Byla eB2-1770-230/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų įmonei,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo iškelti atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų įmonei bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad atsakovės individualios D. S. taksi paslaugų įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 872,89 Eur. VSDFV Marijampolės skyrius, siekdamas iš atsakovės individualios D. S. taksi paslaugų įmonės išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Paskutinis debeto mokėjimo nurodymas pagal vykdomąjį dokumentą buvo pateiktas 2016 m. kovo 23 d. Paskutinį kartą pinigines lėšas įmonė pervedė 2013 m. vasario 1 d. VSDFV Marijampolės skyrius 2004-2017 metais įmonei registruotais laiškais nuolat siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau suėjus raginimų terminui skola nebuvo sumokėta. VSDFV Marijampolės skyrius pateikė antstoliui prašymą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau antstolis sprendimo neįvykdė, skolos neišieškojo. VSDFV Marijampolės skyrius taip pat teikė nurodymus darbdaviams į darbovietes, kuriose tuo metu dirbo D. S., išieškoti skolą iš D. S. darbo užmokesčio priverstine tvarka, tačiau buvo išieškota tik nedidelė skolos dalis. Ieškovas Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

3Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2017 m. vasario 6 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės individualios D. S. taksi paslaugų įmonės vadovą (savininką) pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2017 m. sausio 31 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2017 m. sausio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis (b. l. 44). Minėta nutartis buvo išsiųsta 2017 m. vasario 9 d. atsakovės registruotos buveinės adresu, tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastis – „neatsiėmė pašte“ (b. l. 48). 2017 m. kovo 2 d. minėta nutartis pakartotinai išsiųsta tuo pačiu atsakovės buveinės adresu ir atsakovės vadovui (savininkui) D. S. VĮ Registrų centras duomenų bazėje nurodytu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (b. l. 50, 51), tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte“ (b. l. 54, 55). 2017 m. kovo 10 d. nutartis dar kartą išsiųsta atsakovės vadovui (savininkui) D. S. VĮ Registrų centras duomenų bazėje nurodytu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (b. l. 53), tačiau grįžo neįteikta, neįteikimo priežastis „neatsiėmė pašte“ (b. l. 58). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų įmonei spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

7Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Pagal VĮ Registrų centras duomenis atsakovė individuali D. S. taksi paslaugų įmonė įregistruota 1995 m. gegužės 8 d., įmonės vadovas (savininkas) D. S. (b. l. 43). Nuo atsakovės įregistravimo Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos, todėl spręstina, kad įmonė finansinių ataskaitų nesudaro.

8Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad nei atsakovė individuali D. S. taksi paslaugų įmonė, nei jos vadovas (savininkas) D. S. nekilnojamojo turto neturi (b. l. 59, 60). Pagal VĮ „Regitra“ duomenis atsakovės individualios D. S. taksi paslaugų įmonės vardu yra įregistruota 1 transporto priemonė, kurios būsena – įregistruota, dalyvavimas viešajame eisme – leidžiamas (b. l. 31), o jos vadovo D. S. vardu yra įregistruotos 4 transporto priemonės, tačiau visų jų dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas, būsena – išregistruotos (b. l. 42). Pagal VSDFV 2017 m. kovo 30 d. duomenis įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, kas rodo, jog įmonė veiklos nevykdo, įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 3 872,89 Eur įsiskolinimą (b. l. 61). Iš VMI prie LR FM 2017 m. balandžio 3 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 123,09 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (b. l. 62).

9Nustačius, kad atsakovė individuali D. S. taksi paslaugų įmonė neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, vadinasi įmonė veiklos nevykdo, nekilnojamojo turto nei atsakovė, nei jos vadovas neturi, įmonės vadovas nei įmonės buveinės, nei jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresais yra nerandamas, spręstina, jog atsakovė individuali D. S. taksi paslaugų įmonė yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Iškėlus atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų įmonei bankroto bylą, jos savininkas (vadovas) D. S. bankroto byloje įtrauktinas bendraatsakoviu.

11Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius V. G., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

13iškelti atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų įmonei (juridinio asmens kodas 151288032, buveinės adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Kalno g. 7) bankroto bylą.

14Paskirti administratoriumi V. G. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA553).

15Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu D. S. (asmens kodas ( - )

16Uždėti atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų įmonei (juridinio asmens kodas 151288032, buveinės adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Kalno g. 7) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad atsakovės individualios D. S. taksi paslaugų įmonės kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš atsakovės individualios D. S. taksi paslaugų įmonės, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

20Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

23Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 3. Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. ... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ 5. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2017 m. vasario 6... 6. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 7. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių... 8. Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad nei... 9. Nustačius, kad atsakovė individuali D. S. taksi... 10. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas... 11. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 12. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1,... 13. iškelti atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų... 14. Paskirti administratoriumi V. G. (įmonių bankroto... 15. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu D. S. (asmens... 16. Uždėti atsakovei individualiai D. S. taksi paslaugų... 17. Nustatyti, kad atsakovės individualios D. S. taksi... 18. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 19. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 23. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta...