Byla T-XX-22-12
Dėl rašto ir pritarimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Betono mozaika“ skundą atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „APK“, dėl rašto ir pritarimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė:

41) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrių, suderinus su pareiškėju, pakeisti 2010 m. birželio 22 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N21/2010-0079 priedą – žemės sklypo ribų planą M 1:2000 pagal galiojančių Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (patvirtintos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260) 8 punktą taip, kad uždarajai akcinei bendrovei „APK“ išnuomotas valstybinės žemės sklypo Liepų g. 85, Klaipėdoje (unikalus Nr. 2101-0002-0244; kadastrinis Nr. 2101/0002:244; bendras plotas – 18,1076 ha) 1,4423 ha plotas nekliudytų pareiškėjui priklausančių statinių eksploatavimui ir tolesniam vystymui; 2) panaikinti uždarajai akcinei bendrovei „APK“ išduotą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 2011 m. rugsėjo 19 d. raštą Nr. 13ST-(14.13.5)-421 „Dėl sutikimo davimo“; 3) panaikinti uždarajai akcinei bendrovei „APK“ išduotą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 21 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 156/36-RNs/11 „Sandėliavimo aikštelių statyba Liepų g. 85, Klaipėdoje“.

5Pareiškėjas nurodė, kad nuosavybės teise valdo 23 statinius valstybinės žemės sklype Liepų g. 85, Klaipėdoje (sklypo unikalus Nr. 2101-0002-0244; kadastrinis Nr. 2101/0002:244; bendras plotas – 18,1076 ha). Tame pačiame sklype vieną gamybinės paskirties pastatą turi ir UAB „APK“. Su pareiškėju 2009 m. birželio 12 d. buvo sudaryta 5,9262 ha minėto valstybinės žemės sklypo ploto nuomos sutartis, galiojanti iki 2074 m. birželio 12 d. Tuo tarpu bendrovei „APK“ 2007 m. gegužės 11 d. nuomos sutartimi iki 2053 m. gegužės 11 d. yra išnuomotas 0,0158 ha, o 2010 m. birželio 22 d. nuomos sutartimi Nr. N21/2010-0079 iki 2013 m. birželio 22 d. – 1,4423 ha minėto valstybinės žemės sklypo plotas. Pareiškėjas nurodė, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius 2011 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 13ST-(14.13.5)-421 davė sutikimą bendrovei „APK“ 2010 m. birželio 22 d. nuomos sutartimi Nr. N21/2010-0079 išnuomotame plote statyti sandėliavimo aikštelę, o Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 21 d. rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. 156/36-RNs/11 leido bendrovei „APK“ minėtame plote vykdyti sandėliavimo aikštelių statybą. Šių dokumentų pagrindu bendrovė „APK“ pradėjo vykdyti statybos darbus (nuimamas augalinis žemės sluoksnis, lyginama teritorija). Pareiškėjas nurodė, kad bendrovei „APK“ 2010 m. birželio 22 d. nuomos sutartimi Nr. N21/2010-0079 išnuomoto ploto dydis bei sandėliavimo aikštelių įrengimas šiame plote nesiderina su jo interesais. Pareiškėjui nepakanka išnuomoto ploto turimų statinių eksploatavimui ir atitinkamos jo veiklos vystymui, todėl pareiškėjas turi teisę į naudojamo sklypo ploto išplėtimą bendrovei „APK“ trumpalaike 2010 m. birželio 22 d. nuomos sutartimi Nr. N21/2010-0079 išnuomoto ploto sąskaita. Tačiau, bendrovei „APK“ pastačius planuojamas statybos aikšteles, jai atsiras pagrindas pratęsti 2010 m. birželio 22 d. nuomos sutarties Nr. N21/2010-0079 terminą, o pareiškėjas praras galimybę užtikrinti tinkamą savo statinių eksploatavimą. Šiuo atveju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius, spręsdamas bendrovei „APK“ išnuomoto sklypo ploto naudojimo klausimus, to visiškai nederina su pareiškėju, kaip gretimo ploto nuomininku, bei pažeidžia Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (patvirtintos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260) nuostatas. Pareiškėjas nurodė, kad bendrovei „APK“ išduotas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 21 d. rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. 156/36-RNs/11 taip pat yra neteisėtas, nes statinio projektas yra parengtas pagal nepasirašytą projektavimo užduotį, prieštarauja projektavimo užduoties sąlygoms, neatitinka Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus duoto sutikimo statybai ir yra nesuderintas su pareiškėju, kaip sklype esančių inžinerinių tinklų savininku.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju iš esmės kelia ginčą iš civilinių valstybinės žemės nuomos santykių, kuris turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Nors ginčijamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 21 d. rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. 156/36-RNs/11 yra administracinis aktas, t. y. statybą leidžiantis dokumentas, tačiau reikalavimas dėl šio akto panaikinimo yra išvestinis, todėl neturėtų keisti bylos rūšinio teismingumo.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjo ir UAB „APK“, kaip nuomininkų, bei valstybės, kaip nuomotojos, atitinkamų nuomos sutarčių pagrindu yra atsiradę valstybinės žemės nuomos santykiai. Šiuose santykiuose atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių nuomos santykių dalyvis, t. y. nuomotojo (valstybės) atstovas. Pirmieji du pareiškėjo skundo reikalavimai būtent ir keliami iš minėtų teisinių santykių. Reikalavimu įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrių pakeisti valstybinės žemės nuomos sutarties priedą – žemės sklypo ribų planą yra keliamas ginčas dėl nuomos sutarties dalyko, t. y. nuomojamo ploto, pakeitimo, o reikalavimu dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 2011 m. rugsėjo 19 d. rašto Nr. 13ST-(14.13.5)-421 panaikinimo yra nesutinkama su šiuo raštu nuomotojo duotu sutikimu nuomininkui UAB „APK“ vykdyti statybą nuomojamoje žemėje. Taigi pirmasis ir antrasis pareiškėjo skundo reikalavimai yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis).

10Trečiuoju pareiškėjo reikalavimu ginčijamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 21 d. rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. 156/36-RNs/11 yra Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytas statybą leidžiantis dokumentas, t. y. administracinis aktas. Tačiau šio akto panaikinimo klausimas yra susijęs su keliamu ginču iš valstybinės žemės nuomos teisinių santykių, todėl taip pat turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Juolab, kad iš pareiškėjo paaiškinimų galima spręsti, jog statybos darbai minėto statybą leidžiančio dokumento pagrindu jau yra prasidėję, o tai lemia nurodyto reikalavimo priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismui ir pagal Statybos įstatymo 28-1 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1236 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Betono mozaika“ skundą atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „APK“, dėl rašto ir pritarimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai