Byla A-502-1355-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro karjerai“ prašymus dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1355/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ skundą atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Žvyro karjerai“, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Gruntuva“ (toliau – ir Bendrovė; pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas:

51) panaikinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba; atsakovas) 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. 1.7-1248 „Dėl leidimo naudoti Serapiniškių žvyro telkinio II sklypo išteklius”;

62) įpareigoti Tarnybą panaikinti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Žvyro karjerai“ (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) 1999 m. gruodžio 3 d. išduotą (2000 m. balandžio 12 d. papildytą ir 2005 m. rugpjūčio 25 d. patikslintą) leidimą naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius Nr. 52-99 ir šio leidimo priedėlį Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartį dalyje, kurioje jie suteikia teisę UAB „Žvyro karjerai” eksploatuoti žemės gelmių išteklius 14 ha laisvos valstybinės žemės plote, besiribojančiame su Bendrovei nuosavybės teisėmis priklausančia žeme, bei Bendrovei nuosavybės teisėmis priklausančiame 10,49 ha žemės sklype, esančiame Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime, kurių eksploatavimo galimybę Bendrovė suderino su Vilniaus apskrities viršininko administracija ir dėl kurių Bendrovė kreipėsi į Tarnybą prašydama išduoti leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes;

73) įpareigoti Tarnybą išduoti Bendrovei leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių žvyro telkinio II sklypo (toliau – ir Sklypas) dalyje: laisvoje valstybinėje žemėje (14 ha), kuri ribojasi su Bendrovei nuosavybės teisėmis priklausančia žeme, bei Bendrovei nuosavybės teisėmis priklausančioje žemėje (10,49 ha), esančioje Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime, ir pasirašyti su Bendrove šios Sklypo dalies žvyro išteklių naudojimo sutartį.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

10III.

11Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų patenkintas.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

13IV.

14Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas 2009 m. lapkričio 18 d. pareiškėjo prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1355/2009, atlyginimo priteisimo iš atsakovo.

15Prašyme pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) VI skirsnio nuostatomis ir prašo iš Tarnybos priteisti atstovavimo išlaidų, kurios sudaro 3 000 Lt, bei sumokėto žyminio mokesčio (127 Lt) atlyginimą.

162009 m. gruodžio 14 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1355/2009, atlyginimo priteisimo iš pareiškėjo.

17Prašyme trečiasis suinteresuotas asmuo remiais ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 45 straipsnio 1 dalimi ir prašo iš Bendrovės priteisti 1 200 Lt patirtų atstovavimo išlaidų, kurias sudaro teisinė pagalba parengiant ir paduodant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

18Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo nurodo, kad su juo nesutinka, ir prašo jį atmesti.

19Atsiliepime remiasi ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas buvo atmestas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas buvo atmestas, paliktas nepakeistas, ir teigia, kad pareiškėjas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti atlyginti patirtas teismo išlaidas.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21V.

22Pareiškėjos prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo atmestinas. Trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

23ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 proc. patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis numato, jog tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmensų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, o, pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

24Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

25CPK 79 straipsnis apibrėžia, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas ir jog šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose, o pagal to paties straipsnio 3 dalį, šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

26Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr. A502-1158/2009 buvo priimtas sprendimas, kuriuo buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens teisės, jis turi teisę į teismo išlaidų (inter alia atstovavimo išlaidų) atlyginimą (byloje yra dokumentai, patvirtinantys, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui atstovavo advokatas Saulius Zališauskas (2008 m. rugsėjo 15 d. atstovavimo sutartis (II t., b. l. 60)). Pareiškėjas nagrinėjamu atveju tokios teisės, kaip teisingai nurodė atsakovas, neturi, kadangi tiek pirmosios instancijos teismo sprendimas, tiek apeliacinės instancijos teismo nutartis jam buvo nepalankūs ir jais jo reikalavimai nei visa apimtimi, nei iš dalies nebuvo patenkinti.

27ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo, pateikdamas prašymą, šios nuostatos paisė, t. y. jis kartu su prašymu pateikė 2009 m. gruodžio 9 d. mokėjimo nurodymo Nr. 12091438 išrašo kopiją (III t., b. l. 82), PVM sąskaitos faktūros serija ASZ Nr. 050260 kopiją (III t., b. l. 83), advokato Sauliaus Zališausko nuo 2008 m. liepos 9 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. suteiktų teisinių paslaugų sąrašą (III t., b. l. 84).

28Pažymėtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo prašo priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas tik dėl atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą (III t., b. l. 51-56) parengimo ir padavimo

29Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, jog priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant jose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamu atveju apskaičiuojant priteistiną užmokestį už advokato Sauliaus Zališausko trečiajam suinteresuotam asmeniui suteiktas teisines paslaugas, turi būti vadovaujamasi Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo” ir pagrindu imamas 800 Lt dydžio MMA (atsiliepimas į pareiškėjo apeliacinį skundą buvo parengtas ir paduotas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui po 2008 m. sausio 1 d.).

30Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, jog, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir 2.1-2.8 papunkčiuose išvardintus kriterijus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į Rekomendacijų 2.1-2.3, 2.6, 2.7 punktus, turėtų būti taikomas 0,9 MMA koeficientas. Taigi, pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą nagrinėjamu atveju maksimaliai priteistina 1 080 Lt (1,5 x 800 x 0,9).

31Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog, kaip matyti iš 2008 m. gruodžio 15 d. mokėjimo nurodymo Nr. 12151003 išrašo (III t., b. l. 31), pareiškėjas už apeliacinio skundo padavimą sumokėjo 127 Lt žyminį mokestį. ABTĮ 39 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo mokamas 50 Lt žyminis mokestis, o pagal ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tais atvejais, kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą, sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo ar teisėjo nutartimi, jeigu pareiškimas paduotas teismui ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tos dienos, kurią priimta teisėjo nutartis atsisakyti priimti pareiškimą ar jį grąžinti, taip pat teismo nutartis nutraukti bylą ar pareiškimą palikti nenagrinėtą; jeigu grąžinamas permokėtas žyminis mokestis, tai šis terminas skaičiuojamas nuo teismo sprendimo, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, nei reikia pagal įstatymą, jo permoka (77 Lt) jam grąžintina.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi, 45 straipsnio 2 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo atmesti.

34Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro karjerai“ prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

35Trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Žvyro karjerai“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ priteisti 1 080 Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt litų) teismo išlaidų.

36Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Gruntuva” 77 Lt (septyniasdešimt septynių litų) žyminio mokesčio permoką.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Gruntuva“ (toliau – ir... 5. 1) panaikinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau... 6. 2) įpareigoti Tarnybą panaikinti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir... 7. 3) įpareigoti Tarnybą išduoti Bendrovei leidimą naudoti žemės gelmių... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu... 10. III.... 11. Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 30 d.... 13. IV.... 14. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas 2009 m. lapkričio... 15. Prašyme pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 16. 2009 m. gruodžio 14 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo... 17. Prašyme trečiasis suinteresuotas asmuo remiais ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2... 18. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų... 19. Atsiliepime remiasi ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, pažymi, jog Lietuvos... 20. Teisėjų kolegija... 21. V.... 22. Pareiškėjos prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo atmestinas. Trečiojo... 23. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo... 24. Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja... 25. CPK 79 straipsnis apibrėžia, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 26. Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr.... 27. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo... 28. Pažymėtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo prašo priteisti atstovavimo... 29. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, jog priteistini užmokesčio už advokato... 30. Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, jog, nustatant priteistino užmokesčio už... 31. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog, kaip matyti iš 2008 m.... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42... 33. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ prašymą dėl... 34. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro... 35. Trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Žvyro... 36. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 37. Nutartis neskundžiama....