Byla I-518-38/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Petro Viščinio (pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Redai Martynaitytei, dalyvaujant pareiškėjams L. K. ir J. K., atsakovo atstovui Žydriui Mukuliui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Remigijui Tamošiūnui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų L. K. ir J. K. skundą atsakovei Labanoro regioninio parko direkcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėjai su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašo panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2008-10-30 sprendimą Nr. V1-(8.45)-662 „Dėl projekto derinimo“, įpareigoti Labanoro regioninio parko direkciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti individualios N. įmonės „Fasadas“ parengtą pirties atstatymo projektą pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-12 patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. P4-373.

5Pareiškėjai skunde nurodė, kad 2006-03-23 kreipėsi į Molėtų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyrių su paraiška išduoti projektavimo sąlygų sąvadą sodybos atstatymui ir pateikė būtinus dokumentus. 2006-03-27 minėta institucija pateikė Direkcijai paraišką projektavimo sąlygoms gauti. Direkcija 2006-04-03 rašte nurodė, kad gali išduoti projektavimo pasiūlymus tik pirties rekonstrukcijai, nes pagal turimus dokumentus pareiškėjų sklype nėra buvusi sodyba, o tik pirtis. Projektavimo sąlygos buvo įrašytos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. 2006-11-15 sąvadas buvo patvirtintas ir išduotas pareiškėjams. 2007-12-12 patvirtintas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. P4-373. Pareiškėjų užsakymu individuali N. įmonė „Fasadas“ parengė pirties atstatymo projektą pagal 2007-12-12 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. P4-373. VĮ „Registrų centras“ inventorizuotos ir teisiškai įregistruotos pirties atstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į Direkcijos 2006-04-03 rašte ir 2007-12-12 projektavimo sąlygų sąvade nurodytus reikalavimus. Projektas buvo pateiktas Direkcijai, tačiau 2008-10-30 rašte buvo atsisakyta jį derinti. Pareiškėjai tiksliai vykdė institucijų nurodymus, laikėsi nustatytos statinių atstatymo saugomose teritorijose tvarkos. Pirties pamatai pareiškėjams priklauso pagal pirkimo-pardavimo sutartį, yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Nuosavybės teisė į pirtį perėjo kartu su teise rekonstruoti ir atstatyti pirtį.

6Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmes

7ti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, kad projektavimo pasiūlymai pareiškėjų pirties atstatymui 2006-04-03 buvo išduoti remiantis tuo metu galiojusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2005-03-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A2-243-05). 2004-08-09 civilinėje byloje Nr. 2-373-03/2004 buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ( - ) sentikių bendruomenė iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise kartu su kitais cerkvės ir gyvenamojo namo priklausiniais valdė pirtį, esančią ( - ) k., Čiulėnų sen., Molėtų r. Atsakovė minėtoje byloje nebuvo patraukta suinteresuotu asmeniu, todėl pateikdama projektavimo pasiūlymus 2006 m. balandžio mėn. negalėjo žinoti apie pirties priklausomybę. Pažymėjo, kad LVAT 2006-06-30 nutartyje konstatavo, jog juridinis faktas gali būti nustatomas tik buvusios sodybos, o ne atskiro statinio, ir sodybos priklausinius galima atstatyti tik sodybos žemėje, o ne už jos ribų. Tokią nuostatą įtvirtino ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2007-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2007).

8Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu sutinka. Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjai laikėsi visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, vykdė institucijų nurodymus. Direkcija išdavė teigiamas sąlygas pirties atstatymui, taigi negali prieštarauti statinio atstatymui, tik gali pateikti pastabas dėl pateikto projekto neatitikimų Labanoro regioninio parko reglamentui.

9Skundas atmestinas.

10Civilinėje byloje Nr. 2-373-2004, 2004-08-09 sprendime buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ( - ) sentikių religinė bendruomenė iki 1940 m. turto nacionalizacijos nuosavybės teise kartu su kitais cerkvės ir gyvenamojo namo priklausiniais valdė pirtį, esančią ( - ) k., Čiulėnų sen., Molėtų r. (b. l. 43-45).

11Pagal 2006-02-06 pirkimo-pardavimo sutartį pareiškėjai įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį Molėtų r. sav., ( - ) k. (b. l. 16-17). Į nurodytame žemės sklype esančią pirtį nuosavybės teisė pareiškėjams perėjo pagal minėtą pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 34).

122006-03-23 pareiškėjai Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyr. architektui pateikė paraišką Nr. P3-115 gauti projektavimo sąlygų sąvadui sodybos atstatymui (b. l. 55). Molėtų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2006-03-27 raštu Nr. P9(19.1)-213 kreipėsi į Labanoro regioninio parko direkciją ir Utenos apskrities visuomenės sveikatos centro Molėtų filialą dėl projektavimo sąlygų parengimo (b. l. 56). Direkcija 2006-04-03 rašte Nr. V1(8.2)-140 nurodė, kad gali išduoti projektavimo pasiūlymus tik pirties rekonstrukcijai, kadangi pagal turimus duomenis pareiškėjų sklype nėra buvusi sodyba, o tik pirtis (b. l. 57). Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų filialas 2006-04-04 raštu Nr. 11S-131 išdavė projektavimo sąlygas (b. l. 58). Molėtų rajono savivaldybės administracija 2006-04-10 išdavė pareiškėjams sąlygų sąvadą Nr. P4-112 pirties rekonstrukcijai (b. l. 9). 2007-11-28 L. K. pateikė paraišką Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyr. architektui gauti projektavimo sąlygų sąvadą pirties atstatymui (b. l. 48). 2007-12-12 buvo išduotas pakoreguotas sąlygų sąvadas pirties atstatymui Nr. P4-373 (b. l. 10). Pareiškėjų užsakymu individuali N. įmonė „Fasadas“ parengė pirties atstatymo projektą (b. l. 11-33). Projektas rengtas pagal 2007-12-12 projektavimo sąlygų sąvadą, atsižvelgta į Direkcijos 2006-04-03 rašte nurodytus reikalavimus.

13Projekto vadovas R. N. 2008-10-27 dėl projekto derinimo kreipėsi į Labanoro regioninio parko direkciją. 2008-10-30 Direkcija atsisakė derinti projektą remdamasi Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punktu. Nurodė, kad saugomose teritorijose suteikta išimtinė teisė statyti ir atstatyti statinius asmenims, kuriems priklausančioje žemėje yra suformuotas sodybinis žemės sklypas su jame esančiu (buvusiu) gyvenamuoju namu, bet ne tiems asmenims, kurių žemėje liko gyvenamojo namo priklausiniai, t. y. pirtis (b. l. 7).

14Byloje yra neginčijamai nustatyta, kad ginčo žemės sklypas (kuriame pareiškėjai siekia atstatyti pirtį) yra ( - ) kaime, Čiulėnų sen., Molėtų r. ir pagal Labanoro regioninio parko ribų ir funkcinio zonavimo planą patenka į Stirnių hidrografinį draustinį. Teisiniai santykiai dėl veiklos saugomose teritorijose reglamentuojami Saugomų teritorijų įstatymo, kuris šiuo aspektu yra specialus teisės aktas. Todėl nagrinėjant šį administracinį ginčą yra būtina vadovautis šio įstatymo nuostatomis. Šioje teisinėje situacijoje yra būtina vadovautis Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis.

15Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punktą, gamtiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą <...>. Šiai bylai aktualiu aspektu nurodytoje normoje leistinu būdu reikia įrodyti, kad atstatomas buvusios sodybos statinys.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punkto reikalavimus atitinkantis juridinę reikšmę turintis faktas buvo nustatytas įsiteisėjusiu Molėtų rajono apylinkės teismo 2004-08-09 sprendimu.

17Ginčas byloje kilo dėl to, kad atsakovė atsisakė derinti pastato (pirties), esančio minėtame, pareiškėjams priklausančiame žemės sklype, projektą. 2007-12-12 projektavimo sąlygų sąvado Nr. P4-373 8.2 punkte nurodyta, kad projektą būtina suderinti su Labanoro regioninio parko direkcija. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, 136.7 punktu (1996-09-30 nutarimo Nr. 1135 redakcija) visuose regioninių parkų teritorijose draudžiama vykdyti bet kokius statybos, žemės kasybos bei rekreacijos infrastruktūros įrengimo darbus be nustatytąja tvarka parengto projekto, kuris, be kitų institucijų, turi būti suderintas su Aplinkos apsaugos ministerija ir parko administracija.

18Aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289 patvirtintų Statybos techninio reglamento STR 1.01,09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 5.38 punkte nustatyta, kad sodyba yra laikomas juridiškai įformintas sodybinis žemės sklypas su jame pastatytu gyvenamuoju pastatu (namu) ir jo priklausiniais (ūkiniais, buitiniais, verslo pastatais ir įrenginiais).

19Iš susiformavusios teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartis Nr. 3K-3-373/2007) matyti, kad kaip būtinus sodybos elementus minėtas teisės aktas nurodo juridiškai įformintą sodybinį žemės sklypą, jame pastatytą gyvenamąjį pastatą (namą), šio namo priklausinius. Minėtoje LAT nutartyje konstatuota, kad „Saugomose teritorijose įstatymas suteikia išimtinę teisę statyti ar atstatyti statinius tik asmenims, kuriems priklausančioje žemėje yra suformuotas sodybinis žemės sklypas, o taip pat jame yra (ar buvo) gyvenamasis namas, o ne ir tiems asmenims, kurių žemėje liko tik gyvenamojo namo priklausiniai, tačiau nėra gyvenamojo namo ir sodybinio sklypo.<...> Todėl kolegija daro išvadą, kad nesant suformuoto sodybinio sklypo ir jame pagrindinio sodybos statinio(gyvenamojo namo), vien jo priklausinių buvimas kitam asmeniui priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype, negali sukelti žemės sklypų savininkams tokių pačių teisinių pasekmių. Kolegija taip pat pažymi, kad aiškinat įstatymą kitaip, atsirastų galimybė pasinaudoti tokia teismų praktika ir plėsti statybų mąstą saugomose teritorijoje bei žemės ūkio paskirties žemėje.“

20Pareiškėjai siekia atstatyti pirtį buvusioje jos stovėjimo vietoje, t.y. žemės sklype, kadastro Nr. ( - ) (b. l. 16). Sodyba (gyvenamasis namas ir kiti jo priklausiniai) yra žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso ( - ) sentikių religinei bendruomenei. Kadangi ( - ) sentikių bendruomenei nuosavybės teise priklausantys statiniai (gyvenamasis namas, jo priklausiniai) yra pastatyti ne pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, darytina išvada, kad sodyba laikytinas būtent šis, ne pareiškėjų nuosavybės teise valdomas žemės sklypas. Sklypas (kadastro Nr. ( - )), kuriame anksčiau buvo pirtis, tačiau šiuo metu jame jokių statinių nebėra, negali būti laikomas sodyba, nes jis neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 389 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 5.38 punkto nuostatų. Todėl teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai pirtį siekia atstatyti atskirame žemės sklype, kuriame nėra sodybos, o pirtis negali būti laikoma kitame atskirai suformuotame žemės sklype esančios sodybos priklausiniu, darytina išvada, kad pareiškėjų žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) pirties atstatymo galimybės galiojantys teisės aktai nenumato. Kaip matyti iš ginčijamo sprendimo, atsisakyta derinti projektą, nes sodybos priklausinio (nagrinėjamu atveju-pirties) atstatymas kitame sklype nei yra gyvenamasis namas, prieštarautų Saugomų teritorijų įstatymo nuostatoms, t. y. 9 str. 2 d. 8 p.

21Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, į faktines bylos aplinkybes, galiojančią teismų praktiką bei teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad Labanoro regioninio parko direkcijos 2008-10-30 sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo jį naikinti.

22Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, ir 127 straipsniu,

Nutarė

23pareiškėjų L. K. ir J. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėjai su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašo panaikinti... 5. Pareiškėjai skunde nurodė, kad 2006-03-23 kreipėsi į Molėtų rajono... 6. Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmes... 7. ti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, kad projektavimo... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu sutinka. Atsiliepime į skundą... 9. Skundas atmestinas.... 10. Civilinėje byloje Nr. 2-373-2004, 2004-08-09 sprendime buvo nustatytas... 11. Pagal 2006-02-06 pirkimo-pardavimo sutartį pareiškėjai įgijo nuosavybės... 12. 2006-03-23 pareiškėjai Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyr.... 13. Projekto vadovas R. N. 2008-10-27 dėl projekto derinimo kreipėsi į Labanoro... 14. Byloje yra neginčijamai nustatyta, kad ginčo žemės sklypas (kuriame... 15. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punktą, gamtiniuose... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8... 17. Ginčas byloje kilo dėl to, kad atsakovė atsisakė derinti pastato... 18. Aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289 patvirtintų Statybos techninio... 19. Iš susiformavusios teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 20. Pareiškėjai siekia atstatyti pirtį buvusioje jos stovėjimo vietoje, t.y.... 21. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, į faktines bylos aplinkybes,... 22. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR... 23. pareiškėjų L. K. ir J. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...