Byla II-356-1011/2016
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-06-16 nutarimo panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant Ainai Pacevičienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam K. M., jo atstovei D. L., Viešųjų pirkimų tarnybos atstovei A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs pareiškėjo

2K. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-06-16 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

3Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir Tarnyba) direktorės 2016-06-16 nutarimu Nr. 2P/69-69 (toliau – ir Nutarimas) K. M. buvo pripažintas kaltas, padaręs Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1713 str. 1 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą, ir jam už tai paskirta administracinė nuobauda – 144 Eur bauda.

4Nutarime nurodoma, kad Tarnyba, atlikusi VĮ „( - )“ (toliau – ir Perkančioji organizacija) apklausos būdu vykdyto pirkimo „Priešprojektinių pasiūlymų dėl ( - ), esančių ( - ) pritaikymo konferencijoms, kongresams ir kitiems kultūriniams renginiams paslaugų pirkimas“ (toliau – ir Pirkimas) vertinimą dėl atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) nuostatoms, nustatė, kad Pirkimą atliko Viešojo pirkimo komisija, sudaryta Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-09-30 įsakymu Nr. P1-219 (toliau – ir Komisija), kurios narys K. M.:

  1. 2015-11-11 posėdyje (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 1) priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti apklausos būdu skubos tvarka, neskelbiant apie Pirkimą, vadovaujantis Perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-12-16 įsakymu Nr. P1-150 (toliau – ir Taisyklės) 107.1.3 p.; tokiais savo veiksmais K. M., kaip Komisijos narys, priimdamas neteisėtą sprendimą Pirkimą vykdyti apklausos būdu ir balsuodamas už šį sprendimą pažeidė Įstatymo 85 str. 2 d., 92 str. 2 d. nuostatas, 3 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, bei 3 str. 2 d. įtvirtintą pirkimų tikslą;
  2. 2015-11-11 posėdžio metu, nesivadovaudamas Taisyklių 42 p. patvirtino Komisijai pateiktas Pirkimo sąlygas, pažeidė Įstatymo 32 str. 2 d. nuostatas, kad „Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs“, 3 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus, nes:
  • Pirkimo sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutėje nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog „Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti: 4.1. Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovą“ yra nesusijęs su Pirkimo objektu;
  • Pirkimo sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutėje nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog ypatingo statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto architektūrinės dalies vadovas turi būti atestuoti (turėtų kvalifikacijos atestatus) visoms statinių grupėms yra nesusijęs su Pirkimo objektu;
  • Pirkimo sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutėje nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog bent vienas konferencinių technologinės dalies specialistas (ekspertas), turi turėti tarptautinę patirtį įrengiant konferencinius centrus ir bent 1 koncertinių erdvių specialistas turi turėti tarptautinę patirtį koncertinių salių projektavime, nustatytas nepagrįstas kvalifikacinis reikalavimas, nes tokiu reikalavimu diskriminuojami pirkėjai, neturintys tarptautinės patirties, tačiau turintys reikiamą patirtį tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, tokiu reikalavimu negalima įsitikinti tiekėjo kvalifikacija Pirkimo sutarties vykdymo kontekste, t. y. reikalavimas dėl tarptautinės sutarties niekaip neįrodo gebėjimo tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartį.

5K. M. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktame skunde prašo: 1) panaikinti T. N.; 2) nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą; 3) priteisti jo naudai iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2–11).

6Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, kad Komisija turėjo teisę vykdyti Pirkimą vadovaudamasi Įstatymo 92 str. 6 d. 3 p., t. y. vykdyti apklausą, kreipiantis į vienintelį tiekėją, nes Perkančioji organizacija, buvo paskirta vykdytoju, kuriam pavesta: 1) įsigyti ( - ), esančių ( - ), kompleksą (toliau – ir Kompleksas); 2) Kompleksą rekonstruoti nustatytais terminais pagal jau egzistuojančią Komplekso panaudojimo idėją, kuri jau buvo pradėta realizuoti pagal S. K. ir jo projektavimo firmos parengtus techninius dokumentus (Komplekso idėja bei techniniai dokumentai priklausė S. K. projektavimo firmai).

7Perkančioji organizacija įsigijo kompleksą, tačiau projekto, pagal kurį buvo numatyta juose įrengti Vilniaus kongresų centrą, klausimo svarstymas užtruko, kadangi reikėjo įsitikinti jo tinkamumu, išspręsti klausimą dėl projekto autorinių teisių ir kt. Todėl susidarė tokia situacija, kai projektas, pagal kurį ar jo sprendinius Perkančioji organizacija turėtų organizuoti ( - ) pertvarkymą, autorinės teisės priklauso kitam asmeniui – S. K. projektavimo firmai. Šios aplinkybės lėmė, kad Pirkimas faktiškai galėjo būti atliekamas tik iš vienintelio tiekėjo pagal Įstatymo 92 str. 6 d. 3 p. nuostatas, neskelbiant apie pirkimą. Šiuo atveju buvo pasirinkta prekes pirkti ne iš vienintelio tiekėjo, o užtikrinti didesnę konkurenciją, atsižvelgiant į egzistuojančią skubos aplinkybę. Atviro konkurso būdas buvo atmestas, kaip netinkantis Pirkimui keliamų reikalavimų, neleisiančių pasiekti rezultatų dėl terminų laikymosi, nes Perkančioji organizacija buvo įpareigota atlikti pirkimo procedūras taip, kad ( - ) būtų baigti iki 2017 m. pabaigos, kaip ir numatyta Vyriausybės 2015-06-09 nutarime Nr. 597, kuris nėra panaikintas, yra galiojantis ir turi būti vykdomas.

8Pažymi, kad nors buvo kreiptasi ir į kitus kvalifikuočiausius Lietuvos projektuotojus, nei vienas nepateikė jokio pasiūlymo, o tai patvirtina, kad pasiūlymą pateikti galėjo išimtinai

9A. K. projektavimo firma.

10Nurodo, kad Komisijos žiniomis Lietuvoje iki tol nebuvo įrengta nei viena kongresų renginiams skirta salė pritaikyta 2500 dalyvių auditorijai ar aukštos raiškos koncertams rengti; projekto architektūrinės dalies vadovui būti atestuotam (turėti kvalifikacijos atestatą) visoms statinių grupėms reikalavimą lėmė tai, kad įgyvendinant projektą buvo numatyta ir galėjo būti numatyta statyti ( - ) teritorijoje bet kokios paskirties statinius, todėl šioje projekto vykdymo stadijoje reikėjo užsitikrinti maksimalią kvalifikaciją; pasiūlyti sutarčiai vykdyti projekto priežiūros vadovą reikalavimą lėmė būtinumas užsitikrinti ir įsitikinti pasiūlymą pateikusio asmens atsakomybe ir tinkamu jo realizavimu ne tik rengiant priešprojektinius pasiūlymus, bet ir prižiūrint jų įgyvendinimą, kad būtų užtikrinamas statybos darbų vykdymo vientisumas, efektyvumas ir įgyvendinimas tiksliai pagal pasiūlymo sąlygas.

11Pažymi, kad šiuo atveju turi būti įvertinta, ar tuo metu Lietuvoje buvo bent vienas tiekėjas, turintis tokio pobūdžio patirties, kokios reikėjo sutarčiai įvykdyti. Komisijos žiniomis, Lietuvoje iki tol nebuvo projektuojamas 2500 vietų kongreso centras, todėl negalėjo būti diskriminuojami vietiniai tiekėjai, jei visiems buvo žinoma, nes tokių tiekėjų (turinčių tokią patirtį) Lietuvoje nebuvo. Nepaisant to, kad nė vienas asmuo, kuriam buvo išsiųstas kvietimas dėl dalyvavimo Pirkime, tokio kvalifikacinio reikalavimo neatitinka, Pirkimo sąlygų 3.2. p. buvo numatyta, kad „tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jų ryšiai“, t. y. šis kvalifikacinis reikalavimas galėjo būti išpildomas pateikiant sutartį su atitinkamus reikalavimus atitinkančiu subjektu, ką ir padarė vienintelį pasiūlymą pateikusi

12S. K. firma. Aplinkybė, kad nei vienas iš Lietuvoje veikiančių tiekėjų savo pajėgumais neatitiko nustatyto reikalavimo, patvirtina, kad šiuo atveju nebuvo pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas ar proteguojamas kuris nors vienas iš tiekėjų. Pirkime buvo užtikrinta tiekėjų sąžininga konkurencija.

13Pareiškėjo teigimu, Tarnyba administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjo neobjektyviai, formaliai, šališkai, visiškai nesigilinusi į tariamo pažeidimo padarymo aplinkybes bei bylos esmę. Pabrėžė, kad pažeidimas, su kuriuo nesutinka, buvo padarytas 2015-11-11, todėl 6 mėnesių administracinės nuobaudos skyrimo terminas suėjo 2016-05-11. S. N. priimtas tik 2016-06-16, t. y. praleidus nustatytą 6 mėnesių terminą. Be to, vertinimo išvada yra parengta 2016-01-15, o administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas tik 2016-05-09, t. y. net 4 mėnesius Tarnyba neatliko jokių tyrimo veiksmų taip pažeisdama pareiškėjo teisės į tinkamą ir teisingą procesą.

14Tarnyba teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti (b. l. 129–145). Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad skundžiamas Nutarimas priimtas nepraleidus ATPK 35 str. 1 d. numatyto termino, nes administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus (ATPK 1713 straipsnis patenka į dvyliktą skirsnį), gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jei nuo pažeidimo padarymo iki jo nustatymo nėra suėję daugiau kaip 1 metai. Pareiškėjo administracinio teisės pažeidimo nustatymo data laikytina Vertinimo išvados surašymo diena, t. y. 2016-01-15, o administracinės nuobaudos paskirta 2016-06-16.

15Pažymi, kad pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn ne už tai, kad į Pirkimą apklausos būdu pakvietė 5 tiekėjus, o už tai, kad Komisijos sprendimas Pirkimą vykdyti apklausos būdu skubos tvarka apie jį neskelbiant neatitinka nei Taisyklių 107.1.3. p. nei Įstatymo 92 str. 3 d. 3 p. sąlygų ir nei Komisija, nei pareiškėjas neįrodė, kad Pirkimą reikėjo atlikti skubiai. Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti prekių ar paslaugų, privalo vykdyti viešojo pirkimo procedūras vadovaudamasi imperatyviais Įstatymo reikalavimais.

16Iš pateiktų dokumentų matyti, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą ir, kad yra vykdomi sprendimo įgyvendinimo procesai, po šio sprendimo priėmimo, tačiau iš pateiktų dokumentų nematyti, jog su nurodyto projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai, taip pat ir šis Pirkimas, kurie turės būti atlikti, turi būti vykdomi skubiai, siekiant išvengti įprastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pažymi, kad Perkančiosios organizacijos Taisyklėse numatyti atvejai, kada vykdant mažos vertės pirkimus (šiuo atveju vykdytas Pirkimas yra mažos vertės), apie pirkimus neprivaloma skelbti, šio Pirkimo atveju taip pat nebūtų galėję būti taikomi, nes šis Pirkimas neatitinka nei vieno iš Taisyklių 107.1.4.–107.4.4. p. nustatytų atvejų. Teismai laikosi nuomonės, jog nenumatytais įvykiais reikėtų laikyti tokius įvykius, kurie neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, pavyzdžiui, žemės drebėjimai ar potvyniai (T. T. 2013-06-20 nutartis ( - ), C-352/12). Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo spręsta, kad pasirenkant neskelbiamą pirkimo būdą, grindžiant jį ypatinga skuba dėl nenumatytų įvykių, Vyriausybės nutarimas (kuriame įtvirtinta darbų pabaigos terminas ir paskirtas finansavimas) nelaikytinas privaloma (nenumatytas įvykis) Įstatymo 56 str. 1 d. 4 p. (neskelbiamų darybų pirkimo būdo pasirinkimo) taikymo sąlyga. Vyriausybės veikla negali būti prilyginta nenuspėjamiems įvykiams, kurie ypač keistų įprastines viešųjų pirkimų procedūrų taikymo sąlygas. Jei būtų priešingai, įprastinė Vyriausybės atliekama teisės aktų vykdomoji veikla viešųjų pirkimų teisės prasme taptų ekstraordinarinė (A. T. nutartis, priimta civilinėje byloje

17Nr. 3K-3-505/2009). Tokia pozicija atitinka ir T. T. praktiką.

18Pabrėžė, kad Pirkimo dokumentuose nustatyti ir skundžiamame Nutarime nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai neatitinka Pirkimo objekto, laikytini pertekliniais ir ribojančiais konkurenciją. Atkreipė dėmesį, jog ATPK 1713 str. 1 d. nurodyto pažeidimo sudėtis yra formalioji, kuriai konstatuoti padariniai reikšmės neturi, pareiškėjas kaip Komisijos narys yra tinkamas administracinės atsakomybės subjektas. Savo teiginius pagrindė teisminės praktikos analize.

19Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė advokatė D. L. skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, o savo poziciją pagrindė skunde nurodytais motyvais.

20Teismo posėdžio metu Tarnybos atstovė prašė skundą atmesti.

21Skundas netenkintinas.

22Nustatyta, kad Komisijos nariai, 2015-11-11 posėdžio metu, vienbalsiai, priėmė protokolinius sprendimus:1) Pirkimą vykdyti apklausos būdu ir kviesti teikti pasiūlymus šiuos tiekėjus: UAB „( - )“, S. K. projektavimo firmą, UAB „( - )“, UAb „( - )“, UAB „( - )“; 2) patvirtinti Pirkimo sąlygas, kurių 3.1 p. lentelės 4 eilutėje nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui: „Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti: 4.1. Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovą; ypatingo statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto architektūrinės dalies vadovas turi būti atestuoti (turėtų kvalifikacijos atestatus) visoms statinių grupėms; bent vienas konferencinių technologinės dalies specialistas (ekspertas), turi turėti tarptautinę patirtį įrengiant konferencinius centrus ir bent 1 koncertinių erdvių specialistas turi turėti tarptautinę patirtį koncertinių salių projektavime, nustatytas nepagrįstas kvalifikacinis reikalavimas (b. l. 84–86, 91–92). K. M., būdamas Komisijos nariu, taipogi dalyvavo minėtame posėdyje bei balsavime.

23ATPK 1713 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas perkančiųjų organizacijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams užtraukia baudą nuo 144 iki 724 Eur.

24Dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino

25Pagal ATPK 35 str. 1 d., kad administracinė nuobauda už šio kodekso XII skirsnyje nurodytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

26S. N. K. M. nubaustas už ATPK 1713 str. 1 d. numatyto pažeidimo, kuris patenka į ATPK XII skirsnį, padarymą. Pažeidimo paaiškėjimo diena laikytina Tarnybos kontrolės skyrius 2016-01-15 viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvados Nr. 4S-147, surašymo diena, kurioje konstatuotos visos K. M. bei kitų Komisijos narių veiksmų vertinimui reikšmingos faktinės bei teisinės aplinkybės (b. l. 25–28). Kaip minėta skundžiamas Nutarimas priimtas 2016-06-16, t. y. nepraėjus ATPK 35 str. 1 d. numatytam 6 mėnesių administracinės nuobaudos skyrimo terminui.

27Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad K. M. skunde išdėstyti motyvai, kad Nutarimu nuobauda paskirta praleidus įstatyme nustatytus terminus yra nepagrįsta ir atmestina.

28D. P. būdo pasirinkimo

29VPĮ 92 str.1 d. įtvirtinta, kad perkančioji organizacija šio įstatymo 86 str. nustatyta tvarka privalo paskelbti apie kiekvieną supaprastintą pirkimą išskyrus šio straipsnio 2 d. nustatytus atvejus. Minėto straipsnio 92 str. 2 d. numato galimybę perkančiajai organizacijai neskelbti apie supaprastintą pirkimą, jei yra bent viena šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse nurodytų sąlygų.

30Kaip minėta, Komisija 2015-11-11 protokoliniu sprendimu Pirkimą nusprendė vykdyti apklausos būdu ir kviesti teikti pasiūlymus atskirus jos pasirinktus pirkėjus.

31Nustatyta, kad Perkančioji organizacija 2015-11-10 pavesdama Pirkimą atlikti Komisijai, paraiškoje nurodė, kad esant skubioms aplinkybėms, vadovaujantis Taisyklių 107.1.3. (atitinka Įstatymo 92 str. 3 d. 3 p., kuris numato, kad dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos) ir 108 p., o Komisija įvertinusi visas aplinkybes, vadovaudamasi Taisyklių 107.1.3. ir 108 p., vienbalsiai patvirtino Pirkimą organizuoti apklausos būdu kviečiant 5 tiekėjus (b. l. 89-90).

32Iš 2015-11-11 posėdžio protokolo Nr. 1 matyti, kad Komisija tokį pirkimo būdą pasirinko atsižvelgusi į Vyriausybės 2015-06-09 nutarimo Nr. 597 2.3 p., kuriame nurodoma dokumentus, susijusius su ( - ) projekto įgyvendinimu nagrinėti prioritetine tvarka ir užtikrinti su šiuo projektu susijusių sprendinių priėmimą per kuo trumpiausią laiką.

33Įstatymo 92 str. 3 d. 3 p. nustatyta, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos.

34Teisminėje praktiko, ne kartą akcentuota, kad nenumatytais įvykiais reikėtų laikyti tokius įvykius, kurie neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, pavyzdžiui, žemės drebėjimai ar potvyniai; tokiu pirkimo būdu (neskelbiant viešai) pirkimo procedūras vykdyti leidžiama tik tiems darbams, kurie neišvengiamai būtini siekiant nedelsiant reaguoti į šiuos nenumatytus įvykius. Vyriausybės nutarimas tokiu negali būti laikomas, nes Vyriausybės veikla negali būti prilyginta nenuspėjamiems įvykiams, kurie ypatingai keistų įprastines viešųjų pirkimų procedūrų taikymo sąlygas. Jei būtų priešingai, įprastinė Vyriausybės atliekama teisės aktų vykdomoji veikla viešųjų pirkimų teisės prasme taptų ekstraordinarinė (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2019-11-13 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-505/2009). Teismas minėtoje nutartyje taip pat pažymėjo, kad toks aiškinimas atitinka ir T. T. praktiką, kuris ne kartą pripažino, kad valstybės institucijų veikla ir jos rezultatai nelaikytini nenumatomais įvykiais, nepaisant aplinkybės, jog konkrečiu atveju perkančioji organizacija nesitikėjo šios veiklos padarinių. T. T. yra konstatavęs, kad aplinkybė, jog valstybės narės institucija, kuri pagal nacionalinę teisę viešųjų darbų projektų aprobacijos procedūros metu privalo pateikti savo sutikimą konkrečiam projektui, prieš tam nustatytą terminą išreiškia savo nepritarimą dėl priežasčių, dėl kurių ji tam turi teisę, nelaikoma nenumatomu įvykiu (Europos B. T. Teismo 1996-03-28 sprendimas Komisija prieš Vokietiją, C-318/94, Rink. p. I-1949; Europos B. T. Teismo

352005-06-02 sprendimas Komisija prieš Graikiją, C-394/02, Rink. 2005, p. I-4713).

36Įvertinus aptartoje teisminėje praktikoje pateiktus išaiškinimus, darytina išvada, kad Vyriausybės 2015-06-09 nutarimas Nr. 597 nelaikytinas tinkamu pagrindu vykdyti Pirkimą vadovaujantis Įstatymo 92 str. 2 d., 92 str. 3 d. 3 p. nuostatomis, todėl K. M. motyvai, susiję su Pirkimo būdo parinkimu, yra atmestini.

37Nors K. M. teismui pateiktame skunde pažymėjo, kad Pirkimą galima buvo vykdyti vadovaujantis Įstatymo 92 str. 3 d. 6 p., kuris numato, kad neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai dėl techninių priežasčių, meno kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali pateikti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus kai nėra jokios kitos alternatyvos, kaip minėta toks pirkimo organizavimo būdas – teikiant siūlymą vieninteliam tiekėjui – nebuvo pasirinktas. Todėl vertinimas, ar Įstatymo 92 str. 3 d. 6 p. numatytu pirkimo būdu galėjo būti vykdomas Pirkimas, nėra tikslingas ir teismas jo neatliks.

38Pažymėtina, kad Pirkime, jeigu toks būtų paskelbtas kaip numatyta Įstatyme, galėjusių dalyvauti ūkio subjektu ratas nėra apibrėžtas. Todėl nėra teisiškai reikšmingi ir tie skunde nurodyti motyvai, kuriais teigiama, jog niekas iš atrinktų Pirkimo tiekėjų neteikė pasiūlymų.

39Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad K. M., būdamas Komisijos nariu ir savo balsavimu pritardamas Pirkimo būdui, tokiais veiksmais pažeidė Įstatymo 85 str. 2 d., 92 str. 2 d. bei 3 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo bei lygiateisiškumo principus ir 2 d. įtvirtintą pirkimų tikslą.

40D. P. sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams pagrįstumo bei teisėtumo.

41Įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 str. nuostatomis. Minėto straipsnio 2 d. nurodoma, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercijos paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 str. nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.

42Iš pirkimų sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ matyti, kad joje nustatyti Įstatymo 35 ir 36 str. nurodyti ir tiekėjams taikytini atitikties kriterijai. Įstatymo 35 str. įtvirtintos nuostatos, reglamentuoja kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės vertinimą, o 36 str. – kandidatų ir dalyvių techninį profesinį pajėgumą. Įstatymo 35–36 str. nurodyti kriterijai turi būti susiję su pirkimo objektu.

43Atsižvelgus į tai, kad Pirkimo objektas yra priešprojektiniai pasiūlymai ( - ) esančių ( - ) pritaikymo konferencijoms, kongresams ir kitiems kultūriniams renginiams, ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos nėra Pirkimo objektu, teismo vertinimu akivaizdu, jog Pirkimo sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutėje (4.1 p.) nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, tiekėjams pasiūlyti bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovą, yra perteklinis, nes nesusijęs su Pirkimo objektu.

44Be to Pirkimo objektas neapima gyvenamųjų pastatų, taip pat visų inžinerinių statinių grupių, todėl Pirkimo sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutėje (4.2 p.) numatytas įpareigojimas pasiūlyti bent vieną projekto architektūrinės dalies vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (visų statinių grupių) yra taipogi nesusijęs su Pirkimo objektu.

45Teismas taip pat pažymi, kad pirkimo dokumentuose nėra apibrėžta tarptautinės patirties sąvoka, kokios aplinkybės (darbai, projektai, prisidėjimas prie statinių projektavimo, kurie buvo pastatyti ne Lietuvoje, ar suprojektuoti užsienyje, tačiau pastatyti Lietuvoje, ar kt.) laikytini tarptautine patirtimi, todėl Pirkimo sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutėje (4.4 p.) nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog bent 1 konferencijų technologinės dalies specialistas (ekspertas), turi turėti tarptautinę patirtį įrengiant konferencinius centrus ir bent 1 koncertinių erdvių specialistas (ekspertas), turi turėti tarptautinę patirtį koncertinių salių projektavime, laikytinas nepagristas, diskriminuojantis potencialius tiekėjus, kurie, neturi tarptautinės patirties, tačiau objektyviai turi reikiamą patirtį tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartį.

46Teismo vertinimu, aptarti kvalifikaciniai reikalavimai nelaikytini minimaliais, kaip nurodoma, Įstatymo 32 str. 1 d. nuostatose, taip pat akivaizdžiai ribojantys konkurenciją.

47Išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje esančius įrodymus teismas daro išvadą, kad K. M., būdamas Komisijos nariu ir balsuodamas už Pirkimo sąlygose nurodytus nepagrįstus ir neproporcingus kvalifikacinius reikalavimus, kurie ribojo konkurenciją, pažeidė Įstatymo 32 str. 2 d., 3 str. 1 d. nuostatas.

48Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad K. M., būdamas Komisijos nariu ir 2016-11-11 posėdžio metu balsuodamas už neteisėtą Pirkimo būdą, pažeidžiantį skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, taip pat balsuodamas už Pirkimo sąlygose nustatytus nepagrįstus kvalifikacinius reikalavimus, ribojančius konkurenciją, pažeidė Įstatymo 3 str. 1 ir 2 d., 32 str. 2 d., 85 str. 2 d., 92 str. 2 d. nuostatas, todėl skundžiamu Nutarimu pagrįstai nubaustas už ATPK 1713 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą, jam paskirta minimalaus dydžio bauda. Todėl T. N. yra teisėtas ir pagrįstas, paliktinas nepakeistas, o skundo reikalavimai atmestini. Taip pat atmestinas ir prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurios, beje, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo procese nepriteistinos.

49Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ATPK 302 str. 1 d. 1 p., 4 d., 3022 str., teismas

Nutarė

50Pareiškėjo K. M. skundą atmesti ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės 2016-06-16 nutarimą Nr. 2P/69-69 palikti nepakeistą.

51Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant Ainai... 2. K. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos... 3. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir Tarnyba) direktorės 2016-06-16... 4. Nutarime nurodoma, kad Tarnyba, atlikusi VĮ „( - )“ (toliau – ir... 5. K. M. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktame skunde prašo: 1)... 6. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, kad Komisija turėjo teisę vykdyti... 7. Perkančioji organizacija įsigijo kompleksą, tačiau projekto, pagal kurį... 8. Pažymi, kad nors buvo kreiptasi ir į kitus kvalifikuočiausius Lietuvos... 9. A. K. projektavimo firma.... 10. Nurodo, kad Komisijos žiniomis Lietuvoje iki tol nebuvo įrengta nei viena... 11. Pažymi, kad šiuo atveju turi būti įvertinta, ar tuo metu Lietuvoje buvo... 12. S. K. firma. Aplinkybė, kad nei vienas iš Lietuvoje veikiančių tiekėjų... 13. Pareiškėjo teigimu, Tarnyba administracinio teisės pažeidimo bylą... 14. Tarnyba teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo su skundu nesutiko ir prašė jį... 15. Pažymi, kad pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn ne už tai,... 16. Iš pateiktų dokumentų matyti, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė... 17. Nr. 3K-3-505/2009). Tokia pozicija atitinka ir T. T. praktiką.... 18. Pabrėžė, kad Pirkimo dokumentuose nustatyti ir skundžiamame Nutarime... 19. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė advokatė D. L. skundą palaikė... 20. Teismo posėdžio metu Tarnybos atstovė prašė skundą atmesti.... 21. Skundas netenkintinas.... 22. Nustatyta, kad Komisijos nariai, 2015-11-11 posėdžio metu, vienbalsiai,... 23. ATPK 1713 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad Viešųjų pirkimų įstatymo,... 24. Dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino... 25. Pagal ATPK 35 str. 1 d., kad administracinė nuobauda už šio kodekso XII... 26. S. N. K. M. nubaustas už ATPK 1713 str. 1 d. numatyto pažeidimo, kuris... 27. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad K. M. skunde išdėstyti... 28. D. P. būdo pasirinkimo... 29. VPĮ 92 str.1 d. įtvirtinta, kad perkančioji organizacija šio įstatymo 86... 30. Kaip minėta, Komisija 2015-11-11 protokoliniu sprendimu Pirkimą nusprendė... 31. Nustatyta, kad Perkančioji organizacija 2015-11-10 pavesdama Pirkimą atlikti... 32. Iš 2015-11-11 posėdžio protokolo Nr. 1 matyti, kad Komisija tokį pirkimo... 33. Įstatymo 92 str. 3 d. 3 p. nustatyta, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti... 34. Teisminėje praktiko, ne kartą akcentuota, kad nenumatytais įvykiais... 35. 2005-06-02 sprendimas Komisija prieš Graikiją, C-394/02, Rink. 2005, p.... 36. Įvertinus aptartoje teisminėje praktikoje pateiktus išaiškinimus, darytina... 37. Nors K. M. teismui pateiktame skunde pažymėjo, kad Pirkimą galima buvo... 38. Pažymėtina, kad Pirkime, jeigu toks būtų paskelbtas kaip numatyta... 39. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad K. M., būdamas... 40. D. P. sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams pagrįstumo... 41. Įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo... 42. Iš pirkimų sąlygų 3.1 p. lentelės 4 eilutės „Ekonominės ir finansinės... 43. Atsižvelgus į tai, kad Pirkimo objektas yra priešprojektiniai pasiūlymai (... 44. Be to Pirkimo objektas neapima gyvenamųjų pastatų, taip pat visų... 45. Teismas taip pat pažymi, kad pirkimo dokumentuose nėra apibrėžta... 46. Teismo vertinimu, aptarti kvalifikaciniai reikalavimai nelaikytini minimaliais,... 47. Išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje esančius įrodymus teismas daro... 48. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad K. M., būdamas... 49. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ATPK 302 str. 1 d. 1 p., 4... 50. Pareiškėjo K. M. skundą atmesti ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės... 51. Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus...