Byla AS-430-556/2017
Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. S. skundą dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėja R. S. (toliau – ir pareiškėja) 2017 m. vasario 7 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-11 (7-258/2016) ir perduoti MGK pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo.

7Kadangi pareiškėjos skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) skundui keliamų reikalavimų, pareiškėjai Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2017 m. kovo 15 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti skundo reikalavimus, pateikti skundžiamus sprendimus, sumokėti 30 Eur žyminį mokestį, patikslinti bylos proceso šalis, pateikti įrodymus, kada pareiškėja gavo skundžiamą MGK sprendimą, ir nurodyti pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

8Teismas konstatavo, kad pareiškėjos skundas neatitinka ABTĮ skundui keliamų reikalavimų. Pagal ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 8 punktą, skunde turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas. Skundo reikalavimas turi būti konkretus ir aiškus. Pagal ABTĮ 24 straipsnio 2 dalį, prie skundo turi būti pridedamas skundžiamas aktas. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo turinio, pareiškėja siekia, kad būtų panaikinti visi jos atžvilgiu priimti mokesčių administratorių sprendimai, todėl pareiškėja turėtų prašyti teismo panaikinti ne tik MGK, bet ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) bei Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Klaipėdos AVMI) jos atžvilgiu priimtus sprendimus. Taigi pareiškėja turėtų patikslinti savo skundo reikalavimus bei visus skundžiamus sprendimus pateikti teismui. Vadovaujantis ABTĮ 28 straipsnio 3 dalimi, apskundus administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia, todėl, šalindama skundo trūkumus, pareiškėja turėtų kaip atsakovą nurodyti VMI prie FM, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis – Klaipėdos AVMI ir savo sutuoktinį G. S. Be to, pagal ABTĮ 34–35 straipsnius, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus, skundai administraciniame teisme priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymo nustatytas žyminis mokestis. Administracinėse bylose už kiekvieną skundą, nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 30 Eur žyminis mokestis. Pareiškėja jokių įrodymų, patvirtinančių žyminio mokesčio sumokėjimą, teismui nepateikė, taigi, šalindama skundo trūkumus, pareiškėja turėtų sumokėti 30 Eur žyminį mokestį arba pateikti motyvuotą ir įrodymais pagristą prašymą atleisti nuo šio mokesčio mokėjimo. Teismui taip pat turėtų būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys, kada pareiškėjai buvo įteiktas skundžiamas MGK sprendimas, kadangi nagrinėjamu atveju teismas negali spręsti, ar nėra praleistas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 3 dalyje nustatytas 20 dienų MGK sprendimo apskundimo terminas.

9Pareiškėja 2017 m. kovo 15 d. išsiuntė teismui skundo patikslinimą, prašydama panaikinti MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-11 (7-258/2016) ir perduoti MGK pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo.

10Pareiškėja nurodė, jog ji siekia, kad mokestinis ginčas būtų iš naujo nagrinėjamas MGK. Dėl šios priežasties šioje byloje nespręstinas Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. ir VMI prie FM 2016 m. spalio 11 d. sprendimų teisėtumo klausimas. MGK mokestinio ginčo neužbaigė galutiniu sprendimu, tačiau nusprendė mokestinį ginčą perduoti iš naujo nagrinėti VMI prie FM.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu (ABTĮ 33 str. 1 d., 38 str. 1 d. 3 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais ir 30 Eur žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

13Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 9 straipsnio 2 dalies, 24, 25 ir 35 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. 2017 m. kovo 15 d. pareiškėja išsiuntė teismui skundo patikslinimą, įrodymus apie žyminio mokesčio sumokėjimą bei MGK sprendimo gavimo datą, tačiau visų skundo trūkumų nepašalino. Teismas negali suformuluoti skundo reikalavimų už pareiškėją, tačiau gali padėti asmeniui tinkamai įgyvendinti šią teisę. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai buvo paaiškinta, jog skundo reikalavimas turi būti konkretus ir aiškus. Kadangi iš pareiškėjos skundo turinio buvo matyti, jog pareiškėja siekia, jog būtų panaikinti visi jos atžvilgiu priimti mokesčių administratorių sprendimai, todėl pareiškėjai buvo išaiškinta, jog ji turėtų prašyti teismo panaikinti ne tik MGK, bet ir VMI prie FM bei Klaipėdos AVMI jos atžvilgiu priimtus sprendimus. Tačiau skundo patikslinime pareiškėja skundo reikalavimų nepatikslino ir, kaip ir pirminiame skunde, prašė panaikinti tik MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-11(7-258/2016) bei perduoti MGK pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo. Teismas pabrėžė, kad skundo reikalavimas turi būti suformuluotas taip, jog skundo tenkinimas sukeltų pareiškėjui tam tikras teisines pasekmes, kad bylą būtų galima nagrinėti iš esmės ir bylos nagrinėjimas nebūtų beprasmis. Šiuo atveju pareiškėjos ginčas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka, todėl, nesutikdama su jai paskaičiuotomis mokestinėmis prievolėmis, pareiškėja, kaip jai buvo paaiškinta teismo nutartimi dėl skundo trūkumų šalinimo, turėjo, be kita ko, prašyti panaikinti VMI prie FM bei Klaipėdos AVMI sprendimus, tačiau to nepadarė, todėl darytina išvada, kad nustatytu terminu visų skundo trūkumų nepašalino, todėl pareiškėjos skundas laikomas nepaduotu. Teismas pažymėjo, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ reikalavimus.

14III.

15Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį, kuria teismas nusprendė pareiškėjos pradinį ir patikslintą skundą laikyti nepaduotu, ir perduoti pareiškėjos skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

16Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia tuo, kad, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartį, pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo pašalino teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartyje nurodytus skundo trūkumus. Patikslintame skunde atsakovais nurodė VMI prie FM ir MGK, kadangi abu šie juridiniai asmenys pažeidė mokesčių mokėtojos teises, atsisakydami pateikti jai visų mokestinės bylos dokumentų kopijas ir tokiais veiksmais suvaržė pareiškėjai teisę susipažinti su visa mokestinio patikrinimo medžiaga bylos dokumentų kopijų pateikimo būdu. Dėl šios priežasties pareiškėja patikslintu skundu reikalauja abu atsakovus įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus, t. y. įpareigoti pateikti mokesčių mokėtojai visų mokestinės bylos dokumentų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Klaipėdos AVMI nurodoma trečiuoju suinteresuotu asmeniu, kadangi šis juridinis asmuo priėmė 2016 m. liepos 8 d. sprendimą, kurio pagrindu šioje byloje yra kildinamas teisinis ginčas dėl MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimo Nr. S-11(7-258/2016). Taip pat kartu su patikslintu skundu teismui buvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis 30 Eur dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą. Pareiškėjos skundas atitiko visus ABTĮ skundui keliamus reikalavimus, nes buvo aiškiai suformuluoti skundo reikalavimai, sumokėtas žyminis mokestis, todėl priešingai nei nurodo teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartyje, pareiškėjai buvo suvaržyta teisė kreiptis vėliau į teismą su nauju skundu, kadangi jau yra pasibaigęs MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimo apskundimo terminas. Teismas visiškai netinkamai taikė ir aiškino ABTĮ 9 straipsnio 2 dalies, 24, 25, 30, 33, 35 straipsnių reglamentavimą, kadangi pareiškėja pašalino skundo trūkumus, tačiau teismas tik savo subjektyvia nuomone nusprendė skundą laikyti nepaduotu. Teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartyje nėra nurodyta nei viena ABTĮ teisės norma, kuri pagrįstų teismo išvadą apie netinkamą skundo trūkumų pašalinimą. Niekuo nepagrįstos yra teismo išvados apie tai, kad pareiškėja, teismo nuomone, turėjo skųsti Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. sprendimą, kadangi pareiškėja turi teisę pati formuluoti skundo pagrindą ir dalyką. Be to, ši aplinkybė negalėjo būti vertinama kaip skundo trūkumas, nes ginčas šioje byloje vyksta dėl MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimo, kuriuo mokestinis ginčas nebuvo išnagrinėtas iš esmės, o taip pat MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendime iš viso nieko nesprendė dėl Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. sprendimo, todėl ši aplinkybė yra pareiškėjos pradinio skundo esmė, t. y. kad MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimu ne pilna apimtimi išnagrinėjo pareiškėjos skundą dalyje dėl Klaipėdos AVMI sprendimo. Pareiškėjos pradinio skundo dalis dėl MGK sprendimo yra tinkamai suformuluota, todėl teismo nuomonė dėl Klaipėdos AVMI sprendimo buvo perteklinė ir nepagrįsta, nes pareiškėja mokestinio ginčo pagrindą ir dalyką suformulavo tinkamai ir todėl nebuvo jokių kliūčių pareiškėjos pradinį skundą priimti teisminiam nagrinėjimui, tačiau taip pat nebuvo teisinio pagrindo užkirsti pareiškėjai galimybę ABTĮ nustatyta tvarka ginčyti MGK sprendimą. MGK sprendimu neišnagrinėjo mokestinio ginčo iš esmės, tačiau nusprendė mokestinę bylą perduoti nagrinėti VMI prie FM iš naujo. Dėl šios priežasties nėra aktualus Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. sprendimas, nes dėl šio sprendimo MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendime nieko nepasisakė, bet tai privalės padaryti MGK iš naujo nagrinėdama pareiškėjos skundą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Pareiškėja ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį, kuria pareiškėjos skundą nutarta laikyti nepaduotu (ABTĮ 33 str. 1 d.).

20Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. vasario 7 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-11 (7-258/2016) ir perduoti MGK pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo.

21Kadangi pareiškėjos skundas neatitiko ABTĮ reikalavimų, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartimi pareiškėjai buvo nustatytas terminas iki 2017 m. kovo 15 d. skundo trūkumams pašalinti, be kita ko, pasiūlyta patikslinti skundo reikalavimus pagal byloje pateiktą išaiškinimą; pateikti skundžiamus sprendimus; sumokėti 30 Eur žyminį mokestį; patikslinti bylos proceso šalis; pateikti įrodymus, kada pareiškėja gavo skundžiamą MGK sprendimą.

22Iš pareiškėjos patikslinto skundo turinio nustatyta, kad pareiškėja, šalindama 2017 m. vasario 21 d. nutartimi nustatytus skundo trūkumus, 2017 m. kovo 15 d. išsiuntė teismui patikslintą skundą, suformuluodama tokį reikalavimą – panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-11 (7-258/2016) ir perduoti MGK pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo. Be to, pareiškėja patikslino bylos proceso šalis, pateikė įrodymus apie 30 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą ir MGK sprendimo gavimo datą, t. y. ištaisė esminius skundo trūkumus, kuriuos nurodė pirmosios instancijos teismas.

23Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, skundžiama 2017 m. kovo 22 d. nutartimi konstatavo, kad pareiškėja nepašalino visų skundo trūkumų, t. y. pareiškėja skundo reikalavimų nepatikslino. Teismas pabrėžė, kad skundo reikalavimas turi būti suformuluotas taip, jog skundo tenkinimas sukeltų pareiškėjui tam tikras teisines pasekmes, kad bylą būtų galima nagrinėti iš esmės ir bylos nagrinėjimas nebūtų beprasmis. Šiuo atveju pareiškėjos ginčas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka, todėl, nesutikdama su jai paskaičiuotomis mokestinėmis prievolėmis, pareiškėja, kaip jai buvo paaiškinta teismo nutartimi dėl skundo trūkumų šalinimo, turėjo, be kita ko, prašyti panaikinti VMI prie FM bei Klaipėdos AVMI sprendimus, tačiau to nepadarė, todėl pareiškėjos skundas laikytas nepaduotu.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad administracinių bylų teisenoje galioja dispozityvumo principas, kuris reiškia, kad bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą bei apimtį, nustato pareiškėjas, skunde (prašyme) suformuluodamas materialinį teisinį reikalavimą (skundo (prašymo) dalyką) bei nurodydamas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (skundo (prašymo) pagrindą) (šiuo metu galiojančio ABTĮ 24 str. 2 d. 6–8 p.). Teismas negali keisti skundo dalyko, t. y. turi nagrinėti bylą pareiškėjo nurodyto skundo dalyko ribose (pvz.: 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-562/2013; 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-795/2014). Tam tikrų reikalavimų nepareiškimas teismų praktikoje nelaikytinas skundo trūkumu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-102/2012).

25Iš bylos duomenų nustatyta, kad MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. S-11 (7-258/2016), kurį skundžia pareiškėja, nusprendė panaikinti VMI prie FM 2016 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. 68-297 ir perduoti pareiškėjos skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.

26Pareiškėja nurodo, kad skundo dalis dėl MGK sprendimo yra tinkamai suformuluota, todėl nebuvo teisinio pagrindo užkirsti pareiškėjai galimybę ABTĮ nustatyta tvarka ginčyti MGK sprendimą. Pareiškėja teigia, jog ji siekia, kad mokestinis ginčas būtų iš naujo nagrinėjamas MGK. Dėl šios priežasties šioje byloje nespręstinas Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. ir VMI prie FM 2016 m. spalio 11 d. sprendimų teisėtumo klausimas. MGK mokestinio ginčo neužbaigė galutiniu sprendimu, tačiau nusprendė mokestinį ginčą perduoti iš naujo nagrinėti VMI prie FM.

27Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos pareikštas skundo reikalavimas – panaikinti MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-11 (7-258/2016) ir perduoti MGK pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo, po to kai pirmosios instancijos teismas išaiškino pareiškėjai teisę patikslintame skunde reikšti reikalavimą dėl teritorinio ir centrinio mokesčių administratorių sprendimų panaikinimo, yra pakankamai konkretus ir aiškus, kad teismas tikrinamu atveju galėtų spręsti skundo priėmimo klausimą. Pirmosios instancijos teismo išaiškinimas pareiškėjai, kad keliant mokestinį ginčą, t. y. nesutinkant su jai paskaičiuotomis mokestinėmis prievolėmis, pareiškėja turėjo, be kita ko, prašyti panaikinti VMI prie FM bei Klaipėdos AVMI sprendimus, laikytinas teismo pasiūlymu pareiškėjai.

28Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjai dėl tam tikrų priežasčių nepasinaudojus teismo siūlymu ginčyti VMI prie FM bei Klaipėdos AVMI sprendimus ir tokiu būdu apsibrėžus ginčo ribas, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo jos kreipimąsi pripažinti iš esmės ydingu ir ši aplinkybė nesudarė jam esminių kliūčių išspręsti skundo, patikslinto 2017 m. kovo 15 d., priėmimo klausimą ABTĮ nustatyta tvarka. Tai reiškia, jog konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti procesinių prielaidų kreiptis į teismą buvimą ta apimtimi, kuria prašo pareiškėja, kadangi jos reikalavimas panaikinti MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-11 (7-258/2016) ir perduoti MGK pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo patenka į administracinio teismo kompetencijos sritį ir gali būti savarankiškas administracinės bylos nagrinėjimo dalykas.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartis, kuria nutarta pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu, naikintina ir pareiškėjos skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjos R. S. atskirąjį skundą tenkinti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos skundo priėmimo klausimą perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėja R. S. (toliau – ir pareiškėja) 2017 m.... 7. Kadangi pareiškėjos skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių... 8. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos skundas neatitinka ABTĮ skundui keliamų... 9. Pareiškėja 2017 m. kovo 15 d. išsiuntė teismui skundo patikslinimą,... 10. Pareiškėja nurodė, jog ji siekia, kad mokestinis ginčas būtų iš naujo... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė... 13. Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas... 14. III.... 15. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia tuo, kad, vykdydama Vilniaus... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Pareiškėja ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 22... 20. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. vasario 7 d.... 21. Kadangi pareiškėjos skundas neatitiko ABTĮ reikalavimų, Vilniaus apygardos... 22. Iš pareiškėjos patikslinto skundo turinio nustatyta, kad pareiškėja,... 23. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą,... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra... 25. Iš bylos duomenų nustatyta, kad MGK 2017 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. S-11... 26. Pareiškėja nurodo, kad skundo dalis dėl MGK sprendimo yra tinkamai... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos pareikštas skundo reikalavimas... 28. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjai dėl... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administracinio... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjos R. S. atskirąjį skundą tenkinti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....