Byla e2YT-13339-904/2018
Dėl juridinio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“ pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“.

3Teismas

Nustatė

4pagal pareiškėjos pareiškimą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose 2018 m. spalio 10 d. iškelta civilinė byla. Pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmė turintį faktą, kad pareiškėja komplektinę transformatorinę GD-216, esančią žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), valdo nuosavybės teise. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 3,0627 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), bei jame esantys pastatai, inžineriniais statiniai, nuotekų šalinimo tinklai, mobilaus ryšio bazinė stotis su aptvėrimu priklauso uždarajai akcinei bendrovei „Tele Tower“, o žemės sklypą šių tinklų aptarnavimui nuomojamas iš pareiškėjos. Pareiškėjai priklausančiame sklype yra inžinerinis įrenginys – transformatorinę GD-216, kuri yra kilnojamasis daiktas, nekilnojamojo turto registre neregistruotas, jos statybai techninis projektas, statybos leidimas nereikalingas. Nurodė, kad apreiškėja nutarė šią transformatorinę už mokestį perleisti akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, kuri aptarnauja teritorijoje esančius pastatus per savo oro liniją ir transformatorinę, esančią ( - ), pastaroji įmonę sutiko ją įsigyti, tačiau prašė pateikti atitinkamus dokumentus įrodančius transformatorinės savininko nuosavybės teises. Pareiškėja nei buhalterinės apskaitos dokumentuose, nei archyvuose nerado jokių sutarčių, susitarimų, kitų dokumentų, įrodančių jos nuosavybės tieses. Tačiau buvo rastas transformatorinės darbo projektas, paraiška Vartotojų elektros įrenginių prijungimui prie Lietuvos energetinės sistemos elektros tinklų sąlygoms gauti ir pačios techninės sąlygos, kuriuos išduotos įmonei „Klaipėdos Vista“. Rasti dokumentai leidžia teigti, kad transformatorinė buvo pastatyta įmonės „Klaipėdos Vista“ užsakymu bei lėšomis, todėl šiai įmonei ji ir turėtų priklausyti. Nurodė, kad pareiškėja buvo vienintelė uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Vista“ akcijų savininkė, vykdant reorganizaciją visas uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Vista“ turtas perduotas uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus Vista“, išskyrus transformatorinę, nes manyta, kad ji perduota Lietuvos energetinei sistemai. Transformatorinė liko neperduota, nors ja naudojosi pareiškėja, tai pripažįsta ir akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“. Nurodė, kad nuosavybės teisę įrodančių dokumentų nebuvimas pareiškėjai neleidžia disponuoti transformatorine ir ją perleisti.

5Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos pareiškimą, kuriame nurodė, kad Transformatorinė GD-216, nėra suinteresuoto asmens nuosavybė. Nurodė, kad teismas turi nustatyti ar yra visos sąlygos numatytos įstatyme ir ar nėra jokių kliūčių ar apribojimų pareiškėjai įgyti transformatorinę nuosavybės teise.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Byloje nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – gamybinis pastatas, negyvenamosios patalpos – gamybinės patalpos unikalus Nr. ( - ), ir unikalus Nr. ( - ), pastatas – sandėlis, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), pastatas – automobilio ekspozicijos salonas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – pardavimo salonas – sandėlis su stoge integruota saulės jėgaine, unikalus Nr. ( - ), pastatas, pastatas – pardavimo salonas – sandėlis su stoge integruota saulės jėgaine, unikalus Nr. ( - ), kiti inžinieriai statiniai – kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), kiti inžinieriai statiniai – kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), kiti inžinieriai statiniai – kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), nuotekų šalinimo tinklai – buitinių nuotekų išvadas, unikalus Nr. ( - ), nuotekų šalinimo tinklai – lietaus nuotekų išvadas, unikalus Nr. ( - ), nuotekų šalinimo tinklai – slėginis nuotakynas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), nuosavybės teise priklauso pareiškėjai.

8Ryšių (telekomunikacijų) tinklai – mobilaus ryšio bazinė stotis su aptvėrimu, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuosavybės teise priklauso uždarajai akcinei bendrovei „TeleTower“.

9Pateiktas S.Stripinio projektavimo firmos projekto parašymo lapo nustatyta, kad projektuojamų darbų vieta – „Klaipėdos vistos“ gamybinė – komercinė bazė Sudmantuose, objektas – „Klaipėdos Vistos“ gamybinė komercinė bazė. Dalis – lauko elektros tinklai, stadija – darbo projektas.

10Iš 1994 m. birželio 2 d. paraiškos Vartotojų elektros įrenginių prijungimui prie Lietuvos energetinės sistemos elektros tinklų techninėms sąlygoms gauti nustatyta, kad objekto pavadinimas – „Klaipėdos vista“ gamybinė – komercinė bazė Sudmantuose, Klaipėdos r., projektuoja – Stripinio projektavimo firma. Iš pateiktų techninių sąlygų nustatyta, kad objekto elektros įrenginių prijungimui prie sistemos elektros tinklų su 240 kW instaliuojamu ir 170 kW pareikalaujamu galimu reikalinga įvykdyti: - pastatyti transformatorinę ir kt. Pateiktas ir suderinimų nuorašas, datuojamas 1994 m. liepos 5 d. Pateiktas „Klaipėdos Vistos“ gamybinės – komercinės bazės Sudmantuose genplanas su lauko elektros tinklais, pateiktas transformatorinės projektas (kabelinės KTP.K schema bendras vaizdas, specifikacija).

11Iš elektros tinklų nuosavybės ribų akto Nr. 18-RA31916, objekto – gamybinės bazės, esančio ( - ), leistina naudoti galia – 170 kW, elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta – transformatorinės pastotės viduje, objekto savinimo nuosavybė – skyriklis, transformatorinė GD-216 bei elektros energijos apskaitos prietaisas ir kt.

12Pateikti sprendimai, pranešimai, pažymos, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Vista“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Vista“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno Vista“, uždarosios akcinės bendrovės „Pavėsis“ reorganizavimo sąlygos patirtina, kad reorganizavus bendroves, visos bendrovės prijungtos prie uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Vista“, kuri 2015 m. sausio 4 d. turto perdavimo aktu (su priedais) perėmė visą uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Vista“ turtą, tarp perimamo turto transformatorinės – bylos dalyko, nėra.

13Iš akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ rašto dėl energetikos objekto išpirkimo nustatyta, kad Centrinė objektų išpirkimo komisija priėmė sprendimą išpirkti objektą, esantį ( - ), tačiau reikalinga pateikti dokumentus įrodančius, jog pareiškėja yra išperkamo objekto savininkė.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Be to, pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Tokiu būdu juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis).

15Nekilnojamojo daikto valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šių sąlygų visetas: 1) pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, pagamindamas naują daiktą ar kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); 2) pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę pagrindžiančius dokumentus, tačiau jie yra dingę; 3) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti kitokia, t. y. neteismine tvarka, 4) šio juridinio fakto nustatymas nėra susijęs su vėlesniu ginčo dėl teisės į daiktą išsprendimu; 5) nekilnojamasis daiktas buvo įgytas laikantis įgijimo metu galiojusių įstatymų, o nuosavybės teisės objektas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau negalima nustatyti nekilnojamojo daikto valdymo nuosavybės teise juridinio fakto, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių: 1) nekilnojamojo turto registro duomenys ar kitokie dokumentai patvirtina, kad nekilnojamasis daiktas priklauso ne pareiškėjui, bet kitam asmeniui; 2) nekilnojamasis daiktas įgytas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, pvz., nesilaikyta privalomos sandorio formos reikalavimų arba sandoris, pagal kurį įgytas daiktas, įstatymų nustatyta tvarka nebuvo įregistruotas; 3) nekilnojamasis daiktas sukurtas, pažeidžiant įstatymų nustatytus reikalavimus, pvz., pastatai pastatyti savavališkai.

16Pareiškėja, prašydama pripažinti valdymo nuosavybės teise faktą, siekia įrodyti, kad nuosavybės teisę į transformatorinę GD-216, esančią ( - ), įgijo vienu iš nuosavybės teisės įgijimo būdų – statybos būdu, tačiau negali gauti ar teismui pristatyti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų.

17Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad bendrovė „Klaipėdos Vista“ (iki reorganizavimo) organizavo transformatorinės ir kitų lauko elektros tinklų projektavimo darbus, kurios atliko S. Stripinio projektavimo firma, objektui esančiam įmonės „Klaipėdos Vista“ gamybinėje komercinėje bazėje ( - ), pateiktos techninės sąlygos objekto statybai, parengtas topografinis planas, tačiau nuosavybės dokumentų nėra, šis turtas nebuvo įtrauktas ir į turto perdavimo aktą, vykdant bendrovių reorganizavimo sąlygas.

18Transformatorinės statybai statybos techninis projekto, statybos leidimo nebuvo reikalaujama, buvo rengiamas darbo projektas, gautos ir įgyventos techninės sąlygos prisijungimui prie Lietuvos energetinės sistemos elektros tinklų, byloje esantys duomenys patvirtina ir tai, kad objekto – transformatorinės statybos užsakovas buvo bendrovė „Klaipėdos Vista“, duomenų paneigiančių, jog ne ji, o kitas asmuo, vykdė objekto statybas, naudojo šį objektą, byloje nėra, todėl teismas daro labiau tikėtiną išvadą, kad pastatyta transformatorinė GD-216, buvo pastatyta ir bendrovė „Klaipėdos Vista“ įgijo nuosavybės teisę į šį objektą. Teismas pažymi ir tai, kad dėl šio objekto, kuriuo projektavimo ir statybos darbai pradėti 1994 metais, teismuose ginčų nekilo, visą laiką šiuo objektu be jokių kliūčių naudojasi pareiškėja (iki reorganizavimo uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos Vista“). Išvardintų sąlygų visuma yra pagrindas nustatyti juridinį faktą, jog pareiškėja nuosavybės teise valdo transformatorinę GD-216, esančią jos valdomame sklype ( - ) (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

19Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 260, 263, 270, straipsniais, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, teismas

Nutarė

20pareiškimą tenkinti.

21Daiktinių teisių registravimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Vitvela“, juridinio asmens kodas 124963924, nuosavybės teise valdo transformatorinę GD-216, esančią žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ).

22Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pagal pareiškėjos pareiškimą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono... 5. Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Byloje nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Iš nekilnojamojo turto registro... 8. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai – mobilaus ryšio bazinė stotis su... 9. Pateiktas S.Stripinio projektavimo firmos projekto parašymo lapo nustatyta,... 10. Iš 1994 m. birželio 2 d. paraiškos Vartotojų elektros įrenginių... 11. Iš elektros tinklų nuosavybės ribų akto Nr. 18-RA31916, objekto –... 12. Pateikti sprendimai, pranešimai, pažymos, uždarosios akcinės bendrovės... 13. Iš akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ rašto dėl... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę... 15. Nekilnojamojo daikto valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas,... 16. Pareiškėja, prašydama pripažinti valdymo nuosavybės teise faktą, siekia... 17. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad bendrovė „Klaipėdos Vista“... 18. Transformatorinės statybai statybos techninis projekto, statybos leidimo... 19. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 20. pareiškimą tenkinti.... 21. Daiktinių teisių registravimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...