Byla Ik-3249-142/2010
Dėl potvarkio panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko, Jūros Marijos Strumskienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokato padėjėjui Gediminui Blaškevičiui, atsakovo atstovei Giedrei Kornijenkienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Andriui Makauskui ir Rasai Račkytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos energija“ skundą dėl potvarkio panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Kretingos energija“ (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame prašo:

31) panaikinti Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, ir ŽŪM) kanclerio 2010 06 21 potvarkį Nr. 4D-85 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ toje dalyje, kurioje atsisakyta skirti paramą pareiškėjui UAB „Kretingos energija“ pagal Paramos paraišką Nr. ( - );

42) įpareigoti Žemės ūkio ministeriją pašalinti padarytą pažeidimą, įpareigojant skirti paramą pagal pareiškėjo Paramos paraišką Nr. ( - );

53) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Skunde paaiškina, kad pareiškėjas, vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM (toliau – ir NMA,ir Agentūra) pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles. Paramos paraiškos registracijos Nr. ( - ).

7Pareiškėjas paraiškoje aprašo investicinį projektą „Gamybos bazės įkūrimas ir plėtra“, kuriuo siekiama Rietavo r., Pjaulių k. pastatyti vėjo jėgainę. Paraiškoje prašoma paramos naujos technikos ir įrangos – vėjo turbinos generatoriaus įrangos –, skirtos projekto reikmėms, įsigijimui. Pareiškėjas įgyvendindamas projektą numatė patirti ir kitas išlaidas, tačiau paramos šioms išlaidoms neprašė. Prašoma paramos suma – 1 726 400 Lt.

8Pareiškėjas gavo NMA paklausimą „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“ Nr. PPD-(SD)-387, datuotą 2010 04 19. Pareiškėjas NMA pateikė atsakymą į paklausimą, nurodė, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, vadovavosi taisyklių nuostatomis, kurių 21.16.5 punkte aiškiai nurodyta, kad jei projekte numatyta statyba ir (arba) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, NMA prašomi dokumentai neteikiami.

9Skundžiamu ŽŪM kanclerio potvarkiu buvo patvirtintas projektų, kuriems neskiriama parama, sąrašas.

10Pareiškėjas 2010 07 12 gavo NMA informacinio pobūdžio raštą Nr. BRK-(10.14)-1781 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“, datuotą 2010 07 07, kuriame NMA informuoja apie ŽŪM sprendimą dėl paramos projektui neskyrimo.

11Pareiškėjas skundą grindžia Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir paaiškina, kad skundžia individualų teisės aktą. Mano, kad skundžiamas potvarkis yra nepagrįstas ir neteisėtas, atsakovas neišsamiai ir nevisapusiškai įvertino pareiškėjo pateiktus dokumentus bei netinkamai taikė Taisyklių 21.16. punktą.

12Nesutinka su potvarkyje esančiais argumentais, kad pareiškėjas turėjo pateikti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, parengtą vadovaujantis STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“. Mano, kad tai prieštarauja Taisyklių nuostatoms.

13Mano, kad NMA paklausimu nepagrįstai reikalavo pateikti statinio techninę dokumentaciją, nurodytą Taisyklių 21.16.2 punkte, kadangi remiantis Taisyklių 21.16.5. punktu tokios dokumentacijos pareiškėjas pateikti neprivalėjo.

14Taip pat teigia, kad ginčijamas potvarkis yra nemotyvuotas, netinkamai taikyta teisės norma.

15Atkreipia dėmesį į tai, kad turbinos generatoriaus sistemos įsigijimas, kuriam pareiškėjas prašo skirti paramą, negali būti laikomas statinio statyba, rekonstrukcija ar kapitaliniu remontu, nes sistemos negalima laikyti statiniu Statybos įstatymo nustatyta prasme. Remiasi Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, 67 dalimi.

16Paaiškina, kad ginčijamas aktas neteisėtas, nes jį priimant buvo pažeisti viešojo administravimo principai – gero administravimo principas. NMA, nesutikdama su pareiškėjo atsakymu, privalėjo informuoti pareiškėją apie galimas neigiamas pasekmes.

17Nurodo, kad potvarkis neatitinka Viešojo administravimo įstatyme reikalavimų, nes yra nepasirašytas, be antspaudo, yra nemotyvuotas ir nepagrįstas teisės aktų reikalavimais.

18Pažymi, kad ŽŪM kanclerio nesaisto nei NMA, nei projektų atrankos komiteto pateiktos rekomendacinio pobūdžio išvados. Kancleris, priimdamas skundžiamą potvarkį, privalėjo vadovautis tik Taisyklėmis, tiek ŽŪM 2007 04 06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintomis taisyklėms.

19Nurodo, kad nagrinėdama kitus projektus NMA priėmė palankius sprendimus skirti paramą tais atvejais, kai paramos buvo prašoma įrenginiams, o ne statiniams. Dėl to mano, kad skundžiamas potvarkis neatitinka Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 p. reikalavimų.

20Teismo posėdyje atstovas palaikė skundą ir jo argumentus, prašė skundą tenkinti.

21Žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą paaiškina, kad su skundu nesutinka (b. l. 172-175).

22Paaiškina, kad NMA įvertino pareiškėjo paraišką ir vertinimo ataskaitą pateikė ŽŪM, kurios sudarytas Projektų atrankos komitetas (toliau - PAK) priėmė rekomendacinio pobūdžio sprendimą nefinansuoti pareiškėjo projekto. ŽŪM, vadovaudamasi Taisyklėmis ir PAK rekomendacija, priėmė sprendimą, kuriuo projektui neskiriama parama, nes projektas neatitinka Taisyklių 21.16.2 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus – šiame punkte nurodyti dokumentai NMA nebuvo pateikti.

23NMA, vadovaudamasi Taisyklių 45 ir 46 punktais, 2010 07 07 raštu informavo pareiškėją apie priimtą sprendimą neskirti paramos. NMA raštas su pridėtu potvarkiu yra individualus administracinis aktas, skirtas konkrečiam asmeniui – pareiškėjui. Teigia, kad dokumentas atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus.

24Dėl taisyklių pažeidimo. Paraiškoje pareiškėjas nurodo investicijas, kurioms prašo paramos – vėjo turbinos generatoriaus įrangai įsigyti. Komerciniame pasiūlyme nurodytame prekės aprašyme kalbama apie vėjo jėgainę ENERCON E-48 su 76 m aukščio bokštu, IEC klasė II, 50Hz, kurios sudedamosios dalys yra turbina, bokštas, rotorius ir kt. Į kainą taip pat įeina montavimo ir pridavimo darbai. Pamatų statybai pareiškėjas paramos neprašo. Tačiau pareiškėjas paramos prašo kitoms statinio dalims – stiebui, rotoriui, turbinai ir jų sumontavimui.

25Remiasi Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi ir Ypatingų statinių sąrašu (STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“). Pagal STR vėjo jėgainės, aukštesnės nei 30 metrų, priskiriamos ypatingų statinių kategorijai. Dėl to Taisyklių 21.16.5. punktas šiuo atveju negali būti taikomas, o pareiškėjas privalėjo pateikti NMA prašomus dokumentus.

26Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Teismo posėdyje Žemės ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepimą ir jo argumentus, paaiškino, kad pareiškėjas netinkamai supranta Taisyklių 21.16.5. punktą.

28Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 24-26) paaiškina, kad vadovavosi 2010 03 19 ŽŪM rašte Nr. 2D-1565 (12.89) „Dėl Taisyklių išaiškinimo“ duotu paaiškinimu (atsakymu į NMA paklausimą), kad tuo atveju, kai paramos prašoma statinio dalims, turi būti pateikiami Taisyklių 23.171 – 23.17.3 punktuose nurodyti dokumentai, tai reiškia, kad turi būti pateikiami ir dokumentai dėl naudojimosi žemės sklypu teisėtumo. Atsakyme taip pat nurodyta, kad NMA turi įsitikinti, kad projektai įgyvendinti laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, statinys pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, pareiškėjui išduotas LR energetikos ministerijos leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą. Remiantis ŽŪM duotu paaiškinimu buvo nuspręsta, kad visi statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška, todėl buvo nuspręsta užklausti pareiškėją dėl reikiamų dokumentų pateikimo. Pareiškėjui 2010 04 19 nusiųstas paklausimas dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų patikslinimo. Pareiškėjas pateikė NMA atsakymą, kuriuo atsisakė pateikti prašomus dokumentus.

29Atsižvelgiant į tai buvo priimtas ŽŪM kanclerio sprendimas pareiškėjo projektą pripažinti netinkamu paramai gauti.

30Paaiškina, kad NMA priima paraiškas, atlieka jų įvertinimą ir priima sprendimus dėl paramos skyrimo/neskyrimo, pagal patvirtintą tvarką atlieka techninę, administracinę ir finansinę paraiškų ir investicinių projektų kontrolę (NMA nuostatai, patvirtinti ŽŪM 2003 01 22 įsakymu Nr. 3D-17). Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad NMA privalėjo išaiškinti Taisyklių taikymą, jų aiškinimo tvarką. NMA neįgaliota aiškinti Taisykles. Mano, kad pareiškėjas dėl Taisyklių išaiškinimo turėjo kreiptis į ŽŪM. NMA ėmėsi priemonių, kad pareiškėjas pašalintų esamus trūkumus, reiškia tinkamai įgyvendino gero administravimo principą. Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

31Teismo posėdyje atstovai palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo netenkinti.

32Skundas netenkinamas.

33Ginčo dalykas yra Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 06 21 potvarkio Nr. 4D-85 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ dalis, kuria atsisakyta skirti paramą pareiškėjui UAB „Kretingos energija“ pagal Paramos paraišką Nr. ( - ) (toliau – Potvarkis), t. y. prašoma panaikinti šiuo potvarkiu patvirtinto sąrašo 27 punktą, kuriame išdėstytas sprendimas neskirti paramos UAB „Kretingos energija“. Pareiškėjas ginčija šio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat prašo įpareigoti Žemės ūkio ministeriją pašalinti padarytą pažeidimą, įpareigojant atsakovą skirti paramą pagal pareiškėjo paramos paraišką Nr. ( - ).

34Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2010 07 07 raštu Nr. BRK-(10.14)-1781 informavo pareiškėją, kad įvertino pateiktą projektą „Gamybos bazės įkūrimas ir plėtra“ ir, vadovaudamasi priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, nusprendė, kad projektas yra netinkamas paramai gauti (b. l. 14-15). Su šiuo raštu pareiškėjui pateiktas ministerijos kanclerio potvarkis.

35Ginčijamu potvarkiu patvirtintas projektų, kuriems neskiriama parama, sąrašas, o 27 numeriu nurodytas pareiškėjo projektas. Potvarkiu patvirtintame sąraše, skiltyje „Paramos neskyrimo priežastis“, pateikiama motyvacija, nurodoma, kad projektas neatitinka Taisyklių 21.16.2 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Toliau detaliai paaiškinama, kad šis punktas reikalauja pateikti atitinkamus dokumentus, nurodomi Statybos techniniai reglamentai, kuriuose numatytas atitinkamų dokumentų rengimas. Nurodyta, kad pareiškėjui nepateikus papildomų dokumentų, kurių prašė Agentūra, projektas pripažintas netinkamu finansuoti.

36Ginčo santykius reglamentuoja taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 04 06 įsakymu Nr. 3D-153, 2009 07 17 įsakymu Nr. 3D-530, 2008 03 15 įsakymu Nr. 3D-144. Žemės ūkio ministro 2008 03 15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (toliau – Taisyklės). Šių Taisyklių 21 punkte reglamentuojami tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijai (redakcija, galiojusi skundžiamo potvarkio priėmimo metu). Taisyklių 21.16. punkte nustatyta, kad jei projekte numatyti statybos (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas) ir (arba) infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo darbai, pateikiami dokumentai, kurie toliau nurodomi papunkčiuose. 21.16. 2. punkte nurodyta, kas turi būti pateikiama tuo atveju, jeigu nėra galimybės pateikti 21.16.1 punkte nurodytus dokumentus: jei nėra galimybės statybos leidimo ir statinio techninio projekto pateikti kartu su paramos paraiška, paramos paraiškos pateikimo momentu turi būti pateiktas statinio projektavimo sąlygų sąvadas, parengtas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153), nuostatomis. Ginčas kilo dėl Taisyklių 21.16.5 punkto taikymo. Šiame punkte numatyta: jei projekte numatyta statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, Taisyklių 21.16.1–21.16.4 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi. Atitiktis Taisyklių 21.16.1–21.16.4 punktuose nurodytiems reikalavimams gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu.

37Pareiškėjas nurodo, kad projekte numatytai statybai jis paramos neprašo. Šios aplinkybės neneigia nei Žemės ūkio ministerija, nei NMA, ją patvirtina paraiška dėl projekto finansavimo.

38Nustatyta, kad paramos neskyrimo priežastis buvo tik ta, kad pareiškėjas nepateikė Taisyklių 21.16.2 punkte nurodytų dokumentų, kurie patvirtintų planuojamos statybos teisėtumą. Taip pat nustatyta, kad pareiškėjo pateiktas projektas yra dėl vėjo jėgainės statybos, numatoma veikla – elektros energijos gaminimas. Pareiškėjas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2010 03 08 pateikė paraišką, kurios registracijos Nr. ( - ) dėl projekto „Gamybos bazės įkūrimas ir plėtra“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ finansavimo (b. l. 98-170). Paraiškoje nurodyta, kad projekte numatyta veiklos rūšis yra EVRK 2 D 35.11 Elektros gamyba (b. l. 104), prašoma paramos suma 1 726 400 Lt. Pateiktoje projekto santraukoje nurodyta, kad pagrindinė numatoma bendrovės veikla – elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių (vėjo jėgainė). Projekto santraukoje pažymėta, kad įmonė numato patirti ir netinkamų finansuoti išlaidų – gamybinio pastato statyba (110 tūkst. Lt). Nurodoma, kad visos šios išlaidos bus finansuojamos nuosavomis lėšomis ir joms finansuoti parama neprašoma (b. l. 106). Analogiškai nurodyta ir projekto įgyvendinimo plane. Šiame plane numatyta, kad naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimui, t. y. vėjo turbinos generatoriaus įrangai reikalinga pirkimo suma 2 883 088 Lt, o projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių statybai reikia 133 100 Lt (be PVM 110000 Lt) (b. l. 109). Paraiškoje pateiktame tinkamų finansuoti projektų išlaidų sąraše taip pat nurodyta, kad šias išlaidas sudaro tik vėjo turbinos generatoriaus įranga (b.l. 110). Taigi, paramos prašoma vėjo turbinos generatoriaus įrangai, tačiau projektas apima ir numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ar statinių statybą, kurią pareiškėjas įsipareigoja finansuoti nuosavomis lėšomis. Numatoma veikla – elektros energijos gamyba.

39Vertindama paraišką NMA suabejojo žemės ūkio ministro 2008 03 15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintų taisyklių (2009 08 28 įsakymo Nr. 3D-636 redakcija) 23 punkto taikymu ir 2009 12 31 raštu Nr. BRK-(10.15)-7147 kreipėsi į žemės ūkio viceministrą su prašymu išaiškinti, ar pareiškėjas, prašantis paramos vėjo turbinos generatoriaus įrangai įsigyti, tačiau neprašantis paramos šios įrangos pastatymui, turi pateikti statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus (b. l. 27). Tuo metu galiojančių Taisyklių 23.17 punktas numatė, kad tuo atveju jei projekte numatyti statybos darbai, turi būti pateikiami Taisyklių 23.17.1-23.17.3 punktuose numatyti dokumentai (tai statybos teisėtumą pagal Statybos techninius reglamentus patvirtinantys dokumentai). Tuo metu galiojusių Taisyklių 23.17.4. punktas nustatė, kad jei projekte numatyta statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, Taisyklių 23.17.1-23.17.3.punktuose nurodyti dokumentai neteikiami. Taisyklių 23.17.4. punktas atitiko paraiškos atmetimo metu galiojusiam Taisyklių 21.16.5 punktui, tačiau kiek skiriasi šių punktų formuluotė – 23.17.4 punkte pasakyta: „dokumentai neteikiami“, o 21.16.5 punkte – „nurodyti reikalavimai netaikomi“. Antrasis abiejų punktų sakinys yra toks pats. Iš esmės formuluotės pakeitimas nieko nekeičia, nes 21.16.1-21.16.4 punktuose nurodoma, kokie dokumentai turi būti pateikiami su paraiška (tai ir yra reikalavimai).

40Žemės ūkio ministerija, atsakydama į NMA paklausimą, 2010 03 19 raštu Nr. 2D-1565(12.98) (b. l. 64-65) iš esmės į klausimą dėl statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų pateikimo neatsakė, tačiau nurodė, kad NMA yra atsakinga už paraiškos vertinimą ir privalo įsitikinti, kad projektas bus įgyvendintas laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, statinys pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo. Rašte remiasi žemės ūkio ministro 2007 04 06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų Taisyklių 5.7. punktu, 106 punktu. Šiuose punktuose numatyta NMA atsakomybė už tinkamą paraiškų vertinimą.

41Skundžiamas sprendimas priimtas pagal procedūras, kurios numatytos žemės ūkio ministro 2007 04 06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklėse (toliau – Administravimo taisyklės). Pagal Administravimo taisyklių 35 p. paramos paraiškas vertina bei vertinimo procesą organizuoja Agentūros valstybės tarnautojai. Administravimo taisyklių 37 punkte numatyta, kad iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu, Agentūra gali prašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus. Šiuo atveju Agentūra 2010 04 19 raštu Nr. PPD-(SD)-387 (b. l. 11-12) nurodė 4 klausimus, kuriuos pareiškėjas privalo patikslinti. Dėl šių 4 klausimų patikslinimo Agentūra prašė pateikti dokumentus ir informaciją, ir tik vienas iš prašomų patikslinti klausimų susijęs su Taisyklių 21.16 punkte nurodytų dokumentų pateikimu. Kiti klausimai, kuriuos prašoma patikslinti, susiję su pareiškėjo finansinėmis galimybėmis, Taisyklių 21.10 punkto reikalavimų patikslinimu ir kt. Į šį Agentūros pranešimą pareiškėjas atsakė 2010 04 22 NMA gautu raštu (b. l. 13). Dėl Taisyklių 21.16 punkto reikalavimų pareiškėjas jokių papildomų dokumentų neteikė, paaiškino, kad vadovaujasi Taisyklių 21.16.5. punktu ir NMA užklausime nurodyti dokumentai (patvirtinantys būsimos statybos teisėtumą) neteikiami. Dėl kitų NMA pranešime nurodytų trūkumų pareiškėjas šiuo raštu teikė informaciją.

42Nustatyta, kad šiuo atveju sprendimą dėl paramos neskyrimo priėmė Valdymo institucija, kaip tai numato Administravimo taisyklių 73 punktas. Valdymo institucija rėmėsi Projektų atrankos komiteto rekomendacija (b. l. 34-36). Projektų atrankos komitetas dėl pareiškėjo projekto pasisakė, kad projektas neatitinka Taisyklių 21.16.2 punkto reikalavimų, ir detaliai nurodė, kokiais teisiniais pagrindais bei kokie statybos dokumentai turėjo būti pateikti, kad Agentūros prašymu šie dokumentai nebuvo pateikti. Nurodė, kad trūkstant dokumentų, būtinų projekto vertinimui atlikti, projektas pripažintas netinkamu finansuoti. Žemės ūkio ministerija ginčijamame potvarkyje išsprendė klausimus, kurių reikalauja Administravimo taisyklių 75 punktas. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 80 punktu, Agentūra valdymo institucijai pateikė vertinimo rezultatų suvestinę (b. l. 37), kurioje nurodytas tas pats paraiškos trūkumas – neatitikimas Taisyklių 21.16 punktui. Taip pat Agentūra parengė 2010 03 31-2010 05 17 paraiškos vertinimo ataskaitą (b. l. 56-63), kurios 43 punkte nurodė, kad pareiškėjas pateikė ne visus dokumentus, kurių reikalaujama, kai projekte numatyta statyba, pastabose nurodė, kad pareiškėjas nepateikė Taisyklių 21.16 punkte nurodytų dokumentų. Pastabose nurodytas dar vienas pateiktų dokumentų trūkumas. Administravimo taisyklių 208 punktas numato, kad ministerijos sprendimą pareiškėjas gali skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

43Dėl skundžiamo akto atitikimo Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

44Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad skundžiamas potvarkis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Potvarkis atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, nes tokio pobūdžio dokumentui minėtose Administravimo taisyklėse viešojo administravimo subjektas nustatė konkrečius reikalavimus ir skundžiamas potvarkis šiuos reikalavimus atitinka. Teismas vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT) suformuota praktika (LVAT 2009 04 06 nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-426/2009).

45Byloje nagrinėjamų teisinių santykių metu galiojanti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio redakcija numatė taisykles, kurios visų pirma keliamos individualaus administracinio akto turiniui bei jo rekvizitams, tačiau nėra nustatyta reikalavimų individualaus administracinio akto formai. Taip pat nėra nustatyta, keliuose rašytiniuose dokumentuose turi būti išdėstytas individualaus administracinio akto pagrindimas (jo turinys) ir pats sprendimas dėl nustatytų ar suteiktų teisių, t. y. nereikalaujama, kad individualus administracinis aktas būtų surašytas vientisame dokumente. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „Administracinis aktas - viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas“.

46Pagal to paties įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį viešojo administravimo funkcijas viešojo administravimo subjektas atlieka, nustatyta tvarka vykdydamas vidaus administravimo veiklą, kurią reglamentuoja įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai (nuostatai, statutai, veiklos (darbo) reglamentai, pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos), vidaus tvarkos taisyklės).

47Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad atitinkamo viešojo administravimo subjekto priimamų administracinių aktų formą, jų sudėtines dalis ir pan. nustato šių viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo veiklą reglamentuojantys įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai (nuostatai, statutai, veiklos (darbo) reglamentai, pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos), vidaus tvarkos taisyklės).

48Šiuo atveju reikalavimus ministerijos sprendimui dėl paramos skyrimo/neskyrimo nustato norminis aktas – žemės ūkio ministro 2007 04 06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintos Administravimo taisyklės, kuriose detaliai nurodoma, koks sprendimas nagrinėjamu klausimu priimamas (75 punktas). Ginčijamas potvarkis šiuos reikalavimus atitinka.

49Darytina išvada, kad atsakovo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato ministerijos priimamų administracinių aktų pobūdį ir formą, kai sprendžiamas paramos skyrimo ar neskyrimo klausimas, kuri atsakovui yra privaloma. Be to, šiuo atveju iš viso nėra pagrindo išvadai, kad skundžiamas potvarkis neatitinka VAĮ 8 str. reikalavimų, kadangi potvarkis yra pagrįstas ir teisės aktų reikalavimais ir faktinėmis aplinkybėmis, aktas yra pasirašytas, o NMA 2010 07 07 lydraščiu pareiškėjui pranešta apie priimtą aktą, tuo pačiu nurodant, kad NMA vertino projektą kaip netinkamą paramai gauti, šis raštas yra pasirašytas ir antspauduotas. Administravimo taisyklių 77 punkte nustatyta, kad Agentūra informuoja pareiškėjus apie tai, kokį sprendimą priėmė valdymo institucija. Taigi valdymo institucija nėra įpareigota pateikti sprendimą suinteresuotam asmeniui.

50Dėl Taisyklių 21.16 punkto taikymo.

51Daroma išvada, kad Taisyklių 21.16.5 punktas, kuriuo vadovaujasi pareiškėjas, numato tik tai, kad paraiškos pateikimo momentu pareiškėjas gali neteikti dokumentų, numatytų Taisyklių 21.16.1-21.16.4 punktuose, t. y. numato tam tikrą išimtį, taikomą tik dokumentų teikimo momentui, bet ne paraiškos vertinimui. Tokia pati norma yra ir Žemės ūkio ministro 2009 07 17 įsakymu Nr. 3D-530 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklių 28.12 punkte. Pareiškėjas pasinaudojo nurodyta išimtimi ir neteikė kartu su paraiška Taisyklių 21.16.1.-21.16.4. punktuose nurodytų dokumentų. Dėl tokios priežasties pareiškėjo pateikta paraiška nebuvo pripažinta netinkama dar paramos paraiškos administracinės atitikties vertinimo stadijoje (Administravimo taisyklių 43-50 punktai). Tačiau Taisyklių 21 punktas neatima iš NMA teisės vertinant paraišką pareikalauti pateikti statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus. Taisyklių 21.16.5. punkto antrasis sakinys numato Agentūros teisę vertinimo metu pasitikslinti, ar projektas atitinka Taisyklių 21.16.1-21.16.4 punktuose nurodytus reikalavimus. Tokia išvada daroma aiškinant normą sisteminiu ir kalbiniu teisės aiškinimo būdais. Visų pirma, nurodyta norma yra VII. skyriuje „Tinkamumo gauti paramą kriterijai“. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2000) žodį „kriterijus“ aiškina taip – tai sprendimo vertinimo pagrindas, matas. Taigi, jau kalbiniu teisės aiškinimo būdu galima teigti, kad nurodytame teisės akto skyriuje nurodomi tik sprendimo vertinimo pagrindai, matai, t. y. šiame skyriuje neišvardinami griežtai apibrėžti reikalavimai, kurie apspręstų konkretaus sprendimo priėmimą. Aptariamas teisės akto punktas susideda iš dviejų dalių: viena jų apibrėžia tam tikrą išimtį, o kitoje nurodyta vertintojo teisė pareikalauti dokumentų. Antra, šiuo atveju būtina atsižvelgti ir į tai, kad paramos skirstymą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja institucijas, sprendžiančias šiuos klausimus, užtikrinti, kad parama būtų skiriama ir panaudojama tinkamai (Administravimo taisyklių 4. punktas, 5.7. punktas). Administravimo taisyklių 37 punktas suteikia teisę Agentūrai iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu, paprašyti iš pareiškėjo papildomų dokumentų. Administravimo taisyklių 38 punkte nustatyta, kad per pranešime nurodytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo paraiška atmetama. Šiuo atveju pareiškėjas jau po pirmo pranešimo gavimo atsakė Agentūrai, kad dokumentų dėl statybų nepateiks. Agentūros atstovai ir atsakovo atstovas teisme aiškino, kad jie atsižvelgė į projekto specifiką, todėl ir paprašė papildomų dokumentų. Nors statybai pareiškėjas paramos neprašo, tačiau yra akivaizdu, jog vėjo turbinos generatorius pats savaime neveiks ir elektros energijos negamins, t. y. be statybos darbų atlikimo veikla, kuriai prašoma parama, nevyks. Tokia įranga turi būti pritvirtinta prie statinio, nes kitaip energijos gamyba nevyks. Šios aplinkybės neneigia ir pareiškėjas, ją patvirtina projektas. Dėl to daroma išvada, kad Agentūra turėjo pagrindo vadovaujantis Taisyklių 21.16.5. punkto antruoju sakiniu patikslinti, ar projektas atitinka 21.16.1.-21.16.4. punktų reikalavimus, nors šiuose punktuose nurodytų dokumentų teikimas kartu su paraiška ir nėra privalomas. Akivaizdu, kad pareiškėjui negavus statybai būtinų dokumentų, pateiktas su paraiška projektas iš viso negalėtų būti įgyvendinamas.

52Pareiškėjo atstovas paaiškino, kad šiuo metu planuojamai statybai jau gautas projektavimo sąlygų sąvadas, tačiau tuo metu, kai tokių dokumentų prašė Agentūra, jų dar nebuvo. Tai reiškia, kad Agentūra įvertindama projektą kaip tinkamą finansuoti rizikuotų. Pareiškėjas, jeigu šiuo metu jau gavo projektavimo sąlygų sąvadą (tokių dokumentų teismui neteikė), turės galimybę teikti paraišką pakartotinai, jau turėdamas projekto įgyvendinimui būtinus dokumentus, kadangi paramos programa numatyta 2007-2013 metams.

53Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, daroma išvada, kad skundžiamas Žemės ūkio ministerijos 2010 06 21 kanclerio potvarkis Nr. 4D-85 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ toje dalyje, kurioje atsisakyta skirti paramą pareiškėjui UAB „Kretingos energija“ pagal Paramos paraišką Nr. ( - ), yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį panaikinti pagrindo nėra. Antras pareiškėjo reikalavimas yra išvestinis, todėl jį tenkinti taip pat nėra pagrindo.

54Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., teismas

Nutarė

55pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos energija“ skundą atmesti.

56Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas UAB „Kretingos energija“ (toliau – ir pareiškėjas)... 3. 1) panaikinti Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, ir ŽŪM)... 4. 2) įpareigoti Žemės ūkio ministeriją pašalinti padarytą pažeidimą,... 5. 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 6. Skunde paaiškina, kad pareiškėjas, vadovaudamasis žemės ūkio ministro... 7. Pareiškėjas paraiškoje aprašo investicinį projektą „Gamybos bazės... 8. Pareiškėjas gavo NMA paklausimą „Dėl reikiamų dokumentų... 9. Skundžiamu ŽŪM kanclerio potvarkiu buvo patvirtintas projektų, kuriems... 10. Pareiškėjas 2010 07 12 gavo NMA informacinio pobūdžio raštą Nr.... 11. Pareiškėjas skundą grindžia Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio... 12. Nesutinka su potvarkyje esančiais argumentais, kad pareiškėjas turėjo... 13. Mano, kad NMA paklausimu nepagrįstai reikalavo pateikti statinio techninę... 14. Taip pat teigia, kad ginčijamas potvarkis yra nemotyvuotas, netinkamai taikyta... 15. Atkreipia dėmesį į tai, kad turbinos generatoriaus sistemos įsigijimas,... 16. Paaiškina, kad ginčijamas aktas neteisėtas, nes jį priimant buvo pažeisti... 17. Nurodo, kad potvarkis neatitinka Viešojo administravimo įstatyme... 18. Pažymi, kad ŽŪM kanclerio nesaisto nei NMA, nei projektų atrankos komiteto... 19. Nurodo, kad nagrinėdama kitus projektus NMA priėmė palankius sprendimus... 20. Teismo posėdyje atstovas palaikė skundą ir jo argumentus, prašė skundą... 21. Žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą paaiškina, kad su skundu... 22. Paaiškina, kad NMA įvertino pareiškėjo paraišką ir vertinimo ataskaitą... 23. NMA, vadovaudamasi Taisyklių 45 ir 46 punktais, 2010 07 07 raštu informavo... 24. Dėl taisyklių pažeidimo. Paraiškoje pareiškėjas nurodo investicijas,... 25. Remiasi Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi ir Ypatingų... 26. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Teismo posėdyje Žemės ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepimą ir... 28. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į... 29. Atsižvelgiant į tai buvo priimtas ŽŪM kanclerio sprendimas pareiškėjo... 30. Paaiškina, kad NMA priima paraiškas, atlieka jų įvertinimą ir priima... 31. Teismo posėdyje atstovai palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo... 32. Skundas netenkinamas.... 33. Ginčo dalykas yra Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 06 21 potvarkio... 34. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2010 07 07... 35. Ginčijamu potvarkiu patvirtintas projektų, kuriems neskiriama parama,... 36. Ginčo santykius reglamentuoja taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro... 37. Pareiškėjas nurodo, kad projekte numatytai statybai jis paramos neprašo.... 38. Nustatyta, kad paramos neskyrimo priežastis buvo tik ta, kad pareiškėjas... 39. Vertindama paraišką NMA suabejojo žemės ūkio ministro 2008 03 15 įsakymu... 40. Žemės ūkio ministerija, atsakydama į NMA paklausimą, 2010 03 19 raštu Nr.... 41. Skundžiamas sprendimas priimtas pagal procedūras, kurios numatytos žemės... 42. Nustatyta, kad šiuo atveju sprendimą dėl paramos neskyrimo priėmė Valdymo... 43. Dėl skundžiamo akto atitikimo Viešojo administravimo įstatymo... 44. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad skundžiamas potvarkis neatitinka... 45. Byloje nagrinėjamų teisinių santykių metu galiojanti Lietuvos Respublikos... 46. Pagal to paties įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį viešojo... 47. Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad atitinkamo viešojo administravimo... 48. Šiuo atveju reikalavimus ministerijos sprendimui dėl paramos... 49. Darytina išvada, kad atsakovo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato... 50. Dėl Taisyklių 21.16 punkto taikymo.... 51. Daroma išvada, kad Taisyklių 21.16.5 punktas, kuriuo vadovaujasi... 52. Pareiškėjo atstovas paaiškino, kad šiuo metu planuojamai statybai jau... 53. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą,... 54. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str.... 55. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos energija“ skundą... 56. Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...