Byla A-1172-492/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų M. R. ir L. R. skundus atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kretingos rajono savivaldybei (tretieji suinteresuoti asmenys: Kretingos rajono sodininkų bendrija „Ąžuolas“, R. G., R. G.) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai M. R. ir L. R. (toliau kartu – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą prašydami: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 14SD-3827-(14.14.104), kuriuo netenkintas prašymas dėl servituto nustatymo privažiavimui prie žemės sklypo, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), per Ąžuolų gatvę ir Lelijų 2-ąją gatvę, esančias sodininkų bendrijoje „Ąžuolas“ teritorijoje; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 15 d. sprendimą, kuriuo netenkintas pareiškėjų skundas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 14SD-3827-(14.14.104) panaikinimo; 3) panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.19)-D3-474 „Dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo“, kuriuo netenkintas 2016 m. rugpjūčio 30 d. prašymas suformuoti žemės sklypą sodininkų bendrijoje „Ąžuolas“, Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimui; 4) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 14SD-4428-(14.14.104) „Dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo“, kuriuo netenkintas 2016 m. rugsėjo 30 d. prašymas dėl žemės sklypo suformavimo; 5) įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės tarybą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priimti atitinkamą sprendimą dėl Lelijų 2-osios gatvės, esančios Kvecių kaime, Kretingos seniūnijoje, Kretingos rajone, įrašymo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą; 6) įpareigoti atsakovus teisės aktų nustatyta tvarka Lelijų 2-ojoje gatvėje, Kvecių kaime, Kretingos seniūnijoje, Kretingos rajone suformuoti atitinkamą valstybinės žemės sklypą bei priimti atitinkamą sprendimą, kuriuo būtų administracine tvarka nustatyta žemės servituto teisė, užtikrinanti žemės sklypo savininkų M. R., L. R., R. G., R. G. teisę įvažiuoti per Ąžuolų ir Lelijų 2-ąją gatvę į jiems nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Kvecių kaime, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), registro Nr. (duomenys neskelbiami).

72.

8Pareiškėjai nurodė, kad jie kartu su R. G. ir R. G. nuosavybės teise valdo žemės sklypą, esantį Kvecių k., Kretingos raj. sav. (toliau – ir Sklypas). Pareiškėjai 2015 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Kretingos skyriui pateikė prašymą nustatyti servitutą per Ąžuolų gatvę ir Lelijų 2-ąją gatvę, esančias Kretingos rajono sodininkų bendrijoje „Ąžuolas“ (toliau – ir SB „Ąžuolas“) teritorijoje, privažiavimui prie jiems nuosavybės teise priklausančio Sklypo. NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimu atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą. Pareiškėjai NŽT Kretingos skyriaus sprendimą apskundė NŽT, tačiau NŽT 2016 m. vasario 15 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą. Pareiškėjai pažymėjo, jog ginčas iš esmės kilęs dėl to, kad NŽT nesutinka administracine tvarka nustatyti pravažiavimo teisės per valstybinę žemę. NŽT 2016 m. vasario 15 d. sprendime pripažino faktinę aplinkybę, kad NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendime minimas įvažiavimas į pareiškėjų Sklypą per Kretingos rajono pievas kertant Treinupio upelį realiai nėra įvažiavimas, taip pat pripažino, kad privažiavimas prie pareiškėjų Sklypo nebuvo suprojektuotas, tačiau NŽT Kretingos skyriaus sprendimo nepanaikino. Pareiškėjų teigimu, NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimu turėjo nustatyti žemės servitutą, užtikrinantį žemės savininko ar valdytojo įvažiavimo į žemės sklypą teisę. Sklypo plane yra pažymėta kelio gretimybė, žymima indeksais 7-8, t. y. 5 metrų pločio Lelijų 2-oji gatvė, kuri yra valstybinėje žemėje bei skirta viešam naudojimui. Pareiškėjų manymu, tik NŽT kompetencijai priklauso žemės servituto, suteikiančio teisę žemės savininkui įvažiuoti į savo žemės sklypą, nustatymo pareiga.

93.

10Pareiškėjai nurodė, jog skundžiamame 2015 m. lapkričio 23 d. sprendime NŽT Kretingos skyrius nepagrįstai tvirtina, kad prie Sklypo yra suprojektuotas 6 metrų pločio bendrojo naudojimo kelias. Toks kelias nėra numatytas jokiame Kretingos miesto ir (ar) rajono teritorijų planavimo dokumente, be to, iš pateiktų NŽT Kretingos skyriaus fotonuotraukų ir 2015 m. lapkričio 20 d. patikrinimo akto matyti, kad tokio kelio iš viso nėra. Pareiškėjų manymu, SB „Ąžuolas“ neturi jokių žemės plotų, kurie būtų skiriami šios bendrijos poreikiams tenkinti. Visos šioje sodininkų bendrijoje esančios gatvės yra valstybinėje žemėje ir yra viešo naudojimo objektai, todėl Kretingos rajono savivaldybės sutikimas ir (ar) pritarimas dėl žemės servituto nustatymo nėra reikalingas, nes žemės servituto nustatymas yra išskirtinai tik NŽT kompetencijos dalykas. NŽT taip pat nustatė, kad nėra suformuotas valstybinis žemės sklypas Lelijų 2-ajai gatvei eksploatuoti, todėl NŽT negali nustatyti servituto administraciniu aktu. Užtikrinant Sklypo savininkų teisėtus interesus, NŽT atstovas privalo organizuoti ir bendradarbiaudamas su Kretingos rajono savivaldybė siekti, kad būtų suformuotas atitinkamas valstybinis žemės sklypas, kuriuo būtų numatyta teisė tiek pareiškėjams, tiek ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims įvažiuoti į jiems nuosavybės teise valdomą Sklypą. NŽT 2016 m. vasario 15 d. sprendimu nepagrįstai pasiūlė neteisinį sprendimo būdą, t. y. organizuoti susitikimą su SB „Ąžuolas“ įgaliotu atstovu ir tartis dėl galimybės naudotis Lelijų 2-aja gatve.

114.

12Pareiškėjai nurodė, jog teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjai 2016 m. rugpjūčio 30 d. kreipėsi į Kretingos rajono savivaldybės administraciją, prašydami suformuoti valstybinės žemės sklypą, kad būtų užtikrintas Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimas ir atitinkamo kelio servituto nustatymo administracinė procedūra. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu pareiškėjų prašymo netenkino, nurodydama, kad savivaldybė negali formuoti valstybinio žemės sklypo, kadangi Lelijų 2-oji gatvė patenka į SB „Ąžuolas“ teritoriją. SB „Ąžuolas“ jokiomis teisėmis nepriklauso laisvos valstybinės žemės teritorija, į kurią patenka Lelijų 2-oji gatvė, todėl savivaldybės administracijai nėra jokių teisinių kliūčių formuoti atitinkamą valstybinės žemės sklypą, kad būtų galimybė įgyvendinti servituto teises. Paaiškino, kad pareiškėjai 2016 m. rugsėjo 29 d. prašymu kreipėsi ir į NŽT Kretingos skyrių dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo. NŽT Kretingos skyrius 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimu atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą nurodant, kad institucija negali tenkinti pareiškėjų prašymo dėl privažiavimo prie pareiškėjų žemės sklypo, nes teritorija patenka į SB „Ąžuolas“ teritoriją, o taip pat nėra suformuotas valstybinės žemės sklypas Lelijų 2-ajai gatvei eksploatuoti. Pareiškėjų vertinimu, toks atsakovo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes NŽT kartu bendradarbiaujant su savivaldybės administracija yra kompetentinga formuoti atitinkamus valstybinės žemės sklypus, kurie yra būtini gatvių eksploatacijai užtikrinti ir atitinkamų kelio servitutų nustatymui. Pareiškėjai atkreipė dėmesį, jog 2001 metais buvo suformuotas dabartiniu metu pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis Sklypas, tačiau įvažiavimo į šį Sklypą klausimas liko neišspręstas ir šiuo metu institucijos šios klaidos netaiso. Kretingos rajono savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-404 vietinės reikšmės keliu pripažino Ąžuolų gatvę, tačiau dėl nežinomų priežasčių sprendimo dėl Lelijų 2-osios gatvės nepriėmė. Pareiškėjų manymu, tai atsitiko dėl to, kad NŽT ir Kretingos rajono savivaldybės administracija atsisako formuoti valstybinį žemės sklypą, kuris yra reikalingas Lelijų 2-osios gatvės eksploatacijai užtikrinti. Kretingos rajono savivaldybės taryba be jokių pateisinamų priežasčių Ąžuolų gatvę įtraukė į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, o dėl Lelijų 2-osios gatvės nepriėmė jokio sprendimo. Tokie Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiksmai trukdo teisės aktų nustatyta tvarka suformuoti valstybinės žemės sklypą Lelijų 2-osios gatvės eksploatacijos užtikrinimui ir atitinkamo kelio servituto nustatymui, todėl Kretingos rajono savivaldybės taryba turi būti įpareigota teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimą dėl Lelijų 2-osios gatvės įrašymo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.

135.

14Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė pareiškėjų skundus atmesti.

156.

16Atsakovas nurodė, kad Sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Servitutas ar kitas privažiavimas (kelias) planinėje medžiagoje gretimybėje nenurodyti. Sklypas suprojektuotas natūra žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Klaipėdos apskrities viršininko 2000 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 437 (toliau – ir Projektas), kuriame privažiavimas prie Sklypo nebuvo suprojektuotas. Atsakovas paaiškino, jog NŽT Kretingos skyriaus vedėjas 2012 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1220 patvirtino Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą (toliau – ir Projektas Nr. 2), kuriame suprojektuotas 6 metrų bendro naudojimo kelias, kurio gretimybėje yra upelis Treinupis, kur patekimui į ginčo sklypą yra įrengta 3 metrų pločio pralaida. Atsakovas pažymėjo, kad faktiškai pagal minėtame projekte suprojektuotą 6 metrų pločio kelią patekti į Sklypą pareiškėjai galės tik tada, kai bus iki galo įgyvendinti projekte nurodyti sprendiniai, nes dalis privačių žemės sklypų ribų eina upelio viduriu. Sodininkų bendrijos prašymu sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendro naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Tokiu atveju atliekami valstybinės žemės, užimtos keliais, kadastriniai matavimai ir šio kelio naudojimui suformuojamas atskiras žemės sklypas, kuris ir yra perduodamas savivaldybei. Ši praktika taikoma, nes mėgėjų sodo teritorijose esantys keliai nėra registruoti kaip nekilnojamieji daiktai. Šiuo atveju NŽT Kretingos skyriui nėra pateikto prašymo nei SB „Ąžuolas“, nei Kretingos rajono savivaldybės dėl SB „Ąžuolas“ priskirtoje teritorijoje, Lelijų 2-ojoje gatvėje žemės sklypo suformavimo, todėl pareiškėjų reikalavimai NŽT suformuoti žemės sklypą ir nustatyti servitutą SB „Ąžuolas“ teritorijoje atmestini, nes tai nepriskirta NŽT funkcijoms. Atsakovas informavo, kad Kretingos rajono savivaldybės meras 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. 661 patvirtino SB „Ąžuolas“ aplinkines ribas pagal žemės skyrimo projektą. Lelijų 2-oji gatvė yra sodininkų bendrijos teritorijoje, dėl naudojimosi šia gatve turi spręsti SB „Ąžuolas“ nariai. Jei SB „Ąžuolas“ apsispręstų neišpirkti bendro naudojimo Lelijų 2-osios gatvės, o Sklypas būtinas šiai gatvei eksploatuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka būtų perduotas Kretingos rajono savivaldybei valdyti patikėjimo teise, tuomet Lelijų 2-oji gatvė būtų viešo naudojimo ir prašomo pareiškėjų servituto nustatyti nereikėtų, o pareiškėjai turėtų teisę važiuoti šia gatve į savo Sklypą.

177.

18Atsakovo teigimu, pagal Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 (toliau – ir Taisyklės), NŽT žemės servitutus, nurodytus Taisyklių 2.3 ir 2.4 punktuose, nustato tik tuomet, kai žemės servitutai yra suprojektuoti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte. NŽT administraciniu aktu galėtų nustatyti servitutą tik tuo atveju, jei būtų parengtas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, kuriame būtų suprojektuotas numatomas servitutas, suteikiantis teisę asmenims naudotis keliu. Kitu atveju, atlikus naudojamo žemės sklypo Lelijų 2-ajai gatvei eksploatuoti kadastrinius matavimus ir įregistravus žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu, servitutas galėtų būti nustatytas sandoriu.

198.

20Atsakovas Kretingos rajono savivaldybė (toliau – ir Savivaldybė) atsiliepime į skundą prašė pareiškėjų skundus atmesti.

219.

22Savivaldybė nurodė, kad SB „Ąžuolas“ aplinkinės ribos pagal žemės skyrimo projektą patvirtintos Kretingos rajono mero 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. 661. SB „Ąžuolas“ Lelijų 2-osios gatvės pavadinimas suteiktas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T2-398. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.1.9)-D3-4745 pareiškėjų prašymo netenkino, kadangi iki šiol Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nėra priėmusi tvarkos, pagal kurią būtų atliekami šių bendrojo naudojimo sklypų kadastriniai matavimai ir būtų perimami sodininkų bendrijų keliai (gatvės). Savivaldybės manymu, priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, atitinkantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, todėl nėra pagrindo jį panaikinti. Savivaldybė nesutiko su pareiškėjų prašymu įpareigoti iš naujo nagrinėti prašymus dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo ir įpareigojimo suformuoti valstybinės žemės sklypą, kadangi sodininkų bendrijos keliai (gatvės) savivaldybei nėra perduoti. Jie yra sodininkų bendrijos vidaus keliai, dėl kurių sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka priima pati bendrija. Tik tada, kai būtų parengtas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, NŽT galėtų nustatyti servitutą administraciniu aktu. Žemės sklypas, naudojamas Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimui yra nesuformuotas ir viešame registre neįregistruotas. Savivaldybė akcentavo, kad Kretingos rajono savivaldybės tarybai nebuvo pateiktas prašymas dėl Lelijų 2-osios gatvės, esančios Kvecių kaime, SB „Ąžuolas“, įrašymo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą ir šis klausimas taryboje iš viso nebuvo svarstomas.

2310.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Kretingos rajono sodininkų bendrija „Ąžuolas“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

2511.

26SB „Ąžuolas“ nurodė, kad NŽT Kretingos skyriaus vedėjo 2012 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1220 patvirtintas Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriame suprojektuotas 6 metrų bendro naudojimo kelias. Galimybė patekti į pareiškėjams priklausantį Žemės sklypą bus sudaryta NŽT Kretingos skyriui įgyvendinus projekto sprendinius. Nesutiko, kad pareiškėjams būtų nustatytas servitutas SB „Ąžuolas“ priskirtoje teritorijoje Lelijų 2-ojoje gatvėje, Kvecių kaime, Kretingos seniūnijoje. Mėgėjų sodininkystė plėtojama mėgėjų sodo teritorijoje, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį sodininkų bendrijos teritoriją sudaro sodininkams (kitiems asmenims) asmeninės nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomi žemės sklypai ir bendrąja daline nuosavybe valdoma bendrojo naudojimo žemė. Be bendrojo naudojimo žemės, sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise gali priklausyti sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kiti bendrojo naudojimo objektai: bendroji inžinerinė įranga – keliai, tiltai, lieptai ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjų sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė. Paaiškino, jog Kretingos rajono meras 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. 661 patvirtino SB „Ąžuolas“ bendrijos aplinkines ribas pagal žemės skyrimo projektą. SB „Ąžuolas“ teritorijoje esanti Lelijų 2-oji gatvė priklauso bendrijai. Lelijų 2-oji gatvė yra sutvarkyta bendrijos narių lėšomis pagal bendrijos narių poreikį. SB „Ąžuolas“ pažymėjo, kad pareiškėjų reikalaujamas servituto nustatymas per SB „Ąžuolas“ teritorijoje esančią Lelijų 2-ąją gatvę pateikimui į pareiškėjams priklausantį žemės sklypą prieštarauja bendrijos narių interesams, kadangi pareiškėjų Sklypas yra miškų paskirties, todėl nustačius servitutą, pagausėtų motorinių transporto priemonių srautai, intensyviai važinėtų sunkusis transportas, kas sudarytų ypatingai neigiamas gyvenimo sąlygas bendrijos nariams, gyvenantiems Lelijų 2-oji gatvėje ir žymiai paveiktų jų gyvenimo kokybę. SB „Ąžuolas“ atkreipė dėmesį į tai, kad pagal teisinį reglamentavimą Lelijų 2-oji gatvė priskirtina prie D kategorijos kelių, skirtų transporto priemonių srautų paskirstymui į smulkias teritorijas, privažiavimui prie atskirų statinių ir kitų objektų ir ją naudoti intensyviam motoriniam transportui, šiuo atveju patekimui į pareiškėjų Sklypą, nebūtų jokių objektyvių galimybių.

27II.

2812.

29Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjų M. R. ir L. R. skundus tenkino iš dalies ir panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 14SD-3827-(14.14.104), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 15 d. sprendimą 1SS-485-(8.5.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 14SD-4428-(14.14.104) dalį, kurioje nurodyta, kad Lelijų 2-oji gatvė yra SB „Ąžuolas“ teritorijoje ir dėl naudojimosi šia gatve turi teisę spręsti SB „Ąžuolas“ nariai bei įpareigojo atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo teritorijoje, kuri priskirta SB „Ąžuolas“ bei išspręsti servituto nustatymo klausimą.

3013.

31Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje nagrinėjamas ginčas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 14SD-3827-(14.14.104), kuriuo netenkintas prašymas dėl servituto nustatymo administraciniu aktu privažiavimui prie žemės sklypo kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), adresu Kvecių kaimas, Kretingos rajono savivaldybėje per Ąžuolų gatvę ir Lelijų 2-ąją gatvę, esančias Kretingos rajono sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ teritorijoje, 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 14SD-4428-(14.14.104), kuriuo netenkintas 2016 m. rugsėjo 30 d. prašymas dėl žemės sklypo suformavimo bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. (4.19)-D3-474, kuriuo netenkintas 2016 m. rugpjūčio 30 d. prašymas suformuoti žemės sklypą SB „Ąžuolas“, Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimui, teisėtumo ir pagrįstumo.

3214.

33Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylos aplinkybes dėl NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 14SD-3827-(14.14.104) bei NŽT 2016 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 1SS-485-(8.5.) teisėtumo ir pagrįstumo ir nustatė, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad pareiškėjai kartu su R. G. ir R. G. bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo 3,5235 ha žemės sklypą, esantį adresu Kvecių kaime, Kretingos rajono savivaldybėje. Sklypo paskirtis – miškų ūkio, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Byloje nustatyta, jog pareiškėjai 2015 m. spalio 15 d. kreipėsi į NŽT Kretingos skyrių, prašydami nustatyti servitutą privažiavimui prie jiems priklausančio Sklypo per Ąžuolų gatvę ir Lelijų 2-ąją gatvę, esančias SB „Ąžuolas“ teritorijoje. NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 14SD-3827-(14.14.104) pareiškėjų prašymo netenkino. Sprendimas argumentuojamas tuo, kad: 1) prie Sklypo yra suprojektuotas 6 metrų kelias, t. y. užtikrintas privažiavimas per upelį Treinupis; 2) teritorija, per kurią eina Ąžuolų ir Lelijų 2-oji gatvės, priskirta SB „Ąžuolas“ ir šioje teritorijoje suprojektuotos gatvės bei keliai pagal kompetenciją priskirti Kretingos rajono savivaldybei. Teisiniu šio sprendimo pagrindu nurodytos Taisyklės bei Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnis.

3415.

35Bylos medžiaga nustatyta, jog ginčo Sklypas suprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Klaipėdos apskrities viršininko 2000 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Kretingos rajone“. Klaipėdos apskrities viršininko 2001 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 8178 ir 2001 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 894 atkurtos nuosavybės teisės I. A. bei jai suteiktas Sklypas (plane pažymėtas 15 numeriu). Minėtas žemės sklypas 2011 m. gruodžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbiami) pagrindu buvo perleistas M. R. bei R. G.. Iš Sklypo plano matyti, kad privažiavimas prie ginčo Žemės sklypo nebuvo suprojektuotas. Teismas akcentavo, jog šią aplinkybę patvirtina ir NŽT, kuri 2016 m. vasario 15 d. sprendime Nr. 1SS-485-(8.5.) nurodė, kad Projekte privažiavimas prie Sklypo nebuvo suprojektuotas. NŽT 2016 m. vasario 15 d. sprendime Nr. 1SS-485-(8.5.) taip pat akcentavo, kad nors NŽT Kretingos skyriaus vedėjas 2012 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 14VĮ-(14.14.2)-1220 patvirtino Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, kuriuo suprojektuotas 6 metrų bendro naudojimo kelias, tačiau neįgyvendinus Projekto Nr. 2 sprendinių, galimybės patekti į pareiškėjų Sklypo dalį nėra, t. y., NŽT padarė išvadą, kad NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. Sprendime nurodyta aplinkybė apie pareiškėjų galimybę privažiuoti prie jiems nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo per Treinupio upelį suprojektuotu 6 metrų keliu, neatitinka tikrovės. Iš prie NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 20 d. Žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 14ŽN-165-(14.14.73.) pridėtų fotonuotraukų, teismas sprendė, kad jose nėra užfiksuotas joks kelias, t. y. nėra jokio per Treinupio upelį einančio kelio. Remdamasis aptartomis aplinkybėmis, teismas darė išvadą, jog šiuo metu nėra realaus 6 metrų kelio, kuris eitų per Treinupio upelį ir kuriuo pareiškėjai galėtų pasinaudoti patekimui į jiems nuosavybės teise priklausantį Sklypą. Teismas konstatavo, kad NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. sprendime nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjams yra užtikrintas įvažiavimas į jų Sklypą.

3616.

37Taip pat nustatyta, jog NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimu pareiškėjų prašymo nustatyti servitutą per SB „Ąžuolas“ teritoriją netenkino ir tuo pagrindu, kad ši teritorija, per kurią eina Ąžuolų ir Lelijų 2-oji gatvės, priskirta SB „Ąžuolas“ ir šioje teritorijoje suprojektuotos gatvės bei keliai pagal kompetenciją priskirti Kretingos rajono savivaldybei.

3817.

39Kretingos rajono meras 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkio Nr. 661 1 punktu patvirtino SB „Ąžuolas“, „Rubuliai“, „Salantai“, „Minija“, „Paupys“, „Draugystė“, „Medvėgalis“ aplinkines ribas pagal žemės skyrimo projektus, o 2 punktu patvirtino sodininkų bendrijų narių naudojamų žemės sklypų ribas, bendro naudojimo kelius pagal faktišką naudojimą ir privatizavimą. Remiantis Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, bendrojo naudojimo žemė (valstybinė žemė) buvo priskirta būtent SB „Ąžuolas“ naudojimui. Teismas akcentavo, jog SB „Ąžuolas“ priskirta valstybinė žemė nebuvo parduota. Šioje byloje taip pat nenustatyta, kad šią valstybinę žemę SB „Ąžuolas“ būti išsipirkusi, todėl teismas darė išvadą, kad SB „Ąžuolas“ neturi nuosavybės teisių į jai priskirtą valstybinę žemę. Be to, nustatyta, kad Kretingos rajono savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-404 vietinės reikšmės keliu pripažino Ąžuolų gatvę, kuri eina ir per SB „Ąžuolas“ teritoriją. Teismas sprendė, kad SB „Ąžuolas“ neturi teisės drausti pareiškėjams nekliudomai naudotis Ąžuolų gatve, kuri yra valstybinėje žemėje ir kuri pripažinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos vietinės reikšmės keliu. Teismas akcentavo, jog šioje byloje nėra duomenų, kad vietinės reikšmės keliu būtų pripažinta Lelijų 2-oji gatvė, kuria naudojasi SB „Ąžuolas“ nariai. Atsižvelgęs į aptartas aplinkybes bei į tai, kad SB „Ąžuolas“ nėra savininkė valstybinės žemės, kuri jai priskirta, teismas sprendė, jog SB „Ąžuolas“ negali priimti sprendimų dėl mėgėjų sodo teritorijoje esančio kelio – Lelijų 2-osios gatvės naudojimų apribojimų. Teismas atkreipė dėmesį, jog šią išvadą iš esmės padarė ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2016 m. rugpjūčio 5 d. rašte Nr. (1.18.)-7R-6093 atsakydama į NŽT 2016 m. liepos 15 d. raštą Nr. 1SD-3131-(8.52E) „Dėl tarnybinės pagalbos“.

4018.

41Teismas įvertino Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad Nekilnojamojo turto registre registruojamos nuosavybės teisė bei valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Atsižvelgęs į minėtą reguliavimą teismas pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos SB „Ąžuolas“ nuosavybės teisės į inžinerinį statinį – Lelijų 2-oji gatvę, todėl sprendė, kad SB „Ąžuolas“ argumentas, kad Lelijų 2-oji gatvė tvarkoma bendrijos lėšomis, todėl ji jiems priklauso, yra nepagrįstas. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio 2 dalį Nekilnojamojo turto registre neregistruojamos įstatymų nustatytos daiktinės teisės. Kelių įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisę naudotis keliais turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys. Iš nurodytų Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Kelių įstatymo nuostatų teismas darė išvadą, kad Nekilnojamojo turto registre neįregistravus SB „Ąžuolas“ nuosavybės teisių į inžinerinį statinį – Lelijų 2-oji gatvę bei šiai gatvei esant valstybinėje žemėje, ja naudotis turi teisę ne tik SB „Ąžuolas“ nariai, bet ir pareiškėjai. Apibendrindamas teismas sprendė, jog NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. sprendime nepagrįstai nurodė, kad negali būti tenkinamas pareiškėjų prašymas dėl privažiavimo prie pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio Sklypo per Ąžuolų ir Lelijų 2-ąją gatvę, nes ji priskirta SB „Ąžuolas“. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendė NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimą esant neteisėtu ir nepagrįstu, todėl jį panaikino. Remiantis tuo, panaikintas ir NŽT 2016 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. 1SS-485-(8.5.), kuriuo NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimas buvo pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

4219.

43Įvertinęs bylos aplinkybes dėl NŽT Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 14SD-4428-(14.14.104) bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. (4.19)-D3-474 teisėtumo ir pagrįstumo, teismas nustatė, jog pareiškėjai 2016 m. rugsėjo 30 d. prašymu kreipėsi į NŽT Kretingos skyrių, prašydami administraciniu aktu inicijuoti valstybinio žemės sklypo suformavimą ir šio sklypo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, kad būtų užtikrintas tinkamas Lelijų 2-osios gatvės Kvecių kaime, Kretingos rajone, eksploatavimas ir kelio servituto, suteikiančio įvažiavimo teisę į pareiškėjų bei jų bendraturčių nuosavybės teise valdomą Sklypą, nustatymas. NŽT Kretingos skyrius 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 14SD-4428-(14.14.104.) pareiškėjų prašymo netenkino. Sprendimas argumentuojamas tuo: 1) Lelijų 2-oji gatvė yra SB „Ąžuolas“ teritorijoje, todėl dėl naudojimosi šia gatve turi teisę spręsti SB „Ąžuolas“ nariai; 2) nėra suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas, reikalingas Lelijų 2-osios gatvei eksploatuoti, t. y. nėra suformuotas nekilnojamasis daiktas, į kurį būtų galimybė nustatyti kitų asmenų daiktines teises (servitutą, suteikiantį teise naudotis svetimu daiktu). Teisiniu skundžiamo sprendimo pagrindu nurodytos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalys bei Taisyklių 2, 2.3, 2.4, 6.1-6.3 punktai.

4420.

45Teismas nurodė, kad teisinis reglamentavimas (Lietuvos Respublikos civilinis kodekso (toliau – ir CK) 4.111 str. (servituto sąvoka), 4.124 str. 1 d., Žemės įstatymo 23 str. 1 d. (servitutų nustatymo atvejai, tvarka ir būdai)) patvirtina, kad NŽT vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu kelio servitutas administraciniu aktu gali būti nustatytas tik Žemės įstatyme įtvirtintais atvejais, kurių baigtinis sąrašas nurodytas šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje. Be to, toks servitutas turi būti numatytas teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte. Teismas konstatavo, kad servitutas administraciniu aktu galėtų būti nustatomas tuo atveju, jei parengtame žemės sklypo, kuris perduotas neatlygintinai naudotis SB „Ąžuolas“, formavimo ir pertvarkymo projekte jis būtų suprojektuotas. Teismas sprendė, kad NŽT Kretingos skyrius 2016 m. lapkričio 2 d. sprendime Nr. 14SD-4428-(14.14.104) teisėtai ir pagrįstai nurodė, kad esant nesuformuotam valstybinės žemės sklypui, NŽT neturi kompetencijos administraciniu aktu nustatyti servituto, suteikiančio teisę bendraturčiams R. G., R. G., M. R. ir L. R. privažiuoti prie bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo Žemės sklypo per Lelijų 2-ąją gatvę.

4621.

47Įvertinęs teisinį reglamentavimą, nustatytą Žemės įstatymu ir Projektų ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 (toliau – ir Projektų rengimo taisyklės) bei tai, kad valstybinė žemė, kuri yra priskirta SB „Ąžuolas“, yra kaimo gyvenamojoje vietovėje – Kvecių kaime, teismas darė išvadą, jog žemės sklypų formavimo projektų rengimo organizavimo teisė suteikta NŽT vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui. Vadovaujantis Projektų rengimo taisyklių 13 punktu, tokių projektų rengimo inicijavimo teisę turi NŽT (Projektų rengimo taisyklių 13.1 punktas), SB „Ąžuolas“ (Projektų rengimo taisyklių 13.7, 13.8 punktai), pareiškėjai (Projektų rengimo taisyklių 13.4 punktas), siekdami užtikrinti savo Sklypo tinkamą naudojimą. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad NŽT Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. Sprendime nepagrįstai nurodė, kad Lelijų 2-oji gatvė yra SB „Ąžuolas“ teritorijoje ir dėl naudojimosi šia gatve turi teisę spręsti tik SB „Ąžuolas“ nariai. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad NŽT Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo dalis, kurioje nurodyta, kad Lelijų 2-oji gatvė yra SB „Ąžuolas“ teritorijoje ir dėl naudojimosi šia gatve iš esmės turi teisę spręsti SB „Ąžuolas“ tik nariai, naikintina.

4822.

49Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje taip pat prašo panaikinti ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.19)-D3-474, kuriuo netenkintas 2016 m. rugpjūčio 30 d. prašymas suformuoti žemės sklypą SB „Ąžuolas“, Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimui. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. (4.19)-D3-474 vadovavosi Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsniu ir nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija dar nėra patvirtinusi tvarkos, kuria vadovaujantis savivaldybė perimtų sodininkų bendrijų kelius (gatves), todėl pareiškėjų prašymo netenkino. Teismas pažymėjo, kad Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento savivaldybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko kelius, bendrojo naudojimo žemės plotus keliams (gatvėms) eksploatuoti. Teritorija, kuri yra priskirta SB „Ąžuolas“, nėra suformuota teritorijų planavimų dokumentu ar žemės valdos projektu, todėl tik parengus teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, šiame žemės sklype bus galima nustatyti servitutą. Kaip ir minėta, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą ginčo teritorijoje turi teisę rengti NŽT, o ne Kretingos rajono savivaldybė. Teismas pažymėjo, kad nors Kretingos rajono savivaldybės administracija pareiškėjams tinkamai neatsakė į pateiktą jų prašymą dėl žemės sklypo suformavimo sodininkų bendrijoje Lelijos 2-osios gatvės eksploatavimui, tačiau iš esmės priėmė teisingą sprendimą, dėl to nėra pagrindo jo panaikinti.

5023.

51Teismas, vertindamas pareiškėjų išvestinį skundo reikalavimą, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovus teisės aktų nustatyta tvarka Lelijų 2-ojoje gatvėje, Kvecių kaime suformuoti atitinkamą valstybinės žemės sklypą bei priimti atitinkamą sprendimą, kuriuo būtų administracine tvarka nustatyta žemės servituto teisė, užtikrinanti žemės sklypo savininkų M. R., L. R., R. G., R. G. teisę įvažiuoti per Ąžuolų ir Lelijų 2-ąją gatvę į jiems nuosavybės teise priklausantį Sklypą, pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje nustačius, kad NŽT turi teisę priimti sprendimą dėl SB „Ąžuolas“ priskirtos teritorijos žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo bei servituto nustatymo, todėl tik atsakovas NŽT įpareigotas teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl žemės sklypo suformavimo Lelijų 2-ojoje gatvėje, Kvecių kaime, Kretingos seniūnijoje, Kretingos rajone bei atitinkamo sprendimo priėmimo, kuriuo būtų išspręstas servituto nustatymo klausimas.

5224.

53Teismas, įvertinęs pareiškėjų reikalavimą dėl įpareigojimo Kretingos rajono savivaldybės tarybą teisės aktų nustatyta tvarka priimti atitinkamą sprendimą dėl Lelijų 2-osios gatvės, esančios Kvecių kaime, Kretingos seniūnijoje, Kretingos rajone, įrašymo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, nurodė nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjai kreipėsi į atsakovą, prašydami Kretingos rajono savivaldybės tarybą priimti atitinkamą sprendimą dėl Lelijų 2-osios gatvės, esančios Kvecių kaime, Kretingos seniūnijoje, Kretingos rajone, įrašymo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą. Atsižvelgęs į tai, kad materialiosios teisės normas taiko ne teismas, o viešojo administravimo subjektas, teismas sprendė, kad nėra pagrindo įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės tarybą priimti atitinkamą sprendimą dėl Lelijų 2-osios gatvės, esančios Kvecių kaime, Kretingos seniūnijoje, Kretingos rajone, įrašymo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.

54III.

5525.

56Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir atmesti pareiškėjų M. R. ir L. R. skundus.

5726.

58Atsakovas NŽT nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, aiškindamas Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatą, padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjų prašymas dėl privažiavimo prie pareiškėjams priklausančio Sklypo per Ąžuolų ir Lelijų 2-ąją gatvę, nes ji priskirta SB „Ąžuolas“ teritorijai, netenkintas nepagrįstai, nes minėta įstatymo nuostata aiškintina, kaip suteikianti bendrijoms išskirtinę teisę išsipirkti ar išsinuomoti bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams. NŽT neturi teisinio pagrindo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumento siekiant suformuoti bendro naudojimo žemę, nes nėra pateikto suinteresuoto asmens prašymo.

5927.

60NŽT nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad NŽT nepagrįstai nurodė, kad Lelijų 2-oji gatvė yra tik SB „Ąžuolas“ teritorijoje ir tik šios bendrijos nariai turi teisę spręsti dėl šios teritorijos naudojimo. NŽT manymu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškina ir taiko ginčo teisinį santykį reglamentuojančias teisės normas. NŽT nurodo, kad už bendro naudojimo žemės plotą (teritoriją) (valdymą, priežiūrą ir naudojimą) pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalį atsako sodininkų bendrija. Nuosavybės ar nuomos teisės į šią žemę gali atsirasti tik sodininkų bendrijoms sudarius žemės pirkimo-pardavimo ar nuomos sutartis. Sodininkų bendrijų teritorijoje esanti žemė nuomojama ar parduodama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443. NŽT akcentuoja, kad Lelijų 2-ojo gatvė nėra pripažinta vietinės reikšmės keliu, kai Ąžuolų gatvė, einanti per SB „Ąžuolas“ teritoriją, laikytina vietinės reikšmės keliu, todėl pareiškėjai juo gali naudotis. Šių aplinkybių teismas nenagrinėjo.

6128.

62NŽT atkreipė dėmesį, kad suprojektuotas kelias per upelį Treinupis pareiškėjų netenkina ne todėl, kad sprendiniai neįgyvendinti, tačiau dėl to, kad šis kelias su didele apylanka.

6329.

64Atsakovas Savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį tenkinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti.

6530.

66Savivaldybė paaiškina, kad kaip ir nurodo NŽT apeliaciniame skunde, nesant SB „Ąžuolas“ motyvuoto prašymo dėl bendro naudojimo sklypo sodų bendrijos teritorijoje suformavimo, pirmosios instancijos teismo sprendimas įpareigoti atsakovą NŽT dėl žemės sklypo suformavimo ir servituto nustatymo yra neįvykdomas. Pažymi, kad SB „Ąžuolas“ aplinkinės ribos pagal žemės skyrimo projektą patvirtintos Kretingos rajono mero 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. 661 „Dėl sodininkų bendrijų „Ąžuolas“, „Rubuliai“, „Salantai“, „Draugystė“, „Medvalakis“ naudojamų žemės sklypų ribų patvirtinimo“. SB „Ąžuolas“ ribos taip pat pažymėtos Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrajame plane, patvirtintame Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-322. Pabrėžia, kad tik teisės aktų nustatyta tvarka parengus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą ir suformavus sklypą Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimui, NŽT vadovas administraciniu aktu gali nustatyti kelio servitutą.

67Teisėjų kolegija

konstatuoja:

68IV.

6931.

70Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 14SD-3827-(14.14.104), kuriuo netenkintas prašymas dėl servituto nustatymo privažiavimui prie žemės sklypo kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), adresu Kvecių kaimas, Kretingos rajono savivaldybė per Ąžuolų gatvę ir Lelijų 2-ąją gatvę, esančias Kretingos rajono sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ teritorijoje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 15 d. sprendimo 1SS-485-(8.5.), kuriuo NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 14SD-3827-(14.14.104) pripažintas teisėtu ir pagrįstu, NŽT Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 14SD-4428-(14.14.104), kuriuo netenkintas 2016 m. rugsėjo 30 d. prašymas dėl žemės sklypo suformavimo bei atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. (4.19)-D3-474, kuriuo netenkintas 2016 m. rugpjūčio 30 d. prašymas suformuoti žemės sklypą SB „Ąžuolas“, Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimui, teisėtumo ir pagrįstumo.

7132.

72Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų M. R. ir L. R. skundus tenkino iš dalies ir panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 14SD-3827-(14.14.104), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 15 d. sprendimą 1SS-485-(8.5.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 14SD-4428-(14.14.104) dalį, kurioje nurodyta, kad Lelijų 2-oji gatvė yra SB „Ąžuolas“ teritorijoje ir dėl naudojimosi šia gatve turi teisę spręsti SB „Ąžuolas“ nariai bei įpareigojo atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo teritorijoje, kuri priskirta SB „Ąžuolas“ bei išspręsti servituto nustatymo klausimą.

7333.

74Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatą, neteisingai apibrėžė NŽT kompetenciją nustatant servitutus bei netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

7534.

76Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos pareiškėjo apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

7735.

78Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjai M. R. ir L. R. kartu su R. G. ir R. G. bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo 3,5235 ha ploto miškų ūkio paskirties ūkinių miškų žemės sklypą, esantį adresu Kvecių kaime, Kretingos rajono savivaldybėje. Sklypas suprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Klaipėdos apskrities viršininko 2000 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Kretingos rajone“. Privažiavimas prie Sklypo žemės reformos žemėtvarkos projektu nebuvo suprojektuotas. Klaipėdos apskrities viršininko 2001 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 8178 ir 2001 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 894 atkurtos nuosavybės teisės I. A. bei jai suteiktas Sklypas (plane pažymėtas 15 numeriu), kuris 2011 m. gruodžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VK-6453 pagrindu buvo perleistas M. R. bei R. G.. Pareiškėjai 2015 m. spalio 15 d. kreipėsi į NŽT Kretingos skyrių, prašydami nustatyti servitutą privažiavimui prie jiems priklausančio Sklypo per Ąžuolų gatvę ir Lelijų 2-ąją gatvę, esančias SB „Ąžuolas“ teritorijoje. NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimu pareiškėjų prašymo netenkino, nes 1) prie Sklypo Projektu 2 yra suprojektuotas 6 metrų kelias, t. y. užtikrintas privažiavimas per upelį Treinupis; 2) teritorija, per kurią eina Ąžuolų ir Lelijų 2-oji gatvės, priskirta SB „Ąžuolas“ ir šioje teritorijoje suprojektuotos gatvės bei keliai pagal kompetenciją priskirti Kretingos rajono savivaldybei. Pareiškėjai 2015 m. gruodžio 10 d. NŽT pateikė skundą dėl NŽT Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimo, tačiau NŽT 2016 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1SS-485-(8.5.) pareiškėjų skundo netenkino. NŽT 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 14SD-4428-(14.14.104) buvo netenkintas pareiškėjų 2016 m. rugsėjo 30 d. prašymas dėl žemės sklypo suformavimo, o Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.19)-D3-474 netenkintas pareiškėjų 2016 m. rugpjūčio 30 d. prašymas suformuoti žemės sklypą SB „Ąžuolas“, Lelijų 2-osios gatvės eksploatavimui.

7936.

80Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mėgėjų sodo teritorija – savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą arba kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms). Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad atitinkamas teritorijų planavimo dokumentas (savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrasis planas; žemėtvarkos projektas arba kitas teritorijų planavimo dokumentas), yra tas administracinis teisės aktas, kuriuo yra apibrėžiamos konkrečiai sodininkų bendrijai priskirtos teritorijos ribos bei šioje teritorijoje esančių žemės sklypų, kuriuos nuosavybės teise valdo sodininkai ir kiti asmenys, ribos bei žemės, skirtos sodininkų bendrijai bendram naudojimui, ribos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1476/2014).

8137.

82Iš Kretingos rajono bendrojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano“ matyti, kad jame nepažymėtos SB „Ąžuolas“ teritorijos ribos, tačiau pažymėti vietinės reikšmės keliai. Byloje pateiktas Kretingos rajono mero 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkis Nr. 661, kuriuo SB „Ąžuolas“ buvo patvirtintos šios sodininkų bendrijos teritorijos ribos, sodininkų bendrijos narių naudojamų žemės sklypų ribos bei bendro naudojimo keliai pagal faktišką naudojimą ir privatizavimą (t. I, b. l. 77). Schema ar planas su patvirtintomis prie potvarkio kopijos nepridėtos, Teisės aktų registre taip pat neskelbiamos. Iš viešai prieinamų duomenų (https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal) matyti, kad Lelijų 2-oji gatvė statmenai kerta Ąžuolų gatvę, bet neišeina iš išorinių SB „Ąžuolas“ ribų. Duomenų, kad ši gatvė būtų įtraukta į vietinės reikšmės savivaldybės kelius, taip pat nėra. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, remiantis Kretingos rajono mero 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. 661, SB „Ąžuolas“ laikytina teisėtu viso jai skirto valstybinės žemės sklypo naudotoju ir valdytoju, ir jos teisių negali paneigti ir/ar kokia nors apimtimi susiaurinti ta aplinkybė, kad SB „Ąžuolas“ nesikreipė į NŽT dėl žemės sklypo Lelijų 2-osios gatvės naudojimui suformavimo ir jo įsigijimo ar nuomos, nei ta aplinkybė, kad nesikreipė į savivaldybę dėl sodininkų bendrijos kelio (gatvės) perėmimo, nei ta aplinkybė, kad gatvė kaip inžinerinis statinys nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

8338.

84Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais servitutai gali būti nustatomi administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų sprendinius. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Projektų rengimo taisyklių 13 punktu, nurodė, kad žemės, esančios sodininkų bendrijų teritorijose, projektų rengimo inicijavimo bei organizavimo teisę turi NŽT (Projektų rengimo taisyklių 12.1 ir 13.1 punktai), SB „Ąžuolas“ (Projektų rengimo taisyklių 13.7, 13.8 punktai), pareiškėjai (Projektų rengimo taisyklių 13.4 punktas), siekdami užtikrinti savo Sklypo tinkamą naudojimą, todėl vadovaudamasis šiomis nuostatomis sprendė, kad teisę kreiptis dėl projekto inicijavimo turi ne tik SB „Ąžuolas“, bet ir kiti asmenys (NŽT, pareiškėjai), todėl šiais motyvais panaikino NŽT Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo dalį, kurioje nurodyta, kad Lelijų 2-oji gatvė yra SB „Ąžuolas“ teritorijoje ir dėl naudojimosi šia gatve iš esmės turi teisę spręsti tik SB „Ąžuolas“ nariai.

8539.

86Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija vertindama šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas padarydamas išvadą, kad teisę inicijuoti žemės sklypo, skirto gatvės naudojimui sodininkų bendrijų teritorijoje, suformavimą turi bet kurie suinteresuoti asmenys, ir tai sudaro pagrindą atsakovą NŽT įpareigoti formuoti žemės sklypą pareiškėjams aktualaus servituto nustatymui, netinkamai aiškino Projektų rengimo taisyklių 13.1 ir 13.4 punktus, neatsižvelgė į kitų teisės aktų nuostatas. Minėta, kad SB „Ąžuolas“ yra teisėtas jai skirto valstybinės žemės sklypo naudotojas ir valdytojas, todėl atsakovas NŽT Projektų rengimo taisyklių 13.1 punkte numatytu pagrindu negali inicijuoti žemės valdos projekto rengimo; pareiškėjai neturi jokių teisių į žemės sklypą, kuriam siekia inicijuoti žemės valdos projekto rengimą, taigi Projektų rengimo taisyklių 13.4 punktas taip pat negali būti taikomas. Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnis nustato, kad bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos prašymu sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. NŽT net ir parengus žemės sklypo, reikalingo Lelijų 2-ajai gatvei eksploatuoti projektą bei jį patvirtintus, perduodant minėtą žemės sklypą savivaldybei, būtų reikalingas ne tik šios savivaldybės, bet SB „Ąžuolas“ prašymas dėl gatvės sklypo perdavimo savivaldybei patikėjimo teise pagal Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 (6 punktas). Be to, jei NŽT inicijuotų ir organizuotų žemės sklypo, esančio SB „Ąžuolas“ teritorijoje, suformavimą, būtų pažeista Sodininkų bendrijų 6 straipsnyje įtvirtinta SB „Ąžuolas“ narių teisė priimti sprendimą dėl šiai bendrijai priskirtos bendro naudojimo žemės išsipirkimo arba nuomos.

8740.

88Teisėjų kolegija, vertindama pirmosios instancijos teismo argumentą, kad SB „Ąžuolas“ negali riboti pareiškėjų teisės naudotis ginčo gatve (Lelijų 2-ąja), atsižvelgdama į Kelių įstatymo 17 straipsnį, nustatantį, kad teisę naudotis keliais (taip pat ir gatvėmis) turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys, taigi ir pareiškėjai, atkreipia dėmesį, kad tokia teisė negali būti įgyvendinama kitokia apimtimi, negu numatyta, nagrinėjamo ginčo atveju, gatvės paskirtis – t. y. D kategorijos, skirta privažiuoti prie sodininkų bendrijos pastatų ir šios bendrijos ribose. Pirmosios instancijos teismo teiginiai dėl pareiškėjų teisės naudotis ginčo gatve neturėtų būti suprantami kaip pagrindžiantys pareiškėjų teises naudotis ginčo gatve savo poreikiams neatsižvelgiant į jos paskirtį, tenkinti bendrijos reikmes ir priešingai bendrijos interesams.

8941.

90Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija vertina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino skundžiamus NŽT sprendimus (jų dalis) bei įpareigojo NŽT teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo teritorijoje, kuri priskirta SB „Ąžuolas“, bei išspręsti servituto nustatymo administraciniu aktu klausimą. Tenkindama apeliacinį skundą, teisėjų kolegija naikina atitinkamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, nes ji nėra pagrįsta tinkamu materialiųjų teisės normų aiškinimu, ir šioje dalyje priima naują sprendimą, pareiškėjų skundą atmeta.

91Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija n u s t a r i a:

92Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą tenkinti.

93Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo dalį, kuria buvo tenkinti pareiškėjų M. R. ir L. R. skundai ir buvo panaikinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 14SD-3827-(14.14.104), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 15 d. sprendimo 1SS-485-(8.5.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 14SD-4428-(14.14.104) dalys, kuriose nustatyta, kad Lelijų 2-oji gatvė yra SB „Ąžuolas“ teritorijoje ir dėl naudojimosi šia gatve turi teisę spręsti SB „Ąžuolas“ nariai, bei atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos buvo įpareigotas teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo teritorijoje, kuri priskirta SB „Ąžuolas“ bei išspręsti servituto nustatymo klausimą, panaikinti, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pareiškėjų M. R. ir L. R. skundą šioje dalyje atmesti.

94Likusią Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

95Nutartis neskundžiama.

96Teisėjai

97Ramūnas Gadliauskas

98Dainius Raižys

99Virginija Volskienė

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai M. R. ir L. R. (toliau kartu – ir pareiškėjai) kreipėsi į... 7. 2.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad jie kartu su R. G. ir R. G. nuosavybės teise valdo... 9. 3.... 10. Pareiškėjai nurodė, jog skundžiamame 2015 m. lapkričio 23 d. sprendime... 11. 4.... 12. Pareiškėjai nurodė, jog teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjai 2016 m.... 13. 5.... 14. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė... 15. 6.... 16. Atsakovas nurodė, kad Sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.... 17. 7.... 18. Atsakovo teigimu, pagal Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu... 19. 8.... 20. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybė (toliau – ir Savivaldybė)... 21. 9.... 22. Savivaldybė nurodė, kad SB „Ąžuolas“ aplinkinės ribos pagal žemės... 23. 10.... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kretingos rajono sodininkų bendrija... 25. 11.... 26. SB „Ąžuolas“ nurodė, kad NŽT Kretingos skyriaus vedėjo 2012 m.... 27. II.... 28. 12.... 29. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 30. 13.... 31. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje nagrinėjamas ginčas dėl... 32. 14.... 33. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylos aplinkybes dėl NŽT... 34. 15.... 35. Bylos medžiaga nustatyta, jog ginčo Sklypas suprojektuotas žemės reformos... 36. 16.... 37. Taip pat nustatyta, jog NŽT Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d.... 38. 17.... 39. Kretingos rajono meras 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkio Nr. 661 1 punktu... 40. 18.... 41. Teismas įvertino Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo... 42. 19.... 43. Įvertinęs bylos aplinkybes dėl NŽT Kretingos skyriaus 2016 m. lapkričio 2... 44. 20.... 45. Teismas nurodė, kad teisinis reglamentavimas (Lietuvos Respublikos civilinis... 46. 21.... 47. Įvertinęs teisinį reglamentavimą, nustatytą Žemės įstatymu ir Projektų... 48. 22.... 49. Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje taip pat prašo panaikinti ir Kretingos... 50. 23.... 51. Teismas, vertindamas pareiškėjų išvestinį skundo reikalavimą, kuriuo... 52. 24.... 53. Teismas, įvertinęs pareiškėjų reikalavimą dėl įpareigojimo Kretingos... 54. III.... 55. 25.... 56. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 57. 26.... 58. Atsakovas NŽT nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, aiškindamas... 59. 27.... 60. NŽT nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad NŽT... 61. 28.... 62. NŽT atkreipė dėmesį, kad suprojektuotas kelias per upelį Treinupis... 63. 29.... 64. Atsakovas Savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį tenkinti,... 65. 30.... 66. Savivaldybė paaiškina, kad kaip ir nurodo NŽT apeliaciniame skunde, nesant... 67. Teisėjų kolegija... 68. IV.... 69. 31.... 70. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie... 71. 32.... 72. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų M. R. ir L. R. skundus tenkino iš... 73. 33.... 74. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė... 75. 34.... 76. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo... 77. 35.... 78. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjai M. R. ir L. R. kartu su R. G. ir... 79. 36.... 80. Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mėgėjų... 81. 37.... 82. Iš Kretingos rajono bendrojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės... 83. 38.... 84. Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais servitutai gali... 85. 39.... 86. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija vertindama šią pirmosios... 87. 40.... 88. Teisėjų kolegija, vertindama pirmosios instancijos teismo argumentą, kad SB... 89. 41.... 90. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija vertina, kad... 91. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 92. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 93. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo... 94. Likusią Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d.... 95. Nutartis neskundžiama.... 96. Teisėjai... 97. Ramūnas Gadliauskas... 98. Dainius Raižys... 99. Virginija Volskienė...