Byla 2-707/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Makorvelis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutarties, kuria teismas atmetė atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Makorvelis“ prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutarties paduoti civilinėje byloje Nr. 2-1276-262/2008.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB „Makorvelis“ bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą minėtai bendrovei, o administratoriumi paskyrė UAB „Forum Regis“ (b. l. 85-86).

5Atsakovas UAB ,,Makorvelis“ 2008 m. gegužės 20 d. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl minėtos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutarties paduoti (b. l. 98). Atsakovas nurodė, jog minėtą teismo nutartį gavo tik 2008 m. gegužės 13 d., nes jo atstovas 2008 m. balandžio 30 d. skelbiant nutartį negalėjo dalyvauti, o atsakovas, neturėdamas pakankamai teisės žinių, tikėjosi, jog teismas minėtą nutartį išsiųs paštu. 2008 m. gegužės 1-5 dienos buvo nedarbo dienos, todėl nutartį pavyko gauti tik 2008 m. gegužės 13 d. atsakovo atstovui nuvykus į teismą.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 19 d. nutartimi šį atsakovo prašymą atmetė. Teismas nepripažino atsakovo nurodytų termino praleidimo priežasčių svarbiomis, nurodydamas, kad pagal CPK 292 straipsnį, nutarties nuorašas išduodamas teismo posėdyje dalyvavusiems asmens jų pareikalavimu. Šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris dienas nuo priėmimo išsiunčiami nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais, nuorašai. Atsakovo atstovas nagrinėjant bylą 2008 m. balandžio 24 d. iš esmės teismo posėdyje dalyvavo, apie nutarties paskelbimo datą žinojo. Teismas konstatavo, kad atsakovo įrodymais nepagrįstas paaiškinimas, jog 2008 m. balandžio 30 d. atstovas negalėjo dalyvauti skelbiant nutartį, nes buvo išvykęs iš Vilniaus, nėra svarbi priežastis, pateisinanti nedalyvavimą teismo posėdyje skelbiant teismo nutartį. Taip pat teismas nurodė, kad atsakovas yra juridinis asmuo, privalantis veikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, todėl, teismo nuomone, atsakovo motyvas, jog neturėjo pakankamai teisinių žinių, nėra svarbi priežastis, trukdžiusi CPK įtvirtintais terminais ginti savo subjektines teises.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Makorvelis“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir atstatyti praliestą terminą atskirajam skundui paduoti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

81. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes viena iš svarbių termino praleidimo priežasčių turi būti pripažįstamas ir neturėjimas galimybės laiku pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba. UAB ,,Makorvelis“ neturi teisininko, taip pat, susidurdamas su laikinomis finansinėmis problemomis, negali sau leisti turėti advokato. Neturėdamas pakankamai teisės žinių, atsakovas nežinojo, kad ne visos nutartys yra siunčiamos byloje dalyvaujantiems asmenims, ir tikėjosi, jog teismas nutartį išsiųs paštu, o ją gavęs bei susipažinęs su motyvais, galės ją apskųsti.

92. Teismas nepasisakė dėl kitų atsakovo argumentų. Net ir tokiu atveju, jei atsakovo atstovas būtų galėjęs dalyvauti skelbiant teismo nutartį 2008 m. balandžio 30 d., turint galvoje tai, jog iš įstatymo numatyto septynių dienų termino atskirajam skundui paduoti, net penkios dienos buvo nedarbo dienos (2008 m. gegužės 1-5 d.), per likusias dvi dienas nebuvo įmanoma tinkamai parengti atskirąjį skundą bei surinkti prie jo pridedamų įrodymų.

103. Neatstačius termino atskirajam skundui paduoti, nepagrįstai būtų suvaržytos atsakovo, kaip vienos iš proceso šalių, galimybės pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, numatytomis CPK 42 straipsnyje, apskųsti jo manymu neteisėtą ir nepagrįsta teismo sprendimą bei turėti galimybę tinkamai, per protingus terminus surašyti procesinį dokumentą bei surinkti reikiamus įrodymus.

114. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad įsiteisėjusi nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo sukeltų atsakovui labai rimtas pasekmes. Todėl toks vien formaliais kriterijais besiremiantis atsakovo galimybių pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis bei teisės į teisminę pažeistų teisių gynybą ribojimas, neturėtų būti paliktas galioti.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje nustatytas aplinkybes, teisingai išaiškino bei pritaikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias teismo sprendimų (nutarčių) apskundimą ir, atsisakydamas priimti atsakovo atskirąjį skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

15Bylos medžiaga nustatyta, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui buvo nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, ne viename teismo posėdyje, dalyvaujant atsakovo atstovui. Teismas atsakovo prašymu bylos nagrinėjimą buvo atidėjęs ir suteikęs jam galimybę pateikti papildomus įrodymus, kurie, jo manymu, buvo svarbūs atsikertant į ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pareikštą ieškinį. Teismo 2008 m. balandžio 24 d. posėdyje, kuriame buvo užbaigtas šios bylos nagrinėjimas iš esmės ir 2008 m. balandžio 30 d. 13.00 val. atidėtas teismo nutarties paskelbimas, atsakovo atstovas taip pat dalyvavo. Taigi atsakovas žinojo apie nagrinėjamą bylą, bylą vedė per atstovą, savo darbuotoją, teikė teismui argumentus bei įrodymus. Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad atskirąjį skundą dėl minimos teismo nutarties, kuria atsakovui buvo iškelta bankroto byla, pateikė tik 2008 m. gegužės 20 d., tai yra praleidus CPK 335 straipsnyje nustatytą 7 d. terminą tokiam skundui paduoti.

16Teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti, teisingai išaiškino ir pritaikė CPK 292 str. nuostatas, reglamentuojančias procesinių dokumentų nuorašų išsiuntimą bei išdavimą dalyvaujantiems byloje asmenims, teisingai įvertino atsakovo argumentus, kuriais jis grindė minimo termino praleidimo priežasčių svarbumą ir pagrįstai konstatavo, kad šiame prašyme išdėstytos aplinkybės neduoda pagrindo atnaujinti terminą, bei atsisakė priimti skundą ir grąžino jį atsakovui (CPK 178, 185 str., 78 str. 1 d., 315 str. 2 d.).

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto atskirajame skunde nurodytas argumentas, jog atsakovas neturėjo galimybės pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba, todėl suklydo, tikėdamasis, jog skundžiama teismo nutartis bus jam atsiųsta paštu, taip pat motyvas, susijęs su bendrovės direktoriaus liga, neduoda pagrindo konstatuoti buvus svarbias priežastis svarstant termino atnaujinimo klausimą, nes, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas yra juridinis asmuo, kuris privalo veikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Be to, kaip minėta, nagrinėjant bylą atsakovas dalyvavo bylos nagrinėjime, naudojosi proceso teisėmis, vykdė teismo nurodymus, teikė įrodymus, todėl apelianto motyvas, kad teismas, atsisakydamas atnaujinti minimą terminą ir priimti atskirąjį skundą užkirto kelią pateikti apeliacinės instancijos teismui papildomus įrodymus, paneigiančius teismo išvadą, jog įmonė nemoki, yra nepagrįstas (CPK 185 str.).

18Teisėjų kolegija laiko, jog tikrinant skundžiamos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą, yra būtina atkreipti dėmesį į nagrinėjamos bylos pobūdį. Kaip žinoma, įmonių bankroto teisės instituto esmė bei tikslai, kurių siekė įstatymų leidėjas, nulėmė bankroto proceso ypatumus, vienas iš kurių griežtas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų užtikrinimas. Įmonių bankroto įstatymo normose nustatyti tikslūs ir glausti terminai bankroto bylos iškėlimo klausimui išspręsti, teismo nutarties pagrįstumui bei teisėtumui patikrinti apeliacine tvarka ir kt. Minimame specialiame įstatyme tiksliai reglamentuotos šio proceso dalyvių teisės bei pareigos, jų įgyvendinimo tvarka. Kaip matyti iš bylos medžiagos teismas 2008 m. sausio 15 d. pranešime apie atsiliepimo pateikimą buvo įpareigojęs atsakovą per itin glaustą 5 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo pateikti dokumentus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio pirmojoje dalyje. Teismas 2008 m. balandžio 1 d. protokoline nutartimi, kaip minėta, buvo patenkinęs atsakovo atstovo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir nustatė taip pat glaustą poros savaičių terminą papildomiems įrodymams pateikti bei įspėjo atsakovą dėl operatyvaus naudojimosi proceso teisėmis. Nežiūrint to, 2008 m. balandžio 24 d. posėdyje teismui buvo pateiktas tik bendrovės 2008 m. pirmojo ketvirčio balansas bei pelno (nuostolių) ataskaita. Taigi jau iš bylos nagrinėjimo proceso organizavimo atsakovui turėjo būti žinoma, kad byla vedama griežtai laikantis CPK nuostatų bei Įmonių bankroto įstatymo procesinio pobūdžio normų reikalavimų, todėl siekdamas įgyvendinti proceso teises, privalo domėtis byla ir reikalingus procesinius veiksmus atlikti laiku.

19Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus dėl teisės į teisingą teismą pažeidimo.

20Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis teisėta bei pagrįsta ir ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

21Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Įmonių bankroto įstatymas neužkerta kelio nutraukti nagrinėjamą bankroto bylą, jeigu visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti šiuos atsisakymus, tokia įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus, ar kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (ĮBĮ 27 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB... 5. Atsakovas UAB ,,Makorvelis“ 2008 m. gegužės 20 d. kreipėsi į teismą su... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 19 d. nutartimi šį atsakovo... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Makorvelis“ prašo šią teismo nutartį... 8. 1. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes viena iš svarbių termino... 9. 2. Teismas nepasisakė dėl kitų atsakovo argumentų. Net ir tokiu atveju, jei... 10. 3. Neatstačius termino atskirajam skundui paduoti, nepagrįstai būtų... 11. 4. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad įsiteisėjusi nutartis dėl bankroto... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo... 16. Teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą dėl termino atnaujinimo atskirajam... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto atskirajame skunde nurodytas... 18. Teisėjų kolegija laiko, jog tikrinant skundžiamos teismo nutarties... 19. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais... 20. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 21. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Įmonių bankroto... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....