Byla N2-1696-239/2013
Dėl įvaikinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė

2sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

3dalyvaujant pareiškėjams A. K. ir N. K.,

4suinteresuotiems asmenims Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Alinai Kuleš ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Ramunei Vidmantienei,

5uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. K. ir N. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, institucijoms, teikiančioms išvadą - Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl įvaikinimo ir

Nustatė

6pareiškėjai prašė įvaikinti E. B., gim. ( - ), suteikiant jai K. pavardę, taip pat pripažinti, kad jos motina yra A. K., o tėvas - N. K.. Nurodė, kad pareiškėjai susituokė ( - ). Turėdami geras materialines sąlygas ir labai mylėdami vaikus, nusprendė įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką, suteikdami jam gyvenimą šeimoje, meilę, namus, šilumą ir geresnę ateitį. Pareiškėjai gyvena adresu: ( - ), erdviame 4 kambarių naujos statybos name, kuris nuosavybės teise jiems priklauso. Būsimam įvaikiui jau dabar yra sudarytos geros gyvenimo sąlygos, kurios pilnai atitinka vaiko poreikius. Pareiškėja A. K. dirba ( - ) informacinių sistemų konsultante, o pareiškėjas N. K. dirba ( - ) skyriaus vedėju, šeimos pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu yra sveiki, neteisti, nėra ir kitų įstatymų numatytų kliūčių, ribojančių jų galimybę įvaikinti ir yra tikri, kad sugeba ir sugebės būti gerais tėvais įvaikintam vaikui.

72013 m. vasario 5 d. dėl įvaikinimo kreipėsi į Širvintų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, o po visų numatytų procedūrų buvo pripažinti tinkamais ir pasirengusiais įvaikinti, ko pasėkoje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-04-24 įrašė pareiškėjus į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, sąrašą.

8Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-15 įsakymu Nr. 9-123 E. B., gim. ( - ) nustatyta laikinoji globa pareiškėjų šeimoje. Minėto vaiko globėjais paskirti pareiškėjai dar iki apribojant motinos valdžią neterminuotam laikui Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-15 įsakymu Nr. 9-123 ir 2012-04-05 įsakymu Nr. 9-274.

9Įsakymo pagrindu pareiškėjai globoja E. B. savo šeimoje nuo 2012-02-20. Per globos laikotarpį tarp pareiškėjų ir mergaitės užsimezgė stiprus emocinis ryšys, susiformavo tėvų ir vaiko santykiai.

10Pareiškėjai pageidauja įvaikinti E. B., gimusią ( - ). Mergaitė nuo gimimo iki patekimo į pareiškėjų šeimą augo Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kur jai nustatyta laikinoji globa Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-12 įsakymu Nr. 9-299. Širvintų rajono apylinkės teismo 2013-02-13 sprendimu motinai neterminuotai apribota valdžia dukros atžvilgiu. E. B. 2013-04-15 įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Nuo 2012-02-20 E. B. gyvena pareiškėjų namuose. Su vaiko socialine kilme, sveikatos būkle pareiškėjai yra susipažinę. Pareiškėjų manymu, jų šeimoje, kurioje sudarytos visos sąlygos vaikui augti, vystytis, tobulėti bei kuri atitinka vaiko interesus.

11Institucija teikianti išvadą - Trakų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame sutiko su A. K. ir N. K. pareiškimu dėl įvaikinimo.

12Institucija teikianti išvadą byloje - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neprieštarauja, kad Lietuvos piliečiai A. K. ir N. K. įvaikintų globojamą E. B.. Pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad pareiškėjai atitinka įvaikintojams keliamus reikalavimus ir yra tinkamai pasirengę įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką E. B.. Taip pat įvaikinimo procedūra yra visiškai atlikta – E. B. įrašyta į galimų įvaikinti vaikų sąrašą, o pareiškėjai – į asmenų, norinčių įvaikinti, sąrašą. Kitų asmenų, norinčių įvaikinti minėtą vaiką nėra.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38, 39 straipsniuose nurodyta šeimos padėtis visuomenėje – ji pripažįstama visuomenės ir valstybės pagrindu. Šeimoje paprastai derinami ir įgyvendinami dvejopi, vienas kitą papildantys poreikiai ir interesai: vaiko – augti ir bręsti jaučiant meilę ir saugumą šeimoje, tėvų – išauginti ir išauklėti vaikus, parengtus visaverčiam gyvenimui visuomenėje. Vaiko kilmė, nustatyta CK 3.137-3.140 straipsniuose nurodyta tvarka, parodo vaiko biologinę kilmę. Pagal įstatymą įregistruota vaiko kilmė sukelia visas CK ir kituose įstatymuose nustatytas vaikų ir tėvų tarpusavio teises ir pareigas. Įvaikinus vaiką ir įvaikintojus ima sieti tokios pačios teisės ir pareigos kaip vaiką ir jo biologinius tėvus (CK 3.227 str. 2 d.). Taigi, įvaikinimas, neturėdamas biologinio pradmens, yra tam tikras teisės aktas, kai vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatyme įtvirtintas teises bei pareigas ir baigiasi visos įstatyme nustatytos vaiką ir jo biologinius tėvus siejančios teisės ir pareigos.

15Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata, kad vaikas gali visapusiškai ir deramai bręsti tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Minėtos konvencijos 22 straipsnio 3 dalyje valstybės dalyvės susitarė, kad, laikinai ar visam laikui netekęs savo šeimos aplinkos, vaikas turi gauti alternatyvią priežiūrą, kuria laikomas ir įvaikinimas.

16Iš santuokos liudijimo AA Nr. ( - ) matyti, kad pareiškėjai A. K. ir N. K. susituokė ( - )Šakių Šv. Jono Krikštytojo Rkb, Šakių rajono sav. administracijos CMS (akto įrašo ( - )) (b.l. 5).

17Gimimo liudijimas AA Nr. ( - ) (įrašo Nr. ( - )) patvirtina, kad E. B. gimė ( - ), jos motina yra R. B., o duomenų apie tėvą nėra (b.l. 4).

18Taip pat Širvintų rajono apylinkės teismo 2013-02-13 sprendimu (civilinė byla Nr. 2-18-522/2013m.) R. B. neterminuotai apribota motinos valdžia dukros E. B. atžvilgiu. Minėto vaiko globėjais paskirti pareiškėjai dar iki apribojant motinos valdžią neterminuotam laikui Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-15 įsakymu Nr. 9-123 ir 2012-04-05 įsakymu Nr. 9-274.

19CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įvaikinimas galimas tik vaiko interesais. Visuotinai pripažinta, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei tarptautiniuose įstatymuose ir susitarimuose įtvirtinta pagrindinė vaiko interesų kryptis – augti ir būti aklėjamam šeimoje. Šiuo atveju vaiko E. B. interesai sutampa su asmenų, siekiančių įvaikinti, t. y. pareiškėjų A. K. ir N. K. interesais. Šią aplinkybę patvirtina teismo posėdžio metu pareiškėjų bei suinteresuotų asmenų pateikti paaiškinimai ir byloje esantys duomenys – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-06-03 išvada Nr. S-2340 dėl E. B. įvaikinimo (b.l. 49-53) ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-06-05 atsiliepimas Nr. VT2-665 dėl A. K. ir N. K. pasirengimo įvaikinti (b.l. 55-56).

20Suinteresuotas asmuo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, teikiančios išvadą Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius sutinka, kad A. K. ir N. K. įvaikintų E. B..

21Byloje esantys medicininiai pažymėjimai patvirtina, kad pareiškėjų sveikatos būklė yra gera, jie gali įvaikinti vaiką (b.l. 30, 31).

22Iš 2012-05-29 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad A. K. ir N. K. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, esantis Šaltinio g. 13, Lentvario m., Lentvario sen., Trakų r. sav.. (b.l. 20, 21). Taip pat bylos duomenys apie pareiškėjų gaunamas pajamas, patvirtina, kad jų turtinė padėtis yra pakankama (b.l. 17-18, 19). Pareiškėjai yra neteisti (b.l. 11, 12).

23Byloje duomenų, patvirtinančių esant kliūtis pareiškėjams įvaikinti E. B., nėra.

24Dėl išdėstytų teiginių teismas konstatuoja, kad pareiškėjai yra tinkamai pasirengę įvaikinimui ir tai atitinka vaiko E. B. interesus.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487 str. str.,

Nutarė

27pareiškimą patenkinti.

28Įvaikinti E. B., a.k. ( - ) gimusią ( - ) ir pripažinti A. K., a.k. ( - ) gim. ( - )ir N. K., a.k. ( - ) gim. ( - )nepilnamečio vaiko E. B. tėvais, o E. B. – A. K., a.k( - ) ir N. K., a.k. ( - ) dukterimi.

29Suteikti E. B. K. pavardę.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė... 2. sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams A. K. ir N. K.,... 4. suinteresuotiems asmenims Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 5. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A.... 6. pareiškėjai prašė įvaikinti E. B., gim. ( - ), suteikiant jai K. pavardę,... 7. 2013 m. vasario 5 d. dėl įvaikinimo kreipėsi į Širvintų rajono... 8. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-15... 9. Įsakymo pagrindu pareiškėjai globoja E. B. savo šeimoje nuo 2012-02-20. Per... 10. Pareiškėjai pageidauja įvaikinti E. B., gimusią ( - ). Mergaitė nuo gimimo... 11. Institucija teikianti išvadą - Trakų rajono savivaldybės administracijos... 12. Institucija teikianti išvadą byloje - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38, 39 straipsniuose nurodyta šeimos... 15. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata,... 16. Iš santuokos liudijimo AA Nr. ( - ) matyti, kad pareiškėjai A. K. ir N. K.... 17. Gimimo liudijimas AA Nr. ( - ) (įrašo Nr. ( - )) patvirtina, kad E. B. gimė... 18. Taip pat Širvintų rajono apylinkės teismo 2013-02-13 sprendimu (civilinė... 19. CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įvaikinimas galimas tik vaiko... 20. Suinteresuotas asmuo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 21. Byloje esantys medicininiai pažymėjimai patvirtina, kad pareiškėjų... 22. Iš 2012-05-29 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo... 23. Byloje duomenų, patvirtinančių esant kliūtis pareiškėjams įvaikinti E.... 24. Dėl išdėstytų teiginių teismas konstatuoja, kad pareiškėjai yra tinkamai... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas.... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487... 27. pareiškimą patenkinti.... 28. Įvaikinti E. B., a.k. ( - ) gimusią ( - ) ir pripažinti A. K., a.k. ( - )... 29. Suteikti E. B. K. pavardę.... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...