Byla AS-492-298-14
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovui Marijampolės savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Litesko“ padavė skundą (b. l. 2-28) Kauno apygardos administraciniam teismui, prašydamas: 1) panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 1-407 „Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo UAB „Litesko“ filialui “Marijampolės šiluma“; 2) įpareigoti Marijampolės savivaldybės tarybą, apskaičiuojant šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytį dėl realizuotos šilumos kiekio pasikeitimo, į ataskaitinio laikotarpio šilumos kiekį įtraukti apmokėjimui paskirstytą šilumos kiekį (137,75 tūkst. MWh); 3) atsižvelgiant į įpareigojimo 134.5 (i) punktą, nustatyti atitinkamai pakeistą UAB „Litesko“ šilumos kainos pastoviąją dedamąją, įvertinant ir iki 134,5 (ii) punkto įpareigojimo įvykdymo dėl netinkamai nustatytos šilumos kainos pastoviosios dedamosios UAB „Litesko“ patirtas, tačiau nepadengtas būtinąsias sąnaudas.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (b. l. 74-75) atsisakė priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. konstatavęs, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

7Teismas pažymėjo, kad pagrindinis ginčas šioje yra kilęs dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-407, kuriuo UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ buvo nustatytos šilumos kainos dedamosios. Nurodė, jog tokio pobūdžio ginčams išspręsti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas) 32 straipsnio 7 dalies 1 punkte yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Nustatęs, kad pareiškėjas nesilaikė įstatymo nustatytos privalomos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

8III.

9Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ atskiruoju skundu (b. l. 77-82) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartį ir jo skundą priimti.

10Atskirajame skunde nurodoma, jog Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka yra skirta šilumos vartotojams, o ne šilumos tiekėjams. Šią poziciją grindžia Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2011 m. balandžio 14 nutarimu Nr. O3-75 patvirtinto ginčų ne teisme tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatomis, kuris nustato išankstinę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomą vartotojų ir energetikos įmonių ginčams. Pažymi, jog pagal Aprašo 2 punktą jo nuostatos mutatis mutandis yra taikomos ikiteismine tvarka nagrinėjant skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų. Tvirtina, kad Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnyje yra numatyta ne išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, o lygiavertė sprendimų priėmimo procedūra, kurioje veikia tiek savivaldybių tarybos, tiek Komisija. Atkreipia dėmesį, kad ginčai dėl tokio pobūdžio savivaldybių tarybų sprendimų yra nagrinėjami teismuose.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, jam nesilaikius privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Nesutikdamas su teismo nutartimi, pareiškėjas nurodo, jog Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje numatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje nėra privaloma, be to, ji taikytina tik vartojimo ginčams.

16Pažymėtina, jog pagrindinė išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institutą apibūdinanti teisės norma įtvirtinta ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Išskiriama privaloma ir neprivaloma ikiteisminė administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka. ABTĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas ir administraciniam teismui. Privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikymas sąlygoja konkrečias įstatyme nustatytas teisines pasekmes. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nesilaikius konkrečiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, teismas atsisako priimti skundą.

17Nagrinėjamam ginčui yra aktualus Šilumos ūkio įstatymas. Šio įstatymo 32 straipsnio 7 dalis numato, kad skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Komisija. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėta įstatymo nuostata aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtina privalomą išankstinę ginčo nagrinėjimo tvarką. Pareiškėjo argumentai, jog remiantis Aprašo nuostatomis taip pat Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatomis Komisija ikiteismine tvarka nagrinėja ginčus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų tik tuo atveju, kai nagrinėjamų santykių šalis yra vartotojas, o ne energijos įmonė ar energijos tiekėjas yra visiškai nepagrįsti ir laikyti pareiškėjo subjektyvia nuomone. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo tvarka ir ta aplinkybė, jog Komisija dalyvauja šių kainų nustatymo procese nepaneigia įstatymo nuostatos dėl privalomos ikiteisminės skundų dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų nagrinėjimo tvarkos Komisijoje. Pareiškėjo nurodomoje Aprašo 1 punkto nuostatoje nėra nurodoma, kad Komisija nagrinėja tik vartojimo ginčus. Be šių ginčų ji taip pat įpareigota nagrinėti ir energetikos įmonių ginčus, nurodytus Apraše (Aprašo 1 p., 8.9 p.). Be to, Aprašo 2 punktas numato, kad šio Aprašo nuostatos mutatis mutandis yra taikomos ikiteismine tvarka nagrinėjant skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtos bylos skiriasi savo faktinėmis aplinkybėmis, todėl jomis negali būti remiamasi kaip precedentu sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą.

18Remiantis nurodytais argumentais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė skundo priėmimo klausimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjui yra taikytina privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas yra netenkinamas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundo netenkinti.

21Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai