Byla Ik-2268-562/2010
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos primininkės ir pranešėjos Rositos Patackienės, teisėjų Arūno Kaminsko ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant pareiškėjui L. R., atsakovės atstovei Irmai Šapokaitei, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovei Barbarai Pavlovai, VĮ ,,Trakų miškų urėdija” atstovui Vaidotui Pauželiui, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Indrei Bernotaitei, nedalyvaujant V. R. ir Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. R. skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. R., Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui prie LR Aplinkos ministerijos, VĮ ,,Trakų miškų urėdijai” dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas L. R. (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (I t., b.l. 1-3) prašydamas įpareigoti atsakovę leisti jam parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą statiniams, esantiems žemės sklype, ( - ) kaime, Trakų rajone, įteisinimui.

4Skunde nurodant, kad 2000-02-25 jam buvo surašyti savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) ir reikalavimas Nr. ( - ) dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, taip pat 2002-04-09 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) bei reikalavimas Nr. ( - ) dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, nurodant Pareiškėjui savo lėšomis pašalinti (nugriauti) savavališkos statybos padarinius. 2010-03-08 Pareiškėjas kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl leidimo įtesinti pastatytus statinius. Šis prašymas buvo persiųstas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, kuris jį išnagrinėjęs 2010-04-19 raštu Nr. 2D-4117 nurodė, kad LR CK 4.103 straipsnio kaip ir 2000 - 2004 metų taip ir dabar galiojančios redakcijos 3 dalies nuostata nustato, jog tik teismas savo sprendimu gali įpareigoti savavališkai pastatytų statinių statytoją atlikti vienokį arba kitokį veiksmą siekiant pašalinti savavališkos statybos padarinius.

5Ginčo teisiniams santykiams taikytino LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas” 16.1 p. nustatė, kad apskrities viršininkas, jo įgaliotas administracijos tarnautojas arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas (viršininko pavaduotojas) pagal kompetenciją išnagrinėja savavališkos Statybos aktą bei pareigūno siūlymus dėl jos padarinių pašalinimo ir nustatydamas įvykdymo terminą priima sprendimą, - jei statinio statyba gali būti vykdoma, leisti statytojui (užsakovui, statybos valdytojui) parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą (kai statinio Statyba jau baigta, projektui parengti gali būti panaudoti kadastrinių matavimų brėžiniai). Iš nurodytos nuostatos matyti, kad tik tuomet, kai nevykdomas valstybinio administravimo subjekto sprendimas priimtas šiuo klausimu, gali būti kreiptasi į teismą civiline tvarka dėl įpareigojimo įstatyme numatytu būdu pašalinti savavališkos statybos padarinius. Civilinio kodekso 4.103 straipsnis (2000-07-18 redakcija, įsigaliojusi 2001-07-01) nustatė, kad asmenys, kurių teisė ir teisėti interesai yra pažeidžiami savavališkai pastačius statinį turi teisę kreiptis į teismą dėl statinio taisyklių ar leidimo statybai išdavimo tvarkos pažeidimo, kuris gali įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatyta leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu, o taip pat įpareigoti statytoją per nustatytą terminą pertvarkyti statinį arba jį nugriauti. Net ir tai, kad kompetentingai institucijai suteikta teisė reikalauti statytoją nugriauti statinį ir kreiptis į teismą dėl įpareigojimo statytoją statinį nugriauti, atkuriant buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, nereiškia, kad kiekvienu atveju, savavališkai pastatyti statiniai turi būti besąlygiškai nugriaunami.

6Pareiškėjo teigimu, Atsakovė nepagrįstai atsisakė atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus pagal savo kompetenciją išnagrinėti savavališkos statybos aktą bei pareigūnų siūlymus dėl jos padarinių šalinimo ir nustatyti įvykdymo terminą priimant sprendimą leisti L. R. parengti statinių projektą ir gauti statybos leidimą.

7Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Atsakovė, Inspekcija) atsiliepime į Pareiškėjo skundą (I t., b.l. 25-26) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime nurodant, kad Pareiškėjas į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl statybos projekto ir leidimo išdavimo kreipėsi jau vykstant teisminiams ginčams Trakų rajono apylinkės teisme dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo (civ. Byla Nr. Nr.2-4-239/2010). Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, nagrinėjamo ginčo aplinkybes, teisminę praktiką, pagrindo leisti Pareiškėjui parengti savavališkos statybos statinių projektą ir gauti leidimus, nėra, kadangi tuomet, kai L. R. galėjo imtis veiksmų, įteisinti savavališką statybą jų neatliko. Šiuo metu leidimo tai atlikti išdavimas pažeistų kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, asmenų lygybės prieš įstatymą principą. Atsiliepime taip pat pažymima, kad vienas pagrindinių teisės principų nustato, jog iš neteisės neatsiranda teisė (ex injuria non oritur jus). Todėl darytina išvada, kad Pareiškėjas, ankstesnės ir jam palankesnės Statybos įstatymo 28 straipsnio ir CK 4.103 str. redakcijos galiojimo metu nepradėjęs realizuoti galimybės įteisinti neteisėtą statybą, neįgijo tokios teisės, įstatymų pasikeitimas sukelia situaciją, kad tik įgyta teisė galėtų būti ginama teismine tvarka, tačiau Pareiškėjas tokios teisės neįgijo, todėl ji negali būti ginama. Įstatymo pasikeitimas reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu, t. y. nėra galimybės įteisinti savavališką statybą. Taip pat pabrėžiama kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 ir 23 straipsnius už statybos projektą ir leidimo išdavimą yra atsakinga savivaldybė, todėl reikalavimas yra nukreiptas ne tai institucijai ir Inspekcijos leidimas parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą nesukeltų jokių teisinių pasekmių, todėl dar ir dėl to atmestinas.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo – LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Vilniaus RAAD, Departamentas) atsiliepime į Pareiškėjo skundą (III t., b.l. 94-94) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime nurodant, kad nuo 2006-11-01 įsigaliojusiose Statybos įstatymo 28 straipsnio ir Civilinio kodekso 4.103 straipsnio redakcijose įtvirtintas savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas – nugriovimas, nenumatant galimybės įteisinti savavališką statybą pripažįstant teisę gauti statybos leidimą. Duomenų, jog pareiškėjas L.R., galiojant ankstesnėms įstatymų redakcijoms, kai buvo įtvirtinta galimybė savavališkai statomą ar pastatytą statinį įteisinti vėliau ir per nustatytą laikotarpį gauti statybos leidimą, būtų ėmęsis tesės aktų nustatytų priemonių dėl savavališkos statybos įteisinimo, nėra. Tokį prašymą Pareiškėjas pateikė tik 2010-03-08. Nagrinėjamu atveju turi būti vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kad tokiu atveju savavališkos statybos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys jų šalinimo metu.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir TINP direkcija, Direkcija) atsiliepime į Pareiškėjo skundą (III t., b.l. 96-99) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime nurodant, kad L. R. savavališkai, pažeisdamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, TINP teritorijoje pastatė statinius -15 poilsio namelių. Dalis (TINP direkcijos žiniomis 8) poilsio namelių pastatyti miškų ūkio paskirties žemės sklype, kurio unikalus Nr.( - )., kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k.v., esančiame Trakų r. sav. ( - ) k., ir patenka į TINP rekreacine zona - miško parkai. Direkcija pažymi, kad šių aplinkybių Pareiškėjas neginčija. Atsižvelgiant į nagrinėjamu atveju taikytinų teisės aktų, t.y. Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kitus įstatymus, TINP reglamentuojančių dokumentų sprendinius, t.y. TINP nuostatus, TINP planavimo schemą, TINP individualų apsaugos reglamentą, konstatuotina, kad žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k.v., esančiame Traku r. sav. ( - ) k., naujų statinių statybą draudžiama, tai pagrįsta konstituciškai, todėl teisinio pagrindo patenkinti Pareiškėjo reikalavimus ir įteisinti poilsio namelius nėra.

13Teismo posėdyje pareiškėjas L. R. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

14Atsakovės atstovas su skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovė bei Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16VĮ ,,Trakų miškų urėdija” atstovas prašė spręsti teismo nuožiūra.

17V. R. bei Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

18Skundas atmestinas.

19Byloje kilęs ginčas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos atsisakymo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, t.y. išnagrinėti savavališkos statybos aktą bei pareigūnų siūlymus dėl jos padarinių šalinimo, nustatyti įvykdymo terminą priimant sprendimą leisti L. R.parengti statinių projektą ir gauti statybos leidimą.

20Bylos duomenys patvirtina, kad 2000-02-05 L. R. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba surašė savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) bei administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 107/7/04, nurodant, kad Pareiškėjas nepateikė dokumentų liečiančių savavališkai suręstus 3 medinius namelius ir vieną renčiamą medinį namelį (I t., b.l. 71). 2000-02-05 reikalavime Nr. 107/9/3 L. R. nurodyta iki 2000-07-25 sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentus ir Trakų rajono savivaldybėje nustatyta tvarka suderinti, paruošti projektinę dokumentaciją (I t., b.l. 72). 2000-03-07 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje L. R. pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 159 str. paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas (I t., b.l. 69-70).

21Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2001-06-05 įpareigojimu Nr. ( - ) L. R., remiantis 2001-05-20 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos teikimu Nr. 100-02 (I t., b.l. 128), įpareigotas iki 2001-07-02 nugriauti savavališkai pastatytus medinius namelius, esančius TINP teritorijoje, Skaisčio ežero apsauginėje juostoje ir zonoje, ( - ) km., Trakų r. (I t., b.l. 127).

22Kadangi įpareigojimas nebuvo įvykdytas 2002-03-20 L. R., kaip UAB ,,Lakštas” direktoriui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl vykdomų poilsinių namelių statybos darbų (I t., b.l. 134); reikalavimas Nr. 05-2R nedelsiant nutraukti vykdomus namelių stogų ir malkinių statybos darbus (I t., b.l. 136).

232002-04-09 savavališkos statybos akte Nr. ( - ) nurodyta, kad L. R. ( - ) km., Trakų r. baigia statyti 11 namelių, dengiami namelių stogai (I t., b.l. 54). 2002-04-09 reikalavimu Nr. ( - ) L. R. nurodyta nedelsiant nutraukti vykdomus poilsio namelio statybos darbus. Taip pat nurodyta, kad tolimesnis statybos darbų vykdymas galimas tik sutvarkius projektinę dokumentaciją ir gavus leidimą statybai (I t., b.l. 66). L. R. dėl vykdomos poilsinių namelių statybos, 2002-04-09 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl ATPK 159 str., 1891 str. ir 1894 str. pažeidimo (I t., b.l. 67-68). 2010-05-23 nutarimu Nr. 107/8/10 L. R. paskirta 3000 Lt bauda (I t., b.l. 62-63).

242004-04-20 dovanojimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu R. R. ir L. R. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis 9,19 ha žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., ( - ) km. (kadastrinis Nr. ( - )) neatlygintinai perleistas V. R. (I t., b.l. 18).

25L. R.neįvykdžius 2000-02-05 reikalavimo Nr. ( - ) ir 2002-04-09 reikalavimo Nr. ( - ) dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą prašydama įpareigoti atsakovą savo lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti savavališkai pastatytus namelius, esančius ( - ) km., Trakų r. savivaldybėje, ir sutvarkyti statybvietes. Trakų rajono apylinkės teismas 2010-06-11 sprendimu ieškinį patenkino, įpareigodamas Laimūną Rožuką savo lėšomis per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti savavališkai pastatytus poilsio namelius, esančius ( - ) k., Trakų r. sav., statinių išdėstymo schemoje pažymėtus: valstybinės reikšmės miško žemėje – skaičiais 1 (statinio užstatymo plotas 23 m2), 2 (statinio užstatymo plotas 23 m2), 3 (statinio užstatymo plotas 45 m2), 4 (statinio užstatymo plotas 43 m2), 5 (statinio užstatymo plotas 26 m2), 6 (statinio užstatymo plotas 40 m2) ir 13 (statinio užstatymo plotas 17 m2); V. R. priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) (statinio užstatymo plotas 46 m2), 8 (statinio užstatymo plotas 52 m2), 9 (statinio užstatymo plotas 56 m2), 10 (statinio užstatymo plotas 62 m2), 11 (statinio užstatymo plotas 84 m2), 12 (statinio užstatymo plotas 22 m2), 14 (statinio užstatymo plotas 25 m2) ir 15 (statinio užstatymo plotas 10 m2), ir sutvarkyti statybvietes (III t., b.l. 74-78). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, L. R. apeliacinis skundas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010-06-11 sprendimo nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme.

262010-03-08 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybę prašydamas, išduoti leidimą įteisinti 2000-2004 m. ( - ) km., Trakų r., pastatytus statinius, remiantis Civilinio kodekso, galiojusio statinių statybos metu, redakcija (I t., b.l. 33).

272010-04-19 raštu Nr. 2D-4117 L. R. buvo informuotas, kad Civilinio kodekso 4.103 str. kaip ir 2000-2004 m. taip ir dabar galiojančios redakcijos 3 dalies nuostata nurodo, kad tik teismas savo sprendimu gali įpareigoti savavališkai pastatytų statinių statytoją atlikti vienokį ar kitokį veiksmą, siekiant pašalinti savavališkos statybos padarinius (I t., b.l. 32).

28Pareiškėjas, manydamas, kad Atsakovės raštu yra nepagrįstai atsisakyta atlikti jos kompetencijai priskirtas funkcijas, kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas įpareigoti Atsakovę atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, išnagrinėti savavališkos statybos aktą bei pareigūnų siūlymus dėl jos padarinių šalinimo, nustatyti įvykdymo terminą priimant sprendimą leisti L. R. parengti statinių projektą ir gauti statybos leidimą (I t., b.l. 1-3).

29Nagrinėjamo atveju Pareiškėjas savo reikalavimus įpareigoti leisti parengti statinių projektą ir gauti statybos leidimą sieja su galimybe pašalinti savavališkos statybos padarinius, negriaunant ( - ) km., Trakų r. pastatytus statinius, o kitais LR statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje numatytais būdais.

30Šiuo klausimu paminėtina, kad iki 2006 m. spalio 16 d. galiojusi Statybos įstatymo redakcija kaip vieną iš savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonių numatė, kad jei statinio statyba gali būti vykdoma, kompetentinga institucija gali leisti statytojui (užsakovui) parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą. LR statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. X-857, įsigaliojusio 2006-10-31, 15 straipsnyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas. Pagal Statybos įstatymo (galiojusio iki 2006 m. spalio 16 d.) 28 str. 1d. nuostatas Apskrities viršininko administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, nustatę, kad statinio statyba vykdoma pažeidžiant šį Įstatymą ir kitus teisės aktus 1) surašo savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku; 2) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir nagrinėja administracinę bylą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo arba siunčia šį protokolą teismui; 3) nagrinėja savavališkos statybos priežastis bei aplinkybes, gauna statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų išvadas, rengia ir teikia pagal priklausomybę apskrities viršininkui pasiūlymus dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo arba pagal kompetenciją priima reikalingą sprendimą. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą bei pareigūnų siūlymus dėl jos padarinių pašalinimo ir nustatydama įvykdymo terminą priima vieną iš šių sprendimų:išnagrinėję savavališkos statybos aktą bei pareigūnų siūlymus dėl jos padarinių pašalinimo ir nustatydama įvykdymo terminą, priima vieną iš šių sprendimų: 1) sustabdyti statinio statybą ir pareikalauti iš statytojo (užsakovo) nugriauti statinį, jei teritorijoje, kurioje vykdoma naujo statinio statyba ar statinys rekonstruojamas, draudžiama bet kurio ar tam tikros paskirties naujo statinio statyba ar statinio rekonstravimas; per nurodytą terminą šio reikalavimo neįvykdžius, kreiptis į teismą; 2) jei statinio statyba gali būti vykdoma, leisti statytojui (užsakovui) parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą; 3) įpareigoti statytoją (užsakovą), įvykdžiusį šio straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus, perdirbti savavališkai atliktus statybos darbus pagal statinio projektą; 4) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) savo lėšomis statinį nugriauti ir sutvarkyti statybvietę; 5) kreiptis į teismą nepriėmus šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sprendimų. Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 d. nustatytą reglamentavimą tuo atveju, jei statytojas (užsakovas) per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 2 dalies 2, 3, 4 punktuose nurodytų reikalavimų, apskrities viršininko administracija ar Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją teikia teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimų vykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (toliau – ir Reglamentas) 16 p. nuostatas apskrities viršininkas, jo įgaliotas administracijos tarnautojas arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas (viršininko pavaduotojas) pagal kompetenciją išnagrinėja savavališkos Statybos aktą bei pareigūno siūlymus dėl jos padarinių pašalinimo ir nustatydamas įvykdymo terminą priima vieną iš šių sprendimų: sustabdyti statinio statybą ir pareikalauti iš statytojo (užsakovo, statybos valdytojo) nugriauti statinį, jei teritorijoje, kurioje vykdoma naujo statinio Statyba ar statinys rekonstruojamas, draudžiama bet kurio ar tam tikros paskirties naujo statinio statyba ar statinio rekonstravimas; jei statinio statyba gali būti vykdoma, leisti statytojui (užsakovui, statybos valdytojui) parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą (kai statinio Statyba jau baigta, projektui parengti gali būti panaudoti kadastrinių matavimų brėžiniai); įpareigoti statytoją (užsakovą, statybos valdytoją), įvykdžiusį Reglamento 16.2 punkto reikalavimus, perdirbti savavališkai atliktus statybos darbus pagal statinio projektą; pareikalauti iš statytojo (užsakovo, statybos valdytojo) savo lėšomis statinį nugriauti ir sutvarkyti statybvietę. STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 17 p. nustatyta, kad jei statytojas (užsakovas, statybos valdytojas) per nustatytą terminą neįvykdo Reglamento 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 punktuose nurodytų reikalavimų, apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (pagal kompetenciją) teikia teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimų vykdymo. Tokiu būdu, iki 2006 m. spalio 16 d. galiojusi Statybos įstatymo redakcija kaip vieną iš savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonių numatė, kad jei statinio statyba gali būti vykdoma, kompetentinga institucija gali leisti statytojui parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą. Tačiau, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerija pasinaudoti LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta galimybe kreiptis į teismą dėl savavališkai pastatytų pastatų nugriovimo ir 2002-10-03 pateikė Trakų rajono apylinkės teismui ieškinį įpareigoti L. R. savo lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti savavališkai pastatytus namelius, esančius ( - ) k., Trakų r. sav., statinių išdėstymo schemoje pažymėtus: valstybinės reikšmės miško žemėje – skaičiais 1 (statinio užstatymo plotas 23 m2), 2 (statinio užstatymo plotas 23 m2), 3 (statinio užstatymo plotas 45 m2), 4 (statinio užstatymo plotas 43 m2), 5 (statinio užstatymo plotas 26 m2), 6 (statinio užstatymo plotas 40 m2) ir 13 (statinio užstatymo plotas 17 m2); V. R. priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) (statinio užstatymo plotas 46 m2), 8 (statinio užstatymo plotas 52 m2), 9 (statinio užstatymo plotas 56 m2), 10 (statinio užstatymo plotas 62 m2), 11 (statinio užstatymo plotas 84 m2), 12 (statinio užstatymo plotas 22 m2), 14 (statinio užstatymo plotas 25 m2) ir 15 (statinio užstatymo plotas 10 m2), ir sutvarkyti statybvietes. Šios teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad klausimas ar tinkamai pasirinktas savavališkų statybų padarinių šalinimas buvo sprendžiamas civilinėje byloje Nr.2-4-239/2010, kurioje nustatyta, kad Pareiškėjas Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje pastatė 15 poilsio namelių, iš kurių 7 yra pastatyti Lentvario girininkijos valstybinės reikšmės miško 306-ojo kvartalo 4, 5, 6 sklypuose, kurie taip pat patenka į ( - ) botaninio zoologinio draustinio ribas, kiti 8 poilsio nameliai yra pastatyti 9,19 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) k., Trakų r. sav., ir priklausiusiame L. R. bei R. R. jungtinės nuosavybės teise, kuris 2004-04-20 dovanojimo sandorio pagrindu perleistas trečiajam asmeniui V. R., todėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010-06-11 sprendimu nuspręsta įpareigoti Pareiškėją nugriauti savavališkai pastatytus statinius. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis L. R. yra pateikęs apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010-06-11 sprendimo. Todėl nagrinėjamu atveju, nesant iki galo išspręstam šiam ginčui, nėra pagrindo įpareigoti Atsakovę leisti parengti statinių projektą ir gauti statybos leidimą statiniams, esantiems žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančiame ( - ) kaime, Trakų rajone, įteisinimui. Šiai bylai aktuali Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies redakcija numatė, kad savavališkų statybų padarinių pašalinimas yra galimas tik vienu iš įstatymo numatytų būdų priimant sprendimą. Nagrinėjamu atveju, valstybinės priežiūros institucija

Nutarė

31pasinaudoti šio straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta galimybe kreiptis į teismą dėl savavališkai pastatytų pastatų nugriovimo. Todėl nepagrįstai Pareiškėjas nurodo, kad Atsakovė turėjo priimti vienokį ar kitokį sprendimą dėl savavališkos statybos įteisinimo.

32Teisėjų kolegija pripažįsta, kad Atsakovės 2010-04-19 atsakymas Pareiškėjui turi formalių trūkumų, ne visiškai atitinka teisės aktuose įtvirtintus formos reikalavimus (I t., b.l. 32), tačiau nagrinėjamu atveju skundo dalykas yra viešojo administravimo subjekto atsisakymas atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

33Įvertinus nustatytas nagrinėjamos bylos aplinkybes išdėstytų motyvų pagrindu, pripažintina, kad skundo tenkinti nėra teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, skundas atmestinas.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

nusprendė:

36pareiškėjo L. R. skundą atmesti.

37Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas L. R. (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 4. Skunde nurodant, kad 2000-02-25 jam buvo surašyti savavališkos statybos aktas... 5. Ginčo teisiniams santykiams taikytino LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu... 6. Pareiškėjo teigimu, Atsakovė nepagrįstai atsisakė atlikti jos... 7. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 8. Atsiliepime nurodant, kad Pareiškėjas į Trakų rajono savivaldybės... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo – LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 10. Atsiliepime nurodant, kad nuo 2006-11-01 įsigaliojusiose Statybos įstatymo 28... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Trakų istorinio nacionalinio parko... 12. Atsiliepime nurodant, kad L. R. savavališkai, pažeisdamas Lietuvos... 13. Teismo posėdyje pareiškėjas L. R. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.... 14. Atsakovės atstovas su skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytą... 15. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovė bei Vilniaus regiono... 16. VĮ ,,Trakų miškų urėdija” atstovas prašė spręsti teismo nuožiūra.... 17. V. R. bei Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo... 18. Skundas atmestinas.... 19. Byloje kilęs ginčas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 20. Bylos duomenys patvirtina, kad 2000-02-05 L. R. Vilniaus apskrities viršininko... 21. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2001-06-05 įpareigojimu Nr. (... 22. Kadangi įpareigojimas nebuvo įvykdytas 2002-03-20 L. R., kaip UAB... 23. 2002-04-09 savavališkos statybos akte Nr. ( - ) nurodyta, kad L. R. ( - ) km.,... 24. 2004-04-20 dovanojimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu R. R. ir L. R. bendrosios... 25. L. R.neįvykdžius 2000-02-05 reikalavimo Nr. ( - ) ir 2002-04-09 reikalavimo... 26. 2010-03-08 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybę prašydamas, išduoti... 27. 2010-04-19 raštu Nr. 2D-4117 L. R. buvo informuotas, kad Civilinio kodekso... 28. Pareiškėjas, manydamas, kad Atsakovės raštu yra nepagrįstai atsisakyta... 29. Nagrinėjamo atveju Pareiškėjas savo reikalavimus įpareigoti leisti parengti... 30. Šiuo klausimu paminėtina, kad iki 2006 m. spalio 16 d. galiojusi Statybos... 31. pasinaudoti šio straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta galimybe kreiptis į... 32. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad Atsakovės 2010-04-19 atsakymas... 33. Įvertinus nustatytas nagrinėjamos bylos aplinkybes išdėstytų motyvų... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 36. pareiškėjo L. R. skundą atmesti.... 37. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...