Byla e2-40194-433/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kondena“ ieškinį atsakovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Kondena“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“ 18 397,00 Eur skolą, 684,93 Eur delspinigius, 6 proc. metines palūkanas bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys teisėjo rezoliucija priimtas 2018 m. spalio 29 d., ši diena laikoma bylos iškėlimo diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinyje nurodyta, kad šalys 2017 m. lapkričio 9 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. PS2017-M-008 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas (užsakovas) pavedė ieškovui (rangovui) nustatytais terminais ir tvarka organizuoti bei atlikti statinio vidaus SVOK įrengimo, vidaus inžinerinių sistemų darbo projekto parengimo, išpildomosios dokumentacijos parengimo darbus, išvardintus Sutarties priede Nr. 1 – „Sąmata“, paruoštoje Statybvietėje, užtikrinti tinkamą visų kitų darbų tinkamą, savalaikį ir kokybišką atlikimą, suteikti Darbui atlikti Sutartyje nustatytą finansavimą ir Sutartyje aiškiai įvardintus dokumentus. Rangovas įsipareigojo pagal Sutartyje, Projekte, kituose Sutarties bei atitinkamuose norminiuose dokumentuose išdėstytas ir nustatytas sąlygas bei terminus savo jėgomis ir priemonėmis, pasitelkdamas savo sugebėjimus, patirtį ir žinias, trečiuosius asmenis (Subrangovus ir kt.) laikantis šioje Sutartyje nustatytos finansavimo tvarkos, pradėti ir baigti Darbus. Pagal šią sutartį Užsakovas pavedė Rangovui organizuoti ir atlikti statinio (Projektas: ( - )) SVOK dalies Darbus ir patiekti įrangą. Vykdant sutartį, Užsakovo objekte buvo pristatytos prekės ir atlikti įrangos montavimo ir paleidimo darbai bei pateiktos apmokėjimui sąskaitos faktūros – Nr. SF 2018-03/18, Nr. SF 2018-05/31 ir Nr. SF 2018-06/45, kurių atsakovas tinkamai ir laiku neapmokėjo. Ieškovas nurodo, jog atsakovas į jo raginimus įvykdyti prievolę geruoju nereaguoja; iš 116 000,00 Eur iki 2018-06-25 atsakovas apmokėjo 97 603,00 Eur ir liko skolingas 18 397,00 Eur. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas prašo tenkinti ieškinį.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Kondena“ ir atsakovas UAB „Priešgaisrinės sistemos“ 2017 m. lapkričio 9 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. PS2017-M-008, pagal kurią atsakovas (užsakovas) pavedė ieškovui (rangovui) nustatytais terminais ir tvarka organizuoti bei atlikti statinio vidaus SVOK įrengimo, vidaus inžinerinių sistemų darbo projekto parengimo, išpildomosios dokumentacijos parengimo darbus, išvardintus Sutarties priede Nr. 1 – „Sąmata“, paruoštoje statybvietėje, užtikrinti tinkamą visų kitų darbų tinkamą, savalaikį ir kokybišką atlikimą, suteikti darbui atlikti Sutartyje nustatytą finansavimą ir Sutartyje aiškiai įvardintus dokumentus. Rangovas įsipareigojo pagal Sutartyje, Projekte, kituose Sutarties bei atitinkamuose norminiuose dokumentuose išdėstytas ir nustatytas sąlygas bei terminus savo jėgomis ir priemonėmis, pasitelkdamas savo sugebėjimus, patirtį ir žinias, trečiuosius asmenis (subrangovus ir kt.) laikantis šioje Sutartyje nustatytos finansavimo tvarkos, pradėti ir baigti darbus. Pagal Sutartį užsakovas pavedė rangovui organizuoti ir atlikti statinio (Projektas: ( - )) SVOK dalies darbus ir patiekti įrangą. Vykdant sutartį, užsakovo objekte buvo pristatytos prekės ir atlikti įrangos montavimo ir paleidimo darbai bei pateiktos apmokėjimui sąskaitos faktūros – Nr. SF 2018-03/18, Nr. SF 2018-05/31 ir Nr. SF 2018-06/45 116 000,00 Eur sumai. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad iki 2018-06-25 atsakovas apmokėjo 97 603,00 Eur ir liko skolingas 18 397,00 Eur sumą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio l dalis įpareigoja vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.38 straipsnio l dalis įpareigoja vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas neįvykdė sutartinės prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistinas 18 397,00 Eur dydžio įsiskolinimas.

9Pagal CK 6.256 straipsnį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 1K-188 „Dėl delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 1K-201 redakcija), delspinigių dydis 2018 m. IV ketvirtį nustatytas 0,03 proc. nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 684,93 Eur dydžio delspinigius yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas.

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 19 081,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. spalio 29 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 252,67 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 300,00 Eur išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 552,67 Eur.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 428, 429 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“, juridinio asmens kodas 302542344, ieškovo UAB „Kondena“, juridinio asmens kodas 303163475, naudai: 18 397,00 Eur (aštuoniolikos tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt septynių eurų, 00 euro ct) skolą, 684,93 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų, 93 euro ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (19 081,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. spalio 29 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 552,67 Eur (pwenkių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų, 67 euro ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo įteikimo ir raštu pateikus teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikins ir bylą nutrauks.

17Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai