorių susirinkimui alternatyvų nutarimo projektą ar pasiūlymą dėl konkretaus kreditorių susirinkime svarstomo nutarimo projekto, taipogi turi pareigą pagrįsti teikiamą pasiūlymą/nutarimo projektą ir pateikti objektyvius argumentus, kas leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos.

13163.

132Bankroto byloje susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, administratorius įpareigotas tinkamai vykdyti pavedimo sutartyje nustatytas pareigas, taigi kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ veiksmai, pasireiškiantys nepagrįstu ir deklaratyviu pavedimo sutarties (jos sąlygų) netvirtinimu ir įgaliojimų nesuteikimu kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutarties, iš esmės nenurodant jokių motyvų ir per beveik 2 (du) mėnesius nepateikiant dėl sąlygų jokių pastabų, nors esminės pavedimo sutarties sąlygos - administratoriaus atlyginimo dydis - jau išspręstas neginčijama 2020 m. vasario 10 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi, vertintini kaip aktyviai tęsiamas piktnaudžiavimas turimomis kreditoriaus teisėmis, iš esmės veikiant buvusio de facto BUAB „Žemkasa“ vadovo R. S., kuris net ir užpildo balsavimo biuletenį už IĮ „Stiksas“, nurodymais ir nesąžiningais interesais, tokiu būdu šiurkščiai pažeidžiant BUAB „Žemkasa“ ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus.

13364.

134Kreditorių susirinkimo pirmininkui IĮ „Stiksas“ pasiūlius nutarimo projektą ir raginus kitus kreditorius balsuoti dėl pasiūlyto nutarimo projekto, kreditorių balsų dauguma buvo priimtas nutarimas darbotvarkės klausimu Nr. 6, kuriuo nutarta netvirtinti papildytos administratoriaus ataskaitos, nes duomenys neišsamūs, slepiant aktualią informaciją. Administratorių įpareigoti pateikti didžiąją knygą pamėnesiui nuo 2019-08-22 iki 2019-12-27 d.

13565.

136Kreditoriai ginčijamu nutarimu Nr. 6, nepatvirtinę išsamiai papildytos pirmosios administratoriaus veiklos ataskaitos nuo 2019-08-22 iki 2019-12-27, nesilaikė CK 6.4. str. įtvirtintos pareigos elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai.

13766.

138Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį. Administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo pagrindas yra administratoriaus veiksmų neatlikimas (netinkamas atlikimas), už kuriuos pateikiama ataskaita, arba neatlikimas kitų veiksmų, kuriuos pagal teisės aktų arba kreditorių susirinkimo nurodymą privalėjo atlikti. Bankroto administratoriaus ataskaitos formalus netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams ir užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras.

13967.

140Kuomet ginčijamu nutarimu Nr. 6 kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ inicijavo jo priėmimą ir nepritarė pagal vis naujas IĮ „Stiksas“ pastabas itin išsamiai papildytai administratoriaus veiklos ataskaitai už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 22 d. iki 2019 m. gruodžio 27 d., nors tam nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo, o kreditoriaus argumentas dėl ataskaitos netvirtinimo yra iš esmės nesąžiningai pateikiamas ir deklaratyvus teiginys, turi būti vertinama kaip kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ piktnaudžiavimas jam suteiktomis teisėmis ir akivaizdus siekis destabilizuoti BUAB „Žemkasa“ vykdomas bankroto procedūras, sukuriant teisinio neapibrėžtumo situaciją bei pažeidžiant tiek BUAB „Žemkasa“ ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus, tiek CK 6.4. numatytą prievolės šalies pareigą elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai, tiek CK 1.5. str. įtvirtintus principus.

14168.

142Pirmajame 2019-12-27 BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimu Nr. 8 bankroto administratorius pasiūlė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą nuo 2019 m. rugpjūčio 22 d. iki 2019 m. gruodžio 27 d. Kreditorius IĮ „Stiksas“ inicijavo alternatyvų pasiūlymą, dėl ko buvo priimtas nutarimas Nr. 8 „Netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, kol administratorius nepateiks kreditoriams papildomą informaciją susijusią su patirtomis administravimo išlaidomis nuo 2019-08-22 iki 2019- 12-15, t. y. prašoma pateikti visas pasirašytas paslaugų sutartis, sąskaitas - faktūras, kvitus, apmokėjimo patvirtinančius dokumentus (kasos pajamų ir išlaidų orderius, visų bendrovės valdomų banko sąskaitų išrašus nuo 2019-08-22 iki 2019-12-15 d.) pagal esančias išlaidų kategorijas." Nors kreditoriui IĮ „Stiksas“ ši informacija buvo pateikta pagal jo prašomus terminus dar iki 2019-12-27 įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo.

14369.

144Kreditoriui IĮ „Stiksas“ dar 2019-12-20 BUAB „Žemkasa“ administratorius pateikė kreditoriaus 2019-12-19 pareikalautus dokumentus - visus įmonės banko išrašus, išleistas lėšas pagrindžiančius dokumentus (sutartys, sąskaitos, apmokėjimai ir kt.). Pabrėžtina, jog terminus dėl dokumentų pateikimo, t. y. 1 darbo dieną, nurodė pats kreditorius IĮ „Stiksas“, ir administratorius šį reikalavimą įvykdė laiku. Nors kreditorius IĮ „Stiksas“ informavo visus įmonės kreditorius, jog gavęs iš administratoriaus visas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, nedelsiant jais pasidalins su visais įmonės kreditoriais, tačiau apie faktinę aplinkybę, jog dokumentais disponuoja dar nuo 2019-12-20, kreditorius IĮ „Stiksas“ nutylėjo ir kitų kreditorių neinformavo bei į administratoriaus prašymą pateikti įrodymus, jog kreditoriai yra informuoti, nieko neatsakė.

14570.

146Kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ ir toliau savo aktyviais veiksmais siekia destablizuoti vykdomas BUAB „Žemkasa“ bankroto procedūras, siekia sutrukdyti priimti teisėtus ir kreditorių interesus bei bankroto proceso, CK 1.5. str. įtvirtintus principus atitinkančius nutarimus. Pareiškėjo pagrįsta nuomone akivaizdu, jog kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“, nors ir buvo įspėtas Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-352-372/2020 , ir toliau aktyviai siekia trukdyti vykdomoms bankroto procedūroms, t. y. veikia prieš teisingą ir greitą BUAB „Žemkasa“ bankroto bylos išnagrinėjimą, kadangi bankroto byla negalės būti baigta iki tol, kol nebus baigtos visos bankroto procedūros.

14771.

148Kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ prašo palikti galiojančius IĮ „Stiksas“ surašytame protokole nurodytus punktus Nr. 2, Nr. 7.1, Nr. 7.2., Nr.7.3; palikti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1, Nr. 7.2., Nr. 7.3., Nr. 7.4 priimtus pagal kreditorių pateiktuose balsavimo biuleteniuose (įskaitant ir balsavusių be el. parašo) ir „Stikso“ ; pripažinti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 4 ir Nr.5 galiojančiais; Pripažinti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 6 galiojančiu; Paskirti BUAB „Žemkasa“ administratoriui UAB „Adminova“ 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų, 00 ct.) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, slepiant faktinę situaciją apie kreditorių susirinkimo Nr. 2 (pirminis) kvorumą buvimą;atmesti BUAB „Žemkasa“ administratoriaus prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų iš kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“, nes kreditoriai balsavo kreditorių susirinkime laisva valia ir išreiškė savo nuomonę.

14972.

150BUAB „Žemkasa“ administratorius 2020-01-23 d. pranešime informavo apie 2020-02-06 d. šaukiame kreditorių susirinkimą Nr. 2. JANĮ 51 str. 4 d., įtvirtina, jog susirinkimuose iš anksto balsuojame raštu, arba, jei tokia galimybė sudaroma, elektroninių ryšio priemonėmis, taip pat 51 str. 5 d. kurioje įtvirtinta, jog kreditoriams gali būti sudaryta galimybė kreditorių susirinkime ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti kreditoriaus tapatybė, BUAB „Žemkasa“ nemokumo administratorius nesudarė galimybę visiems BUAB „Žemkasa“ kreditoriams balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis užtikrinant perduodamos informacijos saugumą ir galimą kreditoriaus tapatybės nustatymą. Kreditoriai neturintys el. parašo buvo eliminuoti iš kreditorių susirinkimo Nr. 2, nors administratorė buvo įtraukusi 3-iuoju susirinkimo klausimu „dėl balsavimo elektroninėmis priemonėmis kreditorių susirinkime tvarkos patvirtinimo“. Administratorė iškraipydama JANĮ 51 str. 5 d. nuostatas pranešime įtraukė sąlygą: kreditoriai gali balsuoti iš anksto užpildytą balsavimo biuletenį pateikiant iki 2020-02-06 d. 10:00 val. , originalą adresu ( - ), pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu – el. paštu ( - ) ; 3 suformuoti ADOC formatu elektroninį dokumentą pasirašytą elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu ( - ) .

15173.

152Administratorė skunde mini, kad 2020-02-06 šauktame kreditorių susirinkime dalis neva kreditorių balsavo nesilaikant jos pačios sugalvotos/įtrauktos išankstinės tvarkos, t.y. atsiuntė skenuotus balsavimo biuletenius (vardas, pavardė, parašas), kurie nebuvo nei pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu, nei suformuoti kaip ADOC formato elektroninis dokumentas, dėl ko administratoriui pavyko eliminuoti iš kreditorių susirinkimo Nr. 2 kreditorius balsavusius už savo nutarimo projektus.IĮ „Stiksas“ mano, kad administratorius veikė išskirtinai savo ir INTRUM Lietuva atstovo interesais, bei nenorėjo identifikuoti asmenų tapatybės, kurie balsavo el. ryšio priemonėmis be elektroninio parašo. Administratorė save pristato, kaip profesionalų verslo subjektą, kuris nemokumo procese gavo kreditorių finansinius reikalavimus su jų teiktais rekvizitais (el. pašto adresais, telefono kontaktais, registracijos adresais) galėjo paskambinti asmenims balsavusiems el. ryšio priemonėmis (el. paštu) ir identifikuoti, ar šis konkretus kreditorius balsavo konkrečiu laiku ir tokios el. pašto dėžutes. Administratorė negina kreditorių teisių, visomis priemonėmis (skundai teismui, policijai ir kt. įstaigoms) bando priimti sau ir hipotekos kreditoriams (INTRUM Lietuva) palankius nutarimų projektus. Administratorė skunde bando įtikinti teismą, kad galimai JANĮ 51 str. 4 d. ir 5 d. nuostatas atitinkančius balsavimo raštu biuletenius atsiuntė kreditoriai jų nepildė, t.y. kreditorių balsavimo raštu biuletenius pildė, o galimai už kreditorius pasirašė kitas, su įmone susiję ir akivaizdžiai nesąžiningai veikiantis asmuo, apie kurio tapatybę administratorius žino. „Stiksas“ mano , kad administratorė turi daug galimybių visas aplinkybes išsiaiškinti, tačiau to nedaro.

15374.

154Pažymėtina, jog JANĮ 51 str. 4 d., 5 d., nuo 2020-01-01 kreditoriai gali naudotis išankstine balsavimo tvarka kreditorių susirinkime, t.y. balsuoti raštu iki kreditorių susirinkimo, tačiau naudojantis išankstine balsavimo tvarka kreditoriai privalo užtikrinti perduodamos informacijos saugumą (el.paštu) ir kreditoriaus tapatybės nustatymą (balsavimo biuletenyje nurodyta asmens pavadinimas/vardas pavardė, antspaudas ir kiti skiriamieji ženklai). Administratorės perteklinis reikalavimas balsuoti kreditoriams su elektroniniu parašu arba patvirtinant ADOC formato elektroninį dokumentą kai kuriems kreditoriams yra neįmanomas. Susirinkime darbotvarkės klausimas Nr. 3 (dėl balsavimo elektroninėmis priemonėmis kreditorių susirinkime tvarkos patvirtinimo) tampa neaktualus, jei Administratorė jį taiko ankščiau nei šis Administratorės siūlomas darbotvarkės nutarimas priimtas. Stiksas mano, kad Administratorė grubiai pažeidžia visų kreditorių teises, kurie balsavo kreditorių susirinkime Nr. 2.. Būdamas kreditorių susirinkimo pirmininku „Stiksas“, atsiuntė el. paštu pasirašytą balsavimo biuletenį su įgaliojimu administratorei, kuriai aiški tapatybė (Teisme patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 18,55 proc. visų bendrovės finansinių reikalavimų sumos) , nepriima jo pateikto balsavimo ir teigia, kad netinkamas (Priedas Nr. 4, garso įrašo atkarpa 1:08 min iki 10:46 min).

15575.

156„Stiksui“ nustačius (2020-03-16 d.), jog tinkami pasinaudojusių išankstine balsavimo tvarka, kreditorių t.y. kreditorių, kurių balsavimo raštu biuleteniai atsiųsti užtikrinant saugumą bei iš balsavimo biuletenių galima neginčijamai identifikuoti balsavusio kreditoriaus tapatybę, bei

157atvykusių 2020-02-06 kreditorių susirinkimą kreditorių turimų finansinių reikalavimų procentinė išraiška sudaro 52.782% bendros Šiaulių apygardos teismo patvirtinto BUAB „Žemkasa“ kreditorių finansinių reikalavimų sumos, buvo administratorės tyčia nustatyta, kad 2020-02-06 kreditorių susirinkime kvorumo nėra ir kreditorių susirinkimas vykti negali. Administratorė pažeisdama JANĮ, nutylėdama turimą informaciją, iškraipė dalyvavusių kreditorių procentinę išraišką, neva balsuota tik 40,89 proc., nors neįvardino ir nepateikė „Stiksui“ jokių įrodančių dokumentų, nors juos prašė pakartotiniame kreditorių susirinkime. Administratorė teigė, kad prašomą informaciją pateiks teismui, kurios taip pat nepateikė.

15876.

1592020-02-06 BUAB „Žemkasa“ administratorius išsiuntė kreditoriams pranešimą apie 2020-02-13 šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą, nutylėdamas faktą kad buvo susidaręs kvorumas ir turėjo būti įvykęs susirinkimas. Administratorė, turėdama balsavimo biuletenius, suprato, kad kreditoriai išreiškė savo valią balsuodami el. ryšio priemonėmis nepritardami administratoriaus nutarimo projektams, grubiai pažeisdama JANĮ nuostatas bandė šaukti pakartotinį susirinkimą.

16077.

161BUAB „Žemkasa“ administratorius vertino išankstine balsavimo tvarka iki pranešimuose nurodytos susirinkimo pradžios 10:00 val. pasinaudojusių kreditorių el. parašu, tačiau buvo ignoruoti kreditoriai kurie balsavo el. paštu be elektroninio parašo.

16278.

163Įvertinus JANĮ nuostatas dėl išankstinio balsavimo kreditorių susirinkime naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis tvarkos, susirinkimo pradžioje nustatyta, jog tinkamai pasinaudojusių šia tvarka kreditorių bei į susirinkimą atvykusių kreditorių bendra finansinių reikalavimų suma sudarė 2515022,78 Eur, kuri ir yra nurodyta BUAB „Žemkasa“ „Stikso“ sudarytame tinkamame susirinkimo dalyvių registracijos sąraše.

16479.

165Susirinkimo metu priėmus nutarimą Nr.2 kreditoriai neišrinko BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pasiūlyto UAB „Adminova“ įgalioto asmens, todėl nebuvo išrinktas sekretorius., kuris atlieka balsų skaičiuotojo ir vykstančio susirinkimo protokolavimo funkciją. „Stiksas“ atstovas pasiūlė „Intrum Lietuva“ atstovui S. G. būti susirinkimo sekretoriumi, tačiau šis asmuo nesutiko atlikti šių funkcijų. „Stiksas“ sutiko būti sekretoriumi, tačiau administratorė ir „INTRUM Lietuva“ prieštaravo tokiam pasiūlymui, tuomet „Stiksas“ paminėjo, jei niekas negali sekretoriauti, niekas negalės suskaičiuoti balsavimo biuletenių ir priimtų nutarimų, teks stabdyti susirinkimą. Po šių „Stikso“ pateiktų argumentų, administratorė ir „Intrum Lietuva“ atstovas pakeitė nuomonę ir leido sekretoriauti. „Stiksas“ sudarė naują, tinkamą dalyvių registracijos sąrašą, į kurį įtraukė visus išankstine tvarka pasinaudojusius kreditorius, kurių tapatybė nustatyta. Vadovaujantis nauju sąrašu , skaičiavo balsavimo rezultatus susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 1-7.

16680.

167Administratorė skunde mini, kad „Stiksas“ dalyvavo susirinkime, nors protokole nurodytas kaip balsavęs raštu. „Stiksas“ pažymi, kad administratorė meluoja ir kreditorius tinkamai pasinaudojo išankstine balsavimo tvarka išsiųsdamas el. paštu BUAB „Žemkasa“ administratoriui balsavimo biuletenį, iš kurio aiškiau nei gali būti identifikuoti balsavusio asmens tapatybę (el. pašto adresas, balsavimo biuletenyje nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, įgaliojimas). Administratorės priedanga ir nenoras priimti kreditoriaus „Stiksas“ balsavimo biuletenį, taip pažeidžiant jo ir kitų kreditorių, kurie balsavo susirinkime neturėdami el. parašo.

16881.

169Administratorės ir „Intrum Lietuva“ surašytos pastabos/protokolas neatitinka realios faktinės situacijos, kadangi administratorė neteikė susirinkimo pirmininkui prašomos informacijos, o taip pat prie šio atsiliepimo pateikiamas susirinkimo pirmininko įrašytas garso įrašas.

17082.

171Administratorė teigia, kad „Intrum Lietuva“ atsisakė pasirašyti į „Stikso“ parengto sudarytą sąrašą. „Stiksas“ informuoja teismą, kad tokio sąrašo niekam nedavė pasirašyti, o „Intrum Lietuva“ pasirašė tik ant administratorės pateikto susirinkimo sąrašo . Administratorė skunde meluoja ir bando įtikinti teismą melagingais teiginiais. „Stiksas“ grindžia savo teiginius susirinkimo garso įrašu.

17283.

173Pirmininkas „Stiksas“ prašė administratoriaus pateikti gautų pagal administratorės „netinkamai“ išankstine balsavimo tvarka pasinaudojusių kreditorių, balsavimo raštu biuletenius (garso įrašas nuo 1:08 min. iki 11:00 min.) paneigia administratorės skunde minimus nepagrįstus teiginius. „Stiksas“ pateikė tTeismui turimus balsavimo biuletenius ir el. pašto žinutes, kurias siuntė kreditoriai (neturintys el. parašo) administratorei.

17484.

175„Stiksas“ prašė administratorės pateikti UAB „Brostos keliai“/UAB „Brosta“ balsavimo biuletenį, tačiau ignoravo pirmininko prašymą, taip šiukščiai pažeisdama JANĮ, bei Administratoriaus elgesio etikos kodeksą. Tiek UAB „Brostos keliai“ ir UAB „Brosta“ vadovas yra tas pats, ir turėdama šia informaciją nutyli, jei kreditorius apsiriko, Administratorė neatliko jokių veiksmų apklausdama UAB „Brostos keliai“ direktorių apie atsiųstą balsavimo biuletenį su gramatine klaida. Tai tik parodo administratoriaus siekį eliminuoti visus kreditorius be el. parašų.

17685.

177Administratorė ne kartą ignoruodama kreditorius balsavusius be el. parašo, tikėtina tyčia ištrynė el. pašto žinutę. Administratorės skunde minima vis kitokie išgalvoti teiginiai, neva vienas iš kreditorių UAB „Jozita“ nebalsavo ir administratorė negavo kreditoriaus balsavimo biuletenio be el. parašo. Pažymėtina, kad administratorė kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl suklastotų dokumentų ir artimiausiu metu policija padės išsiaiškinti tiesą.

17886.

179„Stiksas“ pagrįstai teigia, jog susirinkimo protokole Nr. 2 nėra pažeidimų, protokolas parengtas turimais rašytiniais įrodymais, kurie pateikti teismui su protokolu. „Stiksas“ protokolas parengtas tinkamai, įtraukti visi kreditoriai, kurie balsavo išankstine tvarka.

18087.

181„Stiksas“ susirinkimo sekretoriumi buvo verčiamas tapti, kad užbaigti kreditorių susirinkimą Nr.2, kur administratorė su kreditoriumi „Intrum Lietuva“ tikėjo,kad balsavimo skaičiavimas toliau vyks tik pagal el. parašais atsiųstų balsavimo biuletenių apimtyje. „Stiksas“ atstovas susirinkimo pradžioje pagarsino ir kitų kreditorių, kurie balsavo susirinkime, administratorė to neneigė, tylėdama pritarė „Stikso“ išvardintiems kreditoriams (be el. parašo).

18288.

183Administratorė vedė kreditorių susirinkimą nebūdama išrinkta susirinkimo sekretoriumi, todėl

184„Stiksas“ teko perskaičiuoti jos galimai suklastotus balsavimo nutarimus. Administratorė apie tai, kad nebus išrinkta susirinkimo sekretoriumi, tikėtina žinojo iki kreditorių susirinkimo. „Stiksas“ surašė protokole tikslius kreditorių balsavimo duomenis, išreikštus procentine išraiška.

18589.

186Atsižvelgiant į „Stiksas“ protokole pateiktus skaičiavimus, iš kurių aiškiai matyti, kad darbotvarkės klausimais Nr. 7.1 ir Nr. 7.2, pateikti identiški pasiūlymai buvo įtraukti tiek į Luminor Bank AS nutarimo projektą, tiek į UAB Intrum Lietuva“ nutarimo projektą, tam kad kai kurie kreditoriai papildomai balsavo už „Intrum Lietuva“ pateiktą pasiūlymą. Taigi procedūrinio pažeidimo nėra, nes už „Intrum Lietuva“ nutarimo projekto variantą įtrauktas ir Luminor bank AS balsavimo rezultatas.

18790.

188Atitinkamai, grubūs administratorės padaryti procedūriniai pažeidimai pranešimu kreditoriams (pirminis susirinkimas, kuomet neva nebuvo kvorumo) lėmė pakartotinį kreditorių susirinkimą Nr. 2, kuriame vėl bandyta nepriimti kreditorių balsavusių el. ryšio priemonėmis balsavimo biuletenių (be el. parašo). „Stiksas“ neklastojo balsavimo rezultatų, o tiksliai išskaičiavo iš turimų balsavimo biuletenių rezultatus. Jei administratorė būtų pateikusi susirinkime prašomą informaciją, tuomet nebūtų taip sudėtingai reikėję „Stiksui“ rinkti prašomą informaciją iš kreditorių. Darbotvarkės klausimai Nr. 7.1 ir Nr. 7.2 nutarimai yra priimti remiantis faktiniais turimais rašytiniais įrodymais, ir tai lėmė teisėtus įrašus protokole, kuriais priimti šie nutarimai.

18991.

190Administratorė padarė akivaizdžius ir grubius procedūrinius pažeidimus tiek susirinkimo metu, tiek elgiantis neetiškai prieš kreditorius, tiek surašant dalinį susirinkimo sąrašą, ir jame iškraipydama balsavimo rezultatus (kvorumo nebuvimas), atitinkamai sąlygojusius neteisėtai šauktą pakartotinį susirinkimą Nr. 2. Jei teismas laikytų kad pakartotinis susirinkimas turėjo įvykti, laikyti nutarimus Nr. 7.1, Nr. 7.2, Nr. 7.3 dėl ko susirinkimo metu priimti nutarimai Nr. 2, Nr. 7.1, Nr. 7.2 Nr.. 7.3 pripažintini galiojančiais ir tenkintini.

19192.

192„Stiksas“ nesutinka su administratorės ir hipotekos kreditoriaus „Intrum Lietuva“ skunduose reiškiamais prašymais (pastabomis) pripažinti susirinkimo balsavimo rezultatus darbotvarkės

193klausimais Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1, Nr. 7.2, Nr. 7.3, Nr. 7.4 tinkamais pagal jų nurodytus nutarimus, priimtus pagal administratorės sudarytą nepilną dalyvių sąrašą.

194„Stiksas“ prašo atmesti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1, Nr. 7.2, Nr. 7.3, Nr. 7.4 priimtus pagal administratorės ir kreditoriaus „Intrum Lietuva“ pateiktose pastabose dėl protokolo nurodytus susirinkimo metu administratoriaus pagarsintus nutarimus pagal administratoriaus sudarytą netikslų dalyvių sąrašą.

19593.

196BUAB „Žemkasa“ administratoriaus įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime be balso teisės, pagal netikslų sudarytą susirinkimo dalyvių sąrašą bei jame atspindėta netikslų kreditorių balsų išraišką procentais, kuriame pasirašė „Stiksas“ su ta sąlyga, kad administratorė nepriėmė „Stikso“ balsavimo biuletenio. Kreditoriai darbotvarkės klausimu Nr. 2 nesuteikė teisės būti sekretoriumi ir skaičiuoti balsavimo biuletenio rezultatus, todėl administratorės teiginiai, kad ji skaičiavo darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1, Nr. 7.2, Nr. 7.3, Nr. 7.4, atitinkamai bandė skelbti apie priimtus nutarimus, kai jai tokia teisė nebuvo suteikta. Administratorė pažeisdama susirinkime priimtą nutarimą Nr. 2 , kuriuo kreditoriai nepasitikėjo administratorės gebėjimu sekretoriauti skaičiuojant balsavimo rezultatus. Administratorė nepateikdama susirinkimo pirmininkui prašomų duomenų, teikė pastabas ir klausimus, kuriais bandė trukdyti parengti susirinkimo protokolą Nr. 2. Administratorė po priimto nutarimo Nr. 2, galėjo tik stebėti ir netrukdyti sekretoriui/pirmininkui „Stiksas“ vesti toliau susirinkimą bei skaičiuoti balsavimo rezultatus. „Intrum Lietuva“ atstovas nepanoro būti susirinkimo sekretoriumi, bei pradėjo gąsdinti pirmininką dėl neveikimo (jei toliau neves kreditorių susirinkimo Nr. 2), privertė atlikti sekretoriaus darbą .

19794.

198„Stiksas“ nesutinka su administratorės skunde pateiktais teiginiais dėl savavališkai išsirinkimo

199sekretoriumi. Stiksas patikslino dalyvių sąrašą, kuriame įtraukti visi tinkamai išankstine balsavimo tvarka pasinaudoję kreditoriai pagal Administratorės ir Stiksas turimus duomenis ir dokumentus. Stiksas pateikia su šiuo atsiliepimu pilną susirinkimo garso įrašą, kuris buvo darytas nuo susirinkimo pradžios (Priedas Nr. 4). Stiksas neteikė susirinkimo garso įrašo, nes dėl didelės apimties nebūtų galėjęs patalpinti EPP, o ne dėl Administratorės išsigalvotų teiginių neva noro nuslėpti realią susirinkimo eigą ir protokolu siekdamas suklaidinti tiek gerb. Teismą, tiek BUAB Žemkasa kreditorius. Iš pateikto susirinkimo Nr. 2 garso įrašo girdima Administratorės noras kuo labiau „įklampinti“ susirinkimo pirmininką, neteikiant jam prašomos informacijos, elgiantis ne etiškai. Susirinkimo garso įrašas padės Teismui suprasti Administratorės nepagrįstų skunde teiginių faktą.

20095.

201Administratorė bando panaikinti priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus, teikia Teismui

202nepagrįstą informaciją, kuri nepagrindžia, jog egzistuoja pastabose dėl protokolo nurodytų 2020-02-13 pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 panaikinimo pagrindai. Administratorei nebuvo suteikta teisė skaičiuoti balsavimo biuletenių rezultatus, nes ja nepasitiki kreditoriai (įskaitant ir pagal Administratorės pateiktą dalyvių sąrašą) kurie prieštaravo kad Administratorės įgaliotas asmuo skaičiuotų ir teiktų pastabas. Administratorė veikdama prieš kreditorių valią, nepateikdama išsamių skaičiavimų susirinkimo pirmininkui, pateikė nepagrįstą skundą.

20396.

204„Stikso“ nuomone, susirinkimo protokole nurodytas darbotvarkės klausimas Nr. 6 yra teisėtas ir neprieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems principams, būtent dėl to nepažeidžia BUAB „Žemkasa“ ir jos kreditorių interesus (78,261 proc. dalyvavusių kreditorių nepritarė administratorės ataskaitai). BUAB „Žemkasa“ administratorė teikia šį skundą, bandydama įbauginti kreditorius ir „Stiksą“ , t.y. nubausti kreditorius už išreikštą nuomonę per kreditorių susirinkimą, per atstovavimo išlaidas. „Stiksas“ ir kiti kreditoriai turi teisę balsuoti BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimuose laisva valia, ir už pateiktą nuomonę balsuojant negali būti baudžiami atlyginant administratoriaus samdomo advokato atstovavimo išlaidas. „Stiksas“ šiuo atsiliepimu bando pagrįsti teismui, kad administratorius skundė BUAB „Žemkasa“ tiek pirmojo, tiek antrojo kreditorių susirinkimo nutarimo rezultatus.

20597.

206„Stiksas“ pažymi, kad administratorės teiginiai nepagrįsti. 2019-12-27 d. įvyko pirmasis BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimas ir jame priimtas nutarimas Nr. 8 yra įsiteisėjęs, Administratorė šio darbotvarkės klausimo neskundė teismui, dėl to ginčo nėra. Administratorė šaukė pirmąjį bendrovės kreditorių susirinkimą tarpušventyje ir nuo pranešimo kreditoriams iki susirinkimo įvykimo buvo trys darbo dienos. O pats susirinkimas buvo daromas tyčia penktadienį (2019-12-27 d.) 15.00 val. likus 1 val. iki darbo pabaigos. Administratorė elgiasi neetiškai, sudaro sunkumų kreditoriams dalyvauti kreditorių susirinkimuose, nepateikia laiku prašomos informacijos, taip tikintis palankių nutarimų projektų iš hipotekos kreditorių. Administratorė besąlygiškai bendrauja su hipotekos kreditoriais Luminor bank AS bei UAB „Intrum Lietuva“ atstovais, taip atstovaudama savo ir hipotekos kreditorių interesus. BUAB „Žemkasa“ administratorės ataskaita neišsami, vengiant pateikti prašomą kreditoriams informaciją, dokumentus. Pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditoriai nepatvirtino administratorės veiklos ataskaitos (tam nepritarė 78,261 proc. visų dalyvavusių kreditorių).

20798.

208Įvertinus, kad BUAB „Žemkasa“ nemokumo administratorius pateikė skundą ir prašo nepagrįstai panaikinti priimtą nutarimą Nr. 6, prašo teismo netvirtinti netikslios administratoriaus veiklos ataskaitos nuo 2019-08-22 iki 2019-12-27, nes neteikė kreditoriams didžiosios knygos pamėnesiui už prašomą laikotarpį, taip pat neatsakyti klausimai dėl bendrovės debitorių (kurių vertinė išraiška atima 473 tūkst. Eur,), t.t. kokius veiksmus atliko administratorius dėl šių debitorių. Administratorė savo veiklos ataskaitoje pateikė tik kelis atsakymus dėl debitorių išieškojimų, neva jos dėka buvo išieškota virš 92 tūkst. Eurų debitorinių skolų. Šios 77 tūkst. Eur. lėšos buvo antstolio depozitinėje sąskaitoje, ir kuomet antstolis perdavė visas vykdomąsias bylas teismui, privalėjo pervesti turimas lėšas į administratoriaus nurodytą sąskaitą.

20999.

210„Stiksas“ atkreipia teismo dėmesį, kad kreditoriai priėmė susirinkime nutarimą Nr. 4 ir nutarimą Nr.5, todėl prašo teismo palikti šiuos nutarimus bei klausimą išspręsti iš esmės – netvirtinti pavedimo sutartį, kol nebus suderintos pavedimo sutarties sąlygos kreditorių susirinkime.

211100.

212IĮ „Stiksas“ pagal CPK 95 str. 1 d. nėra dalyvaujantis byloje asmuo, kuris neva nesąžiningai pareiškė nepagrįstą procesą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, „Stiksas“ yra BUAB „Žemkasa“ kreditorius, turintis daugiau nei 18 proc. teismo patvirtintų bendrovės finansinių reikalavimų. „Stiksas“ būdamas kreditoriumi ir vadovaudamasis ĮBĮ ir JANĮ dalyvauja kreditorių susirinkimuose ir teikia savo nutarimo projektus, už kuriuos balsuoja/nebalsuoja kreditoriai. Susirinkimų nutarimų rezultatai yra pavestini administratorei. Administratorė savo skundais teismui, policijai bando įbauginti kreditorius įskaitant „Stiksą“ (pirmininką), kurie negalėtų ginti savo teisėtų reikalavimų bendrovės nemokumo procese. Administratorė piktnaudžiauja teikdama skundus Teismui, taip tikėdama, jog teismas priteis iš vieno kreditoriaus IĮ „Stiksas“ administratorės patirtas atstovavimo išlaidas sumokėtas savo de facto savininkui/advokatui P. V. „Stiksas“ pažymi, kad susirinkimo nutarimai neįmanomi be kitų kreditorių pritarimų/balsavimo, todėl keista administratorės pozicija prašant priteisti iš vieno kreditoriaus visas bylinėjimo išlaidas.

213101.

214Kreditorius R. S. nurodė, kad jis nėra buvęs de fakto UAB „Žemkasa“ vadovas, kaip teigia bankroto administratorė. Jis neturi jokio siekio trukdyti bankroto procedūrų ar įtikinėti kreditorius priimti neteisėtus sprendimus. Be to, jo kreditorinis reikalavimas yra labai nežymus, jis neturi įtakos bankroto procedūrai. .

215Skundai tenkinami iš dalies.

216102.

217Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 49–50 straipsniuose expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtino, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas tuo atveju, kai neįvyksta kreditorių surinkimas. Pagal nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo redakcijos 49 straipsnį, kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu yra kreditorių susirinkimo kvorumas (4 dalis); kreditorių susirinkimo kvorumas yra, jeigu kreditorių susirinkime dalyvauja kreditoriai, įskaitant iš anksto balsavusius kreditorius, kurių reikalavimų sumos vertinė išraiška yra didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos (5 dalis); nustačius, kad kreditorių susirinkimo kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso kreditorių susirinkimo metu (6 dalis); jeigu kreditorių susirinkimo kvorumo nėra, kreditorių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas (7 dalis). Pakartotiniam kreditorių susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas (50 straipsnio 3 dalis); pakartotinis kreditorių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkę (50 straipsnio 4 dalis).

218103.

219Pagal nustatytą teisinį reguliavimą kreditoriai savo teises bankroto procese įgyvendina per kreditorių susirinkimą. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (JANĮ 52 straipsnis). Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus JANĮ nustatytas išimtis (JANĮ 50 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 3 d. nutartis civilinė byla Nr. e3K-3-286-313/2019).

220104.

221Nurodytas aiškinimas atitinka ir kreditorių autonomijos principą – tik kreditoriai gali nuspręsti, ar konkretus pasiūlytas nutarimas (pavyzdžiui, dėl administravimo išlaidų, kreditorių komiteto sudarymo ir pan.) jiems yra priimtinas. Kaip jau buvo nurodyta, šis principas įgyvendinamas būtent balsų daugumą turintiems kreditoriams priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Priešingu atveju, jeigu pakartotinis susirinkimas galėtų būti šaukiamas dėl nutarimų, kuriems priimti, esant kvorumui, nepakako nustatyto skaičiaus kreditorių balsų „už“, šis balsų daugumą turinčių kreditorių teises ginantis principas būtų pažeistas, atsirastų galimybė manipuliuoti kreditorių balsais, iškreipiant daugumos valią.

222105.

223Teismas sprendžia, kad BUAB „Žemkasa“ pakartotinio susirinkimo nutarimai buvo priimti netinkamai sušaukta kreditorių dauguma, todėl jie turi būti pripažinti negaliojančiais ir klausimas nagrinėtinas iš naujo. Tokią išvadą teismas daro, įvertinęs tai, kad priešingu atveju būtų teismui perkelta pareiga spręsti visus kreditorių susirinkimo klausimus, apribojant kreditorių valią priimti teisėtus ir pagrįstus nutarimus patiems.

224106.

225Teismas įvertina, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ neteisėtai leido balsuoti kreditoriams, kurie išankstiniame balsavime nesilaikė JANĮ nustatytų reikalavimų ir biuletenius pateikė ne pagal nustatytą tvarką t.y.: 1) balsavimas atsiunčiant/atnešant balsavimo raštu biuletenio originalą; 2) siunčiant balsavimo raštu biuletenį pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu; 3) suformuojant, t.y. pasirašant balsavimo raštu biuletenį kaip ADOC formato elektroninį dokumentą. Dėl to laikomas negaliojančiu pats susirinkimo protokolas. Tuo pačiu iš IĮ „Stiksas“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei BUAB „Žemkasa“, kurios sudaro 1089 Eur.

226107.

227Teismas sprendžia, kad baudos skirti nėra pagrindo, kadangi iš 2020 m. vasario 13 d. pakartotinio susirinkimo nutarimų ir bylos medžiagos matyti, jog tiek kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“, tiek bankroto administratorius elgėsi netinkamai, nepagrįstai kaltino vienas kitą, trukdė priimti teisėtus sprendimus. Teismo nuomone, bankroto administratorė, būdama savo srities profesionalė, turėjo būti aktyvesnė ir detaliau išaiškinti kreditorių jų teises.

228Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 50-51 straipsniais, teismas

Nutarė

229Pripažinti negaliojančiais BUAB „Žemkasa“ 2020 m. vasario 13 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus Nr.1-7.4.

230Įpareigoti BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorių sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, kuriame pakartotinai būtų išspręsti 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo nutarime nagrinėti klausimai.

231Priteisti atsakovei BUAB „Žemkasa“ iš kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ 1089 Eur bylinėjimosi išlaidų.

232Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. 1.... 3. Kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ prašo : 1) pripažinti negaliojančiais... 4. 2.... 5. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti panaikintas, tik esant žemiau... 6. - nustatomi esminiai procedūriniai pažeidimai, galėję lemti neteisėtų... 7. - priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ (JANĮ), kitų įstatymų normoms;... 8. 3.... 9. Nustačius nors vieną iš aukščiau nurodytų pažeidimų, nutarimas laikomas... 10. 1) balsavimas atsiunčiant/atnešant balsavimo raštu biuletenio originalą;... 11. 2) siunčiant balsavimo raštu biuletenį pasirašius elektroniniu kvalifikuotu... 12. 3) suformuojant, t.y. pasirašant balsavimo raštu biuletenį kaip ADOC formato... 13. 4.... 14. Administratoriaus pateiktose pastabose nurodyta, jog dalis kreditorių... 15. 5.... 16. BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pagarsinta susirinkime dalyvaujančių... 17. 6.... 18. Susirinkime, po balsavimo darbotvarkės klausimu Nr. 2, save išsirinkęs... 19. 7.... 20. Atkeiptinas dėmesys ir į tai, jog kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ... 21. 8.... 22. Susipažinus su IĮ „Stiksas“ 2020-02-20 Šiaulių apygardos teismui prie... 23. 9.... 24. Kreditorių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius IĮ „Stiksas“,... 25. 10.... 26. Prie protokolo pridėtas el. pašto išrašas, neva įrodantis, jog kreditorius... 27. 11.... 28. Kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ dėl kreditorių susirinkimo pirmininko... 29. 12.... 30. UAB „Intrum Lietuva“ susipažinus su 2020-02-20 Šiaulių apygardos teismui... 31. 13.... 32. Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.1. nutarimas buvo priimtas... 33. 14.... 34. Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.2. nutarimas buvo priimtas... 35. 15.... 36. Grubūs kreditorių susirinkimo pirmininko IĮ „Stiksas“ padaryti... 37. 16.... 38. Atitinkamai, protokole nurodyti nutarimai Nr. 7.1. ir Nr. 7.2. pripažintini... 39. 17.... 40. Nors suklastojus protokolą jame nurodyta, neva 7.3. nutarimas nepriimtas nė... 41. 18.... 42. Bankroto administratorius prašė pripažinti negaliojančiais IĮ... 43. 19.... 44. Teismų praktikoje nurodoma, jog kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti... 45. 20.... 46. Nustačius nors vieną iš aukščiau nurodytų pažeidimų, nutarimas laikomas... 47. 21.... 48. 2020 m. sausio 23 d. pranešimu visi įmonės kreditoriai buvo informuoti apie... 49. 22.... 50. Dalis kreditorių 2020-02-06 šauktame kreditorių susirinkime balsavo... 51. 23.... 52. Vadovaujantis JANĮ 51 str. 4 d., 5 d., nuo 2020 m. sausio 1 d. kreditoriai... 53. 24.... 54. Nustačius, jog tinkamai pasinaudojusių išankstine balsavimo tvarka... 55. 25.... 56. Pareiškėjas pažymi, jog BUAB „Žemkasa“ administratorius, įvertinęs... 57. 26.... 58. Įvertinus imperatyvias JANĮ nuostatas dėl išankstinio balsavimo kreditorių... 59. 27.... 60. Susirinkimo metu darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 2 buvo balsuojama ir... 61. 28.... 62. Apie susiklosčiusią situaciją, kuomet kreditorių susirinkimo pirmininkas... 63. 29.... 64. Nors IĮ „Stiksas“ dalyvavo susirinkime ir jame atliktais veiksmais... 65. 30.... 66. Tiek BUAB „Žemkasa“ administratoriaus įgaliotas asmuo, tiek susirinkime... 67. 31.... 68. BUAB „Žemkasa“ administratorius, siekdamas apginti BUAB „Žemkasa“ ir... 69. 32.... 70. IĮ „Stiksas“ nesąžiningumą ir BUAB „Žemkasa“ ir jos kreditorių... 71. 33.... 72. Jog IĮ „Stiksas“, surašydamas protokolą, ne tik savavališkai sudarė... 73. 34.... 74. Kreditoriaus IĮ „Stiksas“ atstovas A. K. susirinkimo metu, po balsavimo... 75. 35.... 76. Įvertinus IĮ „Stiksas“ surašytą protokolą, akivaizdu, jog 2020 m.... 77. 36.... 78. IĮ „Stiksas“ susirinkimo metu neprašė administratoriaus pagarsinti/... 79. 37.... 80. Nors vykstančio susirinkimo metu administratoriaus įgaliotas asmuo atkreipė... 81. 38.... 82. IĮ „Stiksas“ surašytame protokole nurodytame procedūriškai ydingame... 83. 39.... 84. IĮ „Stiksas“ surašytame protokole padaryti grubūs pažeidimai, į naujai... 85. 40.... 86. IĮ „Stiksas“ savavališkai pasiskelbus save susirinkimo sekretoriumi ir... 87. 41.... 88. Susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 1 ir Nr. 2 buvo balsuojama tik pagal... 89. 42.... 90. IĮ „Stiksas“ pasiskelbė save susirinkimo sekretoriumi ir nurodė, jog bus... 91. 43.... 92. Nei iki susirinkimo, nei susirinkimo metu darbotvarkės klausimu Nr. 2... 93. 44.... 94. IĮ „Stiksas“, grubiai iškraipydamas susirinkimo eigą bei balsavimo... 95. 45.... 96. Susirinkimo metu paties IĮ „Stiksas“ buvo pagarsinta, jog UAB „Intrum... 97. 46.... 98. Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.1. nutarimas buvo priimtas... 99. 47.... 100. Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7.2. nutarimas buvo priimtas... 101. 48.... 102. Grubūs IĮ „Stiksas“ padaryti procedūriniai pažeidimai protokole,... 103. 49.... 104. Nors suklastojus protokolą jame nurodyta, neva 7.3. nutarimas nepriimtas nė... 105. 50.... 106. Susirinkimo metu IĮ „Stiksas“ garsinant balsavimo rezultatus pagal savo... 107. 51.... 108. Nors protokole balsavimo rezultatai darbotvarkės klausimais Nr. 1, Nr. 3, Nr.... 109. 52.... 110. Prašymas pripažinti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo... 111. 53.... 112. Viso susirinkimo metu BUAB „Žemkasa“ administratoriaus įgaliotas asmuo,... 113. 54.... 114. Susirinkimo metu, po balsavimo darbotvarkės klausimu Nr. 2, IĮ „Stiksas“... 115. 55.... 116. Protokole nurodytas nutarimas Nr. 4. kuriuo nutarta „Netvirtinti pavedimo... 117. 56.... 118. Tinkamame protokole nurodytas darbotvarkės klausimu Nr. 6 priimtas nutarimas,... 119. 57.... 120. Įvertinus faktinę aplinkybę, jog pirmasis kreditorių susirinkimas, įvykęs... 121. 58.... 122. ĮBĮ nuostatos imperatyviai nurodo, kad kreditorių susirinkimas įgalioja... 123. 59.... 124. Pirmojo BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2019-12-27,... 125. 60.... 126. Kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ nesąžiningai inicijavo... 127. 61.... 128. IĮ „Stiksas“ pasiūlytas nutarimo projektas „ Netvirtinti pavedimo... 129. 62.... 130. Vadovaujantis teismų praktika kreditoriai, teikiantys kreditorių susirinkimui... 131. 63.... 132. Bankroto byloje susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės... 133. 64.... 134. Kreditorių susirinkimo pirmininkui IĮ „Stiksas“ pasiūlius nutarimo... 135. 65.... 136. Kreditoriai ginčijamu nutarimu Nr. 6, nepatvirtinę išsamiai papildytos... 137. 66.... 138. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu... 139. 67.... 140. Kuomet ginčijamu nutarimu Nr. 6 kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ... 141. 68.... 142. Pirmajame 2019-12-27 BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkime darbotvarkės... 143. 69.... 144. Kreditoriui IĮ „Stiksas“ dar 2019-12-20 BUAB „Žemkasa“... 145. 70.... 146. Kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ ir toliau savo aktyviais... 147. 71.... 148. Kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“ prašo palikti... 149. 72.... 150. BUAB „Žemkasa“ administratorius 2020-01-23 d. pranešime informavo apie... 151. 73.... 152. Administratorė skunde mini, kad 2020-02-06 šauktame kreditorių susirinkime... 153. 74.... 154. Pažymėtina, jog JANĮ 51 str. 4 d., 5 d., nuo 2020-01-01 kreditoriai gali... 155. 75.... 156. „Stiksui“ nustačius (2020-03-16 d.), jog tinkami pasinaudojusių... 157. atvykusių 2020-02-06 kreditorių susirinkimą kreditorių turimų finansinių... 158. 76.... 159. 2020-02-06 BUAB „Žemkasa“ administratorius išsiuntė kreditoriams... 160. 77.... 161. BUAB „Žemkasa“ administratorius vertino išankstine balsavimo tvarka iki... 162. 78.... 163. Įvertinus JANĮ nuostatas dėl išankstinio balsavimo kreditorių susirinkime... 164. 79.... 165. Susirinkimo metu priėmus nutarimą Nr.2 kreditoriai neišrinko BUAB... 166. 80.... 167. Administratorė skunde mini, kad „Stiksas“ dalyvavo susirinkime, nors... 168. 81.... 169. Administratorės ir „Intrum Lietuva“ surašytos pastabos/protokolas... 170. 82.... 171. Administratorė teigia, kad „Intrum Lietuva“ atsisakė pasirašyti į... 172. 83.... 173. Pirmininkas „Stiksas“ prašė administratoriaus pateikti gautų pagal... 174. 84.... 175. „Stiksas“ prašė administratorės pateikti UAB „Brostos keliai“/UAB... 176. 85.... 177. Administratorė ne kartą ignoruodama kreditorius balsavusius be el. parašo,... 178. 86.... 179. „Stiksas“ pagrįstai teigia, jog susirinkimo protokole Nr. 2 nėra... 180. 87.... 181. „Stiksas“ susirinkimo sekretoriumi buvo verčiamas tapti, kad užbaigti... 182. 88.... 183. Administratorė vedė kreditorių susirinkimą nebūdama išrinkta susirinkimo... 184. „Stiksas“ teko perskaičiuoti jos galimai suklastotus balsavimo nutarimus.... 185. 89.... 186. Atsižvelgiant į „Stiksas“ protokole pateiktus skaičiavimus, iš kurių... 187. 90.... 188. Atitinkamai, grubūs administratorės padaryti procedūriniai pažeidimai... 189. 91.... 190. Administratorė padarė akivaizdžius ir grubius procedūrinius pažeidimus... 191. 92.... 192. „Stiksas“ nesutinka su administratorės ir hipotekos kreditoriaus „Intrum... 193. klausimais Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.1, Nr. 7.2, Nr. 7.3,... 194. „Stiksas“ prašo atmesti 2020-02-13 įvykusio pakartotinio kreditorių... 195. 93.... 196. BUAB „Žemkasa“ administratoriaus įgaliotas asmuo, dalyvaujantis... 197. 94.... 198. „Stiksas“ nesutinka su administratorės skunde pateiktais teiginiais dėl... 199. sekretoriumi. Stiksas patikslino dalyvių sąrašą, kuriame įtraukti visi... 200. 95.... 201. Administratorė bando panaikinti priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus,... 202. nepagrįstą informaciją, kuri nepagrindžia, jog egzistuoja pastabose dėl... 203. 96.... 204. „Stikso“ nuomone, susirinkimo protokole nurodytas darbotvarkės klausimas... 205. 97.... 206. „Stiksas“ pažymi, kad administratorės teiginiai nepagrįsti. 2019-12-27... 207. 98.... 208. Įvertinus, kad BUAB „Žemkasa“ nemokumo administratorius pateikė skundą... 209. 99.... 210. „Stiksas“ atkreipia teismo dėmesį, kad kreditoriai priėmė susirinkime... 211. 100.... 212. IĮ „Stiksas“ pagal CPK 95 str. 1 d. nėra dalyvaujantis byloje asmuo,... 213. 101.... 214. Kreditorius R. S. nurodė, kad jis nėra buvęs de fakto UAB „Žemkasa“... 215. Skundai tenkinami iš dalies.... 216. 102.... 217. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 218. 103.... 219. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą kreditoriai savo teises bankroto procese... 220. 104.... 221. Nurodytas aiškinimas atitinka ir kreditorių autonomijos principą – tik... 222. 105.... 223. Teismas sprendžia, kad BUAB „Žemkasa“ pakartotinio susirinkimo nutarimai... 224. 106.... 225. Teismas įvertina, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas IĮ „Stiksas“... 226. 107.... 227. Teismas sprendžia, kad baudos skirti nėra pagrindo, kadangi iš 2020 m.... 228. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Juridinių... 229. Pripažinti negaliojančiais BUAB „Žemkasa“ 2020 m. vasario 13 d.... 230. Įpareigoti BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorių sušaukti... 231. Priteisti atsakovei BUAB „Žemkasa“ iš kreditorių susirinkimo pirmininko... 232. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos...