Byla A-556-1103-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Audriaus Bakavecko ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui prokurorei Irmai Zaikienei, trečiojo suinteresuoto asmens A. M. atstovui advokatui Romualdui Drakšui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens A. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų dalių panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, R. S. V., A. M., V. M.).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, gindamas viešąjį interesą, (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su pareiškimu (T 1, b. l. 2-6), prašydamas panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”; Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 2.7-79401-508 1.1. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”.

5Pareiškėjas nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

62008 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. P2-266 “Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ( - ) mieste ( - )), ( - )” buvo nustatytos žemės sklypo, esančio ( - ), skirto atkurti nuosavybės teises ribos, t. y. 2 137 m2 plotas, kurio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita/rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos). Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 2.7-79401-508 buvo atkurtos nuosavybės teisės R. S. V. į jai tenkantį buvusios savininkės E. V. 0,2137 ha ploto žemės sklypą ( - ), kurio tikslinė žemės naudojimo paskirtis rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos), grąžinant jį natūra. Šio sprendimo bei Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu 2008 m. rugsėjo 23 d. Nekilnojamojo turto registre R. S. V. vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į 0,2137 ha žemės sklypą, kadastriniu Nr. ( - ) ( - ). Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybos. Pareiškėjo teigimu, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. P2-266 bei Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. 2.7-79401-508 tose dalyse, kuriose grąžintinam atkuriant nuosavybės teises žemės sklypui ( - ) (( - )) ( - ) nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, yra naikintinas kaip prieštaraujantis aukštesnės galios norminiams aktams. Žemės sklypas, esantis ( - ) (kad. Nr. ( - )) patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją ir yra ( - ) senamiesčio urbanistinio draustinio ribose. Trakų istorinis nacionalinis parkas yra kompleksinė saugoma teritorija, steigiama istorinių Lietuvos valstybingumo centrų kultūriniams kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti. Veiklą draustiniuose ir valstybiniuose parkuose reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymo nuostatos. Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams. Valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose (13 str. 2 d. 4 p.). Sutinkamai su Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke detalizuoja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912, ( - ) senamiesčio sklypų išplanavimo projektas, patvirtintas Trakų rajono valdybos 1993 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 395V (toliau – ir Projektas) ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 71 patvirtintas ( - ) senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas (toliau – ir Reglamentas). Nei vieno iš šių teisės aktų nuostatos, apibrėžiančios leistiną veiklą ginčo sklype, bei šio sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą, nenumato galimybės sklype statyti naujus statinius, ir atvirkščiai kaip sklypas turi būti skiriamas rekreacijai (ežerų apsaugos juostos, miesto žalieji plotai, susiformavę per pastaruosius metus, senamiesčio ir pilių apžvalgos aikštelės) ir priskiriamas saugomoms žaliosioms erdvėms, kurių tikslas išsaugoti, atkurti ir eksponuoti būdingus gamtinės struktūros elementus, apsaugoti kraštovaizdžio erdves nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teigimu, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalis bei Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr. 2.7-79401-508 1.1. punkto dalis, kuriomis ginčo sklypui nustatytas naudojimo pobūdis „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”, numatantis naujų statinių statybą šiame sklype, prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams.

7Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija) atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą (T 2, b. l. 70-71) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 2.7-79401-508 R. S. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę. Tuo pagrindu Administracijos direktorius priėmė skundžiamą įsakymą dėl paskesnių veiksmų, susijusių su žemės grąžinimu pagal nustatytas procedūras. Esminis teisės aktas, reglamentuojantis visą grąžinimo eigą ir stadijas, yra 1997-09-29 priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų” (toliau – ir Nutarimas). Nutarimu įtvirtinta, kad apskrities žemėtvarkos skyrius, teritorijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėtų žemės sklypų ribas, kreipiasi į Administracijos direktorių ir prašo jo suformuoti žemės sklypus, organizuoti jų kadastrinius matavimus ir atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus patvirtinti parengtus žemės sklypų planus. Minėtas nutarimas taip pat reikalauja, kad būtų nustatyta žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, kurie yra parenkami pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalį nustatytas imperatyvas subjektams, dalyvaujantiems žemės grąžinimo procese, grąžinamą žemę atkurti individualiai statybai bei kitai paskirčiai. Administracija, vadovaudamasi tokiomis įstatymo nuostatomis teisingai atliko paskesnius veiksmus - žemės sklypui nustatė pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį - kita, kas visiškai atitinka įgaliotos institucijos, t. y. Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro patvirtinto sąrašo V punktą - Kitos paskirties žemė (2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40).

9Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA) atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą (T 2, b.l. 49-50) nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 2.7-79401-508 1.1. punkto dalį yra išvestinis, kadangi minėtas sprendimas buvo priimtas remiantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. P2-266, todėl teismui panaikinus įsakymo 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui, esančiam ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”, neprieštaraujama, kad būtų patenkintas pareiškėjo reikalavimas panaikinti ir 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalį.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir TINP Direkcija, Parko direkcija) atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą (T 2, b. l. 52-57) prašė jį tenkinti, panaikinant Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-22 įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos” bei Vilniaus apskrities viršininko sprendimo 2008-09-08 Nr. 2.7-79401-508 1.1. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”. Papildomai paaiškino, kad ginčo žemės sklypui nustatyta pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, atsižvelgiant į tai, kaip tai detalizuojama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ,,Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo”, prieštarauja veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke reglamentuojantiems teisės aktams. Atsiliepime taip pat pažymima, kad bet kokių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (tame tarpe ir tų, pagal kuriuos nustatoma ir keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas bei pobūdis) negali prieštarauti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams bei, kad žemės sklypų, esančių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, nustatyti vadovaujantis parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, turi atitikti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendinius.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba, VSTT) atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą (T 1, b. l. 130-133) prašė jį patenkinti.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad ginčo žemės sklypas yra ( - ) senamiestyje, kuris yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko urbanistinis draustinį. Visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo, kontrolės teisinius pagrindus, taip pat veiklą juose reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas bei detalizuoja LR Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, Projektas ir Reglamentas. Pažymėjo, kad nei vieno iš šių teisės aktų nuostatos, apibrėžiančios leistiną veiklą ginčo sklype bei šio sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą, nenumato galimybės sklype statyti naujus statinius.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą (T 1, b. l. 127-129) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad sklypo naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos ir naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybos, atitinka Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, kadangi jos nuostatos kategoriškai statybos nedraudžia ir niekur nenumato, kad šiame draustinyje galima tik mažos apimties poilsio įrangos statyba. Priešingai, schemoje nurodoma, kad „Esami statybiniai pastatai Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje gali būti rekonstruojami, remontuojami, ribojant jų dydį bei architektūros formas, pagal architektūros tradicijas bei kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus, projektus suderinus nustatyta tvarka. Naujas sodybas galima statyti tik senų sodybų vietose arba vietose numatytose detaliose parko gyvenviečių projektuose. Naujai statomi gyvenamieji namai negali būti didesni kaip vieno aukšto, privalo turėti šlaitinį stogą, o jų užstatymo plotas negali viršyti 120 m2, jeigu detalūs projektai nenumato kitų sąlygų. Be gyvenamojo namo, sodybvietėje gali būti statoma daržinė, tvartas, kiti ūkiniai pastatai. Parko teritorijoje rekonstruoti sodybinius ūkinius pastatus rekreacijai neleidžiama, išskyrus rekreacinę zoną. Siekiant atkurti tradicinį ( - ) senamiesčio vaizdą, atstatyti sunaikintą užstatymą, numatoma gyvenamųjų namų statyba pusiasalio teritorijoje. Siūlomų atstatyti sunaikintų ar sunykusių pastatų kiekis, atstatymo eiliškumas, jų panaudojimas visuotinei infrastruktūrai plėtoti bei regeneravimo principai nustatomi senamiesčio regeneravimo projekte”. Taip pat pabrėžė, kad ( - ) senamiesčio regeneravimas yra skatinamas ir jo principai nustatyti ne 1993 m. ( - ) senamiesčio išplanavimo projekte, bet ( - ) senamiesčio regeneravimo projekte. Atsiliepime taip pat nurodė, kad pareiškimas teismui pateiktas praleidus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnyje numatytą skundo padavimo terminą, kadangi pareiškimas teismui buvo pateiktas tik 2010-04-07, tačiau duomenis apie tai, jog yra pažeistas viešasis interesas Trakų istoriniame nacionaliniame parke, prokuroras gavo 2010 m. kovo 1 d. (Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymas ginti viešąjį interesą).

15Trečiasis suinteresuotas asmuo R. S. V. atsiliepimu į pareiškimą (T 2, b. l. 77-78) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 10 d. sprendimu (T 2, b. l. 84-92) pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo skundą patenkino - panaikino Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. P2-266 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečiui nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ( - ) mieste (( - )), ( - ) ” 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos ir Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 2.7-79401-508 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę R. S. V.” 1.1. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos.

18Teismas nustatė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymas ginti viešąjį interesą LR generalinei prokuratūrai pateiktas 2010 m. kovo 1 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrius

192010 m. kovo 9 d. pateikė prokuratūrai žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), privatizavimo ir suformavimo bei privatizavimo dokumentus, tarp kurių ir ginčijamus 2008 m. kovo 22 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. P2-266 bei 2008 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus apskrities viršininko sprendimą Nr. 2.7-79401-508. Pateiktų duomenų pagrindu pareiškėjas dėl viešojo intereso gynimo į teismą kreipėsi 2010 m. balandžio 7 d., t. y. per ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą terminą. Pareiškėjas kreipdamasis į teismą dėl viešojo intereso gynimo nepraleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino bei tinkamai pagrindė viešojo intereso gynimo poziciją. Teismas konstatavo, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkte įtvirtinta, jog savivaldybės administracijos direktorius, formuodamas grąžintino žemės sklypo ribas nuosavybės teisių atkūrimui, turi pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, numatytas LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652); nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2007-10-15 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl žemės sklypo ribų, ploto ir naudojimo sąlygų nustatymo; 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. P2-266, kuriuo buvo nustatytos žemės sklypo, skirto atkurti nuosavybės teises ( - ) (( - )), ( - ), ribos, t. y. 2 137 kv.m plotas (1.1. p.) bei pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita/rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos) (1.2. p.). 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr. 2.7-79401-508 buvo atkurtos nuosavybės teises į žemę pilietei R. S. V. į jai tenkantį buvusios savininkės E. V. 0,2913 ha ploto žemės sklypą ( - ), grąžinant natūra 0,2137 ha žemės sklypą, esantį ( - ), kurio paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo pobūdis - rekreacinės teritorijos ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Šio sprendimo pagrindu 2008-09-23 Nekilnojamojo turto registre R. S. V. vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į 0,2137 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybos. Pirkimo - pardavimo 2009 m. balandžio 2 d. sutarties Nr. ( - ) pagrindu ginčo žemės sklypas buvo parduotas A. M. ir V. M. ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip bendroji sutuoktinių nuosavybė. Ginčo žemės sklypas patenka į kompleksinę saugomą teritoriją – Trakų istorinį nacionalinį parką, t. y. valstybinį parką (Saugomų teritorijų įstatymo 12 str. 2 d.), todėl jo atžvilgiu taikytini veiklos valstybiniuose parkuose apribojimai. Be to, ginčo sklypas įeina į ( - ) senamiesčio teritoriją. Tokiu būdu, ginčo sklypui patenkant tiek į valstybinio (nacionalinio) parko, tiek ir į kultūrinio (urbanistinio/architektūrinio) draustinio teritoriją, jo atžvilgiu taikomi veiklos valstybiniuose parkuose bei kultūriniuose draustiniuose apribojimai. Valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas, Vyriausybės patvirtinti nacionalinių ir regioninių parkų nuostatai, kiti Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams (Įstatymo 13 str. 2 d.). Statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus; leistinas ir rekomenduojamas statinių formas, dydžius, teritorijos užstatymo procentą, atstumus nuo vandens telkinių ir šlaitų nustato valstybinių parkų individualūs apsaugos reglamentai ir (ar) statybų saugomose teritorijose regioniniai architektūriniai reglamentai; juose gali būti sugriežtinti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti reikalavimai bei nustatyti papildomi reikalavimai (Įstatymo 13 str. 3d.). Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktas įtvirtina draudimą valstybiniuose parkuose statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Toks nustatytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad Saugomų teritorijų įstatymas nenumato absoliutaus draudimo vykdyti statybą valstybiniuose parkuose, tačiau statybos galimybę sieja su valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose įtvirtintu reglamentavimu. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies, įtvirtinančios draudimus kultūriniuose draustiniuose, nuostatas, taip pat nėra nustatytas absoliutus ribojimas draustiniuose statyti statinius, tačiau Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 4 ir 7 dalys numato galimybę saugomų teritorijų apsaugos reglamentuose ir statybų saugomose teritorijose regionuose architektūriniuose reglamentuose, kituose veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyti griežtesnius apribojimus. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju taikytini veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke, kaip saugojamoje teritorijoje bei urbanistiniame draustinyje, detalizuojantys teisės aktai, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema (toliau – ir Schema), Trakų rajono valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395V patvirtintas ( - ) senamiesčio sklypų išplanavimo projektas ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintas ( - ) senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas. Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje įtvirtinta, kad Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio tikslas - išsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriškai susiklosčiusios Trakų planinės erdvinės struktūros, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą. Todėl ( - ) senamiestis turi būti tvarkomas, regeneruojamas pagal paminklosaugos teritorinio planavimo projektus (2.2 p.). Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schema nustato funkcines parko zonas, parko veiklai reikalingų objektų išdėstymą, bendrus TINP planavimo ir tvarkymo principus bei kryptis rekreacinei sistemai sukurti, ( - ) miestui ir gyvenvietėms plėtoti, o taip pat numato pirmaeilius detalaus projektavimo darbus. Kartu nustato ūkinės veiklos apribojimus visoje parko teritorijoje bei skirtingose zonose, teritorijos užstatymo, architektūros, kraštovaizdžio formavimo, paminklosaugos ir gamtosaugos reikalavimus, kurių privaloma laikytis, vykdant žemės reformos, privatizavimo ir projektavimo darbus, pateikia principinius pasiūlymus zonoms tvarkyti. TINP planavimo schema, kaip valstybinės reikšmės specialusis teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Ja remiantis ruošiami paminklosauginiai, kompleksinės žemės reformos ir žemėtvarkos, miškotvarkos, vandens ūkio, gyvenviečių planavimo, kaimų regeneravimo, rekreacijos organizavimo, kelių bei inžinerinių komunikacijų ir kiti projektai. Trakų rajono valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395V patvirtintame ( - ) senamiesčio sklypų išplanavimo projekte nustatytos septynios sklypų paminklotvarkos rėžimo kategorijos, kurios pažymėtos raidėmis. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad ginčo sklypo paminklotvarkos režimas nustatytas ( - ) raide pažymėtomis kategorijomis, kurioje esantys sklypai apibrėžiami kaip sklypai skiriami rekreacijai - tai ežerų apsaugos juostos, miesto žalieji plotai, susiformavę per pastaruosius metus, senamiesčio ir pilių apžvalgos aikštelės, nauja statyba šiuose sklypuose neleidžiama, galima mažoji architektūra; sklypai, kuriuose saugomi pagrindiniai autentiški struktūros elementai, vėlesni nevertingi elementai gali būti perstatomi, rekonstruojami ir atstatomos sunykusios struktūros dalys, taip pat yra neleidžiama nauja statyba. Pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintą ( - ) senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą ( - ) senamiestis taip pat suskirstytas zonomis ir ginčo sklypas pagal Reglamentą taip pat patenka į G zoną, kuriai priskiriamos saugomos žalios erdvės, apimančios neužstatytas teritorijas, ežerų pakrantes, buvusių, pelkių zonas, išryškinančias senamiesčio gamtinę struktūrą. Formuojant šią zoną siekiama išsaugoti, atkurti ir eksponuoti būdingus gamtinės struktūros elementus, apsaugoti kraštovaizdžio erdves nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo. G zonoje turi būti saugoma - gamtinė struktūra, jos charakteris ir natūralūs elementai. Minimoje zonoje nustatomas konservacinis – restauracinis tvarkymo režimas, draudžiantis naujų pastatų ir statinių statybą, išskyrus mažos apimties poilsio įrangą. Taip pat nustatytas ir riboto naudojimo režimas, leidžiantis tik minimalų ūkinį panaudojimą, pažintinę ar laisvalaikio rekreaciją. Teismas taip pat vadovavosi Žemės įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi, 25-29 straipsniais, 24 straipsnio 1, 6 dalimis, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintu Žemės sklypų naudojimo pobūdžio sąrašu ir jų turiniu. Teismas nurodė, kad kadangi žemės sklypo naudojimo pobūdis apibrėžia leidžiamą vykdyti konkrečią veiklą tam tikrame žemės sklype, ginčijami administraciniai aktai dėl žemės sklypo naudojimo pobūdžio (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos) prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams, draudžiantiems ginčo sklype naujų pastatų ir statinių statybą. Nagrinėjamos bylos duomenys taip pat patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo A. M., pateikdamas 2009-12-15 Trakų rajono savivaldybės administracijai prašymą planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentams rengti, nurodė, kad detaliojo planavimo tikslas bei numatoma veikla yra ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba. Tokiu būdu nustačius, kad ginčijami dalyje dėl žemės naudojimo pobūdžio individualūs administraciniai aktai prieštarauja privalomojo pobūdžio teritorijų planavimo dokumentams, administraciniai aktai toje dalyje laikytini neteisėtais, todėl naikinti (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.).

20III.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 98-100) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimą panaikinti ir atmesti prokuroro pareiškimą kaip nepagrįstą.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pagrindinis dokumentas, numatantis atskirus draustinius bei statybos juose galimybes, kategoriškai statybos nedraudžia ir niekur nenumato, jog šiame draustinyje galima tik mažos apimties poilsio įrangos statyba. Dabartinis teismo sprendimas sukūrė neapibrėžtumo situaciją, kai panaikinus vieną sklypo paskirtį nėra nurodoma kita ir neaišku, kas turi nustatyti kitą sklypo paskirtį. Po šio teismo sprendimo, pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis sklypas lieka visiškai be paskirties.

23Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 115-117) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą, o trečiojo suinteresuotojo asmens A. M. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Pareiškėjas nurodo, kad apeliantas nepagrįstai šioje situacijoje leidimą statyti sieja su sklypui siekiamo parengti detaliojo plano sprendiniais. Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnyje numatyta, jog rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų bei statinių statybai galima tik tais atvejais, kai statyba numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų išdėstymo planuose. Ginčo sklypas patenka į teritoriją, kurioje galiojantys specialieji teritorijų planavimo dokumentai - Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema bei ( - ) senamiesčio sklypų išplanavimo projektas, nenumato galimybės statyti naujus statinius. Kadangi detaliojo plano sprendiniai negali prieštarauti specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose įtvirtintam tos teritorijos sutvarkymo režimui, akivaizdu, jog galimos statybos klausimai detaliuoju planu negali būti sprendžiami. Ginčijamais administraciniais aktais negalėjo būti nustatytas sklypo naudojimo pobūdis, prieštaraujantis aukščiau išvardintiems teritorijų planavimo dokumentams. Panaikinus netinkamai nustatytą sklypo naudojimo pobūdį, atsakingoms institucijoms kyla pareiga įstatymų nustatyta tvarka priimti naują administracinį aktą. Nustatyti tinkamą sklypo naudojimo pobūdį nėra teismo pareiga. Skundo teiginiai, jog teismo sprendimas sukūrė neapibrėžtumo situaciją, kai panaikinus vieną sklypo paskirtį nėra nurodoma kita ir neaišku, kas turi nustatyti kitą sklypo paskirtį, nėra teisiškai pagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą sprendimą. Be to, panaikintos administracinių aktų dalys, kurios nustatė sklypo naudojimo pobūdį, o ne pagrindinę tikslinę paskirtį, kaip teigia apeliantas.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, 118-119) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias ginčo dalyką, procesinių teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti nėra teisinio pagrindo.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinis skundas atmestinas.

30Byloje pareikštais materialiniais teisiniais reikalavimais pareiškėjas siekia apginti viešąjį interesą, kurio pažeidimas, pasak pareiškėjo, pasireiškia tuo, jog skundžiamais administraciniais aktais ginčo sklypui nustatytas naudojimo pobūdis – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos teritorijoje, kurioje bet kokia nauja statyba ne tik kad nenumatyta, bet ir draudžiama.

31Byloje kilo ginčas dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

322008 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. P2-266 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ( - ) mieste (( - )), ( - ) ” 1.2. punkto dalies ir Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 2.7-79401-508 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę R. S. V.” 1.1. punkto dalies, kuriomis žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, teisėtumo ir pagrįstumo.

33Byloje nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

34skundžiamu 2008 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. P2-266 buvo nustatyti žemės sklypo duomenys siekiant atkurti nuosavybės teises ( - ) m. (( - )), ( - ) Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtinta Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (akto redakcija, galiojusi nuo 2007 m. rugsėjo 12 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d.), kuri reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių atkūrimo tvarką ir sąlygas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, įsakymo 1.2 punktu nustatė žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį - kita/rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos) (pagal Tvarkos 106 punktą savivaldybės administracijos direktorius, formuodamas grąžintino žemės sklypo ribas nuosavybės teisių atkūrimui, turi inter alia nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį).

35Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 2.7-79401-508 buvo atkurtos nuosavybės teisės R. S. V. į jai tenkantį buvusios savininkės E. V. 0,2137 ha ploto žemės sklypą ( - ), kurio tikslinė žemės naudojimo paskirtis - rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos), grąžinant jį natūra. Šio sprendimo pagrindu 2008 m. rugsėjo 23 d. Nekilnojamojo turto registre R. S. V. vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į 0,2137 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybos. Pirkimo - pardavimo 2009 m. balandžio 2 d. sutarties Nr. ( - ) pagrindu ginčo žemės sklypas buvo parduotas A. M. ir V. M. ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip bendroji sutuoktinių nuosavybė.

36Iš bylos duomenų nustatyta, kad ginčo žemės sklypas, esantis ( - ) patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją ir yra ( - ) senamiesčio urbanistinio draustinio ribose. Sklypui patenkant tiek į valstybinio (nacionalinio) parko, tiek ir į kultūrinio (urbanistinio/architektūrinio) draustinio teritoriją, jo atžvilgiu taikomi tiek veiklos valstybiniuose parkuose, tiek ir kultūriniuose draustiniuose apribojimai.

37Visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, ir veiklą jose reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas. Sutinkamai su Saugomų teritorijų įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2001 m. gruodžio 28 d. iki 2010 m. gruodžio 1 d.) 5, 13 straipsnių nuostatomis, valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato ne tik pats įstatymas, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti nacionalinių ir regioninių parkų nuostatai, kiti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktą valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 4 ir 7 dalys numato galimybę saugomų teritorijų apsaugos reglamentuose ir statybų saugomose teritorijose regioniniuose architektūriniuose reglamentuose, kituose veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyti griežtesnius apribojimus. Taigi, vadovaujantis aukščiau paminėtu teisiniu reglamentavimu, veiklą Trakų nacionaliniame parke detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, Trakų rajono valdybos 1993 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 395V patvirtintas ( - ) senamiesčio sklypų išplanavimo projektas ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 71 patvirtintas ( - ) senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas.

38Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, kaip valstybinės reikšmės teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Ja remiantis rengiami paminklosaugos, kompleksinis žemės reformos ir žemėtvarkos, miškotvarkos, vandens ūkio, gyvenviečių planavimo, kaimų regeneravimo, rekreacijos organizavimo, kelių bei inžinerinių komunikacijų ir kiti projektai. ( - ) senamiestis turi būti tvarkomas, regeneruojamas pagal paminklosaugos teritorinio planavimo projektus (Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, Trakų istorinio nacionalinio parko zonos 2.2 p.). Pagal Trakų rajono valdybos 1993 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 395V patvirtintą ( - ) senamiesčio sklypų išplanavimo projektą ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 71 patvirtintą ( - ) senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą ginčo sklype yra neleidžiama naujų pastatų ir statinių statyba, išskyrus mažos apimties poilsio įrangą.

39Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalis bei Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 2.7-79401-508 1.1. punkto dalis, kuriomis ginčo sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

40Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs visas bylai svarbias aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias Trakų istorinio nacionalinio parko, ( - ) senamiesčio tvarkymą, ir pagrįstai konstatavo, kad ginčijami administraciniai aktai dėl žemės sklypo naudojimo pobūdžio (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos) prieštarauja privalomojo pobūdžio teritorijų planavimo dokumentams, todėl pagrįstai šių aktų dalis panaikino. Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra jokio juridinio pagrindo.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą, o trečiojo suinteresuoto asmens A. M. apeliacinį skundą atmesti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, gindamas... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos... 6. 2008 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. P2-266 “Dėl žemės sklypo, skirto atkurti... 7. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – ir... 8. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d.... 9. Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA) atsiliepimu... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad ginčo žemės sklypas yra ( - )... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepimu į... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad sklypo naudojimo būdas -... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 10 d. sprendimu (T 2,... 18. Teismas nustatė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymas... 19. 2010 m. kovo 9 d. pateikė prokuratūrai žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( -... 20. III.... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. apeliaciniu skundu (T... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliacinį skundą grindžia tuo, kad... 23. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 115-117) prašo... 24. Pareiškėjas nurodo, kad apeliantas nepagrįstai šioje situacijoje leidimą... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Apeliacinis skundas atmestinas.... 30. Byloje pareikštais materialiniais teisiniais reikalavimais pareiškėjas... 31. Byloje kilo ginčas dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos... 32. 2008 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. P2-266 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti... 33. Byloje nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 34. skundžiamu 2008 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. P2-266 buvo nustatyti žemės... 35. Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.... 36. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ginčo žemės sklypas, esantis ( - ) patenka... 37. Visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, ir veiklą... 38. Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, kaip valstybinės... 39. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad Trakų rajono... 40. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs visas bylai svarbias... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimą... 43. Nutartis neskundžiama....