Byla AS-143-342-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“) 2012 m. kovo 22 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – atsakovas, Agentūra) sprendimą, kuriuo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ Agentūrai pateiktame mokėjimo prašyme Nr. 9 nurodytų išlaidų dalis, lygi 1 534 304,58 Lt, pripažinta netinkama finansuoti; 2) jeigu teismas laikytų, kad 1 punkte nurodytas Agentūros sprendimas buvo priimtas per Duomenų mainų sistemą UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ iš Agentūros gautu dokumentu „Pranešimas dėl mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo“ (dokumento data 2011 m. rugpjūčio 26 d.), pripažinti neteisėtu ir panaikinti atitinkamą Agentūros 2011 m. rugpjūčio 26 d. dokumentą „Pranešimas dėl mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo“; 3) pripažinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ Agentūrai pateiktame mokėjimo prašyme Nr. 9 nurodytų išlaidų dalį, lygią 1 534 304,58 Lt, tinkama finansuoti; 4) įpareigoti Agentūrą imtis visų teisės aktuose nustatytų reikalingų veiksmų, kad UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ būtų apmokėta Agentūrai pateiktame mokėjimo prašyme Nr. 9 nurodytų išlaidų dalis, lygi 1 534 304,58 Lt sumai, pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. A/2009/NS/12 su visais jos pakeitimais ir papildymais. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, jei teismas laikytų, kad terminas praleistas.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 29 d. per Duomenų mainų sistemą gavo iš Agentūros dokumentą „Pranešimas dėl mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo“, kuriame 1 534 304,58 Lt pripažinta netinkama finansuoti. Kadangi pranešime buvo nurodyta, jog Agentūra vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-889, kuriuo pritaikytas 5 procentų projekto biudžeto finansavimo mažinimas, iš tokio pranešimo turinio galėjo numanyti, jog Agentūra dar kartą siekia taikyti šiuo įsakymu priimtą sprendimą sumažinti projekto finansavimą. Atsižvelgdamas į tai, taip pat į tai, jog kartu su pranešimu jam nebuvo pateiktas sprendimas dėl jo deklaruotų ir mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų netinkamumo finansuoti, pagrįstai manė, kad įvyko nesusipratimas, kurį gali pavykti išspręsti, paaiškinant situaciją Agentūrai. Todėl nedelsiant (per dvi dienas) po pranešimo gavimo kreipėsi į Agentūrą 2011 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. (3.53) SD-687, siekdamas paaiškinti situaciją bei prašydamas patikslinti pranešimą bei, kol sprendimas dėl išlaidų netinkamumo finansuoti jam nėra išsiųstas, priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą visas mokėjimo prašyme nurodytas sumas pripažinti tinkamomis finansuoti. Gavusi kreipimąsi, Agentūra 2011 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. APVA-4275 kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – Finansų ministerija). Finansų ministerija 2012 m. sausio 4 d. raštu

6Nr. ((4.115-05)-5K-1123487)-6K-1200151 pateikė Agentūrai atsakymą į Agentūros 2011 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. APVA-4275. Pareiškėjas pastebėjo, jog ilgą laiką į jo kreipimąsi nebuvo reaguojama, t. y. jis negavo jokio rašytinio atsakymo į kreipimąsi. Žodžiu jam buvo paaiškinta, jog Agentūra nagrinėja situaciją ir tariasi, ką toliau daryti dėl pateikto mokėjimo prašymo. 2012 m. sausio 6 d. raštu Nr. (3.59) SD-17 „Dėl projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004 mokėjimo prašymo Nr. 11“ jis priminė Agentūrai, kad vis dar negavo pagal mokėjimo prašymą Agentūros neišmokėtos 1 534 304,58 Lt sumos. Reaguodama į pastarąjį priminimą, Agentūra jam pateikė 2012 m. sausio 13 d. raštą Nr. APVA-141, kuriame nurodyta, jog 2011 m. rugsėjo 21 d. Agentūra pati kreipėsi į Finansų ministeriją su prašymu pateikti išaiškinimą dėl išlaidų tinkamumo, perskirstant bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektams skirtas paramos lėšas tarp projektų veiklų, kai yra pritaikytos finansinės korekcijos dėl nustatytų pažeidimų. Sprendime nurodyta, jog Agentūra negali apmokėti mokėjimo prašymu deklaruotų ir neapmokėtų išlaidų. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, jis 2012 m. vasario

713 d. skundu kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją (toliau – Komisija), prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Agentūros raštą, kuriuo nuspręsta neišmokėti jam

81 534 304,58 Lt lėšų pagal sutartį su visais jos pakeitimais ir papildymais, bei įpareigoti Agentūrą išmokėti jam atitinkamą sumą. 2012 m. vasario 28 d. Komisija priėmė sprendimą

9Nr. 3R-40 (AG-31/01-2011), kuriuo jo skundą atmetė ir nurodė, kad skųstu raštu jam buvo atsakyta į jo 2012 m. sausio 6 d. raštą Nr. (3.59) SD-17, raštas nėra individualus administracinis aktas, nes nesukelia konkrečių teisinių pasekmių; jam iš Agentūros pranešimo buvo žinoma Agentūros valia nefinansuoti mokėjimo prašyme nurodytos dalies išlaidų; jis yra praleidęs skundo padavimo terminą dėl 2011 m. rugpjūčio 26 d. Agentūros sprendimo ir šį terminą atnaujinti gali tik teismas. Taigi Komisija sprendime nurodė, jog jis turėjo ir turi skųsti pranešimą, kaip teisines pasekmes jam sukėlusį individualų administracinį aktą. Suvokęs Agentūros valią bei sprendimo pasekmes (dalies mokėjimo prašymu deklaruotų išlaidų neapmokėjimas), jis laiku ir nedelsdamas kreipėsi į Komisiją, prašydamas panaikinti raštą, kurį laikė materialia sprendimo išraiška, kurią jis gali skųsti. Jis sužinojo apie tai, kad turi kreiptis dėl Agentūros priimto sprendimo tik po to, kai susipažino su Komisijos sprendimu, kuriame buvo suformuluota Komisijos pozicija dėl to, ką turėtų jis skųsti. Pareiškėjas pabrėžė, jog jis nei pranešimu, nei vėliau iki pat Komisijos sprendimo gavimo nebuvo informuotas, nežinojo ir negalėjo žinoti, kad pranešimas laikytinas sprendimu, kurį jis gali skųsti. Ši aplinkybė tiesiogiai ir betarpiškai sukliudė jam suvokti galimą pranešimo prasmę bei suprasti galimybę skųstis teismui ir/ar kitoms institucijoms dėl pranešimo kaip sprendimo. Pareiškėjas pridūrė, kad jis operatyviai, nuosekliai ir sistemingai reagavo į visą Agentūros pateikiamą informaciją.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 28 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą. Nurodė, kad, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2012 m. kovo 19 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.).

12Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pareiškėjas skundą padavė praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, tačiau teismui pateikė prašymą atnaujinti šį terminą. Teismas pažymėjo, jog ABTĮ 34 straipsnis nustato, kad jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Teismas nustatė, kad Agentūra 2011 m. rugpjūčio 26 d. pranešimu Nr. 9 aiškiai nurodė, jog tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 1 534 304,58 Lt, kurį, kaip nurodė pats pareiškėjas, jis gavo 2011 m. rugpjūčio

1329 d. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimu dėl 1 534 304,58 Lt nepripažinimo tinkamomis finansuoti išlaidomis, būdamas juridinis asmuo, turėjo tinkamai pasirūpinti savo teisių gynimu, skundą pateikęs Agentūrai 2011 m. rugpjūčio 31 d. ir atsakymo iš jos nesulaukęs daugiau

14nei keturis mėnesius, negalėjo taip ilgai delsti ir nesikreipti į teismą. Tokia juridinio asmens veikla gali būti pripažinta tik kaip aplaidus rūpinimasis savo teisėmis. Teismas padarė išvadą,

15kad pareiškėjo nurodytos termino atnaujinimo aplinkybės negali būti laikomos svarbiomis, tinkamomis ir pagrįstomis priežastimis terminui atnaujinti. Pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų motyvų dėl termino atnaujinimo. Kaip matyti, pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl jo prašymas atnaujinti apskundimo terminą atmestinas. Atmetus prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjo skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

16III.

17Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą skundui paduoti, jeigu terminas yra praleistas.

18Pareiškėjas nurodo, kad nutartyje nurodyti atsisakymo atnaujinti terminą skundui paduoti motyvai yra itin glausti. Teismas neįsigilino į situaciją bei nenagrinėjo nurodytų aplinkybių, sudarančių objektyviai pagrįstas prielaidas ir pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, jei jis praleistas. Sistemingai gynė savo teises ir teisėtus interesus ir tik neteisėti Agentūros veiksmai ir neveikimas nulėmė galimą termino skundui paduoti praleidimą. Pažymi, kad 2011 m. rugpjūčio 29 d. kartu su pranešimu nebuvo pateiktas joks Agentūros sprendimas, kuriame būtų nuspręsta dėl jo deklaruotų ir mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų netinkamumo finansuoti. Susirašinėjimas su Agentūra dėl nagrinėjamo santykio nevyko ilgą laiką, atitinkama situacija susidarė ne dėl jo kaltės, o dėl Agentūros neveikimo, kuri neteikė jam rašytinio atsakymo į kreipimąsi, kol pati negavo atsakymo iš Finansų ministerijos. Nutartyje nepagrįstai neįvertinta aplinkybė, jog po to, kai kreipėsi į Agentūrą, jos darbuotojai žodžiu paaiškino, kad

19nagrinėja situaciją ir tariasi, ką toliau daryti dėl pateikto mokėjimo prašymo. Neturėjo jokio

20pagrindo svarstyti kreipimosi į teismą galimybės. Būtent Agentūros 2012 m. sausio 13 d. raštą Nr. APVA-141 laikė galutiniu sprendimu, kurį gali skųsti. Komisija 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 3R-40 (AG-31/01-2011) nurodė, jog turėjo ir turi skųsti pranešimą, kaip teisines pasekmes jam sukėlusį individualų administracinį aktą. Pareiškėjo nuomone, nutartis laikytina nemotyvuota, nepagrįsta ir naikintina. Negali būti laikomas asmeniu, kuris aplaidžiai rūpinosi savo teisių gynyba. Jam yra užkertamas kelias ginti savo teises. Nutartyje nenagrinėta aplinkybė, ar jis iš tiesų laikytinas praleidusiu skundo padavimo terminą. Pabrėžia, kad nėra gavęs ir iki šiol neturi sprendimo; nėra tikras dėl sprendimo turinio ir jo motyvų; galimas sprendimo turinys paaiškėjo tik po Agentūros 2012 m. sausio 13 d. rašto Nr. APVA-141; apie tai, jog gali skųsti pranešime apibūdintą sprendimą, sužinojo gavęs Komisijos sprendimą; nebuvo informuotas apie galimybę skųsti pranešime apibūdintą sprendimą. Nutartyje nenagrinėtos termino skundui paduoti atnaujinimo priežastys, jei teismas laikytų, kad jis yra praleistas. Egzistavo objektyvios ir svarbios priežastys, lėmusios galimybės pateikti skundą laiku nebuvimą arba bent jau reikšmingai jį klaidinusios. Nutartimi Agentūros netinkamo veikimo ir neveikimo neigiamos pasekmės yra nepagrįstai perkeltos jam. Akcentuoja, kad teismas neatsižvelgė į teismų praktiką sprendžiant dėl termino skundui paduoti atnaujinimo bei faktines bylos aplinkybes. Sprendimas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir vien todėl naikintinas. Nutartis yra nemotyvuota ir todėl naikintina, pažeidžia jo teisę į teisminę gynybą.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Pareiškėjas iš esmės skundžia Agentūros sprendimą nepripažinti tinkamomis finansuoti išlaidomis 1 534 304,58 Lt, įformintą Pranešimu dėl mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo (2011 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 9) (b. l. 3–26, 78–79).

25ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

26Pareiškėjas paminėtą pranešimą gavo 2011 m. rugpjūčio 29 d. (b. l. 3–26), o su skundu į teismą kreipėsi tik 2012 m. kovo 22 d. (b. l. 128).

27Vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, skundo (prašymo) padavimo terminas

28gali būti atnaujintas, pripažinus, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

29Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis (b. l. 3–26), galima daryti išvadą,

30kad termino kreiptis su skundu į teismą praleidimą iš esmės lėmė tai, jog pareiškėjui nebuvo išaiškinta sprendimo apskundimo tvarka. Tai objektyviai apsunkino teisės į teisminę gynybą realizavimą. Kreipimaisi į Agentūrą (kuri kreipėsi į Finansų ministeriją), Komisiją patvirtina pareiškėjo nesutikimą su nepripažinta tinkamomis finansuoti išlaidų dalimi. Per įstatymo nustatytą terminą į teismą pareiškėjas nesikreipė ne dėl savo kaltės. Susipažinęs su Komisijos sprendimu, jis nedelsdamas pateikė skundą teismui. Visa tai leidžia konstatuoti, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido dėl svarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą tenkintinas ir šis terminas atnaujintinas (ABTĮ 34 str. 1 d.). Priešinga pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta, todėl skundžiama nutartis naikintina.

31Kadangi būtina įvertinti, ar pareiškėjo skundas atitinka kitus ABTĮ nustatytus reikalavimus, panaikinus nutartį, skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

33151 straipsnio 3, 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą patenkinti.

35Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti patenkinti ir terminą atnaujinti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Marijampolės apskrities atliekų... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 29 d. per Duomenų mainų... 6. Nr. ((4.115-05)-5K-1123487)-6K-1200151 pateikė Agentūrai atsakymą į... 7. 13 d. skundu kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją... 8. 1 534 304,58 Lt lėšų pagal sutartį su visais jos pakeitimais ir... 9. Nr. 3R-40 (AG-31/01-2011), kuriuo jo skundą atmetė ir nurodė, kad skųstu... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 28 d. nutartimi atmetė... 12. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus... 13. 29 d. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimu dėl 1 534 304,58 Lt... 14. nei keturis mėnesius, negalėjo taip ilgai delsti ir nesikreipti į teismą.... 15. kad pareiškėjo nurodytos termino atnaujinimo aplinkybės negali būti... 16. III.... 17. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 18. Pareiškėjas nurodo, kad nutartyje nurodyti atsisakymo atnaujinti terminą... 19. nagrinėja situaciją ir tariasi, ką toliau daryti dėl pateikto mokėjimo... 20. pagrindo svarstyti kreipimosi į teismą galimybės. Būtent Agentūros 2012 m.... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Pareiškėjas iš esmės skundžia Agentūros sprendimą nepripažinti... 25. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 26. Pareiškėjas paminėtą pranešimą gavo 2011 m. rugpjūčio 29 d. (b. l.... 27. Vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, skundo (prašymo) padavimo terminas... 28. gali būti atnaujintas, pripažinus, kad terminas praleistas dėl svarbios... 29. Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis (b. l. 3–26), galima... 30. kad termino kreiptis su skundu į teismą praleidimą iš esmės lėmė tai,... 31. Kadangi būtina įvertinti, ar pareiškėjo skundas atitinka kitus ABTĮ... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,... 33. 151 straipsnio 3, 4 punktais, teisėjų kolegija... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės apskrities... 35. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės apskrities... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartį... 37. Nutartis neskundžiama....