Byla 2-1554-126/2010
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pareiškėja A. V., suinteresuoti asmenys: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio žemėtvarkos skyrius, Kamajų žemės ūkio bendrovė, Y. P

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, sekretoriaujant Jolantai Samėnienei, dalyvaujant pareiškėjai A. V., jos atstovams: J. V., advokatui Eugenijui Baršiui, suinteresuotiems asmenims: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio žemėtvarkos skyriaus atstovei R. S. , Kamajų žemės ūkio bendrovės atstovei D. M. V., Y. P. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pareiškėja A. V., suinteresuoti asmenys: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio žemėtvarkos skyrius, Kamajų žemės ūkio bendrovė, Y. P.,

Nustatė

2

3Pareiškėja A. V. teismo posėdyje paaiškino, kad jos tėvas J. D. iki nacionalizacijos valdė 0,231ha žemės sklypą Kamajų miestelyje Rokiškio rajone, su jame buvusiais gyvenamuoju namu ir tvartu. Šis turtas buvo konfiskuotas 1948 m. gegužės 22 d., ištremiant D. šeimą į Sibirą. Pareiškėja pareiškime nurodė, kad Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009 11 06 pažyma apie nuosavybę Nr. R4-2744 patvirtina, kad pagal 1942m. vasario 27d. gyventojų surašymo žinias J. ir A. D. gyveno Rokiškio apskrities ( - ), kaip čia esančio buto-ūkio šeimininkai, žemdirbiai. Iš kitų Lietuvos centrinio archyvo pateiktų dokumentų matosi, kad LR ŽŪM Žemės reformos valdybos Panevėžio apygardos Žemės tvarkytojo 1935m. balandžio 24d. pavedimu Nr.3371 pavedė savo darbuotojui matininkui F. K. atlikti Kamajų miestelio sklypų apmatavimų sutvarkymą. Šis matininkas 1935 metais parengė Kamajų miestelio sklypų plano dokumentus -Rokiškio apskrities, Kamajų valsčiaus, Kamajų miestelio apmatuotos žemės 1935 metais faktinių valdytojų, savininkų ir jų sklypų sąrašą bei Rokiškio apskrities, Kamajų valsčiaus, Kamajų miestelio činčininkų, neterminuotų nuomininkų ir nuomininkų plecų planą. Pareiškėja teigia, kad abiejuose dokumentuose - sąraše ir plecų plane vieni sklypai žymimi skaičiais, kiti raidėmis. Ką toks skirtingas pažymėjimas reiškia, matininkas nurodo plecų plane, įrašydamas, kad „Sklypai A, B, C, D, E ir F priklauso nuosavybės teisėmis atskiriems savininkams''. Taigi sąrašo duomenys patvirtina, kad „C" sklypą valdo J. D. , o plecų plane po eksplikacija esantis minėtas įrašas patvirtina, kad tas plane pavaizduotas ir jame bei sąraše „C" raide pažymėtas sklypas yra valdomas nuosavybes teisėmis. Taigi tuo įrodoma, kad plecų plane pažymėtas sklypas yra valdomas nuosavybės teisėmis ir kad jo savininkas yra J. D. Be to, tą faktą, kad J. D. yra sklypo savininkas Kamajuose, patvirtina ir matininko F. K. rašytas sienoraštis, kuriame J. D. pavardė yra nurodyta tarp matininko sukviestų miestelio sklypų savininkų. Šį faktą patvirtina ir

42

5pridedamas Kauno apygardos teismo vyresniojo notaro 1930 04 17 raštas Nr.11354, rašytas Žemės tvarkymo departamentui, kuriame rašoma, kad J. D. Kamajų miestelyje iš R. P. 1922 metais pirkimo aktu nuosavybėn įsigijo 400 kv. sieksnių ploto sklypą. Sklypo "C" dydį tinkamai patvirtina pateikiamas VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto 2009-07-14 raštas Nr. V5-171. Jis rodo, kad Plecų plane duotu masteliu pavaizduoto „C" sklypo plotas yra 0,231 ha dydžio. Kamajų apylinkės DŽT 1954-07-28 pažyma Nr. 159, patvirtina, kad A. ir J. D. Kamajų miestelyje turėjo nuosavybės teisėmis 0,25 ha žemės sklypą ir namą jame. Prašo nustatyti juridinę reikšme turintį faktą, kad J. D. iki 1940m. liepos 22d. ( - ), valdė 0,231ha žemės sklypą.

6Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad iš esmės neprieštarauja pareiškėjos prašymui. Pareiškėjos pateikti archyviniai dokumentai nėra nurodyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 09 29 nutarimu Nr. 1057 12 punkte, ir, kad pateikti dokumentai, tiesiogiai neįrodo, kad J. D. ( - ) nuosavybės teise valdė 0,231 ha ar kitokio dydžio žemės sklypą, taip pat dokumentai nėra patvirtinti tuo laikotarpiu žemės reformos darbus tvarkiusių įstaigų - Vyriausiosios žemės tvarkymo komisijos, Žemės tvarkymo departamento ar apygardos žemės tvarkytojų. Rokiškio apskrities, Kamajų valsčiaus, Kamajų miestelio apmatuotos žemės 1935 metais faktinių valdytojų, savininkų ir jų sklypų Nr. Nr. sąrašas negali būti priskirtas prie pagrindinių nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, kadangi jame nenurodytas D. J. nuosavybės teise valdytas žemės plotas. Dėl tos pačios priežasties negali būti priskirtas prie pagrindinių nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir Rokiškio apskrities, Kamajų valsčiaus, Kamajų miestelio činčininkų, neterminių nuomininkų ir nuomininkų plečių planas ir jo eksplikacija. Be to, plane nėra pažymėta, kuris sklypas priklauso J. D. Plano ir sąrašo duomenys negali būti vertinami susietai, dėl to, kad nei sąraše, nei plane nėra tiesioginių nuorodų į kitą dokumentą.

7Suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį ir dėl žemės sklypo, į kurį prašo atkurti nuosavybės teises, adreso. A. V. pareiškime nurodo, kad prašo atkurti nuosavybės teises į J. D. žemę, esančią ( - ). Nurodo, kad buvęs žemės sklypo adresas - ( - ). Tačiau matininko K. 1935 metais parengtame Kamajų miestelio žemės sklypų plane matyti, kad sklypas „C" yra Vilniaus gatvės (Nr. 96) pradžioje, tačiau sklype pažymėtų statinių numeriai nenurodomi. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo bei kadastro žemėlapio ištraukos matyti, kad žemės sklype, 1935 metų plane pažymėtame indeksu „C", šiuo metu adresu ( - ), registro Nr.44/59530, yra įregistruoti pastatai -administracinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), statytas 1800 metais, akmenų sienomis, kuris nuosavybės teise priklauso Y. P. ir pastatas - kontora (unikalus Nr. ( - )), statytas 1979 metais, nuosavybės teise priklausantis Kamajų žemės ūkio bendrovei. Kadastro žemėlapyje matyti, kad į sklypo „C" buvusias ribas įeina ir statiniai pažymėti indeksu 8 (buv. telefonų automatinės pastatas ATS). Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 08 26 sprendimu Nr.TS-10.128 „Dėl A. Strazdo vardo Kamajų centrinei aikštei suteikimo" Kamajų centrinė A.Strazdo aikštė pavadinta A.Strazdo aikšte, o sprendimo 1 priede - Gyvenamosios vietovės gatvių išdėstymo plane M 1:2000, indeksu Nr.7 pažymėtas objektas, kuris atitinka Nekilnojamojo turto registre adresu ( - ), įregistruotus statinius (unikalūs Nr. ( - )), o automatinės telefonų stoties pastatas pažymėtas indeksu Nr.8.

8Rokiškio rajono komisija dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems dokumentams nagrinėti 2009 m. rugsėjo 29 d. išnagrinėjo turimus ir A. V.

93

10pateiktus archyvinius dokumentus ir nustatė, kad esamų dokumentų nepakanka atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko J. D. 0,231 ha žemę, turėtą Kamajų miestelyje ir pasiūlė A. V. kreiptis į teismą arba ieškoti papildomų dokumentų.

11Suinteresuotas asmuo Kamajų žemės ūkio bendrovė atsiliepime į pareiškimą nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad neprieštarauja pareiškėjos prašymui. Tačiau atkurti nuosavybės teisę natūra nėra galimybių, nes ši žemė jau užimta Kamajų žemės ūkio bendrovės ir Y. P. nuosavybės teise priklausančiais pastatais. Yra atlikti kadastriniai matavimai ir suprojektuoti žemės sklypai: Kamajų žemės ūkio bendrovei – 0,12ha, Y. P. – 0,04ha plotas.

12Suinteresuotas asmuo Y. P. parodė, kad iš esmės neprieštarauja pareiškėjos prašymui. Tačiau prieštarauja, kad nuosavybės teisės būtų atkurtos pareiškėjos nurodytu adresu, nes šiame sklype yra jo nuosavybės teise priklausantis namas, kuris statytas 1800m.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008m. lapkričio 13d. sprendimu (administracinė byla Nr.1-356-320-2008) A. V. atnaujino terminą pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinantiems dokumentams dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. D. nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, esantį( - ) rajone (b.l.6-8).

15Iš pateikto Rokiškio rajono Kamajų apylinkės agrarinės reformos tarnybai A. V. prašymo (b.l.35) matyti, kad prašymą dėl nuosavybės teisių į J. D. priklausiusį 0,60ha žemės sklypą, esantį Rokiškio apskrityje, Kamajų miestelyje, ji kreipėsi 1992m. balandžio 8d., t.y. nepraleidusi įstatymu nustatyto termino tokiam prašymui pateikti.

16Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. Š. parodė, kad jai yra žinoma, jog pareiškėjos tėvas J. D. iki nacionalizacijos valdė virš 20 arų žemės sklypą, esantį Kamajų miestelyje, Rokiškio rajone, kurį jis nusipirko grįžęs iš Amerikos.

17Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009 11 06 pažymoje apie nuosavybę Nr.R4-2744 (b.l.16) nurodyta, kad Žemės tvarkymo departamento archyviniame fonde, Rokiškio apskrityje, Kamajų valsčiuje, Kamajų miestelyje, plecių išparceliavimo byloje, Kamajų miestelio 1935m. apmatuotos žemės faktinųjų valdytojų, savininkų ir jų sklypų Nr.Nr. sąraše (pavadinimas – taip dokumente) eil.Nr.83 įrašytas D. J. ; šalia pavardės pieštuku įrašyta „49“. Skiltyje „Skl.Nr.“ įrašyta „C“ (žemės plotas nenurodytas). Rokiškio apskrities, Kamajų valsčiaus, Kamajų miestelio činčininkų, neterminuotų nuomininkų ir nuomininkų 1935m. plano, pasirašyto matininko F. K. , bei eksplikacijoje nurodyta, kad sklypai A,B,C,D,E,F priklauso nuosavybės teisėmis atskiriems savininkams (b.l.20,28,29, 38).

18Matininko F. K. rašytame sienoraštyje (b.l.25-27) J. D. pavardė yra nurodyta tarp matininko sukviestų miestelio sklypų savininkų. Kauno apygardos teismo vyresniojo notaro 1930 04 17 rašte Nr.11354, rašytame Žemės tvarkymo departamentui (b.l.18,19), nurodyta, kad J. D. Kamajų miestelyje iš R. P. 1922 metais pirkimo aktu nuosavybėn įsigijo 400 kv. sieksnių ploto sklypą.

19VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto 2009-07-14 rašte Nr.V5-171 nurodyta, kad 1935m. plane pažymėto žemės sklypo „C“ grafiškai apskaičiuotas plotas yra 23,1 aro (b.l.13).

20Pareiškėja nurodo, kad J. D. 0,231ha žemės sklypą iki nacionalizacijos valdė adresu: ( - ), tačiau nepateikė įrodymų, kad minimas sklypas buvo būtent pareiškėjos nurodytu adresu ( - ). Liudytoja V. Š. patvirtino, kad J. D. turėjo virš 20 arų žemės sklypą Kamajų miestelyje, tačiau tikslaus adreso negalėjo nurodyti.

21Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus laikytina įrodytu ir nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjos A. V. tėvas J. D. iki nacionalizacijos, t.y. 1940m. liepos 22d. nuosavybės teise valdė 0,231 ha žemės sklypą, esantį Rokiškio rajone, Kamajų miestelyje (LR CPK 444str.2d.5p.). Juridinis faktas nustatytinas dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

224

23Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263-265, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

24A. V. pareiškimą tenkinti.

25Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. D. iki nacionalizacijos, t.y. 1940m. liepos 22d. nuosavybės teise valdė 0,231 ha žemės sklypą, esantį Rokiškio rajone, Kamajų miestelyje.

26Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Rokiškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, sekretoriaujant... 2. ... 3. Pareiškėja A. V. teismo posėdyje paaiškino, kad jos tėvas J. D. iki... 4. 2... 5. pridedamas Kauno apygardos teismo vyresniojo notaro 1930 04 17 raštas... 6. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į... 7. Suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį ir dėl žemės sklypo, į kurį prašo... 8. Rokiškio rajono komisija dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą... 9. 3... 10. pateiktus archyvinius dokumentus ir nustatė, kad esamų dokumentų nepakanka... 11. Suinteresuotas asmuo Kamajų žemės ūkio bendrovė atsiliepime į... 12. Suinteresuotas asmuo Y. P. parodė, kad iš esmės neprieštarauja... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008m. lapkričio 13d. sprendimu... 15. Iš pateikto Rokiškio rajono Kamajų apylinkės agrarinės reformos tarnybai... 16. Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. Š. parodė, kad jai yra žinoma, jog... 17. Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009 11 06 pažymoje apie nuosavybę... 18. Matininko F. K. rašytame sienoraštyje (b.l.25-27) J. D. pavardė yra nurodyta... 19. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto 2009-07-14 rašte Nr.V5-171 nurodyta,... 20. Pareiškėja nurodo, kad J. D. 0,231ha žemės sklypą iki nacionalizacijos... 21. Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus laikytina įrodytu... 22. 4... 23. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 24. A. V. pareiškimą tenkinti.... 25. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. D. iki nacionalizacijos,... 26. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuosavybės teisių į... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...