Byla N2-12057-613/2012
Dėl rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms Aldonai Venckaitienei ir Astai Veisienei, suinteresuotiems asmenims R. S., E. S., suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei direktorei Reginai Milašienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. S., E. S., Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ dėl rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama atleisti R. S. nuo rūpintojos pareigų, paskirti nepilnametės E. S. nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, Taikos pr. 68, Klaipėda, E. S. rūpybos vietą nustatyti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, Taikos pr. 68, Klaipėda. Nurodo, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-22 nutartimi E. S. rūpintoja paskirta R. S. Nuo 2011 m. pabaigos tarp rūpintojos ir rūpintinės prasidėjo nesutarimai, rūpintoja skundėsi rūpintinės elgesiu, kad ši negrįžta nakvoti į namus, pradėjo vartoti alkoholį, neklauso. Rūpintinė skundėsi, kad teta R. S. jos visiškai nesupranta, niekur neišleidžia, nuolatos priekaištauja dėl netinkamo elgesio. 2012-02-07 Vaiko teisių apsaugos skyriuje priimtas sprendimas dėl vaiko laikino paėmimo iš šeimos ir apgyvendinimo BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, teikiant intensyvią krizių įveikimo pagalbą. 2012-02-21 mergaitė grąžinta rūpintojos priežiūrai, kadangi ji keletą naktų negrįžo į įstaigą nakvoti, 2012-02-19 parėjo stipriai pasvaigusi nuo alkoholio, nesilaikė vidaus taisyklių. Nuo 2012 m. balandžio mėn. mergaitei skirta socialinės priežiūros paslauga vaikų dienos centre „Dienvidis“. 2012-05-29 R. S. pateikė prašymą, atsisakydama nepilnametės rūpybos. Pagal 2012-06-04 E. S. prašymą 2012-06-08 ji apgyvendinta BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, kur jai teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba. Pareiškėja, vykdanti globos ir rūpybos priežiūra, nurodo, jog nebemato galimybės vaikui augti R. S. šeimoje, siūlo nustatyti E. S. nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, kadangi kitų asmenų, galinčių rūpintis vaiku, pareiškėja nežino. 2012-10-12 teismo posėdžio protokoline nutartimi bylos nagrinėjimas atidėtas, kadangi rūpintojai ir rūpintinei nustatytas vieno mėnesio terminas susitaikymui.

32012-11-13 teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės A. Veisienė ir A.Venckaitienė nurodė, jog, nors teismas davė vieno mėnesio terminą susitaikyti, rūpintoja ir rūpintinė nesusitaikė, E. S. pas rūpintoją nesilankė, nesirodė Vaiko teisių apsaugos skyriuje ir nenuvyko pas psichologę, mokykla pateikė charakteristiką, kad E. S. rugsėjo-spalio mėn., praleido apie 60 pamokų. Nurodė, kad E. S. pastoviai daro nusikaltimus, už kuriuos skiriamos baudos, todėl R. S. nenori toliau būti jos rūpintoja. Pareiškėjo atstovės nurodė, jog pareiškimą palaiko, ir prašo jį tenkinti.

4Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo R. S. nurodė, jog rūpintinė pavogė draugės telefoną, policijoje vyksta ištisiniai tyrimai. Nemato perspektyvos toliau būti rūpintoja, nes vaikas nesikeičia. Prašo pareiškimą tenkinti.

5Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė direktorė R. Milašienė nurodė, jog priims E. S., ja rūpinsis, ji gyvens bendrabutyje.

6Suinteresuotas asmuo E. S. teismo posėdžio metu norėjo susitaikyti su rūpintoja.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Byloje šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad E. S., gim. ( - ), yra našlaitė. Jos tėvas S. S. mirė ( - ), mama V. S. mirė ( - ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-17432-792/2010 E. S. nustatyta nuolatinė rūpyba ir jos rūpintoja paskirta R. S..

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.246 str. 2 d. nurodyta, kad globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių. Nagrinėjamoje byloje suinteresuotas asmuo R. S. sutinka, jog jinai negali tinkamai atlikti rūpintojos pareigų. Teigia, jog su rūpintine negali susitarti, negali pakeisti jos netinkamo elgesio, nemato perspektyvos toliau būti rūpintoja.

10Teismas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų apsaugotos globos ir rūpybos reikalingų asmenų teisės ir teisėti interesai (CPK 491 str. 2 d.), aiškintis, kas geriausiai atitinka globos (rūpybos) reikalingų vaikų interesus. Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia yra vaiko interesai. Vaikui turi būti užtikrinama tokia auklėjimo ir priežiūros aplinka, kurioje jis galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 str.). Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias globos (rūpybos) nustatymo principas (CK 3.249 str. 1 d.). Įvertinęs byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimus, E. S. nuomonę, pateiktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad tolesnis R. S. rūpintojos pareigų ėjimas prieštarautų E. S. teisėms ir interesams, nes ja nebūtų tinkamai rūpinamasi, todėl R. S. atleistina nuo rūpintojos pareigų atlikimo.

11Atsižvelgus į tai, kad nėra galimybės likusio be tėvų globos vaiko globoti šeimoje ar šeimynoje (CK 3.261 str.), siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti ribotai veiksnių fizinių asmens teises ir interesus (CK 3.239 str. 1 d.), Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ skirtini E. S. nuolatiniu rūpintoju, juose nustatant ir E. S. gyvenamąją vietą (CK 3.242 str. 1, 3 d.).

12Suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei direktorei Reginai Milašienei išaiškintinos rūpintojo teisės ir pareigos, t.y. išaiškintina, kad rūpintojas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina ribotai veiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, duoda sutikimą ribotai veiksniam asmeniui sudaryti sandorį, kurio šis negali sudaryti savarankiškai, taip pat padeda ribotai veiksniam asmeniui įgyvendinti kitas jo teises ar vykdyti pareigas, saugo jo teises ir teisėtus interesus nuo trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo (CK 3.240 str.). Rūpintojų veiklą prižiūri globos ir rūpybos institucijos (CK 3.241 str. 1 d.). Nepilnamečio rūpintojas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu nepilnametis grąžinamas tėvams arba įtėviams; jeigu rūpintojo pareigų negali atlikti dėl savo artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių; taip pat rūpintojas gali būti nušalintas nuo pareigų, jei jis netinkamai atlieka šias pareigas, neužtikrina rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais (CK 3.246 str.). Nepilnamečio vaiko rūpintojas ir turto administratorius turi taip pat teises ir pareigas, numatytas CK 3.271 str., 3.273 str., 3.276 str.

13Teismo nutartis dėl rūpintojo atleidimo nuo pareigų, rūpintojo paskyrimo vykdoma skubiai (CPK 496 str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 496 straipsniu, 504 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

15pareiškimą patenkinti.

16Atleisti R. S., asmens kodas ( - ), nuo E. S., asmens kodas ( - ), rūpintojos pareigų.

17Paskirti E. S., asmens kodas ( - ), nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, į. k. 190979738, Taikos pr. 68, Klaipėda, ir nustatyti E. S. rūpybos vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, Taikos pr. 68, Klaipėdoje.

18Nutartį vykdyti skubiai.

19Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

20Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai